Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2012/56
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás
Hirdetmény típusa:tájékoztató a szerződés módosításáról_ KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma:2012.05.18.
Iktatószám:5542/2012
CPV Kód:72266000-7;72212100-0;72212330-1;72212400-3;72212440-5;72212445-0;72212450-8
Ajánlatkérő:PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Teljesítés helye: Pécs
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LIBRA Szoftver Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér u 18-20
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kakas Ernő
Telefon: 72/503-420
E-mail: erp@petav.hu
Fax: 72/503-403
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: LIBRA Szoftver Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karolina út 65.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 06-1-3723221
E-mail: mihalyi.andre@mve.hu
Fax: 06-1-3723221
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.mve.hu
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Védelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
  Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a PÉTÁV Kft. Integrált Informatikai Rendszere (ERP) bevezetésére
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
x Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 07
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Pécs
NUTS-kód HU231
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/09/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Egy (1) db. Integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) kialakítása, bevezetése a Pécsi Távfűtő Kft. részére, standard-, és szerepkör valamint tevékenység alapú (felhasználónként egyedi képernyők megléte, amely teljes egészében támogatja a szakterületi tevékenységet), távfűtő (távhő és meleg víz) specifikus modulokkal, 25 konkurens felhasználóra:• Pénzügy / Főkönyv: kapcsolódó pénzügyi, számviteli, könyvelési tevékenységek, kismennyiségű egyedi számlázás, vevői és szállítói nyilvántartás, cash-flow management, több házipénztár kezelés;• Tárgyi eszköz: nagymennyiségű kis- és nagy értékű tárgyi eszköz strukturált és hierarchikus nyilvántartása, mozgások leképezése, ÉCS elszámolás tetszőleges időpontban;• Mérő adatok kezelése: a bejövő, kimenő és üzemi mérők adatainak regisztrálása, átalakítása és fogyasztási adatok generálása;• Készlet kezelés: több raktár együttes kezelése, adminisztrációjuk támogatása, konszignációs és virtuális raktárakkal is;• Gép/Gépjármű elszámolás: személyautók, teher-, és munkagépek nyilvántartása, és a kapcsolódó teljes körű adminisztráció és elszámolások támogatása;• Projekt kezelés: az üzemeltetési, javítási, karbantartási, külső műszaki szolgáltatási és beruházási tevékenység teljes körű adminisztrációja támogatása, a projektek definiálásától lezárásukig, elszámolásukig, kismennyiségű egyedi számlázás;• Szerződés nyilvántartás: a nem közüzemi szolgáltatásra vonatkozó szerződések adatainak és státusz nyilvántartásának támogatása;• Kontrolling: éves pénzügyi tervezés megvalósítása tetszőleges verziókkal éves költségvetés folyamatos nyomon követése, terv/tény összehasonlítás, költségfelosztás és elszámolás témaszámok szerint, beruházási projektekre, nagy értékű eszközökre (pl.. hőközpont) vagy egyébre, kontrolling jelentések, üzleti elemzések és egyéb kimutatások készítése;• Interfészek (HR; Számlázás, CRM; Iktatás; e-bank; e-post): kétirányú, valós idejű integráció a PÉTÁV jelenlegi (végleg vagy ideiglenesen) megtartani kívánt, a bevezetéssel nem érintett, kommunikációképes rendszerei hozzákapcsolásához.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72266000-7
További tárgyak:72212100-0
72212330-1
72212400-3
72212440-5
72212445-0
72212450-8
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 35776100
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/03/31 (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
x Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
  Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
  Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
  Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
  Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1.Nettó ajánlati ár HUF5
1.1. Rendszer licenc díjak2
1.2.A rendszer működéséhez szükséges alapszoftverek (operációs rendszer, adatbázis kezelő) licenc díjai1
1.3. Bevezetéssel összefüggő szolgáltatások (tanácsadás, fejlesztés, stb.) díjai2
2. A rendszer üzemeltetés első három évre prognosztizált nettó összköltsége (licenc díjak, support díjak, stb.) éves átlaga HUF2
3. A jótállás vállalt időtartama (hónapokban)1
4. A megajánlott rendszer és a Logikai rendszerterv vázlat műszaki leírásnak való megfelelősége5
5. A Fizikai rendszerterv vázlat műszaki leírásnak való megfelelősége3
6. Az Adattisztítási/Adatmigrációs terv vázlat műszaki leírásnak való megfelelősége1
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/07/11 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 16387 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/10/28 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 23219 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Az eredeti szerződés szerinti végteljesítési határidő: 2012.03.31.
A módosított szerződés szerinti végteljesítési határidő: 2012.06.31.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A vállalkozási szerződés mellékletét képező Projekt Alapító Dokumentum (PAD) részeként került meghatározásra a rendszer bevezetésének ütemezése, valamint az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó pénzügyi (fizetési) ütemezés. A bevezetési folyamat első szakaszának lényeges feladata volt, hogy a megrendelő által az ajánlatkérési dokumentációban és a műszaki leírásban megfogalmazott követelmények mentén a vállalkozó a megrendelővel együttesen mérje fel és pontosítsa a megrendelői igényeket, majd ennek végeredményét a részletes követelmény-specifikáció elnevezésű dokumentumban rögzítse. A helyzetfelmérés a megrendelő valamennyi, a bevezetési folyamattal érintett szakterületét és üzleti folyamatát érintette. A felmérés eredményeként a felek részéről egybehangzóan megállapítható volt, hogy a megrendelő által az ajánlati dokumentációban megfogalmazott követelmények összhangban vannak a helyzetfelmérés során feltárt elvárásokkal. Azonban bizonyos üzleti folyamatok ERP rendszer általi kezelésének megvalósítása és a megvalósítás módja jóval összetettebb feladatot jelentenek mind azt a felek előre láthatóan megítélhették volna.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2012/03/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes Ajánlattevő egyetéert a hírdetmény tartalmával.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/04/01 (év/hó/nap)