Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/70
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.06.20.
Iktatószám:6328/2016
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Teljesítés helye:Szirmabesenyő 0124/16 helyrajzi számú ingatlanon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.08.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:büntetés-végrehajtás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: AK01373
Postai cím: Steindl Imre utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 13018428
E-mail: bvop-kozbeszerzes@bv.gov.hu
Fax: +36 13120409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvop.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvop.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bauda Krisztina
Telefon: +36 14714287
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 114. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bauda Krisztina
Telefon: +36 14714287
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet III. Objektumának építéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezési munkák elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet III. Objektumának építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges vagyoni értékű jogok korlátlan, teljes körű megszerzését is magában foglaló kiviteli tervek elkészítése vállalkozási szerződés keretében. A szerződés egyösszegű (átalánydijas) típusú.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A BAZ Megyei BV Intézet III.Objektumának kivitelezési munkálatai és a kivitelezéshez szükséges vagyoni értékű jogok korlátlan, teljes körű megszerzését is magában foglaló kiviteli tervek elkészítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214210-5
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Szirmabesenyő 0124/16 helyrajzi számú ingatlanon
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektuma főépületének, portaépületének, üzem- és raktárépületének tervezési és kivitelezési munkái:
- meglévő, nem hasznosítható egyszintes építmény bontása és a bontási törmelék konténeres elszállítása,
- bejárati épület (portaépület) tervezése és kivitelezése (nettó 141,59 m2),
- központi épület (főépület) tervezése és kivitelezése (nettó 12817,62 m2) az alábbi épületrészekkel:
- Fogvatartotti szállás épületrész;
- Irodák;
- Látogatói rész - beszélő;
- Egészségügyi rész;
- Kulturális - oktatási egység;
- Rendezvényterem;
- Konyha;
- Parancsnoki épületrész.
- üzem- és raktárépület tervezése és kivitelezése (nettó 1752,05 m2)
teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző rendszer, környezetrendezési, külső közmű építési munkákkal együtt.
A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 330 naptári nap, maximum (legfeljebb): 380 naptári nap 20
2 3. Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 380
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1Nettó váll díj(HUF)-50
2A telj. időtartama a szerz.kötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum(az ajánlati elem legkedvezőbb szintje):330 naptári nap,maximum (legfeljebb):380naptári nap-20
3.Fenntarthatósági terv(körny.véd.vállalások)-30
A felh.II.2.7)p-ban megadott 380nap naptári napokban értendő.
A felh.II.2.6.p-nak kitöltése azért történt,hogy a hird feladható legyen a Kiadóhivatalnak

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Biztosítékok:
Telj bizt. és jóltelj bizt alapja:tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj.Mértéke:Telj bizt:5%; Jóltelj bizt:5%;Likviditási bizt:legalább 150millió Ft,az üzletszerű működés körében szabad felhasználású pénzeszköz vagy más likvid eszköz,vagy a kettő bármilyen összetételű kombinációja;Késedelmi kötbér:az egyes Fizetési Mérföldkövekre eső nettó Vállalkozói Díj-rész 0,5%-a naponta,de legfeljebb az egyes Fizetési Mérföldkövekre eső nettó Vállalkozói Díj-rész15%-a;Hibás teljesítési kötbér:Alapja az adott fizetési mérföldkőre eső tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj,a mértéke a kötbér alapjának0,5%-a a póthatáridő minden naptári napja után a teljesítésig,de legfeljebb a kötbéralap15%-a;Meghiúsulási kötbér:alapja a teljes,tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj.A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap20%-a;Jótállás:a szerződés tervezetben meghatározott feltételek szerint.Nyertes ajánlattevő az általa elkészített komplett kiviteli tervdokumentációra2év,az általa kivitelezett létesítményre3év jótállást köteles vállalni.A biztosítékok kedvezményezettje az ajánlatkérő.A telj biztosítékot és a jóltelj biztosítékot a Kbt.134.§(6)bek.a)pontja szerint,a likviditási biztosítékot a Kbt.134.§(6)bek a)p-ban megjelölt formák mellett az alábbiak szerint is nyújtható:Nyilatkozat,hogy rendelkezik legalább az előírt összegű szabad felhasználású pénzeszközzel vagy más likvid eszközzel,ennek alátámasztására csatolnia kell a szerződéskötés napját megelőző 5napnál nem régebbi főkönyvi kivonatának cégszerűen aláírt másolatát;a szerződéskötés napját megelőző 5napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a szabad felhasználású pénzeszközökről;a szerződéskötés napját megelőző 5napnál nem régebbi banki hiteligérvény,vagy már meglévő hitelszerződés és a szerződéskötés napját megelőző 5napnál nem régebbi a hitelszerződéshez kapcsolódó banki nyilatkozat a fel nem használt hitelkeretről.Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt.134.§ (5)bek alapján nyilatkoznia kell a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
Előleg:nettó 150.000.000Ft.
Számlázás:legfeljebb10db részszámla,valamint 1db végszámla.A részszámlák és a végszámla kifizetése a Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(6)bek alapján,a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek-ben foglaltak szerint történik. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe úgy az ajánlatkérő a Kbt.135.§(3) bek szerint jár el.A kifizetés vonatkozásában a 322/2015.(X.30)Korm. rendelet 30-32.§-ai is irányadóak. Irányadó a 322/2015.(X.30) Korm.rendelet 21.§-a.
Kizáró okok:
Az eljárásban a Kbt.62.§(1),(2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő,közös ajánlattevők vonatkozásában.Ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása:
Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak,más szervezetnek vagy személynek)az ajánlatban:egységes európai közbeszerzési dokumentum.Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.Ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt.67.§(4) bek figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,valamint a 62.§ (1)bek k)pont kb) és kc) alpontjait a 321/2015.(X.30)Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.
Kizáró okok igazolása(egyszerű másolat):a Kbt.69.§-a alapján,a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek321/2015.(X.30) Korm. rendelet8-9.§,míg nem a magyarországiaknak a 10-11§-ai szerint kell eljárnia.Irányadóak továbbá a 321/2015(X.30)Korm.rendelet 4.§-ában,a 6-7§-aiban és 12-16.§-aiban foglalaltak
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlata benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlatához az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI. 5) pontja) pontja feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlathoz. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
Ha ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység és tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) és (7) bekezdése.
Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan a ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha
P1) Az üzemi (üzleti) eredménye a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, valamint - a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján - amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 2 milliárd forintot.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a gazdasági-pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos részletes információkról az egységes európai közbeszerzési dokumentumban egyszerű nyilatkozatot kell tenni, ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részének kitöltését.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlata benyújtásával egyidejűleg az EEKD benyújtásával igazolja.
M1)A321/2015(X. 30)Korm. rendelet21.§(2)bek a)pont alapján ajánlattevőnek be a Kbt.69.§-a szerinti felhívásra kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző60hónapban teljesített legjelentősebb(M1)1esetén tervezést is magában foglaló építési beruházásainak ismertetését a 321/2015.(X. 30)Korm. rendelet22.§(3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással és tartalmi elemekkel.Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző60hónapban teljesített referencia:a telj kezdő időpontja és a műszaki átadás-átvétel időpontja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző60hónapon belüli időpontra esik.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette,úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie,hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, egyebekben a321/2015.(X.30)Korm. rendelet22.§(5)bek irányadó.
M2)A321/2015.(X.30)Korm.rendelet21.§(2)bek b)pont alapján ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberekről,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató(a szerződés telj-be bevonni kívánt szakember)vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013.Korm.rendelet40.§ és41.§-aiban foglaltakra.
M3)A321/2015.(X.30)Korm.rendelet21.§(2)bek f)pont alapján ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához az előírt környezetvédelmi intézkedések bemutatását.
M4)A321/2015.(X.30.)Korm.rendelet21.§ (2)bek c)pont alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a műszaki-technikai felszereltség leírását cégszerűen aláírt nyilatkozatban.
M5)A321/2015.(X.30)Korm.rendelet26.§(1)bek a)pont alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelnie kel az Étv.szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a2014/24/EUirányelvXI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot)vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell csatolnia,a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásának megfelelő igazolást kell csatolnia.
Valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.Irányadó a Kbt.65.§(6),(7), (9)és(11)bek is.
Kapacitás szervezet esetében az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet,személy részéről a Kbt.67.§(1)bek szerinti, EEKD-ba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30)Korm.rendelet2.§(5)bek alapján rögzíti,hogy az EEKD-ban egyszerű nyilatkozatot kell tenni,ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatványIV.részének kitöltését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,ha nem mutat be 3db,az eljárást megindító jelen felh feladásától visszafelé számított 5évben(60hónapban)befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult),az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,összesen legalább1,5milliárdFt ellenértéket elérő,önálló szerződésekből származó kiviteli terv elkészítésére és magasépítési kivitelezési munkára vonatkozó referenciát,amelyek közül
- M1)1.2 db szerződés önmagában egyenként legalább10000m2vagy azt meghaladó bruttó alapterületű új vagy felújított épület(ek)kiviteli tervének elkészítésére és magasépítési kivitelezésére vonatkozik,
- M1)2.1db szerződés épület biztonsági rendszeréhez kapcsolódó gyengeáramú rendszer tervezését és kivitelezést tartalmazta.
AzM1)pontban foglalt követelmény1szerződésből is teljesíthető,de legfeljebb 3referencia bemutatása lehetséges.Ajánlatkérő szerződésnek megfelelő teljesítés alatt a következőt érti:a megrendelő fél által teljesítés igazolással elfogadott teljesítés,mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
M2)Alkalmatlan az ajánlattevő(közös ajánlattevő),ha nem rendelkezik az alábbi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel:
M2)1.Legalább1fő,a266/2013.Korm. rend („Korm. rend”) szerinti MV-É kat.felelős műszaki vezető;
M2)2.Legalább1 fő, Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kat.felelős műszaki vezető;
M2)3.Legalább1fő, a Korm. rendelet szerinti MV-ÉVkat.felelős műszaki vezető;
M2)4.Legalább1fő,a Korm.rendelet szerinti É kat.tervező;
M2)5.Legalább1fő,a Korm. rendelet szerinti T kat. tervező;
M2)6.Legalább1fő, a Korm. rendelet szerinti G kat.tervező;
M2)7.Legalább1fő a Korm. rendelet szerinti V kat.tervező;
M2)8.Legalább1fő,a Korm. rendelet szerinti GTkat. tervező;
M2)9.Legalább1fő,felsőfokú munkavédelmi szakmérnök végzettségű szakemberrel, aki munkavédelmi területen legalább3év(36hó) szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra(M2)1-M2)9.)jelölhető.
M3)Alkalmatlan az ajánlattevő(közös ajánlattevő)a szerződés teljesítésére,amennyiben nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M4)Alkalmatlan az ajánlattevő(közös ajánlattevő)a szerződés teljesítésére,amennyiben nem rendelkezik a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez legalább az alábbi,a telj-hez rendelkezésre álló eszközökkel, gépekkel:
M4)1.1db,minimum3000m2felület beállványozásához elegendő homlokzati állvány;
M4)2.1dbtoronydaru,egyenként 40m gémkinyúlással,a gém végén minimum 1t teherbírással;
M4)3.4db,egyenként minimum500kg teherbírású építési teherfelvonó.
M5)Alkalmatlan az ajánlattevő(közös ajánlattevő)a szerződés teljesítésére,amennyiben ajánlattevő vagy építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozói nem szerepelnek az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,illetve nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vagy alvállalkozó esetén nem rendelkezik a2014/24/EU irányelvXI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással(kivonattal)vagy egyéb igazolással,vagy nyilatkozattal,a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő vagy alvállalkozó esetén nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában,továbbá az ajánlattevő(közös ajánlattevő)vagy valamely alvállalkozója a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Közös ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának vizsgálata a Kbt.65.§(6)bek előírtak szerint történik.Az M1)-M4)követelmények esetén elegendő az együttes megfelelés.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik ajánlattevőnek) rendelkeznie kell építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó, elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá OHSAS 18001 (MSZ 28001) munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek vagy EMAS rendszernek megfelelően kell eljárni, a rendszert fenntartani.
Az ajánlatkérő önálló és közös ajánlattétel esetében is kizárja gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/08/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/08/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Hely: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlatok értékelése: az 1. és a 2. bírálati szempont:fordított arányosítás.A 3. számú bírálati szempont: pontozás.További információt a dokumentáció tartalmaz. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenntarthatósági tervet nem lehet módosítani, kiegészíteni hiánypótlás keretében, illetve azt hiánypótlás keretében benyújtani(Kbt.71.§(8)bekezdés b)pont).
2) A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes. A fedezet rendelkezésre állása a felettes szervek által megítélt támogatási összeg rendelkezésre állásától is függ. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelenleg a fedezet 55 %-a áll az ajánlatkérő rendelkezésére.
3) Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. §-a alapján elektronikus levélben (.pdf formátumban) vagy telefaxban kell (e-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu; telefax: 471-4290) megtenni. A faxon vagy email útján megküldött kérdéseit a bauda.krisztina@bmsk.hu email címre .doc szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Időpont: 2016. 06. 23. 11. óra Találkozási pont:3711Szirmabesenyő Miskolci út3.BAZ Megyei Bv. Intézet telephely.
4.) A ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani, személyesen (futárszolgálat útján) a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 114 sz. iroda címen, vagy postai úton a 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3- címre. A ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű file formátumban). További információt a dokumentáció tartalmaz.
5.) A Kbt. 39. § (1) bekezdésére figyelemmel a dokumentációt bármely a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő regisztrációt követően ingyenesen, korlátlanul és teljes körűen elektronikus úton letöltheti. Ajánlatkérő a letöltéshez szükséges felhasználói nevet és jelszót az ajánlatkérőhöz megküldött regisztrációs lap beérkezését követően megküldi az ajánlattevő részére. A regisztrációs lap a következő linken érhető el: www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok. A regisztrációs lapot a következő linkre kell küldeni: regisztracio@bmsk.hu. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltakra.
6.) Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Együttműködési megállapodás javasolt mintáját a dokumentáció tartalmazza.
7.) Az eljárás nyelve a magyar nyelv, a közbeszerzési eljárásra magyar jog irányadó. Az idegen nyelvű dokumentumok csatolása esetén felelős magyar fordítás benyújtása szükséges (az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja) A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. A közbeszerzési eljárásban joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
8.) Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A rész-ajánlattétel objektíve ugyan lehetséges lenne, de a feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, egymásra épülése, valamint a szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.
9.) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4) bekezdésére. További információt a dokumentáció tartalmaz. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.,továbbá a321/2015.(X.30)és322/2015.(X.30) Kormányrendelet előírásai irányadóak.
10.) Felelősségbizt: legalább1.500.000.000millió Ft/év és 800.000.000Ft/káresemény kárkifizetési limit összegű, saját névre szóló építési „all risk” típusú.Irányadó a322/2015.(X.30)Korm.rendelet 26.-a,és a közbeszerzési dokumentumok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/06/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák