Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.05.04.
Iktatószám: 4711/2016
CPV Kód: 34110000-1
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: Közbeszerzési dokumentumok 1.2 pontjában rögzítettek szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.06.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ellátás, üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Márta főosztályvezető
Telefon: +36 17955225
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kef.gov.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, Közbeszerzési Igazgatóság, Üzemeltetés-technológiai Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor u. 47-49. IV. emelet 432.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szendrei Gabriella
Telefon: +36 17959564
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű beszerzés a KEF részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés - Gépjármű beszerzés a KEF részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Közbeszerzési dokumentumok 1.2 pontjában rögzítettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KEF részére személygépjárművek szállítása, az alábbiak szerint:
I/a - 16 db felső-közép, 8. kategóriájú, összkerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű,
I/b - 1 db összkerék-hajtású, automata váltós, 5 ajtós kombi személygépjármű (az I/a pontban részletezett 8. kategóriájú, 4 vagy 5 ajtós személygépjárművekkel azonos típusú és felszereltségű személygépjármű kategória besorolástól függetlenül)
II. -2 db felső-közép, 8. kategóriájú, összkerék-hajtású, mechanikus (kézi) váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű,
III. -1 db felső-közép, 8. kategóriájú, összekerék-hajtású, automata váltós, 4 vagy 5 ajtós személygépjármű.
Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy a fentiek alapján meghatározott összesen 20 db személygépjármű a beszerzés legalacsonyabb mennyisége, amely mennyiségtől ajánlatkérő legfeljebb +30%-kal eltérhet.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 5. Műszaki leírás fejezetében az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012 (VI. 8.) NFM utasításban foglalt elvárásokat vette alapul, azonban az állami normatívában meghatározott felszereltség követelményeket meghaladó elvárásokat is megjelölt.
A személygépjárművek részletes műszaki leírása, illetve az állami normatívában meghatározott felszereltség követelményeket meghaladó elvárások a közbeszerzési dokumentumok 5. fejezetében találhatóak.
Az ajánlatok értékelése során az ellenszolgáltatás teljes összege (Felolvasólapon szereplő bruttó ajánlati ár) kerül összehasonlításra az alapmennyiség (20 db) tekintetében. Az opcionális tételek (30%) vonatkozásában az Ajánlattevőnek az alapmennyiségre adott megajánlásokkal azonos áron és azonos feltételekkel kell szállítania a személygépjárműveket.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.
Indoka: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a beszerzés tárgyát képező áruk külön-külön szerződés keretében történő beszerzése magasabb tételenkénti árat eredményezne. Az eljárás részekben történő kiírása esetén a részekben előírt elaprózott beszerzési mennyiségekre az elérhető kedvezmény kisebb, a teljes mennyiségre elérhető kedvezményhez képest, így a teljes mennyiségre vonatkozó összajánlati ár részekre bontás esetén várhatóan magasabb lesz, mint a mennyiség egy részbe történő koncentrálásával elérhető ajánlati ár.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a fentiek alapján meghatározott összesen 20 db személygépjármű a beszerzés legalacsonyabb mennyisége, amely mennyiségtől ajánlatkérő legfeljebb +30%-kal eltérhet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.A jelen hirdetmény II.1.5) és a II.2.6.) pontjai a hirdetmény kitöltésére vonatkozó beállítások miatt kerültek kitöltésre azok kizárólag a hirdetmény kitölthetősége érdekében megadott technikai számok.
2.Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdésében előírtak alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
- a kizáró okok hatálya alá tartozik;
- részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában:
Előzetes igazolás: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Kizáró okok igazolása: A Kbt. 69.§ (4) bekezdés értelmében ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül a Kr. 8., 10., 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) vonatkozásában:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Kr. 13. §-a alapján ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás tekintetében cégszerű nyilatkozatot szükséges csatolni. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kérjük benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ide értve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) által tett nyilatkozatoknak, igazolásoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek csatolnia kell - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát az előző legfeljebb 3 lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (19-20. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha az előző legfeljebb 3 lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen elérte vagy meghaladta a 200.000.000,- HUF, azaz kettőszázmillió forint összeget.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételét és igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolnia kell a beszerzendő személygépjármű leírását, - a műszaki követelményeknek megfelelően a 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti előírások figyelembevételével - amelynek legalább az alábbi paraméterekre ki kell térnie:
- CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás értékeire,
- üzemanyag-fogyasztás (l/100 km).
EU direktíva szerinti hivatkozás: a jármű motorjának az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott CO2 emisszió értéke (típusbizonyítványban szereplő érték).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság igazolására. A Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban nem elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni, hanem kéri a részletes információk megadását a formanyomtatvány IV. részében.
A formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm. rendelet 2-7. § tartalmaznak.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a megajánlani kívánt gépjármű megfelel az alábbi előírásoknak:
I/a - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 6.0 l/100 km
A CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
I/b - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 6.0 l/100 km
A CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
II. - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 6.0 l/100 km
A CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
III. - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 9.0 l/100 km
A CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: szerződéstervezet VI. 3. pont szerint.
Hibás teljesítési kötbér: szerződéstervezet VI. 3. pont szerint.
Meghiúsulási kötbér: szerződéstervezet VI. 4. pont szerint.
Jótállás: közbeszerzési dokumentumok 5.2 pontja szerint.
Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít,előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő az éves költségvetésében rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a Kbt. 135. § (1) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján egyenlíti ki.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme HUF. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint jár el. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részleteit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1119 Budapest, Andor u. 47-49., IV. emelet, 445. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A Kbt. 56.§ alapján kiegészítő tájékoztatás kérhető, közbeszerzési dokumentum 1.8 pontban foglaltak szerint.
2.Ajánlatkérő által elkészített közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57.§ (2) bekezdése szerint ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A hozzáférés módja: A közbeszerzési dokumentumok (és a regisztrációs lap) teljes terjedelmében hozzáférhetőek a www.kef.gov.hu > „Közbeszerzés” > „Intézményi közbeszerzés” > „Eljárásokhoz kapcsolódó közzététel” elérési úton.
3.A dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alkalmazandó.
4.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35.§-ra, 36.§ (1) bekezdésére.
5.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53.§(5) bekezdésére.
6.Az ajánlat összeállítása kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.
7.A Kbt. 66.§ (1) bekezdés előírásai alapján az ajánlat formai követelményeinek részletes kifejtését a közbeszerzési dokumentumok 1.5 pontja tartalmazza.
8.Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat csatolandó a Kbt. 47.§ (2) bekezdés alapján eredeti példányban.
9.Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat csatolandó(nemleges válasz esetén is).
10.Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozat csatolandó (nemleges válasz esetén is.) A nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész D) szakaszában kell megtenni.
11.Az ajánlatba a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozat csatolandó (nemleges tartalom esetén is).
12.Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (felolvasólap) csatolandó, amelyen meg kell adni a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerinti információkat.
13.Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
14.Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár.
15.Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16.Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap,[Kbt.81.§ (11)].
17.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
18.Az eljárás nyelve magyar, ezért a Kbt. 47.§ (2) bekezdésben előírtakra alapján idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén az ajánlatba csatolandó a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint: az idegen nyelvű dokumentum, és annak magyar nyelvű felelős fordítása, továbbá a fordítás tartalmi megfelelőségére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat.
19.Ajánlatkérő a piaci és műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket ír elő, ezek részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található.
20.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a megajánlott gépjármű állami normatívának, valamint a közbeszerzési dokumentumok 5. fejezetében foglalt előírásoknak való megfelelésről, továbbá a megajánlott gépjármű műszaki jellemzőiről, felszereltségi elemeiről.
21.Az ajánlathoz a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint szakmai ajánlat csatolása szükséges, amelyhez csatolni szükséges: a megajánlott gépjármű típusbizonyítványát, típusbizonyítvány használatára engedélyező nyilatkozatot, a forgalomba hozatalra vonatkozó nyilatkozatot, a jótállási feltételekre vonatkozó nyilatkozatot, a műszaki megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatot.
22.Az ajánlati felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.
23.Irányadó időzóna: „Magyarország, Budapest, CET, GMT+1”
24.Irányadó Jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/04/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák