Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/44
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma:2013.04.16.
Iktatószám:5318/2013
CPV Kód:80570000-0;80532000-2
Ajánlatkérő:Országos Vérellátó Szolgálat
Teljesítés helye:1. részben: Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Debreceni Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.) Győri Regionális Vérellátó Központ (9023 Győr, Magyar utca 8.) Pécsi Regionális Vérellátó Központ (7621 Pécs, Dischka Gy. utca 7.) Szegedi Regionális Vérellátó Központ (6720 Szeged, Somogyi Béla u. 2.) 2. részben: Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szinergia Projekt-, Működés és Változásmenedzsment Kft.;IFUA HORVÁTH & PARNERS Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Postai cím: Karolina út 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport (1113 Budapest, Karolina út 19-21., „A” épület, I. emelet, 17. számú irodahelyiség)
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
Telefon: +36 13724292
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. részben: Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
Debreceni Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.)
Győri Regionális Vérellátó Központ (9023 Győr, Magyar utca 8.)
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (7621 Pécs, Dischka Gy. utca 7.)
Szegedi Regionális Vérellátó Központ (6720 Szeged, Somogyi Béla u. 2.)
2. részben: Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
NUTS-kód: HU101, HU321, HU221, HU231, HU333
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Képzési szolgáltatás: az Országos Vérellátó Szolgálat szakdolgozóinak készségfejlesztése - asszertivitás és konfliktuskezelés (kommunikációs technikák fejlesztése a donorok bevonása és megtartása érdekében, valamint véradás-szervezési kommunikációs technikák, kapcsolattartás a partnerintézményekkel, személyes meggyőzés módszerei) a TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1 és TÁMOP-6.2.2/A/11/1 azonosító számú programok keretében, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat vezető beosztású dolgozói (orvosok) számára az intézményi folyamatok hatékonyságának növelése érdekében projektmenedzsment, intézményi kontrolling, stratégiai irányítás és folyamatmenedzsment képzési szolgáltatás nyújtása a TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1 azonosító számú programok keretében .
1. rész
Egészségügyi szakdolgozók készségfejlesztése - asszertivitás és konfliktuskezelés (kommunikációs technikák fejlesztése a donorok bevonása és megtartása érdekében, valamint véradás-szervezési kommunikációs technikák, kapcsolattartás a partnerintézményekkel, személyes meggyőzés módszerei).
A képzés célja, hogy a szakdolgozók saját személyiségük megismerésén keresztül megtanuljanak hatékonyabban kommunikálni a donorokkal, a munkatársakkal, a vérkészítményeket felhasználó intézmények, szervező partnerek munkatársaival. Megtanulják mások károsítása nélkül saját igényeiket érvényre juttatni. Ennek keretében szükséges a dolgozók kommunikációs készségeinek tudatos használatára irányuló fejlesztés, az érzelmek tudatos kezelésének fejlesztése, az önérvényesítő képesség erősítése és az egyedi probléma-megoldási módszerek kialakítására irányuló készség kialakítása. A konfliktuskezelés témakörben szükséges megtanítani a munkatársaknak a személyes ellentétek keletkezésének okait, azok tudatos kezelésének technikáit.
A képzésnek problémafeltáráson és kockázatelemzésen kell alapulnia és olyan kompetenciák átadására kell irányulnia, amelyek közvetlenül alkalmasak a feltárt kockázatok kezelésére és ezen kockázatok kezelése részben/egészben a képzés eredményeképpen/során megtörténik.
A képzés tartalmazza az alábbi témaköröket:
kiégés fogalma,
kommunikációs stílusok,
konfliktuskezelés,
motiváció,
stressz kezelési technikák,
beszélgetés indítása,
beszélgetés fenntartása,
kérdezési technikák,
aktív meghallgatás,
telefonos kommunikáció,
verbális, nem verbális kommunikáció,
csapat-fejlesztés.
A képzésben elsősorban a vérvételi és vérkiadási tevékenységben résztvevő szakdolgozók (orvosok és asszisztensek) vesznek részt.
A képzésen résztvevők száma: 480 fő, az alábbi régiónkénti megoszlásban:
Régió/Létszám (fő)
Debrecen/96
Pécs/48
Szeged/64
Győr/64
Budapest/208
Összesen/480
A csoportban résztvevők létszáma: minimum 10, maximum 16 fő/csoport.
A képzés időtartama: 6 nap (képzési alkalom)/csoport. Egy csoport hetente legfeljebb 2 képzési napon (képzési alkalmon) vehet részt. Egy képzési nap (képzési alkalom) legfeljebb 8 órát vehet igénybe.
A képzéseken ellátást biztosítani nem szükséges.
A képzéshez szükséges oktatási eszközöket (laptop, projektor, hangszóró, laser pointer), egyéb eszközöket, oktatási tananyagokat, kiadványokat a résztvevők létszámának megfelelő mennyiségben az ajánlattevőnek kell biztosítani. A képzés helyszínét ajánlatkérő biztosítja.
A képzés végén tanúsítvány kiállítása szükséges.
Az ajánlathoz szükséges csatolni a képzés részletes ütemtervét és az akkreditált (minősített) képzési programot (tematikát) is.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a résztvevők teljes számát illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően - 10 %-kal (mínusz tíz százalékkal) jogosult eltérni akként, hogy akár egy regióban is jogosult érvényesíteni a teljes mennyiségi eltérés lehetőségéből eredő létszámcsökkentést.
2. rész
Az OVSz vezető beosztású dolgozói (orvosok) számára képzés tartása az intézményi folyamatok hatékonyságának növelése érdekében (projektmenedzsment, intézményi kontrolling , stratégiai irányítás és folyamatmenedzsment tárgyában).
A képzésen résztvevők száma: 16 fő. Minden képzésen résztvevő számára valamennyi képzési modul megtartása kötelező.
a) képzési modul: Projektmenedzsment
A képzés célja, hogy az OVSz működése során felmerülő projekteket a vezető beosztású dolgozók (orvosok) kellő tudás birtokában legyenek képesek szervezni, kezelni és a felmerülő problémákat megoldani. A képzési tematikának az alábbi témakörökre ki kell terjednie:
Projektek előkészítése, szűrése
Erőforrás- és költségvetés tervezés
Projekt kontrollálása, kockázatmenedzsment,
Projekt-portfólió menedzsment

b) képzési modul: Intézményi kontrolling
A képzés célja, hogy a kontrolling rendszer érintettjei megfelelő képet kapjanak az OVSz kontrolling rendszerének felépítéséről, hasznosságáról, a költségfelosztási módszerek elvi alapjairól, illetve a rendszer által szolgáltatott adatok és információk hasznosságáról, használhatóságáról. A képzési tematikának az alábbi témakörökre ki kell terjednie:
Bevezetés, alapfogalmak
A kontrolling szakmai háttere, azaz a pénzügyi-számviteli információs rendszer
A kontrolling informatikai támogatása
Vezetői számvitel áttekintése
A számviteli rendszer által szolgáltatott adatok és elemzési lehetőségek
A kontrolling szervezet
Költséghely-, költségnem-számítás
c) képzési modul: Stratégiai irányítás
A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák azokat a módszereket, melyek az OVSz működésének hatékonyságát növelik, melyek segítségével meghatározhatóvá válik az OVSz stratégiai célkitűzése és a célok elérése érdekében szükséges intézkedések. A képzési tematikának az alábbi témakörökre ki kell terjednie:
A stratégia lényege
Stratégiai elemzések
Stratégiaalkotás
A stratégiai célkitűzés módszertana, eredményességének mérése
A stratégia beillesztése a szervezet napi működésébe
A Balanced Score Card lényege, bevezetésének lehetősége, informatikai támogatása
A vállalkozás folyamatainak korszerűsítése
d) képzési modul: Folyamatmenedzsment
A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a folyamatfejlesztés lépéseit és módszertani sajátosságait, a szervezet folyamatalapú működtetésének lehetőségeit, illetve a folyamatmenedzsment eszközeit. A képzési tematikának az alábbi témakörökre ki kell terjednie:
Folyamatmenedzsment alapjai
A folyamatmenedzsment alkalmazási területei
Folyamatok a szervezetben
Folyamatok és szabályozások
Folyamat teljesítménymérés, folyamatkontrolling módszertani eszközei
Folyamatfejlesztés
A képzés helyszíne: 1113 Budapest, Karolina út 19-21.
A csoportban résztvevők létszáma: 16 fő.
Egy képzési modul időtartama: 4 nap (képzési alkalom). Hetente legfeljebb 1 képzési nap (képzési alkalom) tartható. A képzési alkalmak ideje (4 képzési alkalom) összességében legfeljebb 40 órát vehet igénybe. A következő modul oktatását az előző modul befejezése után lehet megkezdeni.
A képzéseken ellátást biztosítani nem szükséges.
A képzéshez szükséges oktatási eszközöket (laptop, projektor, hangszóró, laser pointer), egyéb eszközöket, oktatási tananyagokat, kiadványokat a résztvevők létszámának megfelelő mennyiségben az ajánlattevőnek kell biztosítani.
A képzés végén (valamennyi modul elvégzését követően) tanúsítvány kiállítása szükséges. A képzés helyszínét valamennyi képzési modul tekintetében ajánlatkérő biztosítja.
Az ajánlathoz szükséges csatolni a képzés részletes ütemtervét és az akkreditált (minősített) képzési programot (tematikát) is.
A nyújtandó szolgáltatással összefüggő részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80570000-0
További tárgyak:80532000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 46944000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
03/OVSZ/2013. „Képzési szolgáltatások nyújtása az OVSz részére TÁMOP programok keretében”
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1401 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/02/01 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: OVSZK/395-34/2013/3200 Rész száma: 1 Elnevezés: gészségügyi szakdolgozók készségfejlesztése - asszertivitás és konfliktuskezelés (kommunikációs technikák fejlesztése a donorok bevonása és megtartása érdekében, valamint véradás-szervezési kommunikációs technikák, kapcsolattartás a partnerintézményekkel, személyes meggyőzés módszerei)
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/03/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szinergia Projekt-, Működés és Változásmenedzsment Kft.
Postai cím: Törökvész út 33-37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon:
E-mail: csaszar.helga@szinergia.hu
Fax: +36 13255762
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 38880000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 38880000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 38880000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Szinergia Projekt-, Működés és Változásmenedzsment Kft. (név) 1025 Budapest, Törökvész út 33-37. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: OVSZK/395-35/2013/3200 Rész száma: 2 Elnevezés: z OVSz vezető beosztású dolgozói (orvosok) számára képzés tartása az intézményi folyamatok hatékonyságának növelése érdekében (projektmenedzsment, intézményi kontrolling , stratégiai irányítás és folyamatmenedzsment tárgyában).
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/03/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IFUA HORVÁTH & PARNERS Kft.
Postai cím: Fehérvári út 79.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Telefon:
E-mail: szabolcs.mezei@ifua.hu
Fax: +36 13828889
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 8064000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 8064000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 8064000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
IFUA HORVÁTH & PARNERS Kft. (név) 1119 Budapest, Fehérvári út 79. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

DFT-Hungária Kft. (név) 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. ½ emelet (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” tárgyú TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1 és TÁMOP-6.2.2/A/11/1 kódszámú pályázatok.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Érvénytelen ajánlattevő:
2. rész: DFT-Hungária Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. ½ emelet)
Összegezés ajánlattevők részére történő megküldésének időpontja: 2013. március 18.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/04/02 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------