Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/57
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.05.17.
Iktatószám: 7802/2013
CPV Kód: 79713000-5;79715000-9
Ajánlatkérő: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Hamzsabégi út 60.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Telefon: +3613727640
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: +3614669972
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés játszóterek és parkok felügyeleti feladatának ellátása vonatkozásában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 23
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés játszóterek és parkok felügyeleti feladatának ellátása vonatkozásában
Az ellátandó feladat részletezése:
A Budapest, XI. kerületében található játszóterek rendeltetésszerű használatának folyamatos biztosítása.
A megkötésre kerülő szerződés alapján megrendelhető feladatok:
• A játszóterek zárása sötétedéskor, de legkésőbb 21 órakor
• A játszóterek nyitása reggel 8 órakor
• A lenti csoportosítás szerinti helyszíneken a játszóterek járőrözéssel történő ellenőrzése.
Járőrtevékenység
A játszóterek éjszakai felügyelete gépkocsizó járőrökkel kerül ellátásra. A kialakított járőrútvonalakon a járőrök felügyelik a játszótereket, melyről az alábbi ismertetés szerinti dokumentált és elektronikus formában történik a végrehajtás.
A szándékos behatolás és rongálás megakadályozása ezen esetekben minimálisra redukálható figyelembe véve az eszközök-objektumok csekély kockázati tényezőit, ugyanakkor felügyelet nélkül sem maradnak az elkövetők előtt.
A járőrök rendelkeznek a szükséges összeköttetéssel a diszpécserközpont vonatkozásában, továbbá a parkgondnokokkal is kapcsolatban állnak. A felfedezett hiányosságokról, és változásokról mind szóban, mind írásban tájékoztatják a központot, akik az azonnali intézkedéseket a meghatározott szervek felé megteszik.
A járőrtevékenység alapvetően motorizált egység, eszközeiket a gépjárműben tárolják, amik alkalmasak mind a cselekmény rögzítésére (fényképezőgép, videokamera) mind azok dokumentálására (járőrnapló, mobiltelefon, rádió adó-vevő).
Az ajábbi játszóterek vonatkozásában a felügyelet a nappali időszakra is kiterjed:
1 Budapest, XI. ker. Szabadidő park Kalóz játszótér
2 Mérnök u. 38-40 sz. játszótér
3 Budapest, XI. ker. Cirmos u. játszótér
4 Költők parkja
5 Budapest, XI. ker. Gazdagréti ltp. Dzsungel játszótér
6 Szentiván éji park játszótér és sportpálya
7 Baranyai tér játszótér
Járőrellenőrzés
Az SL-36-33 őrjárat ellenőrző kiválóan alkalmas a biztonsági személyzet őrjárati útjának megszervezésére valamint különböző tárgyak elektronikus nyilvántartására.
SL-36-33 őrjárat-ellenőrző rendszer használata, kezelése a járőrözés során:
A játszóterek meghatározott pontjain a járőrözési tevékenység biztosítására, igazolására és ellenőrzésére elektronikus járőrellenőrző chipek kerültek telepítésre. A járőrök ellenőrzése a szolgálati helyeken a járőrellenőrző chipek kötelező kezelésével történik.
A jelzés rögzítése:
# minden járőrnek van egy saját chip-je, amely azonosítja őt a járőrözés során,
# a területen járőr ellenőrző chippek vannak kihelyezve a járőr útvonalon, a járőrözés kezdetekor a járőr, a leolvasóval először a saját chipjét olvassa le, amellyel önmagát azonosítja,
# mikor az azonosítás megtörtént, akkor a járőr útvonalon végighaladva a járőr ellenőrző pontokon hozzáérinti a leolvasót az ellenőrző chippekhez és ezzel megtörténik a rögzítés.
A járőrellenőrző leolvasójában tárolt adatok letöltése, kiértékelése:
Heti rendszerességgel, a hónap utolsó napjáig az ellenőrzéssel megbízott személy egy laptop segítségével kiolvassa és összesíti az adatokat, amelyekből kimutatások készülnek.
Amennyiben a járőr akadályoztatva volt a járőr ellenőrző kezelésében (rendkívüli esemény, elháríthatatlan külső ok, stb.) ezt figyelembe véve kell kiértékelni.
A rendszer alkalmazása során elektronikus formában tárolódnak az alábbiak:
• A leolvasás dátum,
• A leolvasás pontos ideje,
• A járőr egyéni azonosítója
• Az ellenőrzési pontok azonosítói
Az SL-36-33 által használt információhordozó a Dallas iButtonTM technológiára épül, amely lehetővé teszi a rendszer működtetését szélsőséges időjárási és környezeti feltételek mellett is.
Az azonosítók egyedi, nem másolható gyári kóddal rendelkeznek, így lehetővé teszi a biztonságos azonosítást. Az SL-36-33 hordozható adatgyűjtő terminál (leolvasó) segítségével összegyűjtött adatok kerülnek a későbbi feldolgozásra, kimutatások készítése érdekében.
A járőrszolgálatot ellátó munkatárs felszerelése, feladatai, kötelessége, jogai
1. A járőr felszerelései
• A járőr gyakorló egyenruhában, megfelelő felszereléssel (gumibot, gázspray, távcső, URH rádió adó-vevő), valamint elektronikus járőr-ellenőrző berendezés működtetése mellett járőr tevékenységet végez napi 12 órában.

2. A járőrszolgálat feladatai:
• A játszóterek nem belátható területeinek fokozottabb ellenőrzése.
• Jogosulatlan személyek behatolásának, átjárásának megakadályozása.
• A telepített eszközök, játszótéri kellékek és padok meglétének szemrevételezéssel történő megállapítása, hiányuk esetén azonnali jelzése
• A járőrözés során észlelteket és az erre történt intézkedések rögzítése a szolgálati naplóba.
3. A járőrszolgálat kötelességei:
• A járőr köteles kipihenten, munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni.
• A járőr a szolgálati kutyát kényszerítő eszközként biztonsági okból, vagy ellenszegülés leküzdése érdekében alkalmazhatja.
• A járőrvázlatban meghatározott útvonalon a járőrözési feladat teljesítése.
• Rendkívüli események bekövetkezésekor az ügyvezető igazgató, igazgatási osztályvezető, munkabiztonsági csoportvezető, kalorikus művezető értesítése.
• Kulturált, ápolt megjelenés, határozott fellépés intézkedéskor.
• Kommunikációs eszközök készségszintű használatának elsajátítása.
• Továbbképzésben, oktatásokban való aktív részvétel.
• Az átadott utasításokban, tűzvédelmi szabályzatban, munkavédelmi szabályzatban leírtak elsajátítása, betartása.
• A jogsértések megelőzésére, illetőleg fegyelmi eljárás lefolytatására javaslatot tenni.
4. A járőrszolgálat jogai:
• A jogsértő cselekményt elkövető személyt magatartásának abbahagyására felszólítani;
• A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfogni, és a rendőrség helyszínre érkezéséig visszatartani;
• Az igazoltatás kivételével jogosult testi kényszert (megfogást, lefogást, eltávolítást, testi erővel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést) alkalmazni.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés esetében külön - külön, egyedileg és esetileg meghatározott módon jogosult a megrendelni a létrejövő szerződés keretében:
• az egyes parkok nyitásával kapcsolatos feladatokat
• az egyes parkok zárásával kapcsolatos feladatokat
• járőrszolgáltatásokat, úgy, hogy meghatározza az ellátandó személyek számát.
Ajánlatkérő a létrejövő szerződés alapján 11.000.000,- Ft + ÁFA értékben vállal kötelezettséget megrendelések leadására.
A megkötésre kerülő szerződés alapján megrendelt és ellátható feladatok ellenértékének felső értékhatára 24.500.000,- Ft + ÁFA.
Amennyiben a felhívás, illetve a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
További tárgyak: 79715000-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24.500.000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások becsült értéke nem éri el a nettó huszonötmillió forintot [Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont].
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Az egyes parkok nyitásával kapcsolatos feladatok (nettó Ft + ÁFA / alkalom / park) 5
Az egyes parkok zárásával kapcsolatos feladatokat (nettó Ft + ÁFA / alkalom / park) 5
Járőrszolgáltatások (nettó Ft + ÁFA / alkalom / fő) 5
Késedelmi kötbér (Ft/óra) 1
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés játszóterek és parkok felügyeleti feladatának ellátása vonatkozásában
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/04/23 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Fehérvári út 126.128.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24.500.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24.500.000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24.800.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Target Group Consulting Kft. (név) 1031 Budapest, Csikóvár u. 9. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1111 Budapest, Fehérvári út 126.128. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Fox River Kft. (név) 2191 Bag, Szt. András u. 105. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/03/26 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/05/08 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------