Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/54
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.05.11.
Iktatószám:4698/2016
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.06.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 205770699
E-mail: balogh.zoltan@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.tenderinnovacio.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter
Telefon: +36 703798356
E-mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62676754
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet tárgyaló
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter
Telefon: +36 703798356
E-mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62676754
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása, az építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése és tervezői művezetés elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása, az építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése és tervezői művezetés elvégzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása, az építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése és tervezői művezetés elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92522000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Városháza műemlék épület hasznos alapterülete: nettó 11.000 m2 Műemléki törzsszáma: 504
A kivitelezésre irányuló beruházás becsült építési költsége: kb. nettó 3000 millió Ft
A kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó komplex építészeti-műszaki tervezési feladat elvégzése, az építészeti - műszaki tervdokumentációk elkészítése az alábbiak szerint.
A kecskeméti Városháza értékmegőrző műemléki felújítását érintő komplex generál tervezési feladat, amely tartalmazza a tetőfelújításhoz, födém-megerősítéshez, homlokzat-felújításhoz, belső terek rekonstrukciójához és akadálymentesítéshez szükséges valamennyi szaktervezői feladat elvégzését és ahhoz kapcsolódó műszaki szakértői munkarészek elkészítését. (építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, akadálymentesítési, stb.)
A feladat magában foglalja a felújítási munka építészeti-műszaki tervdokumentációinak (beruházási programterv, geometriai felmérési tervek, építési engedélyezési tervdokumentációk, kivitelezési tervdokumentációk és költségvetés) elkészítését, a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások szerinti tartalommal, szükséges léptékben és részletességgel.
A tervezési feladat nem tartalmazza a tervezést megalapozó építéstörténeti és restaurátori szakértői feladatok ellátását, az Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció, Állapotdokumentáció és Restaurátori Kutatási Dokumentációk elkészítését. E dokumentációkat ajánlatkérő a tervezési szerződéskötést követően a tervező rendelkezésére bocsájtja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő szecesssziós stílusú, örökségvédelem alatt lévő épületek felújításán szerzett tervezési tapasztalatai a referenciák darabszámában kifejezve (legkedvezőbb mérték: 5 db) 20
2 Ajánlattevő által vállalt plusz tervezői művezetési mérnöknapok száma (legkedvezőbb mérték: 40 mérnöknap) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/07/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megvalósítása során létrejött tervek, egyéb dokumentumok szerzői jogáról a tervezői díj megfizetésével lemond, és azt az ajánlatkérőre ruházza át, azaz minden elkészült terv, egyéb dokumentum a Megrendelő tulajdona.
2) A II.2.6. pont kizárólag a felhívás feladhatósága érdekében került kitöltésre, az nem az eljárás becsült értékét tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 14-16 §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A benyújtandó nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább a 69 millió forint összeget.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időtartam teljes nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- a szerződés tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- az ellenszolgáltatás összegét;
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M/2. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatában csatoljon nyilatkozatot a tervező szakemberek megjelöléséről, továbbá a szakemberek tekintetében a foglalkoztatásuk jogviszonyáról, valamint az alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozó előírásban megjelölt tervezői jogosultságuk meglétéről, azaz az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó igazolással is igazolható. Más uniós tagállamban, vagy egyéb országban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Csatolandó dokumentumok továbbá a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben
M/1.1. szerződésszerűen teljesített, ellenszolgáltatás fejében végzett, összesen legalább 5000 m2 hasznos alapterületet elérő, műemléki védett épületre vonatkozó felújítás építészeti-műszaki tervezési referenciával. Az alkalmasság igazolására bemutatott tervezési tevékenységnek a teljes hasznos alapterületre vonatkoznia kellett és teljes építészeti - műszaki tervezést magában kellett foglalnia.
A teljes építészeti - műszaki tervezés alatt ajánlatkérő a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott tartalom szerint elkészült tervdokumentációt érti, amely kiterjed műemléki épület építészeti-műszaki felújítási munkáira vonatkozó építési engedélyezési és a 191/2009. (XI.15.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmú kiviteli tervdokumentáció elkészítésre.
Szerződésszerű teljesítés alatt a tárgyi tevékenység vonatkozásában ajánlatkérő a hiba és hiánymentes tervdokumentációk megbízó részére történő átadását érti.
A hasznos alapterületre vonatkozó referenciakövetelmény legfeljebb három, az egyéb előírásoknak minden szempontból megfelelő referenciával teljesíthető.
M/1.2. legalább 1 db, ellenszolgáltatás fejében végzett, magasépítési beruházáshoz kapcsolódó, legalább 30 nap szerződésszerűen teljesített tervezői művezetést magában foglaló referenciával. Ajánlatkérő folyamatban lévő beruházáson megvalósított referenciát is elfogad, amennyiben a már teljesített tervezői művezetés napjainak mennyisége eléri a meghatározott mértéket.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1. legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É tervezői jogosultsággal, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország szerinti egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
M/2.2. legalább 1 fő műemlékvédelmi szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti SZÉSZ5 műszaki szakértői jogosultsággal, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország szerinti egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Alkalmazott kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Pénzügyi finanszírozás forrása hazai támogatás igénybevételével kerül biztosításra.
Jogszabályok: Ptk. 6:130. § (1) és (2) és a Kbt. 135. § (1) és (3) és (5)-(6) bekezdésében részletesen meghatározottak.
Ajánlattevő 7 résszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
2003. évi XCII. sz. törvény (Art) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell.
A késedelmes fizetésre vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Hely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatóak. A közbeszerzési dokumentumok letöltése és a letöltés visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
A www.tenderinnovacio.hu honlapon a közbeszerzési dokumentumok letöltésének feltétele egy regisztrációs lap kitöltése, amelynek során a letöltést végző gazdasági szereplő köteles a kapcsolattartáshoz szükséges cégadatokat megadni.
2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
3) Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Értékelési módszertan:
Ponthatár: 1-10 pont.
Az ajánlati ár vonatkozásában fordított arányosítás, még a minőségi kritérium 1. és 2. résszempontjai vonatkozásában egyenes arányosítás. Az értékelési szempontok szerinti ajánlati elemek alátámasztására benyújtandó nyilatkozatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
5) Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M/2. pontjával kapcsolatosan rögzíti, hogy a tervezői nyilvántartásban való szereplés, mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele. A nyilvántartásba vétel hiánya vagy elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljes időtartama alatt köteles a jogosultságok meglétét, illetve a nyilvántartásban való szereplést biztosítani. A feltételek elfogadásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
6) Nyertes ajánlattevő vagy az általa bevonni kívánt tervező gazdasági szereplő a szerződéskötés időpontjára tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt tervezői felelősségbiztosítás mértéke: legalább 5.000.000,- Ft/káresemény, 20.000.000- Ft/év mértékű tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
7) A felhívás II.2.7) pontjával kapcsolatban ajánlatkérő ütemezést határoz meg, amely a szerződéstervezetben került rögzítésre.
8) Indokolás a Kbt. 64. § (4) bekezdéséhez: A projekt összefüggő létesítmény, amelynek műszaki tartalma a beszerzés jellege miatt részajánlatokra bontása nem lehetséges.
9) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
10) Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy a kezdés dátuma a közbeszerzési eljárás befejezésének elhúzódására tekintettel módosulhat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák