Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/56
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.05.18.
Iktatószám:4936/2016
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: 3534 Miskolc, Andrássy u. 61. és 3530 Miskolc, Csokonai Vitéz Mihály út 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.06.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:projekttársaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 
Hivatalos név: Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK21862
Postai cím: Andrássy utca 61.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Tóth Dénes és Pásztor Ervin ügyvezető igazgatók
Telefon: +36 309950384
E-mail: toth.denes@diosgyoristadion.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diosgyoristadion.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok. (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
Telefon: +36 14714291
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
Telefon: +36 14714291
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: projekttársaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Diósgyőri Stadion és MVSC Sporttelep fejlesztése
Hivatkozási szám: 75-16-2591
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Diósgyőri Stadion kivitelezése és az MVSC Sporttelep tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45212200-8
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101, HU311 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés: 3534 Miskolc, Andrássy u. 61. és 3530 Miskolc, Csokonai Vitéz Mihály út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Diósgyőri Stadion és MVSC Sporttelep fejlesztése az alábbi előírásokra tekintettel:
A meglévő Diósgyőri Stadion teljes elbontása, egyes elemeinek újrahasznosítása, valamint a 461/2013. (XII.4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az UEFA „Category 4” előírásainak, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiadott Infrastruktúra Szabályzatnak megfelelő új Diósgyőri Stadion kivitelezése az alábbi műszaki paramétereknek megfelelően:
Tervezett Diósgyőri Stadion által beépített terület 17.470m2
Tervezett épület összes hasznos szintterülete 7.015m2
Építmény magasság 19,95m
Trapézlemez fedésburkolat 15.000 m2
Előregyártott vasbeton mennyisége 4800 m3
Bontadó épület nagysága 6674 lm3
Acélszerkezet 880 tonna
A stadion befogadó képessége 14.798 férőhely
A létesítmény megközelítését a Lorántffy utca irányából szolgáló déli átkötés megvalósítása biztosítja (Vendég utca).
Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentációt rendelkezésre bocsátja, mely tartalmazza a stadionra vonatkozó részletes műszaki feltételeket.
MVSC Sporttelep tervezése és kivitelezése az alábbiak szerint:
Tervezés:
a) vázlatterv elkészítése (5 pld.)
b) engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (5 pld)
c) jogerős építési engedély megszerzése
d) kiviteli tervdokumentáció elkészítése (5 pld.)
e) tervezői művezetés
Ajánlatkérő a tervezési programot rendelkezésre bocsátja.
Kivitelezés:
Az MVSC Sporttelepen megvalósuló kivitelezési munka fő eleme és magja a Diósgyőri Stadionban található „Napos oldali lelátó”, a világítás és a bontási tervben részletezett egyéb berendezések „finom bontása” és a 461/2013. (XII.4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő áthelyezése, valamint a klubépület felújítása. A feladat tehát magában foglalja a 3000 fős vasbeton lelátó bontását és áttelepítését, továbbá 4 db acél stadionvilágítási oszlop elhelyezését is. A kivitelezés során felújításra kerülnek mindösszesen 560 m2 területen az építészeti, gépészeti és elektromos szerkezetek, illetve rendszerek.

Az MVSC Sporttelep fejlesztésének a célja egy NB 1.-C kategóriájú stadion kialakítása, amely a fentiekben felsorolt elemek áthelyezésével és beépítésével valósul meg.
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Építésszervezési terv 50
2  2.1 Építés technológiai terv 18
3  2.2 Gépszükségleti terv 8
4  2.3 Munkaerőterv  8
5  2.4 A szerződés teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének terve a tervezési és kivitelezési munka során 8
6  2.5 Munkamenetterv 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A beszerzés becsült értéke nem kerül közzétételre, az 1 Ft szerepeltetése a hirdetmény továbbküldése érdekében történt.
2) VI.3) További információkhoz:
11.) A III.1.2.) és a III.1.3.) pontok szerinti valamennyi alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan szervezet, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, illetőleg a 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt 62. § (1) és (2) bekezdése, illetve Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64.§-a az irányadó.
A kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdésre tekintettel ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.
A Kbt. 69. § (4) és (9) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás VI.3) pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.-9.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10-11.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §, 6. § és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okok igazolása esetén felhívja ajánlatkérő ajánlattevők figyelmét arra, hogy az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolható az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, az adatok tételes feltüntetésével.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát:
P1.1-1.2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlatához az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
Ha ajánlattevő a P1.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése.
P1.3) A 321/2011 (X.31.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja cégkivonatban szereplő számláiról szóló, a számlavezető pénzügyi intézményektől származó, az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatokat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla (számlák) száma,
- a számla (számlák) megnyitásának időpontja,
- tájékoztatás arról, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban - vagy ha a számlanyitás később történt, a számlanyitástól számítva - pénzforgalmi számláján (számlán) volt-e 15 napot meghaladóan sorbaállított tétel.
Sorbaállítás fogalmán ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában foglaltakat érti. Ajánlattevőnek kizárólag a cégkivonatban szereplő számláiról kell nyilatkoznia.
P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított -- árbevételéről., attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő), mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben:
P1.1) A mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közül két évben negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből és tervezésből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 6 milliárd forintot.
P1.2) ajánlattevő saját tőkéje nem érte el a felhívás feladását megelőző lezárt üzleti évben az 1 milliárd Ft-ot.
P1.3) ha bármelyik - cégkivonatban szereplő - pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától - vagy ha a számlanyitás később történt a számlanyitás napjától - visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban 15 (tizenöt) napot meghaladó sorbaállítás fordult elő. Ajánlattevőnek kizárólag a cégkivonatban szereplő számlákról kell nyilatkoznia.
P2) nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem érte el a nettó 8 milliárd forintot,
- a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből és tervezésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem érte el a nettó 6 milliárd forint összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolható az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, az adatok tételes feltüntetésével.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia a műszaki, illetve szakmai alkalmasságát:
M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerű nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.
M2) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a műszaki-technikai felszereltség leírását cégszerűen aláírt nyilatkozatban, illetve előszerződés/bérleti szerződés csatolásával legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal.
M3) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének e) pontja alapján ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, megnevezésük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk, adott esetben kamarai számuk ismertetésével, valamint az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. § -aiban foglaltakra.
M4) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7) és (11) bekezdése is.
Az alkalmasság igazolására irányadók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik:
M1) A felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt):
(A) 1 db, egy szerződésből származó olyan épület kivitelezésére vonatkozó referenciával, amely legalább 11 000 m2 fémlemez burkolatot tartalmazott;
(B) 1 db, olyan új UEFA „Category 3 vagy 4” kategóriának megfelelő labdarúgó stadion kivitelezésére vonatkozó referenciával;
(C) 1 db, olyan épület kivitelezésére vonatkozó referenciával, amely 500 tonna acélszerkezet beépítést tartalmazott;
(D) legalább 1 darab, egy szerződésből teljesített bontási munkákra vonatkozó referencia, mely esetében az az elbontott épület nagysága minimum 4000 lm3 volt;
(E) legalább 1 darab, egy szerződésből teljesített legalább nettó 20 millió forint értékű, tervezési tevékenységre vonatkozó referencia.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M2 a munkák megvalósításához szükséges - üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú - alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg műszaki felszereltséggel:
(A) 2 db, legalább 40 m gémkinyúlású toronydaru, melyek a gém végén egyenként legalább 2 t teherbírásúak;
(B) 1 db, legalább 250 t teherbírású autódaru;
M3) az alábbi szakemberekkel:
(A) 1 fő MV-É szakember, aki részt vett legalább egy db, min. 5500 m2, küzdőtér nélkül számított hasznos szintterületű, fűtött épületrészt tartalmazó, sikeres átadás-átvétellel lezárt sportlétesítmény beruházás megvalósításában;
(B) 1 fő MV- ÉG szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 36 hónapos tapasztalattal rendelkezik;
(C) 1 fő MV- ÉV szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 60 hónapos tapasztalattal rendelkezik és részt vett legalább 1 db, HD közvetítésre alkalmas világítás kiépítésében és/vagy kamerarendszer telepítés és/vagy sportlétesítmény beléptetőrendszer kiépítésében;
(D) 1 fő, minőségmenedzsment/minőségügyi szakmérnök végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések minőségirányításának vezetésében legalább 60 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
(E) 1 fő É kategóriájú tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakági tervező, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 60 hónapos tervezői tapasztalattal rendelkezik, illetőleg vezető tervezőként részt vett legalább egy sportlétesítmény tervezésében;
(F) 1 fő T kategóriájú tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakági tervező, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 60 hónapos tervezői tapasztalattal rendelkezik, illetőleg vezető tervezőként részt vett legalább egy sportlétesítmény tervezésében;
Az (A)-(F) szakember esetében elvárás a felsőfokú végzettség, továbbá valamennyi szakember esetén a 266/2013. Korm.rendelet szerinti (vagy hatályos átsorolás előtti, illetve az adott országban ennek megfelelő minősítés) jogosultság
M4) Ajánlattevő/alvállalkozó szerepeljen az Étv. szerinti névjegyzékében vagy rendelkezzen a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevőnek, alvállalkozójának vagy a kapacitást biztosító szervezetnek a szerződés teljesítése során rendelkezni kell: ISO 9001 az MSZ 28001 (OHSAS 18001), illetve ISO 14001 szerint tanúsítvánnyal vagy ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal, intézkedéssel.
A szerződést megerősítő biztosítékok:
- előleg-visszafizetési biztosíték
- teljesítési biztosíték
- jótállási biztosíték
Részletek a szerződésben.
Jótállás 36 hónap.
Kötbérek: késedelmi, meghiúsulási és szerződésszegési.
Fizetési feltételek:
- 5% előleg igényelhető
- vállalkozási díj fizetése havi százalékos felmérés alapján, tervezési díj egy összegben
- végszámla 10%
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a) 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.
b) 2007. évi CXXVII. törvény
c) 2011. évi CXCV. törvény
d) 2013. évi V. törvény
e) 2015. évi CXLIII. törvény
f) 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/06/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/06/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő felelősségbiztosítás megkötését írja elő a szerződésben, illetve felhívja a figyelmet a 322/2015. Kr. 29. § (1) bekezdésére.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyát képező projekt finanszírozásáról (fedezet) való döntés folyamatban van. Erre tekintettel, amennyiben a fedezet nem, vagy nem a szükséges mértékben fog rendelkezésre állni, akkor az ajánlatkérők ezt egy olyan ellenőrzési körükön kívül eső, jövőbeli bizonytalan eseménynek tekintik, amely miatt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatják. (feltételes közbeszerzés).
3)A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a I.3) pontban található címen érhető el.
4.) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5.) Ajánlattevő és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csatolja:
cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezzel egyenértékű dokumentum, továbbá
ajánlattevő csatolja: folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
6) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2016. május 26., 10.00 óra. Találkozás helye: 3534 Miskolc, Andrássy u. 61.
7.) Nyilatkozat csatolása a Kbt. 66. § (4)-(6) bekezdése szerint.
8.) Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint, elsősorban építőmesteri, épületgépészeti, épületvillamos, külső munka, szakipari munka, illetve ezekhez kapcsolódó munkák. Ajánlatkérő ezeket jelen szerződéses feltételekhez hasonló módon, a szerződés időtartama alatt rendelheti meg, a munkák megfelelnek az alapprojektnek, eredeti műszaki tartalomhoz igazodnak, abban szereplő, azokkal megegyező, ahhoz kapcsolódó munkák lehetnek.
9.) Részajánlattétel kizárva: A Diósgyőri Stadion meglévő, nagy terjedelmű épített szerkezete (Napos oldali lelátó) annak értékmentő bontása után kerül újra felhasználásra az MVSC pályán, így biztosítani kell, hogy a bontás területe és a bontási munkák szervesen illeszkedjenek a komplett létesítmény bontásához és építéséhez, illetőleg a hozzáférések, munkaterületek, építési útvonalak folyamatosan biztosítva legyenek. Az MVSC pályán a legnagyobb kiterjedéssel, értékkel és szerkezeti bonyolultsággal bíró egység az újraépítésre kerülő lelátóelem, amihez további épített és ideiglenesen építmények csatlakoznak majd. Létesítése alapvetően meghatározója a helyi organizációnak és munkaütemnek, amely nem teszi lehetővé, hogy a létesítmény megvalósítása több egymástól független résztvevő kivitelezésében valósuljon meg.
Ajánlatkérő kiemelt érdeke továbbá, hogy a bontási munkák környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásai miatt a kárfelelősség egyetemleges felelősségvállalással, egyértelműen tisztázott és biztosított legyen. Fontos, hogy a felelősség ne kerüljön megosztásra, a bontó cég szállítsa át és a bontási technikának megfelelően építse meg a fogadó illetve hiányzó szerkezeteket, esetlegesen pótolja a hibás anyaghasználat vagy munkamódszer miatt tönkrement elemeket. Pénzügyileg releváns, hogy csak egy kivitelező esetében biztosítható a költségminimumra törekvés a megbízható minőségbiztosítás mellett, ami további esetleges műszaki kockázatokat is redukál, adott esetben pedig ki is zár.
Ezek mellett az ajánlatkérő értékelni kívánja az ajánlattevők szakmai ajánlatát, ennek keretében a munkamenettervet. Ez csak abban az esetben készíthető el, amennyiben ugyanaz az ajánlattevő végzi mindkét létesítmény esetében kivitelezést, hiszen az egyes bontási, illetve építési tevékenységek időpontjainak összehangolása, megtervezése csak így lehetséges.
10.)
Értékelési pontszámtartomány: 1-10.
Módszer: 1. részszempont fordított arányosítás, 2. részszempont egyenes arányosítás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák