Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/64
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.06.06.
Iktatószám:6022/2016
CPV Kód:71242000-6
Ajánlatkérő:Nemzetgazdasági Minisztérium
Teljesítés helye:Budapest (Magyarország), Asztana (Kazahsztán)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.07.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK18269
Postai cím: József nádor tér 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Juhász Nikolett
Telefon: +36 17957615
E-mail: nikolett.juhasz@ngm.gov.hu
Fax: +36 17950074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kormany.hu/hu/dok?type=210#!DocumentBrowse (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK18269
Postai cím: József nádor tér 2-4. V. emelet 505. irodahelyiség
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Juhász Nikolett
Telefon: +36 17957615
E-mail: nikolett.juhasz@ngm.gov.hu
Fax: +36 17950074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való magyar megjelenés komplex tervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71242000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való magyar megjelenés komplex tervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés alapján
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 195000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való magyar megjelenés komplex tervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés alapján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71242000-6
További tárgyak:71243000-3
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest (Magyarország), Asztana (Kazahsztán)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2017. évi Asztanai Világkiállításon való magyar megjelenés komplex tervezése, előkészítése.
A Szakvilágkiállításon való magyar részvétel (a továbbiakban: projekt) előkészítéséhez kapcsolódóan az alábbi dokumentumok elkészítése szükséges:
• stratégiai terv
• programterv (tervezett műsorhálóval)
• költségterv
• piackutatás és annak eredményeként a szükséges dokumentumok összeállítása
• kiállító tér terveinek benyújtása (legalább három darab)
• az Ajánlatkérő által kiválasztott terv alapján a kiállító térhez kapcsolódó dokumentumok
(részletes kivitelezési terv, üzemeltetési terv, költségterv)
A részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlattételi dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő helyen: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=210#!DocumentBrowse
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Olyan szakember bevonása, aki rendelkezik világkiállításon szerzett rendezvényszervezői gyakorlattal (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) 3
2 Olyan szakember bevonása, aki rendelkezik kazah gazdasági és/vagy kulturális programok szervezésében szerzett, legalább egyéves gyakorlattal (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) 1
3 Olyan szakember bevonása, aki rendelkezik kazah üzleti területen szerzett, legalább egyéves üzletfejlesztési tapasztalattal (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 195000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/08/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/10/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részletes feladatleírást és szerződési feltételeket a dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlatkérő kéri az ajánlatokat a dokumentációban foglalt nyilatkozatmintáknak megfelelően benyújtani.
az Ajánlattevőnek kötelezően nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakról.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bek.)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3-7. §-a szerint kitöltve, papíralapon kell csatolni az ajánlatban. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az egységes európai közbeszerzési dokumentum megfelelő részeiben. Az ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni - az érintett szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nekaz egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetniük azt is, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet III. Fejezete szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bek.]
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot a Kbt. 67. § szerinti tartalommal.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek, a továbbiakban: más gazdasági szereplő) az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének„α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek (adott esetben a más gazdasági szereplőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania a saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, kivéve, ha az ajánlatkérő által kért beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető(ek), mert ekkor a beszámoló(k) adatait az ajánlatkérő közvetlenül ellenőrzi.
Ha a felhívott ajánlattevő (adott esetben a más gazdasági szereplő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek (adott esetben a más gazdasági szereplőnek) nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
Ha az ajánlattevő (adott esetben a más gazdasági szereplő) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, nyilatkoznia kell működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (kreatív tervezés, programtervezés, piackutatás) származó, általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevételről. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés]
P/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének„α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/2. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek (adott esetben a más gazdasági szereplőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legutolsó három lezárt üzleti évben összesen elért - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ha az ajánlattevő (adott esetben a más gazdasági szereplő) nem rendelkezik az előzőekben foglalt iratokkal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az előzőekben foglalt iratok benyújtása nem lehetséges, akkor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdés alapján igazolhatja alkalmasságát.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3. § (2) és 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a következő feltételek valamelyike fennáll:
P/1. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legutolsó három lezárt üzleti év közül egynél több lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból akkor alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kreatív tervezés, programtervezés, piackutatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) - árbevétele eléri vagy meghaladja összesen a 70.000.000 HUF-ot.
P/2. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legutolsó három lezárt üzleti évben elért - általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) - teljes árbevétele nem éri el évente a 60.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek, a továbbiakban: más gazdasági szereplő) az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva - a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül - akkor felelhet meg, amennyiben az adott kapacitást biztosító szervezet valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. [Kbt. 65. § (9) bekezdés] Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére is továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) és 6. § (1)-(2) bekezdéseire.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése, a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint igazolva.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő (adott esetben a más gazdasági szereplőnek) nyilatkozatának, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdete és vége egyaránt, az év/hónap/nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél neve és címe, a szolgáltatás tárgyának megjelölése olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M/2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- legalább középfokú, „C” típusú nyelvtudást (vagy azzal egyenmértékű nyelvtudást) igazoló nyelvvizsgabizonyítvány egyszerű másolata,
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább nettó 70.000.000,- Ft értékű szerződésszerűen teljesített a közbeszerzés tárgya (kreatív tervezés, és/vagy programtervezés, és/vagy piackutatás) szerinti referenciá(k)val. A követelmény maximum 4 db referenciából teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberrel:
a) 1fő tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkező, felsőfokú végzettségű legalább 5 éves, nemzetközi szintű rendezvény- és/vagy kiállítás- és/vagy fesztiválszervezési tapasztalattal rendelkező szakember,
b.) 1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves projektmenedzseri tevékenység ellátására irányuló szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,
c.) 1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves, üzletfejlesztési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem biztosítja annak lehetőségét, hogy egy személy több, az M/2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek is megfeleljen.
Az M/2. pontban foglaltak vonatkozásában
a) nemzetközi szintű rendezvény: Legalább 2 ország képviselőinek részvételével megtartott rendezvény, kiállítás, fesztivál, stb. Magyarországon vagy külföldön.
b) üzletfejlesztési területen szerzett szakmai gyakorlat: Üzleti tevékenység bővítésére, exportfejlesztésre, új export piacra lépés előkészítésére és megvalósítására, külföldi partnerek bevonásával megvalósuló projektek létrehozására irányuló vezetői vagy beosztotti munkakörök, valamint mindezekkel kapcsolatos tanácsadói, közreműködői tevékenység, különösen, de nem kizárólagosan: külkereskedő, üzletkötő, üzletfejlesztési tanácsadó, projektmenedzser, illetve e tevékenységet megvalósító vezetői munkakörök

Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen felhívás II.2.5. és a III.1.3. pontjában
a) világkiállítás: Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions - BIE) által elismert és szabályozott 4 EXPO típusba tartozó rendezvény. Részletes leírás elérhető: http://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/expo-categories
b) kreatív tervezés: marketing vagy kommunikációs feladatok ellátáshoz kapcsolódó tervezés
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződések és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő a szerződésszerű és igazolt teljesítést követően számlát az ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalássalegyenlíti ki, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Részteljesítésre, részszámla benyújtására a dokumentációban foglalt szerződés szerint van lehetőség.
A pénzügyi ellenszolgáltatás részletes feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 136. § (1)-(2) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltakra.
Az Ajánlatkérő a következő - a szerződéstervezetben részletezettek szerinti - szerződést biztosító mellékkötelezettségeket alkalmazza: hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbér.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Nemzetgazdasági Minisztérium, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. V. emelet 513. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-a alapján jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlatot roncsolásmentes, nem bontható zárt borítékban vagy dobozban, cégszerűen aláírva, 1 példányban, kötött vagy fűzött formában, oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, minden oldalt folyamatos sorszámozással ellátva, a Nemzetgazdasági Minisztérium Jogi és Kodifikációs Főosztályának címezve, „A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való magyar megjelenés tervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatok” felirattal ellátva kell benyújtani.
Ezen felül az ajánlatoknak 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive) történő benyújtása is szükséges, mellyel kapcsolatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben az ajánlat papír alapú és az elektronikus változata között ellentmondás található, úgy Ajánlatkérő a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmát tekinti irányadónak.
Egyebekben a Kbt. 66. § (1) bekezdésében és a 68. § (2) bekezdésében meghatározott formai követelmények az irányadóak.
Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében a már ismert alvállalkozókat.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében projekttársaság alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja tekintetében.
A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) követően ajánlatkérő kéri, hogy az érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt az ajánlati felhívás I.1. pontjában foglalt elérhetőségen. A tájékoztatásban meg kell adni az érdeklődő gazdasági szereplő nevét, címét és elérhetőségeit (legalább telefax és e-mail cím).
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt mert célja, hogy a szakvilágkiállításon Magyarország egységes arculati elemekkel jelenjen meg. A világkiállításon a pavilonnak és Magyarországot bemutató egyéb kiadványoknak a megvalósítandó programmal és műsorokkal is harmonizálniuk kell. Fontos az átfogó elvek alapján történő megvalósítás, és annak elkerülése, hogy az egyes részek egymásra tekintet nélkül valósuljanak meg.
Ugyanígy a költségterv is csak a programterv/műsorháló figyelembe vételével készíthető el.
Fentieken túl amennyiben ezen feladatok különböző gazdasági szereplők által kerülnek megvalósításra, úgy felmerül a veszélye a tervezési feladatok időbeli elhúzódásának, amely mind pénzügyi-gazdasági szempontból, mind nemzetközi megítélés szempontjából hátrányos lehet.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja alapján értékeli.
Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatóját alkalmazza. (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) Ajánlatkérő az 1-3. részszempont esetében az egyesen arányosítást az Útmutató III.1.bb) pontja szerint, a 4. részszempont esetében a fordított arányosítást az Útmutató III.1.ba) pontja szerint alkalmazza.
A pontszámok meghatározásának részletes szabályait, továbbá a pontozásnál használt módszereket és képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint - a követelés érvényestésének alapjául szolgáló, valamint a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével - valamennyi dokumentumot egyszerű másolati példányban kell benyújtani.
Az eljárást lezáró döntésről szóló értesítés időpontja: a Kbt. 70.§ (1) bek és a 79.§ (1)-(2) bek alapján
A szerződéskötés időpontja: A Kbt. 131. § (6) bek szerint.
Amennyiben ennek feltételei fennállnak, ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §- (3), (7) bekezédese szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/05/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák