Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/54
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2016.05.11.
Iktatószám:4909/2016
CPV Kód:22200000-2
Ajánlatkérő:KANIZSA MÉDIAHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Nagykanizsa és közvetlen vonzáskörzete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.06.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:városi tv, újság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KANIZSA MÉDIAHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16957
Postai cím: Sugár út 8
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Belasics Katalin
Telefon: +36 93787050
E-mail: kozbeszerzes@kanizsatv.hu
Fax: +36 93787050
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanizsatv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kanizsatv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kanizsatv.hu/kozbeszerzes201604 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MJ Kanizsa Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teleki út 34. 1.em. 111.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Juhász Imre
Telefon: +36 205501955
E-mail: mjkanizsa@gmail.com
Fax: +36 93788683
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanizsatv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MJ Kanizsa Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teleki út 34. 1.em. 111.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Juhász Imre
Telefon: +36 205501955
E-mail: mjkanizsa@gmail.com
Fax: +36 93788683
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanizsatv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: városi tv, újság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Film-, video-, televízióműsor-gyártás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdai és lapterjesztési szolgáltatás, valamint napilapi mutációs felület beszerzése
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:22200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Heti újság szerkesztése, legyártása és terjesztése Nagykanizsa Megyei Jogú Város és vonzáskörzete területén a háztartások postaládáiba történő kézbesítéssel legalább 21.500 példányszámban, továbbá Nagykanizsán és közvetlen vonzáskörzetében az év minden munkanapján, naponta legalább 5 ezer előfizetői példányban megjelenő napilapban minimum 2 oldal szabadon felhasználható mutációs felület biztosítása, felület szerkesztése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 102400000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai és lapterjesztési szolgáltatás, valamint napilapi mutációs felület beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:22200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Nagykanizsa és közvetlen vonzáskörzete
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozatlan időtartamig, a hetente megjelenő Berliner (A3) formátumú minimum 12 oldal terjedelmű újság szerkesztése, készítése. A tartalomnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzati programjairól, közéleti eseményeiről kell szólnia.
Az újságnak min. 42,5gr Berliner formátumú újságnyomó papírból kell készülnie.
Színe: 4+4 (color).
Példányszám: legalább 21.500 db
Az újság terjesztése Nagykanizsa Megyei Jogú Városban és vonzáskörzetében a háztartások postaládáiba történő kézbesítés legalább 21.500 példányszámban.
Határozatlan időtartamig, A3 formátumú, minimum 16 oldal terjedelmű, Nagykanizsán és közvetlen vonzáskörzetében az év minden munkanapján, naponta legalább 5 ezer előfizetői példányban megjelenő első sorban Zala megyei híreket tartalmazó napilapban minimum 2 oldal szabadon felhasználható felület biztosítása, felület szerkesztése. A felületen a tartalomnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város programjairól, közéleti eseményeiről kell szólnia.
Az újságnak min. 42,5gr Berliner(A/3)formátumú újságnyomó papírból kell készülnie.
Színe: 4+4 (color).
Példányszám: legalább 5 000 db
Naponta kézbesített példányszáma Nagykanizsa Megyei Jogú Város és vonzáskörzetében legalább 5.000 példány.
A közleményi felület igénybe vétele Ajánlatkérő által meghatározott tartalommal és formában történik, az általa átadott sajtóanyag -közéleti információ, hirdetmény - alapján. A kereskedelmi hirdetési tartalom a Hetente megjelenő újság esetében max. 25% lehet, amennyiben ezt meghaladóan merül fel hirdetés szükségessége, akkor azt az oldalszám növelésével lehet csak megtenni, de ebben az esetben sem haladhatja meg a hirdetési mennyiség a 40%-ot. A hirdetési felületeket mindkét esetben Ajánlattevő értékesíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 102400000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2070/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: nem kívánjuk korlátozni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Határozatlan idejű szerződés, felmondási idő 60 nap.
Bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Ajánlatkérőnek a szolgáltatással kapcsolatosan költsége nem merül fel, illetve az elvárt minőséget a műszaki leírásban meghatározta, így egyéb értékelési szempont nem szükséges.
A II.2.7 pontban a befejezési időpont nem valós, technikai jellegű adat,a szerződés határozatlan idejű.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (K.r.) 1.-16.§-a alkalmazandó.
Az eljárásban nem lehet Részvételre Jelentkező (RJ), Alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan Gazdasági Szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Igazolási mód: RJ-nek részvételi jelentkezésében a K.r. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő (AK) az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
AK felhívja a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a jelen felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni; e tekintetben AK nem veszi figyelembe, nem értékeli a jelentkezésben adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a K.r.4.§(1) bekezdésnek megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás 2. szakaszában, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a Magyarországon letelepedett RJ-k esetében a K.r.III. Fej. 8. §-ban, a nem Magyarországon letelepedett RJ-k esetében a K.r.III. Fej. 10. §-ban foglaltaknak megfelelően.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a K.r.15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt.62.§(1)bek. a), b), e), h), j), I), n) és p) pontban meghatározott időtartamot a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A Részvételre Jelentkező jelentkezésben a Kbt.67.§(4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső Alvállalkozót.
A Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Részvételre Jelentkező nyilatkozatát kell csatolni,hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet jegyeznek vagy nem jegyeznek szabályozott tőzsdén;ha a Részvételre Jelentkezőt nem jegyzik szab. tőzsdén,akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI.tv (Pmt.) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmt. 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt.62.§(1) bek. k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a Részvételre Jelentkező nyilatkozatát kell csatolni, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely Részvételre Jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van, azt Részvételre Jelentkező nyilatkozatában megnevezi (cégnév,székhely),továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. A Kbt.69. § (4)-(6) bekezdés szerint fentiek az ajánlattételi szakaszban nyújtandók be.
A Kbt.62.§(1) bek. b) pontja szerint:
a Magyarországon letelepedett az Részvételre Jelentkező esetében, az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.tv (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az AK ellenőrzi, ha gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást be kell nyújtani;
a nem Magyarországon letelepedett Részvételre Jelentkező esetében,a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát Magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból AK is ellenőrzi; ha a Részvételre Jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkező jelentkezésében a 321/2015.Korm. r. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával előzetesen igazolja hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK az EEKD-t a Közb. Dok. részeként,elektronikus formában rendelkezésre bocsátja. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét,hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot fogja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. Ajánlatkérő a jelentkezésben, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. Korm. r 5. § (1) bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot csak az eljárás második szakaszában a Kbt. 69.§ (4) pont szerinti felszólítás után veszi figyelembe, ha a felszólításra nem kerül egyéb dokumentum benyújtásra. A 321/2015. Korm. r. 5. § (1) bekezdése alapján AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.
P/1. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát kell csatolnia.
Az alkalmasságot Ajánlattevőnek az eljárás második szakaszában a Kbt. 69.§ (4) pont szerinti felszólítás után a 321/2015. Korm. r. 19. § (1) bek. a)pontja alapján összes bankszámlájára vonatkozóan pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, kell igazolnia.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évre, az összes bankszámlájára vonatkozó pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján egyik bankszámláján sem volt 30 napot meghaladó sorbanállás; attól függően, hogy részvételre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Az alkalmassági feltételek tekintetében a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései is irányadók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkező jelentkezésében a 321/2015.Korm.r II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával előzetesen igazolja, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét,hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot fogja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. Ajánlatkérő a jelentkezésben, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. Korm. r 5. § (1) bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot csak az eljárás második szakaszában a Kbt. 69.§ (4) pont szerinti felszólítás után veszi figyelembe, ha a felszólításra nem kerül egyéb dokumentum benyújtásra.
M/1. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát kell csatolnia.
Az alkalmasságot Ajánlattevőnek az eljárás második szakaszában a Kbt. 69.§ (4) pont szerinti felszólítás után a 321/2015. Korm. r. 21. § (3) bek. i) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni.
Az nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak a Napilapnak a megnevezését, formátumát, előfizetői példányszámát Nagykanizsa és közvetlen vonzáskörzetében, melyben a hetilap mutációja megjelentetésre kerül, valamint Részvételre jelentkező nyilatkozatát, hogy a Napilappal szabadon rendelkezik, abban a két oldal mutációt be tudja szerkeszteni és meg tudja jeleníteni.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha rendelkezik Nagykanizsa és közvetlen vonzáskörzetében legalább 3700 előfizetői példányban terjesztett, első sorban megyei híreket tartalmazó napilappal, melyben a hetilap mutációja legalább 2 oldalon megjelentetésre kerül.
Az alkalmassági feltételek tekintetében a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései is irányadók.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító kötelezettségek:
A késedelmi kötbér mértéke 20.000,-Ft/nap, de legfeljebb 140.000,-Ft.
A meghiúsulási kötbér mértéke 500.000 Ft
A hibás teljesítési kötbér mértéke: 21500 * felmérés szerinti hibaarány * 5,-Ft
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A Megrendelő a számlán szereplő összeget átutalással fizeti meg 30 napon belül a Kbt. 135. § (3) és (5) bekezdéseiben meghatározottak szerint, utalással a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján.
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke: Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti, figyelemmel a Ptk. 6:155 § (2) bekezdés szerinti kötelezettségre is.
A kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§.-ának hatálya alá esnek.
Vállalkozónak a szerződés teljesítésekor a Napilapot legalább 5000 példányban kell előfiztői részére kiszállítani.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2016/06/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő (AK) a hirdetményfeladó rendszer karakterkorlátozása miatt rövidítéseket használ, valamint részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD.) rögzít, melyet a részvételi felhívás közzétételének időpontjától, korlátlanul, teljes körűen, elektronikus úton,térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a gazdasági szereplők számára. A KD-t részvételi jelentkezésenként (Rj) legalább 1 részvételre jelentkezőnek, vagy a jelentkezésében megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig. A KD. „elérése” alatt AK az erre a célra rendszeresített regisztrációs weboldal hiánytalan kitöltését, ill. AK általi visszaigazolását érti.
Rj-t a Részvételre Jelentkezőnek (Jelentkező) a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania, (Kbt. 47. § (2) bek). Azon nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál,eredeti vagy hiteles másolatban csatolandó.
Rj-hez felolvasólapot kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlati árat a Rj nem tartalmazhat.
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján a Rj-ben nyilatkozni szükséges (nemleges nyilatkozat is)
Részvételi szakasz eredményhirdetése a Kbt. 79. § (1) bek alapján történik.
Rj-hez csatolni kell Jelentkező, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről a jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv.9.§-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban,továbbá meghatalmazás esetén eredeti írásos meghatalmazását.
Jelentkezőnek a Rj-ben az EEKD-ban foglalva nyilatkozni kell abban az esetben amennyiben az előírt alkalmassági követelmények bármelyikének a Jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kívánnak megfelelni.(Kbt.65.§(7) bekezdés figyelembevételével).
P/1. és M/1. alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg AK a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest (321/2015 Korm.r.30.§(4) bek.).
Jelentkezőnek a Kbt.66.§(4) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia kell a 2004.évi XXXIV.törvény szerint.
A 321/2015.Korm.r.13.§ értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Közös Rj benyújtása esetén a Jelentkezőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az AK kiköti, hogy a közösen jelentkező nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot). Konzorciumi megállapodás benyújtása kötelező.
Ha a Kbt.44.§ alapján a jelentkezés egy része üzleti titoknak minősül,erről nyilatkoznia kell jelentkezésében.
Ha Jelentkező- átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a Rj-hez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban.
Az ajánlattétel nincs ajánlati biztosítékhoz kötve.
Rj-t írásban, zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül személyesen, hétfőtől csütörtökig 8.00 - 14.00, pénteki napon 8.00 -12.00, a részvételi határidő lejártának napján pedig 8.00 - 10.00 óra között vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott Rj-t AK csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül.
Alkalmazandó időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
Rj-k bontási
Időpontja: 2016/06/13 10:00 óra;
Helye: MJ Kanizsa Consulting Kft. Nagykanizsa Teleki u. 34. 1.em. 111-es iroda, illetve létszámtól függően az adott címen található tárgyaló.
A bontásra a Kbt.68.§ (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései megfelelően irányadóak. A Rj-k felbontásánál a Kbt.68.§(3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák