Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.05.30.
Iktatószám:5566/2016
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.06.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23566
Postai cím: Mechwart liget 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kabai Ferenc ügyvezető helyettes
Telefon: +36 13360013
E-mail: kozbeszerzes@masodikkeruletsport.hu
Fax: +36 13250403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerületsport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:2829731919474215 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galambóc u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Maros Zoltán, dr.Polgár Adrienn
Telefon: +36 12033510
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Fax: +36 12033510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerületsport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galambóc u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Titkárság, Maros Zoltán, dr.Polgár Adrienn
Telefon: +36 12033510
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Fax: +36 12033510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerületsport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Tervezői művezetésre irányuló megbízással vegyes tervezési szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.
A szerződés (beszerzés) tárgya: A Máriaremetei Uszoda módosított építési engedélyezési és építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentációjának teljes körű elkészítése, valamint a kivitelezés során tervezői művezetési feladatainak elvégzése.
AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy AK a jelen felhívásban az Európai Uniós Hivatalos Lap Kiadóhivatala által bevezetett terjedelmi korlát miatt rövidítéseket használ. Az egész felhívásra érvényes általános fogalmak rövidítései: Ajánlatkérő: AK, Ajánlattevő: AT, felhívás: felh., szakember: SZE, referenciamunka: RM. A további használt rövidítéseket az egyes kifejezések, fogalmak után adjuk meg.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen Tervezői művezetésre irányuló megbízással vegyes tervezési szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével.A szerz. tárgya: A Máriaremetei Uszoda módosított építési engedélyezési és építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentációjának teljes körű elkészítése, valamint a kivitelezés során tervezői művezetési feladatainak elvégzése.
A nyertes AT-nek generáltervezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti tervezési feladatok ellátását, amely az alábbi szakágak tervezésére terjed ki: Építészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság (erősáramú tervek), Épületvillamosság (gyengeáramú hálózatok tervei), Gen-plan, Kert- és tájépítészet, Külső út és közmű tervek, Konyhatechnológiai tervek, Vízgépészeti technológiai tervek (uszodatechnológia), Grafikus munkarész (Táblák, feliratok tervei), Akusztikus munkarész, Tűzvédelmi munkarész, Munkavédelmi terv, Belsőépítészet.
A tervezéssel érintett, megvalósítani tervezett építési beruházás tervezett, főbb adatai: A tervezett építési beruházás (kivitelezés) tervezett becsült értéke: nettó 2.993.423.267,- Ft. A medencék tervezett adatai: 1. medence: televízió közvetítésre alkalmas, FINA szabályoknak megfelelő, fedett, 10 pályás, 50*25 m vízfelületű versenymedence, 220 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel); 2. medence: fedett, 20*10 m vízfelületű tanmedence, 140 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel); 3. medence: kültéri (időszakosan lefedhető), 20*33 m vízfelületű medence, 200 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel). A medencék összesített vízfelületének tervezett nagysága: 1250 + 200 + 660 = 2110 m2; A lelátó fix férőhelyeinek tervezett száma: 1030 db; Az uszoda tetőszerkezetének tervezett fesztávolsága: 46,5 m.
2.) A II.2.5) ponthoz: az 1., 2., 4. részszempontokon (részsz.) belüli alszempontok (alsz.):
- 1. részsz. alsz.-jai: 1.1.) A módosított engedélyezési terv és az építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentáció teljes körű elkészítésére, valamint a kivitelezésre irányuló közbeszerzési elj.-ban történő közreműködésre vonatkozó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft-ban megadva) - súlyszám (ssz.): 90; 1.2.) A tervezői művezetés elvégzésének óradíja (nettó Ft/szakember/óra) - ssz.: 30.
- 2. részsz. alsz.-jai: 2.1.) A módosított építés engedélyezési terv elkészítésének és az illetékes hatóság részére történő benyújtásának az AT által vállalt teljesítési határideje (a Megrendelő és a Tervező által véglegesített Jóváhagyási Terv aláírásától számított egész naptári nap-ban megadva). A Kbt. 77. § (1) bek. szerinti maximum: 90 naptári nap. - ssz.: 35; 2.2.) Az építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének AT által vállalt teljesítési határideje (a módosított építés engedélyezési terv illetékes hatóság részére történő benyújtásáttól számított egész naptári nap-ban megadva). A Kbt. 77. § (1) bek. szerinti maximum: 90 naptári nap. - ssz.: 30
- 4. részsz. alsz.-jai: 4.1.) A szerződés teljesítésében részt vevő és az alk. köv. teljesítése során épületgépészeti tervezési szakterületre (G) megnevezett SZE releváns szakmai tapasztalatával érintett létesítmény összesített vízfelületének mértéke (egész m2-ben megadva)-ssz.: 25; 4.2.) A szerződés teljesítésében részt vevő és az alk. köv. teljesítése során építészeti tervezési területre (É) megnevezett SZE releváns szakmai tapasztalatával érintett sportlétesítmény összesített befogadó képességének mértéke (egész fő-ben megadva). Befogadó képesség alatt AK az adott sportlétesítmény(ek)ben tervezett fixen beépített ülőhelyek összesített darabszámát érti-ssz.: 25. Előírás a 4.1. és 4.2. ponthoz: Releváns szakmai tapasztalat alatt AK az adott SZE olyan tervezési tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként működött közre és amely kapcsán a tervezéssel érintett létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó átadás-átvételi eljárása legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig lezárult.Arövidítéseketlásd:II.1.4.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Teljesítési határidő (ezen belül alszempontok a II.2.4. pontban részletezettek szerint) 65
2 3. részszempont: Késedelmi kötbér napi mértéke (a késedelemmel érintett szolgáltatással érintett nettó ellenszolgáltatás %-ában megadva, amelynek érvényesítésére a késedelembe esés beálltától, a késed 5
3 4. részszempont: A tervezési feladat szakmai színvonalával összefüggésben a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt épületgépész és építészeti tervezők releváns szakmai tapasztalata (ezen belül alszemp 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 120
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A részajánlat tétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgya szerinti szolg. jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a tervezés és tervezői művezetés szolg. ugyanis egy egységet képez, a szolg.-i körök meghatározása továbbá a 322/2015. (X.30.) Kr-ben, a tervező kiválasztása körében meghatározott feltételek és előírások alapján történt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Jogi kizáró okok:
J.1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
J.2.) Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. §(1) bekezdés a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés előírásaira.
Jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolási mód:
J.Ig.1.) Az ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet 2-4. § és 6. § rendelkezéseinek megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
J.Ig.2.) Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az Ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 8-16. § rendelkezései szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
J.Ig.3.) A Kbt. 67. § (4) bekezdés előírására tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
J.Ig.4.) A kizáró okok előzetes, valamint végleges igazolására ajánlattevőknek a jelen ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
J.Ig.5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: • A III.1.2.) és a III.1.3.) pontokban előírt alkalmassági követelmények előzetes igazolásául az ajánlatban benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentummal kapcsolatos összes előírást Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdés alapján a közbeszerzési dokumentumokban részletezi, tekintettel arra, ezen előírásokat - a Kiadóhivatal által előírt terjedelmi korlát miatt - Ajánlatkérő a jelen felhívásban nem tudja megadni.
• G.1.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérleget vagy eredmény-kimutatását egyszerű másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia.
• G.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell az előző 3 üzleti év (adott esetben: működése ideje szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában a tervezési szolgáltatás végzéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevőknek nyilatkozatukban meg kell jelölniük az üzleti évük fordulónapját. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben ajánlattevők üzleti éve a naptári évvel megegyezik, úgy a naptári évek tekintetében kell az árbevételi adatokat megadni, eltérő esetben a nyilatkozatban meg kell jelölniük az üzleti évük időtartamát …-tól…-ig bontásban, dátum szerint. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia.
• G.3.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell az előírt limittel bíró érvényes felelősségbiztosítási kötvényét. Amennyiben a biztosítási kötvény nem igazolja az aktuális biztosítási évre vonatkozó díj befizetését, úgy az ajánlathoz csatolni kell a biztosítási szerződés ajánlattételi határidő időpontjában fennálló érvényességét igazoló dokumentumot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): • G.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egy évnél több évben nem volt negatív. Az újonnan piacra lépő gazdasági szereplők vonatkozásában előírt követelmény: Az az ajánlattevő, aki működését a megelőző három lezárt üzleti év után kezdte meg, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján alkalmasnak minősül, ha működése ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (tervezési szolgáltatás) végzéséből származó árbevétele összesen elérte a nettó 100.000.000 forintot.
• G.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben (2013., 2014., 2015. év) a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (tervezési szolgáltatás) végzéséből rendelkezik összesen legalább 100 millió Ft - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétellel.
• G.3.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha rendelkezik legalább 10 millió Ft/káresemény és 30 millió Ft/év limittel bíró tervezési szolgáltatás tevékenységre kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: • M.1.) AT-nek a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pontja szerint az ajánlatához csatolnia kell az ajánlati felh. feladását megelőző 72 hónapban teljesített, az előírt alkalmassági minimumköv. igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a 321/2015. Kr. 22. § (1) bek. szerint kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a végzett tevékenység megnevezése, megjelölve a szerződésben vállalt szakági tervezéseket;
- a referenciamunka (RM) szerinti szolgáltatás teljesítésének kezdő és befejező időpontja;
- a RM szerinti tervezéssel érintett létesítmény megnevezése, amelyből annak jellege megállapítható (pl.uszoda);
- a RM szerinti szerződést kötő másik fél neve és székhelye;
- a referenciamunkáról információt szolgáltató személy neve és telefonszáma;
- a RM szerinti tervezéssel érintett létesítmény kivitelezési értéke (HUF-ban megadva, amennyiben a szerz. kifizetésének pénzneme nem HUF, úgy a telj. napján érv. MNB középárf.on számított HUF érték) (figyelemmel arra, hogy AK mit ért kivitelezés alatt) VAGY a RM szerinti tervezéssel érintett létesítmény összesített vízfelületének mértéke (m2-ben)
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- Amennyiben AT nem uszodának minősülő létesítmény tervezését kívánja referenciamunkaként megjelölni, ez esetben a fentieken túl megadandó: a létesítmény összesített vízfelülete, a létesítmény lelátójának férőhely száma (egész fő-ben megadva); a létesítmény tetőszerkezetének fesztávolsága (m-ben megadva);
A II.1.3.) pont M.1.)-ben előírt minimumkövetelményeket kiegészítő egyéb előírások:
Teljesített referenciamunka alatt Ajánlatkérő olyan szolgáltatást ért, amelynek keretében az elkészített tervek (engedélyes vagy kiviteli tervek) Megrendelő/szerződést kötő másik fél részére történő átadás-átvétele teljes körben megtörtént. Az előírt időtartam vonatkozásában Ajánlatkérő azt fogadja el teljesített referenciamunkának, amely esetében a végteljesítés időpontja beleesik az előírt 72 hónapos időtartamba.
Kivitelezési érték alatt Ajánlatkérő már megvalósult beruházás esetében az építési beruházás tényleges kivitelezési értékét, még nem megvalósult, vagy folyamatban lévő építési beruházás esetében az építési beruházásra vonatkozó árazott költségvetés/költségbecslés szerinti becsült értéket érti.
Generáltervezés alatt Ajánlatkérő olyan komplex tervezési szolgáltatást ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakági tervezési munkák elvégzésére sor került: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, uszodatechnika.
Azzal egyenértékű létesítmény alatt Ajánlatkérő olyan nem uszodának minősülő építményt ért, amely legalább az alábbi követelményeknek összességében megfelel:
• olyan létesítmény, amely tartalmaz legalább 1200 m2 összesített vízfelületet, valamint
• a létesítmény tartalmaz legalább 300 férőhelyes lelátót, továbbá
• a létesítmény legalább 32 m fesztávolságú tetőszerkezetet is tartalmaz.
Az e bekezdés szerinti egyenértékűség vizsgálatára az eljárásban kizárólag abban az esetben kerül sor, ha az adott ajánlattevő ajánlatában nem uszoda tervezésére vonatkozó referenciamunkát mutat be az alkalmassági követelmény teljesítéséhez.
• M.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. bek. b) pontja alapján meg kell neveznie azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetéshez csatolni kell a szakemberek részletes szakmai önéletrajzát és a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát. Azon szakemberek esetén, akikkel kapcsolatban valamely jogosultság megléte előírásra került, a szakmai önéletrajzban meg kell adni a kamarai regisztrációs számot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember ismertetése/bemutatása az ajánlatban. Az M.2. h.) ponthoz: Tömegtartózkodásra szolg. építmény/helyiség alatt AK a 253/1997. Kr. (OTÉK) 1. sz. mell. 131. és 132. pontjaiban rögzített fogalmat érti;
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): • M.1.) AT a szerz. telj.-re akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felh. feladását megelőző 72 hónapban teljesített referenciamunkái (RM) között rendelkezik legalább 1 db olyan generáltervezési szolgáltatás elvégzését igazoló, teljesített RM-val, amelynek keretében legalább nettó 1,5 mrd kivitelezési értékű, vagy legalább 1200 m2 összesített vízfelülettel rendelkező fedett uszoda, vagy azzal egyenértékű létesítmény legalább építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, uszodatechnika szakági tervezési munkáinak elvégzésére a RM-hoz kötődő szerződés keretében sor került. A fent előírt összes követelménynek (az előírt összes szakág, valamint a kivitelezési érték, vagy összesített vízfelület) egy adott létesítmény tekintetében kell megvalósulniuk! (A minimumkövetelményt kiegészítő egyéb előírások a Kiadóhivatal által alkalmazott terjedelmi korlát miatt az III.1.3. igazolási mód M.1.) pontjában szerepelnek, amelyeket AK az alkalmasság megítélésénél figyelembe vesz!)
• M.2.) Az AT a szerz. telj-re akkor minősül alkalmasnak, ha a szerz. telj-be bevonni kívánt szakemberei között rendelkezik összesen legalább 9 fő, az alábbiakban meghatározott szakemberekkel
a.) 1 fő építészeti tervezési szakterületre (szakt.-re) (É) érvényes jogosultsággal (érv.jog.-gal) és vezető tervezői szakmai címmel bíró olyan szakember (SZE), aki az előírt szakterület (szakt.) jelöléssel (jel.-sel) és szakmai címmel (sz.c.-mel) szerepel az illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében (I.O.SZ.K.NJ-ben);
b.) 1 fő tartószerkezeti tervezési szakt.-re (T) érv. jog.-gal és vezető tervezői szakmai címmel bíró olyan SZE, aki az előírt szakt. jel.-sel és sz. c.-mel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben;
c.) 1 fő építmények gépészeti tervezési szakt.-re (G) érv. jog.-gal és vezető tervezői szakmai címmel bíró olyan SZE, aki az előírt szakt. jel.-sel és sz. c-mel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben;
d.) 1 fő építményvillamossági tervezési szakt.-re (V) érv. jog.-gal és vezető tervezői szakmai címmel bíró olyan SZE, aki az előírt szakt. jel.-sel és sz. c.-mel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben;
e.) 1 fő táj- és kertépítészeti tervezési területre (K) érv. jog.-gal bíró olyan SZE, aki az előírt szakt. jel.-sel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben, tervezőként rendelkezik legalább 5 év tervezői gyakorlattal, valamint egymaga rendelkezik legalább 3 különböző építmény felelős táj- és kerttervezői szakmai tapasztalattal;
f.) 1 fő Vízgazdálkodási építmények tervezési szakt.-re (VZ), vagy Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakt.-re (VZ-TEL) érv. jog.-gal bíró olyan SZE, aki a jelen pontban előírt bármely szakt. jel.-sel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben, tervezőként rendelkezik legalább 3 év fürdő vagy uszoda víztechnológiai tervezői gyakorlattal, valamint egymaga rendelkezik legalább 3 különböző fürdő vagy uszoda víztechnológiai tervezési szakmai tapasztalattal;
g.) 1 fő Közlekedési építmények tervezési szakt.-re (KÉ), vagy Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakt.-re (KÉ-K) érv. jog.-gal bíró olyan SZE, aki a jelen pontban előírt bármely szakt. jel.-sel szerepel az I.O.SZ.K.NJ-ben, közlekedéstervezőként rendelkezik legalább 3 év szakmai tapasztalattal;
h.) 1 fő, érvényes tervezői jogosultsággal bíró olyan SZE, aki egymaga rendelkezik legalább 3 különböző tömegtartózkodásra szolgáló építmény/helyiség tűzvédelmi tervezését magában foglaló szakmai tapasztalattal;
i.) 1 fő, a 266/2013. Kr. 1. sz. mell. II./2. részében nevezett szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület épületszerkezeti szakértői részszakt.-re (SZÉS2/SZÉSZ2) érv. jog.-gal bíró SZE, aki rendelkezik legalább 3 év építésügyi műszaki szakértőként szerzett szakmai gyakorlattal.
AT legalább 9 különböző személy bevonására köteles, a SZE-ek közötti átfedés nem lehetséges! Az a-g pontokban meghatározott tervezői (rész)szakterületek alatt AK a 266/2013. Kr. 1. sz. mell. I./2. részében így nevezett (rész)szakterületeket érti!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A szolgáltatás teljesítése kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglalt jogosultságok mellett történhet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A tervezési díjról a tervező 3 db rész- és 1 db végszámlát állíthat ki, a szerződés tervezetben rögzített mértéknek és menetrendnek megfelelően. A tervezői művezetés díját Megrendelő utólag, a tényleges teljesítés szerinti kimutatás alapján havonta kiállított számla alapján fizeti ki a tervező részére. Az aktuális számla ellenértékét Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül fizetni meg a Tervező részére a Kbt. 135. § (3) bekezdés rendelkezései figyelembevétele mellett.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- késedelmi kötbér: 0,05 %/nap - max 2 %/nap (az ajánlattevő vállalása szerint);
- meghiúsulási kötbér: 15 %;
- teljesítési biztosíték: 5.000.000,- Ft;
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/06/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/06/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft. székhelye (1117 Budapest, Galambóc u. 22.) Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésben megjelölt személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontás során alkalmazza a Kbt.68. § (1), (4) és (6) bekezdéseit.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása: 1.1.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségre, miszerint a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (a közbeszerzési dokumentumok előbbiek szerinti elérése [letöltése] az eljárásban való részvétel feltétele). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közbeszerzési dokumentumokat a közös ajánlattevők egyik tagja eléri.
1.2.) A jelen ajánlati felhívást kiegészítő Kbt. 57. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban, az ajánlatkérőhöz rendelt jelen „uszoda_projekt-tervezési_szolgáltatás_2016” megnevezésű (KBE eljárás azonosító: 03926/2016) közbeszerzési eljárás adatlapján.
1.3.) A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) az ajánlatkérő részére haladéktalanul igazolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott és teljes körűen kitöltött igazoló lap titkarsag@tenderco.hu e-mail címre történő megküldésével. Az ajánlatkérő az így megküldött igazoló lap átvételének időpontját tekinti a közbeszerzési dokumentumok elérésének időpontjának és az igazoló lapban megadott gazdasági szereplőt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, akit a Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése, az esetleges kiegészítő tájékoztatás, illetve az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása vonatkozásában figyelembe vesz.
2.) Ajánlattevőnek előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását. Az ajánlat további tartalmi és formai előírásait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3.) Ajánlattevőnek az értékelési szempontok között feltüntetett 4.) részszempont alátámasztásául a közbeszerzési dokumentumokban részletezett Szakmai ajánlatot kell csatolnia.
4.) Ajánlatkérő a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített ajánlattevőknél szigorúbb követelményeket állapított meg: III.1.2) és III.1.3) valamennyi rendelkezése.
5.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 81. § (11) bekezdés előírása szerint annak kezdetétől számított 30 nap.
6.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
7.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
8.) Ajánlatkérő a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakat, figyelemmel a Kbt. 81. § (6) bekezdésben foglaltakra.
9.) A II.1.5.) és a II.2.6.) pontokban megadott érték technikai jellegű adat, az adat szerepeltetése kizárólag azt célozza, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED-be.
10.) Az értékelési pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
11.) A pontozás módszere: a legjobb ajánlat megkapja a max. 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított relatív arányosítással kerül meghatározásra, a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója III.A.1. pontja szerint. Az 1. és 2. részszempont alszempontjainál Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a 3. részszempont és a 4. részszempont alszempontjainál Ajánlatkérő az egyenes arányosítás szabályai szerint jár el. A pontozás módszerének részletes ismertetését Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
12.) A II.2.7.) ponthoz: a nyertes ajánlattevő szerződéses fő feladatai a kivitelezés műszaki átadás-átvételéig tart (ennek tervezett időtartama került feltüntetésre a II.2.7. pontban).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák