Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.04.27.
Iktatószám: 6688/2015
CPV Kód: 98110000-7
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: A dokumentumok leszállításának helye: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ILEX Vezetési Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Postai cím: Diós árok - 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Projektirányítási Igazgatóság
Címzett: dr. Kurunczi Judit
Telefon: +36 704912041
E-mail: kurunczi.judit@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása c. kiemelt projekt keretében Egészségügyi szakfeladatok országos működtetésének vizsgálata és döntéselőkészítő tanulmány kidolgozása három szakterületen: patológia, laborszolgáltatás és képalkotó diagnosztika”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A dokumentumok leszállításának helye: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
A nyertes ajánlattevő feladata az egészségügyi szakellátások országos működtetésének vizsgálata és a kapcsolódó döntéselőkészítő
tanulmány kidolgozása három szakterületen (patológia, laborszolgáltatás és képalkotó diagnosztika), az alábbiak szerint:
Szakmai koncepció kialakításának támogatása intézményi felmérések értékelése és helyzetelemzés kidolgozása (részletes helyzetelemző
dokumentumok elkészítése):
• Az ajánlatkérő által végrehajtott intézményi felmérések összegzése és kiértékelése;
• Az ajánlatkérő vonatkozó adatbázisainak kiértékelése;
• Finanszírozási és teljesítmény adatok kiértékelése;
• Hiányzó adatkörökre vonatkozó célzott felmérés elkészítése;
• Helyzetelemzés meghatározása.
Az egészségügyi szakellátások országos működtetését leíró döntéselőkészítő tanulmányok kidolgozása a fenti három szakterületen (a feladat három döntéselőkészítő tanulmány elkészítése a következő elemzési területek, fejezetek kidolgozásával):
• Országos szakterület feladatrendszerének részletes meghatározása és lehatárolása más szakellátásoktól
• A jelenlegi szakellátás helyzetének értékelése a felmérések alapján
o Teljesítmény
o Finanszírozás
o Lakossági felhasználás
o Ellátási kötelezettség
o Kapacitások
o Szolgáltatói szerkezet és szerződéses viszonyok
o Humán erőforrás helyzet
o Humán erőforrás szükségletek és képzési háttér
o Eszközállomány, lezajlott és folyamatban lévő fejlesztések
o Nemzetközi modellek bemutatása (56 kiválasztott releváns ország, köztük Norvégia és Nagy-Britannia)
• Működési modell opciók meghatározása, magas szintű bemutatása és
értékelése
o Ajánlatkérői munkacsoport által felállított szempontrendszer szerint az opciók bemutatása és értékelése
• Kiválasztott működési modell opció részletes bemutatása
o Szolgáltatás tartalom és szintek meghatározása (beleértve az
addicionális szolgáltatási lehetőségek bemutatását)
o Működési folyamatok meghatározása, leírása
o Területi ellátások jövőbeli és tényleges kapacitásigényének a
meghatározása
o Jelenlegi és javasolt technológiai szint értékelése a szakterületek vonatkozásában, hatása a kapacitásokra, igényekre
o Az ellátórendszer jelenlegi kapacitásainak és résztvevőinek javasolt átszervezése (fennmaradó, fejlesztendő és megszüntetendő kapacitások és intézmények meghatározása, szakmai kollégium és egyéb szereplők feladatainak áttekintése az új modellben)
o Szervezeti modell és a feladatellátást biztosító szervezet jogi
státuszának kidolgozása (jogi személy formája, illeszkedés az ágazatba, funkcionális háttér)
o Ellátások finanszírozásának módja, formája, a finanszírozás megosztása az intézményekkel
o Munkavállalók alkalmazása, javadalmazás az új modellben
o Humán erőforrás megtartásra gyakorolt hatások értékelése
o Működtetés informatikai és logisztikai feltételeinek meghatározása
o Vagyon átadás, használat módjának kidolgozása, felszabaduló és hiányzó eszközrendszer meghatározása
o Fejlesztés, amortizáció jövőbeni kezelése
o Magas szintű üzleti terv kidolgozása
o Szerződés tervezet szerkezetének és szakmai tartalmi elemeinek
kidolgozása
o Előnyök hátrányok, kockázatok (SWOT elemzés), várható megtakarítások
• Átszervezés feltételeinek meghatározása
• Átszervezéshez szükséges jogszabályi módosítások köre és szakmai
koncepciója
• Átszervezéshez szükséges pénzügyi feltételek meghatározása
• Átszervezés kockázatainak az azonosítása és kezelésükre javaslatok
megfogalmazása
• Feladat- és ütemterv változatok kidolgozása
A nyertes ajánlattevő általános feladatai közé tartoznak az alábbiak:
a) Az ajánlatkérő által felállított munkacsoporton belül a megbeszélések személyes szakmai támogatása;
b) Az ajánlatkérő által felállított munkacsoport megbeszélésein aktív, személyes szakmai részvétel biztosítása az ajánlatkérő igénye szerint meghatározott időpontokban, illetve módszertani keretek biztosítása a tartalom kidolgozásához;
c) Együttműködés kialakítása az egyéb érintett munkacsoportokkal és
GYEMSZI szakterületekkel a javaslatok rendszerszintű összhangjának
megteremtése érdekében,
d) Személyes részvétel az ajánlatkérő felkérése alapján, és igénye
szerinti mennyiségben a szakmai, államigazgatási, vagy egyéb
egyeztetéseken;
e) A döntéselőkészítő tanulmány, illetve annak kidolgozását elősegítő dokumentációk összeállítása, elkészítése;
f) A nyertes ajánlattevő feladatai elvégzése során szoros
együttműködésre köteles az ajánlatkérő által igénybevett jogi
szolgáltatóval.
Az ajánlatkérő által elvárt eredmények, elkészítendő dokumentumok:
Eredménytermékek a Felhívásban megnevezett három szakterületen:
• Az egyes szakterületekre vonatkozó részletes helyzetelemző
dokumentumok, illetve a kapcsolódó döntéselőkészítő tanulmányok helyzetelemző fejezetei (szakterületenként 11 dokumentum, terjedelmük mellékletekkel együtt minimum 100 oldal dokumentumonként);
• Az egyes szakterületekre vonatkozó döntéselőkészítő tanulmányok működési modell opciók meghatározása, magas szintű bemutatása és értékelése fejezetei (szakterületenként 11 dokumentum, terjedelmük mellékletekkel együtt minimum 50 oldal dokumentumonként);
• Az egyes szakterületekre vonatkozó döntéselőkészítő
tanulmányok kiválasztott működési modell opció részletes bemutatása fejezetei (szakterületenként 11 dokumentum, terjedelmük mellékletekkel együtt minimum 80 oldal dokumentumonként), illetve az egyes szakterületekre vonatkozó egybeszerkesztett döntéselőkészítő tanulmányok (szakterületenként 11 dokumentum).
A III.1.2. pontban meghatározott határidőben a dokumentumokat 5 kinyomtatott példányban, valamint elektronikusan MS Word és Pdf formátumban kell a nyertes ajánlattevőnek átadnia a minimum
terjedelemnek megfelelően, illetve nyertes ajánlattevő MS Word, Pdf és prezentáció formában is köteles a dokumentumok vezetői összefoglalójának az ajánlatkérő részére történő átadására, valamint
bemutatására.
A nyertes ajánlattevő feladatait és az ajánlatkérő által elvárt
eredményeket részletesen az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98110000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 43300000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF) 70
2. Szakmai módszertan és ágazati ismeret (szakmai ajánlat) 30
2.1. A szakmai ajánlat módszertani megalapozottsága 18
2.2. A szakmai ajánlatban bemutatott tartalom és szerkezet kidolgozottsága 6
2.3. A szakmai ajánlat alapját képező feladatellátást érintő szakterületi sajátosságok ismerete 6
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26770 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/12/29 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása c. kiemelt projekt keretében Egészségügyi szakfeladatok országos működtetésének vizsgálata és döntés-előkészítő tanulmány kidolgozása három szakterületen: patológia, laborszolgáltatás és képalkotó diagnosztika” / Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/04/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ILEX Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Szent István krt. 24.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1137
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 54000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 43300000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 43300000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 45000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
INTEGRA CONSULTING Zrt.
Cím:
1013 Budapest, Pauler u. 11. 3. em.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 45000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Ilex Vezetési Tanácsadó Kft. (név) 1137 Budapest, Szent István krt. 24. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Integra Consulting Zrt. (név) 1013 Budapest, Pauler u. 11. 3. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Roland Berger Stratégiai Tanácsadók Kft. (név) 1051 Budapest, Sas utca 10-12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú „Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása” c. kiemelt projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/21 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------