Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.04.04.
Iktatószám:4501/2017
CPV Kód:45214600-6
Ajánlatkérő:AVICENNA Kutatási Non-Profit Kft
Teljesítés helye:2081 Piliscsaba, Fő u. 2/A., Iosephinum fejlesztési terület, hrsz.: 1602/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.04.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) e) pontja
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: AVICENNA Kutatási Non-Profit Kft
Nemzeti azonosítószám: AK24008
Postai cím: Fő út 2/A
Város: Piliscsaba
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Maróth Miklós
Telefon: +36 263755095
E-mail: avicenna.intezet@gmail.com
Fax: +36 263755095
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.avicenna-kkki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.csikykkt.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fényesliget sétány 2.
Város: Piliscsaba
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2081
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csíky Gábor
Telefon: +36 26375095
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu
Fax: +36 26375095
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csikykkt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fényesliget sétány 2.
Város: Piliscsaba
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2081
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csíky Gábor
Telefon:
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csikykkt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) e) pontja
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP 5.2.5.-16.-2016-00006 azonosító számú projekt keretén belül az AVICENNA Kutatóintézet épület tervezési és kivitelezési munkái vállalkozási szerződés alapján.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214600-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
KEHOP 5.2.5.-16.-2016-00006 azonosító számú projekt keretén belül az AVICENNA Kutatóintézet épület tervezési és kivitelezési munkái a hozzá kapcsolódó parkolókkal, járdával.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A kutatóintézet Makovecz Imre tervének felhasználásával készül. Az intézet terei egy 12 méter átmérőjű belső, átrium köré szerveződnek. A speciális épületszerkezeti elemek, gépészeti és elektromos rendszerek lehetővé teszik, hogy az organikus építészet emblematikus alkotása passzív ház energetikai tulajdonságaival valósuljon meg. A folyamatos és szakaszos tervszállítás miatt ajánlattevő a kivitelezési munkákra készített ütemtervébe építi be a tervezési folyamatok időszükségletét, így az ajánlattételi szakasz során kidolgozott koncepció a hatékonyabb és eredményesebb pénzgazdálkodás elvét szolgálja. A speciális építészeti megoldásokra és a projekt összetettségére való tekintettel a tervezési folyamat (engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése) olyan szerves része a kivitelezésre vonatkozó ajánlatnak, amely így egy műszaki egységre vonatkozik, a részekre bontás nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: KEHOP 5.2.5.-16.-2016-00006 azonosító számú projekt keretén belül az AVICENNA Kutatóintézet épület tervezési és kivitelezési munkái vállalkozási szerződés alapján.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214600-6
További tárgyak:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: 2081 Piliscsaba, Fő u. 2/A., Iosephinum fejlesztési terület, hrsz.: 1602/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési feladat: engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. Kivitelezési feladat: új, passzív technológiával épülő, közhasználatú épület teljes körű (tartószerkezet építési, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti, belsőépítészeti, környezetrendezési, közműépítési szakágakat tartalmazó) hangosító és vizuáltechnikai rendszerrel történő kivitelezése, mely, 1806 m2 alapterületű, alagsor + földszint + 2 emeletes + tetőtérbeépítéses, kör alaprajzú építmény, kerek belső átriummal, melyet fa kupola fed le. Az épület külső átmérője (kupolafedés) 27,5 méter. Az épület befogadóképessége: 20 fő, rendezvények esetén 130 fő. Burkolt, parkosított, fásított dísztér nagysága: 2.200 m2. A tervezett útépítések kapcsán 560 m2 térkő burkolatú parkoló (22 db) és 300 m2 térkő burkolatú járda készül. A tervezett hőtermelő egy trigenerációs erőmű, különálló - energiaközpont - épületben található. A megtermelt fűtő-, és hűtővíz előszigetelt, földbe fektetett távhő vezetékpáron keresztül érkezik az épület pinceszinti gépészeti helyiségébe (hőfogadójába) A telekingatlanon lévő kollégium folyamatos, zavartalan működését a kivitelezés alatt mindvégig biztosítani kell. Főbb mennyiségi adatok: vasbeton szerkezetépítés: 834 m3
teherhordó és kitöltő fal - kerámia 100 m2
teherhordó és kitöltő fal - könnyűbeton 246 m2
válaszfal építése, égetett agyag-kerámia 1157 m2
szerelt gipszkarton álmennyezet 1050 m2
rétegelt ragasztott fa tetőszerkezeti elemek 110 m3
deszkaburkolat 700m2
padlóburkolat 1340m2
pikkelyes rakott természetes palafedés 520m2
vörösréz fémlemezfedés 203m2
fa kültéri nyílászáró 490m2
előregyártott vasbeton kéregfalelem 380m2
diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós 7000 m2
További információk a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások száma 20
2 Ajánlati felhívás III.1.3. M4) 1) alpontjában bemutatott építész szakembernek az alkalmassági követelményen (3 év) felüli többlet szakmai gyakorlata 15
3 Ajánlati felhívás III.1.3. M4) 2) alpontjában bemutatott építménygépészeti szakembernek az alkalmassági követelményen felüli (3 év) többlet szakmai gyakorlata 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Netto ajánlati ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.5.-16.-2016-00006
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja és a Kbt. 114 § (2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései szerint kell nyilatkozatát becsatolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt Amennyiben igen, úgy a rendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a Magyarországon bejegyzett, az építőipari kivitelezési tevékenységet és tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét tekintettel a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8 § (1) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést, illetve a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékben szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search honlapon. A Kbt 114.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell az ajánlatban csatolni, majd a Kbt. 69.§ szerinti felhívásra az igazolást benyújtani. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők részéről a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015 (X.30.) Korm Rendelet 26.§ (2) bekezdés] A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi a felhívás feladásának napjánál.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Ajánlattevő a Kbt. 114 § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67 § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelményeknek megfelel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69 § szerinti felhívására köteles benyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja szerinti pénzügyi intézménytől származó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozó, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal:- a pénzforgalmi számla számlaszáma,- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számláját,- volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorbaállítás a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.
P.2. Ajánlattevő a Kbt. 114 § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67 § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelményeknek megfelel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69 § szerinti felhívására köteles benyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja szerinti az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/3. Ajánlattevő a Kbt. 114 § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67 § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelményeknek megfelel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69 § szerinti felhívására köteles benyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja szerinti cégszerű nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezése és/vagy tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A P/2 és P/3 alkalmassági követelmény tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19 § (3) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65 § (6)-(7) és (11) bekezdéseire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közös ajánlattevő, ha
P.1. , ha bármelyik az ajánlati felhívás feladásának napján élő pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján a ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
P/2. Az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 lezárt üzleti évben egynél több alkalommal az adózott eredménye negatív volt.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (2) bekezdése alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezése és/vagy tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke: nettó 1.000.000.000 HUF.
P/3. Az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezése és/vagy tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen nem érte el a nettó 1.000.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.-M.2.-M.3. Ajánlattevő a Kbt. 114 § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67 § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelményeknek megfelel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69 § szerinti felhívására köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak
ismertetésével. Amennyiben a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései szerint igazolás benyújtására kerül sor, az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az
igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap bontásban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy Kbt. 140. § (9) alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt.
Alkalmassági követelmények igazolására irányadó 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak.
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.4. Ajánlattevő a Kbt. 114 § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67 § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelményeknek megfelel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69 § szerinti felhívására köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b)
pontja szerint azoknak a szakembereknek a megnevezésével,
végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartása szerinti névjegyzéki/kamarai szám megadásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;
A szakember bemutatása során csatolni kell: a szakemberek
bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozatot, pontosan
megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági
feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
Amennyiben a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései szerint igazolás
benyújtására kerül sor, az igazolásnak tartalmaznia kell a
szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan
részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte
egyértelműen megállapítható legyen, erre tekintettel a
szakmai gyakorlatokat legalább év, hónap bontásban
szerepeltessék az önéletrajzban.
Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Az előírt, szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az
adott szervezet részt vesz az építési beruházás azon részének teljesítésében amelyhez e
kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. [Kbt. 65.§ (9) bekezdés]
Alkalmasság igazolása körében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24 § (1)-(2) és a Kbt. 65 § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel kell lenni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67 § (3) és a 69 § (11) bekezdésben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik mindösszesen 1 000 000 000 HUF értékű, vagy mindösszesen legalább 1300 m2 hasznos alapterületű új épület teljes körű építésére vonatkozó, sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési referenciákkal:
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik 1 darab, egy szerződés keretében teljesített épület kivitelezési munkával, mely tartalmazott legalább 80 fő befogadására alkalmas előadótermet, vagy konferenciatermet.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik 1 db, egy szerződés keretében teljesített olyan építési beruházásra vonatkozó referenciával, mely rétegelt-ragasztott fa tetőszerkezettel készült, és legalább 15 m átmérőjű kupolafedést tartalmazott.
Az előírt referencia követelmény legfeljebb 2 db referenciával igazolható. Ajánlatkérő az előírt referenciákkal egyenértékű referenciát is elfogad és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23 § (1)-(2) bekezdéseit alapul véve jár el.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha nem rendelkezik a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M.4.1. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/1. része 2. pontja szerinti MV-É jelű szakterületi jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, legalább 3 év szakmai gyakorlati idővel és legalább egy passzív technológiával épült épület kivitelezésében szerzett gyakorlattal
M.4.2. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/2. része 3. pontja szerinti MV-ÉG jelű szakterületi jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, rendelkezik legalább 3 év szakmai gyakorlati idővel;
M.4.3. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/2. része 5. pontja szerinti MV-ÉV jelű szakterületi jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és rendelkezik legalább 3 év szakmai gyakorlati idővel.
M.4.4. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. része építészeti-műszaki tervezés 2. pontja szerinti É jelű szakterületi jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és rendelkezik legalább 3 év szakmai gyakorlati idővel.
1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető. Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget Ajánlatkérő elfogadja.
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a Kbt. 134.§ alapján a következőket írja elő:
A teljesítési biztosíték a tartalékkeret és ÁFA nélküli ajánlati ár 5 %-a. A hibás teljesítési biztosíték a tartalékkeret és ÁFA nélküli ajánlati ár 5 %-a. Késedelmi kötbér naptári naponta 0,5 %, maximum az ajánlati ár 15 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélküli ajánlati ár 30 %-a. A jótállási idő mértéke: 60 hónap, a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően. A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatók óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel [Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont].
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előteljesítést a rész- és véghatáridők tekintetében is elfogad.
Részszámlák kiállítására van lehetőség a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32 § (3) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő előlegszámla, 7 rész-, 1 végszámla benyújtását biztosítja. Tartalékkeret mértéke: vállalkozási díj netto 5 %-a. Fizetés teljesítésigazolás alapján, megfelelően kiállított számla ellenében, átutalással, figyelemmel az Art. 36/A §, Ptk. 6:130 § (1)-(2)bekezdésre, 6:155 §-ra és a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 30§-32§-ra.
A szerződésszerű teljesítés igazolását követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kifizetése a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseivel összhangban (Kbt. 135. §, Ptk. 6:130. § (1) bekezdés), a szerződésben meghatározott módon, átutalással történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). Alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a. A projekt finanszírozása kettős: KEHOP és állami támogatásból valósul meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás, a támogatás intenzitása 100,000000 % kizárólag az uniós alapból (KEHOP) finanszírozott részre vonatkozóan. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A közös ajánlatot benyújtó nyertesek
számára ajánlatkérő gazdálkodó szervezet
létrehozását nem teszi kötelezővé, illetve nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. Székhelye: 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Hely: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. Székhelye: 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.
A bontási eljárásra a Kbt. 68 §-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen tervezési és kivitelezési munkára vonatkozó pénzügyi fedezet egy része támogatási szerződés alapján rendelkezésre áll. Ajánlatkérő a fennmaradó összegre vonatkozó kormányhatározat Magyar Közlönyben történő hivatalos megjelenése esetén köt szerződést a nyertes ajánlattevővel, illetve a Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggeszti. A szerződés a vonatkozó kormányhatározat Magyar Közlönyben történő hivatalos megjelenése esetén lép hatályba.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000 HUF
A befizetés helye: 2081 Piliscsaba, Fő u. 2.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10700347-47330807-51100005
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot a Kbt 54.§ (2) bekezdése szerint kell
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a befizetésről szóló bizonylat másolatát, vagy a garanciavállaló/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példányát.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2017/04/11 (éééé/hh/nn) és helye: 2081 Piliscsaba, Fő u. 2/A. Iosephinum fejlesztési terület
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem fog elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100, ahol 1 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.
1., 2. és 3. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.
4 részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77 § (1) bekezdése alapján az építési és építménygépészeti felelős műszaki vezető többlet szakmai gyakorlata részszempont esetében a 36 hónapon túl 72 hónapot tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (100 pont)
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő papír alapú ajánlat benyújtását írja elő. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező egy elektronikus másolati példány benyújtását is. Az elektronikus adathordozónak tartalmaznia kell a teljes, aláírt ajánlatot pdf formátumban. Tekintettel az ajánlatok várhatóan nagy terjedelmére, az árazott tételes költségvetés külön kötetben is benyújtható, a formai követelmények betartása mellett, cégszerű aláírással ellátva.
2. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: "Ajánlat - KEHOP 5.2.5.-16.-2016-00006 azonosító számú projekt keretén belül az AVICENNA Kutatóintézet épület tervezési és kivitelezési munkái” feliratot, valamint az "Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!" feliratot jól látható, egyértelmű módon. Az egyéb formai előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
3. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került az ajánlati felhívásban meghatározott címen. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
5. Ajánlatkérő a dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti példányának benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál (pl garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) (Kbt. 47.§ (2) bekezdés).
6. Amennyiben valamely dokumentum idegen nyelvű és fordítást igényel, Ajánlatkérő az idegen nyelvű dokumentum egyszerű másolatának az ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett elfogadja azok Ajánlattevő általi felelős fordítását is (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért Ajánlattevő a felelős.
7. A P.1., P.2., P.3. továbbá az M/1., M/2., M/3, M/4 szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés)
8. Ajánlattevő benyújtott ajánlatának tartalmaznia kell: 8.1.A Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti összes adatot tartalmazó felolvasólapot.
8.2. Az ajánlat feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy annak egyszerű másolatát. (Amennyiben a 60 napnál nem régebbi cégkivonat megtalálható a www.ecegjegyzek.hu weboldalon, a cégkivonatot nem kell csatolni, azt Ajánlatkérő ellenőrzi.)
8.3 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§]
8.4. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9.§-a szerinti aláírás mintát egyszerű másolatban. Az ajánlathoz csatolni kell az egyéni cégként nem jegyzett, azaz a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá nem tartozó, cégnek nem minősülő egyéni vállalkozónak minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói igazolvány vagy személyazonosító igazolvány másolatát.
8.5. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá, az ajánlathoz csatolni kell az aláíró személy cégjegyzésre jogosult személy általi meghatalmazását és a meghatalmazott személy 8.4. pont szerinti aláírás mintáját.
9. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 65.§ (7) bekezdésben foglaltakat.
10. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)b) pontban foglaltakat, a nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges csatolni.
11. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 66.§ (4) bekezdésben foglaltakat.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdés értelmében az eljárás nyertesével, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §ban, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
14. Az ajánlatok elbírálása során hiánypótlásra, felvilágosítás kérésére a Kbt. 71.§ szerint kerül sor. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal a hiánypótlás során.
15. Ajánlatokat a IV.3.8) pontban megjelölt helyen munkanapokon 9-15 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8.30-14.00 óráig lehet benyújtani.
16. Az eljárással kapcsolatos határidők és időpontok tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
17. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az árbevételre vonatkozó adatok esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál az üzleti év fordulónapján hatályos árfolyamot veszi figyelembe Ajánlatkérő. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
18. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
19. A közbeszerzési dokumentumok elektronikusan korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetők Ajánlatkérő képviselője honlapján. A közbeszerzési dokumentum letöltését követően Ajánlatkérő kéri, hogy érdeklődő gazdasági szereplő a
letöltés tényéről tájékoztassa Ajánlatkérőt az I.3. pontban szereplő címen többek között az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldése miatt.
20. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatoknak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megállapodását, mely megfelel a Kbt. 35.§ (6) bekezdésében foglaltaknak és tartalmazza a feladatok közös ajánlattevők közti felosztását és annak arányát
21. A Kbt. 69. §-ának (11) bekezdésére tekintettel az ajánlattevőnek az ajánlatban nem kell igazolnia olyan tényt, adatot, melynek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult. A Kbt. 69. §-ának (11) bekezdés szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó -elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatában meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
22. A projekt kettős finanszírozású, KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) és állami támogatással valósul meg. A jóváhagyási terveken a KEHOP által finanszírozott részek fekete színnel, míg az állami támogatásból megvalósuló részek piros színnel jelöltek. A kivitelezés árazatlan költségvetése is ilyen formában kerül kiadásra. Ajánlattétel során az árazott költségvetés összesítőjét a fenti bontásban kell megadni.
23. A közbeszerzési dokumentumokban kiadott vonalas ütemtervhez képest Ajánlattevő előteljesítést elfogad.
24. Nyertes ajánlattevő feladata tárgyi beruházásban az építési engedély megszerzése.
25. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001 v. ezzel a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) bekezdése szerint egyénértékű minőségirányítási rendszernek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival, ISO 14001, ISO 28001 (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer), ISO 50001 (Energiairányítási rendszer) szerinti vagy ezzel a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (4) egyénértékű környezetvédelmi és vezetési rendszernek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, v. egyenértékű környezetvédelmi és vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
26. A telekingatlanon lévő kollégium folyamatos, zavartalan működését a kivitelezés alatt mindvégig biztosítani kell.
27. A kivitelezésre és tervezésre együttesen irányuló közbeszerzési eljárási forma választásának indoklása: A kutatóintézet Makovecz Imre tervének felhasználásával készül. A speciális épületszerkezeti elemek, gépészeti és elektromos rendszerek lehetővé teszik, hogy az organikus építészet ezen emblematikus alkotása passzív ház energetikai tulajdonságaival valósuljon meg.
A 7/2006. (V. 24.) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló TNM rendelet előírása szerint 2017. december 31., majd 2018. december 31. után az összesített energetikai jellemzőkre vonatkozó követelmények egyre szigorúbb feltételeinek kell megfelelni. A tervezés, annak engedélyeztetése és a kivitelezés külön közbeszerzési eljárásokban történő lebonyolítása olyan időigényes feladatsor, melyek során előfordulhat, hogy esetleges csúszások miatt más energetika jellemzők lesznek a tervezés során figyelembe véve, mint amelyek a használatba vétel idején a jogszabály által megköveteltek. A tervezés és kivitelezés együttes alkalmazásával lehetőség van az elvárt paraméterek, indikátorok és a műszaki tartalom jóváhagyási tervben történő szigorú meghatározásával, hogy a tervezés és megvalósítás közötti -vitára, többletköltségre, akadályoztatásra okot adó- ellentéteket egy érdekeltség alá rendezze, azt kivitelező felelősségi körében tartsa.
A folyamatos és szakaszos tervszállítás miatt ajánlattevő a kivitelezési munkákra készített ütemtervébe építi be a tervezési folyamatok időszükségletét, így az ajánlattételi szakasz során kidolgozott koncepció a hatékonyabb és eredményesebb pénzgazdálkodás elvét szolgálja. A speciális építészeti megoldásokra és a projekt összetettségére való tekintettel a tervezési folyamat (engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése) olyan szerves része a kivitelezésre vonatkozó ajánlatnak, amely így egy műszaki egységre vonatkozik.
28. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75 § (2) e) pontját.
29. Az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/04/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges