Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.05.29.
Iktatószám: 8796/2015
CPV Kód: 45000000-7;45300000-0;45210000-2;45311200-2;45350000-5;45223210-1
Ajánlatkérő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Szolnok, Tiszaliget, Hrsz: 9735/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város/Község: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Baranyiné Sárközi Erika
Telefon: +36 56503804
E-mail: baranyinese@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503811
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 17002054
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Fax: +36 17002054
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
’Szolnok, labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése’ keretében a létesítmény keleti és északi lelátóinak építési kivitelezési munkálatai.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szolnok, Tiszaliget, Hrsz: 9735/2
NUTS-kód HU322
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Átalánydíjas vállalkozási szerződés ’Szolnok, labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése’ keretében a létesítmény keleti és északi lelátóinak építési kivitelezési munkálatai elvégzésére.
A kivitelezés során megvalósítandó munkák:
- A keleti oldalon újonnan létesülő klub épülethez csatlakozó 1200 férőhelyes lelátó építése, fedése acélszerkezetű, ponyvával burkolt tetőkialakítással
- Az északi oldalon 750 férőhelyes vendég lelátó építése
- A lelátók alatt büfé, szektoronként a nézők számára fenntartott vizesblokkok, WC, mozgáskorlátozott WC, a hozzájuk tartozó takarító szertárak kialakítása.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45300000-0
45210000-2
45311200-2
45350000-5
45223210-1
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 372997594 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 70
Organizációs terv (A kivitelezés ideje alatt a stadion üzemszerű működének leírását tartalmazó organizáció) 10
Vállalt teljes körű jótállási időtartam a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követő naptól számítva hónapokban megadva, minimum 12 hónap, maximum 36 hónap 10
Teljesítési időtartam a szerződéskötést követő naptól számítva naptári napokban megadva, minimum 180 naptári nap, maximum 240 naptári nap 10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16498 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/18 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 25424 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/12/08 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Felek rögzítik, hogy a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó műszaki leírás korrekciójával kapcsolatban a benyújtott költségvetés módosul, amely azonban nem érinti, a Szerződésben megállapított vállalkozói díjat, ezért a Szerződést nem kell szövegszerűen módosítani.
Eredeti szerződéses feltétel:
5.2. Teljesítési idő
Kötbérköteles teljesítési idő:
- a hiány és hibamentes teljesítés, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának, az üzembehelyezésnek és egyben a szerződés teljesítésének ideje: a szerződés aláírásától számított 180 naptári nap.
A szerződés mellékletét képezi a pénzügyi-műszaki ütemterv. A Vállalkozó jogosult előteljesítésre, a pénzügyi ütemezés megváltoztatása nélkül, erről azonban a teljesítés időpontját legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő a határidő előtt felajánlott teljesítést kizárólag abban az esetben köteles átvenni, amennyiben Vállalkozó az előzőek szerinti értesítést megküldte, ellenkező esetben a Megrendelő átvételi késedelme nem áll be, és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak.
Módosított szerződéses feltétel:
5.2. Teljesítési idő
Kötbérköteles teljesítési idő:
- a hiány és hibamentes teljesítés, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának, az üzembehelyezésnek és egyben a szerződés teljesítésének ideje: a szerződés aláírásától számított 208 naptári nap.
A szerződés mellékletét képezi a pénzügyi-műszaki ütemterv. A Vállalkozó jogosult előteljesítésre, a pénzügyi ütemezés megváltoztatása nélkül, erről azonban a teljesítés időpontját legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő a határidő előtt felajánlott teljesítést kizárólag abban az esetben köteles átvenni, amennyiben Vállalkozó az előzőek szerinti értesítést megküldte, ellenkező esetben a Megrendelő átvételi késedelme nem áll be, és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A kivitelezés teljesítése alatt, a kivitelezéssel érintett területen, a 2015. évben a Megrendelő és a Szolnoki MÁV FC Egyesület, parkoló kialakítására irányuló beruházást kezdeményezett, illetve termálkút kialakítása is folyamatban van. E beruházások nagymértékben megnövelték az elvezetendő csapadékvíz mennyiségét, ezért műszakilag indokolttá vált a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó műszaki előírás kisebb fokú korrekciója. Az ajánlati dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés, és a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetés tartalma ennek alapján módosul, ugyanakkor ez a módosulás kizárólag a műszaki előírások módosítását jelenti, a Szerződésben kikötött nettó vállalkozói díj nem módosul.
A munkálatok miatt szükségesség teszik a teljesítési határidő módosítását, amely így 180 naptári napról 208 naptári napra módosul azaz: a teljesítési határidő 28 nappal meghosszabbodik az eredeti határidőhöz képest.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/04/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevő a szerződés módosításával és a tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/05/27 (év/hó/nap)