Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/61
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2016.05.30.
Iktatószám:5585/2016
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.09.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Paulina
Telefon: +3662564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +3662564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://kozbeszerzes.szeged.eu (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Paulina
Telefon: +3662564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +3662564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.szeged.eu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Fejlesztési Iroda Titkársága
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10. II. emelet 218. szoba
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Paulina
Telefon: +3662564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +3662564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szeged Etelka sori fedett sportuszoda tervezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71245000-7
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szegeden, az Etelka sori sportcentrum területén egy FINA előírásoknak is megfelelő, fedett sportuszoda tervezőjének kiválasztása.Az Ajánlatkérő célja, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programnak megfelelő, legszínvonalasabb, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja, melynek szerzőjével Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kbt. 98. § (5) bek. alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást követően tervezési szerződést kíván kötni az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére.A tervezésre vonatkozó szerződéses feltételeket a tervpályázati dokumentáció 5. sz. mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: A 266/2013. (VII. 11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervezői tevékenység;

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A Bíráló Bizottság a tervpályázati kiírás részletes programjában megfogalmazott célok és szempontok alapján értékeli az egyes pályaműveket, különös tekintettel az alábbiak szerint:
Általános követelmények: A Kiíró megvalósítható terveket vár, melyek becsült beruházási költsége összhangban van a megadott pénzügyi kerettel.
Elvárt követelmény a részletes program betartása. A tervezett épület megjelenése tükrözze, hogy az egy nemzetközi színvonalú, nívós sportuszoda. Kiíró nagyvonalú, de túlzásoktól mentes megoldásokat vár.
Az uszoda belső kialakításánál fő szempont a funkcionalitás és a sporttechnológia elvárások teljesítése.
A Kiíró igényesen kialakított belső tereket vár.
A bírálati szempontok az alábbiak:
1. Energiatudatos épület, gazdaságos üzemeltethetőség
2. Megvalósíthatóság (reális költségeken való kivitelezhetőség)
3. A tervezési program betartása
4. Funkcionalitás és sporttechnológiai elvárások teljesítése
5. Építészeti, esztétikai értékek, valamint környezetbe való illeszkedés
A szempontok közül Kiíró a megvalósíthatóságot kiemelten fontosnak tartja, a többi szempont egyenrangúan fontos.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2016/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 30 millió Ft áll rendelkezésre;
A díj legnagyobb összege: bruttó 8 millió Ft;
A megvétel legkisebb összege: bruttó 1,5 millió Ft;
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
Nem releváns;A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFÁ-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A pályázóknak az Ajánlatkérő egyéb költségtérítést nem fizet.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Dr. Szentgyörgyi Pál SzMJV Önkormányzat, gazdasági alpolgármester;
Sz. Fehér Éva építészmérnök - SzMJV Önkormányzat városi főépítész
Kiss Lajos- építészmérnök, a Magyar Építész Kamara delegáltja
Schulcz Péter - építészmérnök, Csongrád Megyei Építész Kamara elnöke
Zana Attila - építészmérnök, SZMJVÖ Fejlesztési Iroda- beruházási csoportvezető

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az Ajánlatkérő elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja a tervpályázati dokumentumokat a pályázók részére a https://kozbeszerzes.szeged.eu címen. Az eljárásban való részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció. A regisztráció megtörténtéről a tervpályázati dokumentáció iránti igény bejelentésekor tájékoztatást szükséges adni a kozbeszcsop@szeged.eu e-mail címre, melyben rögzíteni kell, hogy a regisztráció során milyen e-mail cím került megadásra. Ezen e-mail cím ismeretében áll módjában Ajánlatkérőnek a megadott e-mail címet a tervpályázati eljáráshoz hozzárendelni.Az Ajánlatkérő a dokumentációban külön borítékban elhelyezni rendelt nyilatkozatok számára egyforma borítékot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére oly módon, hogy a boríték átvehető térítésmentesen a pályaművek benyújtásának helyén, illetőleg kérés esetén az ajánlatkérő postai úton is rendelkezésre bocsátja, a megadott postacímre, a kérést követően 2 munkanapon belül.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint;
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben