Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/70
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.05.04.
Iktatószám:6093/2017
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíregyháza Megyei Jogú város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.05.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mester Eniko
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés - TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén” című projekt keretében építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén” című projekt megvalósításához szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés - Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén című projekt keretében építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén” című projekt megvalósításához szükséges
tervdokumentáció elkészítése, melynek részét képezi
a szükséges engedélyezési tervek és
engedélyek beszerzése,
a kivitelezési tervek,
az árazatlan és árazott tervezői költségbecslések
és költségvetések elkészítése, melyeknek kötelezően tartalmazniuk kell
a tételes eszközlistát a megújításhoz kapcsolódó igények szerint (pl. Bocskai utca helyszíne)
Fejlesztésbe bevont terület:
Bessenyei - Benczúr terek rekonstrukciója,
Bujtos városliget rehabilitációja;
Arany János utca zöldfelületi rekonstrukciója,
Pazonyi tér rekonstrukciója,
Bocskai utca 16. Szolgáltató ház kialakítása.
A tervezéssel érintett terület nagysága: kb.: 12 Ha
A tervezési feladat magában foglalja:
1. A szükséges engedélyezési tervdokumentációt a hatóságok által előírt példányszámban és formátumban, valamint 5 példányban papír alapon és 8-8-8 példányban digitalizált példányban .pdf, .pdf/A és .dwg formátumban.
2. A kivitelezési tervdokumentációt 5 példányban papír alapon és 8-8-8 példányban digitalizált példányban .pdf, .pdf/A és .dwg formátumban, mely tervdokumentációnak tartalmaznia kell valamennyi kapcsolódó egyéb (pl. műtárgy, közúti, építészeti, közmű, kertészeti stb.) szakági kivitelezési tervet.
3. Az építési engedélyezési tervdokumentációhoz 5 példány papír alapú és 8 példány digitalizált példányban (.xls formátumú) főösszesítő szerinti költségbecslés, a kivitelezési tervdokumentációhoz 5 példány papír alapú és 8 példány digitalizált példányban (.xls formátumú) árazott és árazatlan költségvetés elkészítése, melyeknek kötelezően tartalmaznia kell a tételes eszközlistát a rekonstrukcióhoz kapcsolódó igények szerint.
A tervezési feladat elvégzése keretében meg kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulást és jóváhagyást.
Ajánlattevő feladata továbbá a tervek engedélyeztetésre történő benyújtásának előkészítése és az engedélyek megszerzése.
Ajánlattevő feladata továbbá az engedélyezési eljárás végigkísérése, abban aktív közreműködéssel, szükség szerint az Ajánlatkérő érdekeinek képviselésével, és az engedélyezési eljárás során felmerülő tervmódosítások, illetve tervkiegészítések elkészítése, valamint esetleges hiánypótlások teljesítése.
Az engedélyeztetési eljárást Tervező folytatja le Ajánlatkérő meghatalmazására, Ajánlatkérő költségére.
Ajánlattevőnek feladata, árazott és árazatlan költségvetési kiírások, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb, szükséges dokumentációk, munkarészek, szakági tervek elkészítése is, a létesítmény megvalósíthatósághoz szükséges valamennyi feladat elvégzésével együttesen, teljesen készre.
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A részletes tervezési programot az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 24 hónap feletti szakmai többlettapasztalata egész hónapokban megadva (hó, max.. 60) 20
2 A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 24 hónap feletti szakmai többlettapasztalata egész hónapokban megadva (hó, max.. 60) 20
3 A felhívás III.1.3) M.2.5. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 60 hónap feletti szakmai többlettapasztalata egész hónapokban megadva (hó, max.. 60) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén” című projekt
II.2.13) További információ Részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes AT által ellátandó feladatok volumene, szerves kapcsolata, egymásra épülése miatt lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, ha nem ugyanaz a tervező végezné az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítését, továbbá az ajánlati ár növekedését is eredményezné.
Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.
A becsült értéket AK nem kívánja megadni, a felhívásban megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.
AK alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a http://www.kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu-honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére - a
+36 42311041 telefax számra vagy a mester.eniko@nyiregyhaza.hu e-címre - történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell, továbbá az ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött regisztrációs lap másolati példányát.
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy Ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia Ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is, de felhívja a figyelmet a jelen hirdetmény VI.3.4. További információk 24. pont 4. alpontjában foglaltakra is.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet.
Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alkalmassági feltételeknek, úgy az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot is.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A fentiekre tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő 1 fő szakemberre vagy az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P. 1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján a pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, a felhívás feladását követően kelt nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám),
mióta vezeti az adott bankszámláját,
volt-e 15 napot meghaladó sorban állás a felhívás feladását megelőző 2 évben az adott bankszámlán.
Sorban állás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont
A Ctv. 24. § (6) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevőnek
(i) ha olyan pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatot csatol az ajánlatban, amely még nincs feltüntetve a cégkivonatban, kérjük, hogy erről a tényről külön nyilatkozni szíveskedjen illetve
(ii) ha attól a pénzügyi intézménytől nyilatkozatot nem csatol az ajánlatban, amely még fel van feltüntetve a cégkivonatában, kérjük, hogy erről a tényről is külön nyilatkozni szíveskedjen.
Ajánlatkérő a cégnyilvántartásban szereplő, de már megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében az alkalmasságot nem vizsgálja, ellenben, a cégnyilvántartásban még nem szereplő, de már élő pénzforgalmi számlák tekintetében igen.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi nyilatkozatok szerint valamely pénzforgalmi számláján az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó mértékű sorban állás fordult elő.
A P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül figyelemmel arra, hogy a P.1. pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P.1. pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy
a P.1. pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kbt. 65. § (8) bek. alkalmazandó: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is, de felhívja a figyelmet a jelen hirdetmény VI.3.4. További információk 24.pont 4. alpontjában foglaltakra is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23.§-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni.
Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának, mennyiségének pontos megjelölését, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. § (5) bek.-re. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia.
Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívántszakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben teljesített, (ajánlattevő választása szerint)
VAGY
legalább 1 db legalább 3 ha nagyságú területre vonatkozó, közpark és/vagy szabadtér tervezése tárgyú, tervdokumentáció készítésére vonatkozó referenciával.
VAGY
legalább 1 db legalább minimum nettó 12 millió Ft értékű tervdokumentáció készítésére vonatkozó referenciával.
M/2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan,
ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tovább. Korm. r.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezőkkel:
- M.2.1. 1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 2. pontja szerinti: Építészeti tervezési szakterület, jelölés: É (1), és
- M.2.2. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 8. pontja szerinti: Közlekedési építmények tervezési szakterület, jelölés: KÉ K (1), és
- M.2.3. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 15. pontja szerinti: Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, jelölés: VZ TEL (1), és
- M.2.4. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 4. VAGY 5. pontja szerinti: Kertépítési műtárgy tervezési szakterület VAGY Táj- és kertépítészeti tervezési szakterület, jelölés: ÉKM VAGY K (1), és
- M.2.5. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 26. pontja szerinti: Tartószerkezeti tervezési szakterület jelölés: T (1).
A fenti M.2.1)- M.2.5) pontokban meghatározott szakembereknél: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges. A szerződés teljesítésének ideje alatt a szaktolmács folyamatos biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, melyet az ajánlati árnak tartalmazni kell.
1 szakember egy pozícióba jelölhető meg.
AK az előírt képzettséggel egyenértékűt is elfogad.
AK a rövidítések alatt a 266/2013. (VII.11.) Kr.ben meghatározott jogosultságokat v. ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.
A szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT által a III.1.3) M/2. pont tekintetében megjelölt szakemberek rendelkezzenek az adott pozícióhoz elvárt érvényes jogosultsággal.
Amennyiben a szakember már az ajánlattételkor rendelkezik a hivatkozott jogosultsággal, úgy kérjük, hogy a névjegyzékben való elérhetőségi útvonal megjelölését az ajánlatban.
Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bek. alkalmazandó.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is, de felhívja a figyelmet a jelen hirdetmény VI.3.4. További információk 24.pont 4. alpontjában foglaltakra is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
Késedelmi kötbér: Ha a Tervező a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, a teljesítési határidő napjától számított késedelembe esés időszakára a Tervező késedelmi naponként köteles a késedelemmel érintett tervezési feladat (engedélyezési/kivitelezési terv) nettó értéke 1 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért fizetni.
Megrendelő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 15. naptári napot, úgy Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Tervező nem teljesít vagy késedelme a 15. napot eléri vagy meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Tervező felelős meghiúsul, Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 15%-a.
Megrendelő a rendkívüli felmondási jogát a Tervezőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A rendkívüli felmondás a Tervező kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Megrendelő a Tervező nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Tervező, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő a felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke: 500.000,- Ft. Amennyiben Megrendelő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra.
Jótállás: A Tervező a Ptk. szabályai értelmében 24 hónap jótállási kötelezettséggel tartozik. A
Tervező jótállási kötelezettséggel tartozik különösen azért, ha a tervezés tárgyát képező projekt keretében az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban, az eljárást megindító felhívás visszavonására vagy az eljárást megindító felhívás, illetőleg a további közbeszerzési dokumentumok módosítására az engedélyezési és/vagy kivitelezési tervekben fellelhető hiba vagy hiányosság miatt kerül sor.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a tervezést a TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén” című projektből finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés során 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
A részszámla benyújtására az engedélyezésre benyújtott tervdokumentáció Ajánlatkérő részére történő leszállítását követően, és az engedélyező hatósághoz történt igazolt benyújtásával, és Ajánlatkérő általi elfogadását követően jogosult a Tervező.
A részszámla értéke a nettó ajánlati ár 50%-a.
A végszámla kiállítására a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően kerülhet sor.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A.§-a
o Az államháztartásól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
o a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdésére is.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/05/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Polgármesteri Kabinet „A” épület 113. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Értékelés módszere (felhívás II.2.5) pontja):
(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szerint) a(z):
• Ajánlati ár - fordított arányosítás.
• A szakemberek szakmai többlettapasztalata - egyenes arányosítás
Részletes szabályok a dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744003-15402006-00000000, OTP BANK
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000 számú számlájára való utalással
teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték
teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a
terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított
garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti
példánya.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4)
bekezdése szerinti felhasználásra utalnia kell.
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) papír alapú példányban, valamint egy arról készült elektronikus másolati példányban (CD/DVD-n) az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül személyesen vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (a később megadottakra is figyelemmel). Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
Az ajánlattevőknek az ajánlatuk eredeti papíralapú és elektronikus másolati példányát egy közös borítékban (csomagban) kell lezárni.
A csomagon fel kell tüntetni legalább:
• az ajánlat tárgyát,
• az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban bejegyzett nevét és székhelyét;
• a külső borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a következő megjegyzést: "Ajánlattételi
határidő előtt nem bontható fel!".
Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért!
Az ajánlatot - munkanapokon - az alábbi időpontokban lehet benyújtani:
- hétfő-csütörtök között: 8:30-16:00 óráig,
- pénteken: 8:00-13:00 óráig,
- az ajánlattételi határidő napján: 8:30-11:00 óráig.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak az az ajánlat kerül bontásra, amely a fent leírtak szerinti helyszínen az ajánlattételi határidőig az ajánlattevő képviselője által, igazoltan benyújtásra került!
• Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem megfelelő címzéssel és/vagy címre küldött küldemény elirányításáért, felbontásáért vagy határidőn túli beérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
A küldemény/csomag postai úton való kézbesítésének időtartama akkor is több napot vehet igénybe, ha a küldemény ajánlottan / tértivevénnyel kerül feladásra. Az ajánlattevő részéről ezen ajánlatkérői felhívás figyelmen kívül hagyásából fakadó késedelemért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
• Kézbesítésnek kizárólag az számít, amikor a küldemény a megadott címre fizikailag megérkezik.
2. Jelen eljárás szolgáltatási beruházás megvalósítására irányul.
3. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek a közbeszerzési dokumentumokat átvették. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlatkérő biztosítja kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben - folyamatosan bővülve a kérdezéseknek megfelelően - elérhetők térítésmentesen a közbeszerzési dokumentumok átvételének - a felhívás I.1. pontjában megadott - internetcímén, valamint ajánlatkérő megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.
5. Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények:
• Az ajánlat papír alapú példányát bekötve, összefűzve vagy összetűzve kell benyújtani.
• Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A fedőlapot és - ha van - a hátlapot nem kell, de lehet számozni.
• Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, az alvállalkozót által készített - nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
• Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
• Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
• az ajánlat - lehetőleg tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot EREDETI példányban kérjük benyújtani.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomtatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása nem szükséges.
9. Az ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként csatolni.
10. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
11. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
12. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
15. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
17. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
18. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
19. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
20. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
21. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 1 millió Ft/káresemény és legalább 5 millió Ft/kárév.
22. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képes szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.)-M.2.) alkalmassági követelmény.
23. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
24. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
-3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik és ötödik mondatában foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi.
- 5. Ajánlatkérő az alábbiak szerint alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat:
Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a bírálat során ilyenkor is biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.
25. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
26. A felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő idő az engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció elkészítésének maximális időtartama.
Az egyes részfeladatok elvégzésének határideje:
- Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és engedélyeztetésre történő benyújtásának
határideje: szerződéskötéstől számított 75 nap
- A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje: engedélykérelem benyújtását követő 60 nap
27. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
28. Ajánlatkérő a teljesítés során is alkalmazza a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában, mely alapján - szerződésmódosítás nélkül - Ajánlatkérő a műszaki szükségszerűségből felmerülő, a közbeszerzési dokumentációban és szerződésben szereplő műszaki tartalomhoz képesti egyenértékű teljesítéseket a teljesítés során jóváhagyhatja, amennyiben az egyenértékűséget az Ajánlattevő megfelelően igazolja. Egyenértékűség igazolása nélkül a dokumentációban foglaltakhoz képest eltérő teljesítést Ajánlatkérő nem fogad el.
29. Az engedélyezési és kiviteli tervek közötti műszaki szükségességből felmerülő eltérés, továbbá a terveknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki paraméterekhez képesti eltérése - amennyiben az az Ajánlatkérő kérésén és/vagy jóváhagyásán alapul - nem minősül szerződésmódosításnak.
30. A Kbt. 27. § (3) bekezdése szerint kötelezően bevonandó felelős akkreditált közbeszerzési
31. A tervezési szerződéshez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke: 22.759.254,- Ft
32.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Kovács Előd - 00645
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges