Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/64
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.06.06.
Iktatószám:5915/2016
CPV Kód:71351914-3
Ajánlatkérő:Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Salisbury Kft.;Ásatárs Kft.;LEKRI GROUP Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Örökséggazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Nemzeti azonosítószám: AK17774
Postai cím: Táncsics Mihály utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Prieszol Eszter
Telefon: +36 12254962
E-mail: eszter.prieszol@forsterkozpont.hu
Fax: +36 12254812
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.forsterkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.forsterkozpont.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Örökséggazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére akkreditált régészeti szakfeladatok (szolgáltatás) ellátására.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71351914-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére akkreditált régészeti szakfeladatok (szolgáltatás) ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2500000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére akkreditált régészeti szakfeladatok (szolgáltatás) ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás 1+1 éves időtartama alatt előforduló igények alapján az Ajánlatkérő részére akkreditált régészetiszolgáltatás nyújtása eseti felhívások alapján, a verseny újra indításával (a keretmegállapodás alapján a Kbt. 110. §szerinti megfelelő eljárás lefolytatásával), az alábbiak szerint (Az egyes résztevékenységeknél ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a mennyiségekkel kapcsolatban ajánlatkérőnek nincs megrendelési kötelezettsége.):
I. Régészeti bontómunka - (kb. 500 000 m²)
II. Geodéziai tevékenység - (kb. 400 000 m²)
III. Régészeti és technikusi feladatleírás
IV. Restaurálás - (kb.: 150 000 m²):
V. Geofizikai feladatok.
VI. Légifotó készítése.
VII. Régészeti emlékek 3D szkennelése.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a munka ellátásához szükséges eszközök - beleértve a feladatok ellátásában álló munkaerő védőfelszerelését is - biztosítása, továbbá a munkaerő és a munkavégzéshez szükséges gépek, berendezések munkavégzés területre szállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke, az 1-15. pontokban felsorolt részszempontok tekintetében meghatározott „nettó Ft/mértékegyég”-ben meghatározott megajánlás %-ában/késedelmes naponként. 1
x Költség kritérium – 1 Régészeti feltárások területén régészeti bontómunka végzése egyrétegű régészeti lelőhelyen, feltárt terület szerinti elszámolásban (nettó Ft/m2) 10
2 Régészeti feltárások területén régészeti bontómunka végzése többrétegű régészeti lelőhelyeken (nettó Ft/óra/fő) 2
3 Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi geodéziai feladatok ellátása - komplett terepi mérésekkel és terepi dokumentációs kötelezettséggel (térinformatikai adatfeldolgozás) (nettó Ft/m2) 5
4 Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai feladatok utódokumentációs kötelezettségének ellátása a Forster Központ protokollja alapján (nettó Ft/m2) 5
5 Régész szakfeladatok ellátása (nettó Ft/óra/fő) 5
6 Régésztechnikusi feladatellátás (nettó Ft/m2) 5
7 Komplex régészeti feladatellátás (nettó Ft/m2) 10
8 Régészeti leletanyag restaurálása (jó megtartású kerámia anyag mosása, töredékek válogatása, ragasztása) (nettó Ft/M30 láda) 2
9 Régészeti leletanyag restaurálása (jó megtartású kerámia anyag vegyszeres tisztítása, töredékek válogatása, ragasztása) (nettó Ft/M30 láda) 2
10 Régészeti leletanyag restaurálása (rossz megtartású, mállékony, festett, mészbetétes kerámia leletanyag mechanikai tisztítása, konzerválása, töredékek válogatása, ragasztása) (nettó Ft/M30 láda) 2
11 Régészeti korú fémleletek tisztítása, restaurálása, konzerválása (nettó Ft/óra)  1
12 3D szkenner biztosítása (terepmodell készítése, épületek és tárgyak lézerszkennelése) dokumentáció készítéssel (nettó Ft/ óra) 1
13 Műtárgyak, régészeti objektumok 3D szkennelése (modell készítése) dokumentáció készítéssel (nettó Ft/óra) 1
14 Geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és kiértékeléssel, dokumentációkészítéssel (nettó Ft/m2) 1
15 Légifotó készítése drón segítségével, dokumentációkészítéssel, kezelőszemélyzet biztosításával (nettó Ft/óra) 1
  Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A tájékoztató II.1.7) "A beszerzés végleges összértéke" című pontjában megjelölt összeg a keretmegállapodás keretösszege.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 212 - 386428
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részéreakkreditált régészeti szakfeladatok (szolgáltatás) ellátására.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Salisbury Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Víg u. 57.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Ásatárs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Futár u. 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LEKRI GROUP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Imre u. 28.
Város: Rábapatona
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9142
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2500000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2500000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A tájékoztató V.2.4) "A szerződés/rész értékére vonatkozó információk" című pontjában megjelölt összeg a keretmegállapodás keretösszege.
2. Nyertes ajánlattevő konzorcium tagjainak adószámai: Salisbury Kft 11718873-2-13; Ásatárs Kft. 13245919-2-03.; Lekri Group Kft. 22735944-2-08.
3. A jelen hirdetmény V. szakaszában nem szereplő ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Heritage Consulting Kft. 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I. em 2., 22911719-2-04
4. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részeinek rövid ismertetése: régészeti bontómunka, régészeti és technikusi feladat, geofizikai feladatok, restaurálás. Az alvállalkozó bevonásával megvalósított részek aránya nem ismert.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/06/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)