Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2006/43
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás; (Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ
Eljárás fajtája: Egyszerűsített eljárás
Közzététel dátuma: 2006.04.12.
Iktatószám: 8718/2006
CPV Kód: 92.32.00.00-0
Ajánlatkérő: Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Postai cím: Pestújhelyi út 86.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. tájékoztatója az eljárás eredményéről (8718/2006)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.
Postai cím: Komor Marcell u. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Címzett: Csonka András vezérigazgató-helyettes
Telefon: 555-3060
Fax: 555-3009 
E-mail: csonka.andras@mupa.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.muveszetekpalotaja.hu
A felhasználói oldal címe (URL): –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű: –
Közjogi szervezet: –
Regionális/helyi szintű: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN FOLYTATJA-E LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Művészetek Palotája Budapest, 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatti épületében megrendezésre kerülő kulturális műsorok és egyéb rendezvények biztosítása, jegyszedő- és ültető-, valamint host-, és hostesstevékenység ellátására vállalkozási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának]
a) Építési beruházás: –
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: –
Építési koncesszió: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

c) Szolgáltatás: X
Szolgáltatási kategória száma: 26
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió: –
A teljesítés helye: Budapest
NUTS-kód: HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése: –
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése: –
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések: –

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Kulturális műsorok és egyéb rendezvények biztosítása, jegyszedő- és ültető-, valamint host-, és hostesstevékenység ellátása. A szolgáltatás várható értéke a szerződéses időszakban 340 000 000 Ft ±10%.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
92.32.00.00-0

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték: 374 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –

III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén:
Nyílt: –
Meghívásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Versenypárbeszéd: –
Egyszerűsített eljárás: X
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben): –

IV.1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás: X
Időszakos előzetes összesített tájékoztató: –
Előminősítési hirdetmény: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: –
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat: X
a következő részszempontok alapján
részszempontok
súlyszámok
1. Az ellenszolgáltatás mértéke: a rendelkezésre álló személyzet óradíja/fő (Ft + áfa)
60
2. A minőségi elvárás és a biztonság érdekében tett tevékenységek kidolgozottsága
40

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?
Igen: –
Nem: X

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató: –
vagy
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
A hirdetmény száma a H. L.-ben: –
Ajánlati/részvételi felhívás: –
vagy
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR): –
A hirdetmény száma a H. L.-ben: –
Egyéb korábbi közzététel: –
A hirdetmény száma a H. L.-ben: –

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A szerződés száma: 1
Megnevezése: –

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:
2006/04/12 (év/hó/nap)

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 1

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Pestújhelyi út 86.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Telefon: 309-7144
Fax: 309-7145
E-mail: varga.lajos@valton.hu
Internetcím (URL): –

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték: 340 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték: 1440 Ft
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1440 /
a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1440
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: –
Áfával: –
Áfa (%): –
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát:  vagy a hónapok számát: 32

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 
Érték áfa nélkül: –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: –
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6) A SZERZŐDÉST OLYAN AJÁNLATTEVŐVEL KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT TETT?
Igen: –
Nem: X
V.7) VOLT-E ÉRVÉNYTELEN AJÁNLAT AZON AZ ALAPON, HOGY AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIRÍVÓAN ALACSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja: 2006. április 4., 16.00 óra.
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: –
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: kis- és középvállalkozás.
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): –
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1115 Budapest, Pestújhelyi út 86, Magyarország.
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben): K. É. – 6677/2006, 2006. március 24.
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): tárgyalás nélküli eljárást alkalmazott.
VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2006/04/05 (év/hó/nap)Tájékoztató az eljárás eredményéről