Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/108
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos
Közzététel dátuma:2017.06.28.
Iktatószám:8973/2017
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.07.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: -
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ujdunahid.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ujdunahid.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ujdunahid.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bazsik Anita
Telefon: +36 706096747
E-mail: bazsik.anita@obuda-ujlak.hu
Fax: +36 13687205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ujdunahid.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ujdunahid.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Duna-híd nemzetközi tervpályázat
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány feladatszabásának eleget téve az eljárás célja, hogy a Galvani utca - Illatos út vonalában megépítendő, kötöttpályás közlekedéssel együtt 2x3 sávos új közlekedési korridor fő mederhídja („Új Duna-híd”) esetében nemzetközi tervpályázat kerüljön lebonyolításra az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését megelőzően és legjobbnak ítélt pályamű megvalósítása érdekében a tervpályázat győztesével történjen meg az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó, úgynevezett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása.
A Kiíró kimondott célja, hogy egy olyan új épített környezeti és városképi műtárgy létrehozására nyíljon lehetőség, amely egy máig hiányzó hálózati kapcsolatot teremt Dél-Budapest városszerkezetében, egyúttal a kortalan építészet kortárs formanyelvével összhangban új budapesti jelképpé válik. ugyanakkor, mind a programalkotás, mind pedig a tervezés során szem előtt tartja a funkcionalitást, azaz az egyéni és közösségi közlekedés, valamint a hajózás kompromisszummentes kiszolgálását.
A Kiíró nem kívánja meghatározni, hogy milyen hídszerkezetet kell alkalmazni, a lényeg, hogy a tervezési program maradéktalan figyelembevételével Budapest lakossága és a társadalom egésze számára kifejező érvényű és erejű alkotás jöjjön létre.
A Kiíró kimondott célja, hogy egy olyan műtárgy jöjjön létre, amely a funkcionalitást, azaz az egyéni és közösségi közlekedés, valamint a hajózás kompromisszummentes kiszolgálását helyezi előtérbe.
A Kiíró nem kívánja meghatározni, hogy milyen hídszerkezetet kell alkalmazni, a lényeg, hogy a tervezési program maradéktalan figyelembevételével Budapest lakossága és a társadalom egésze számára kifejező érvényű és erejű alkotás jöjjön létre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
Az előminősítés (szakmai alkalmasság igazolása és a rangsoroláshoz feltöltött adatok) során beadandó dokumentumokat a tervpályázat honlapján keresztül kell minden Pályázónak feltöltenie.
Alkalmassági minimumkövetelmény:
A pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételeknek megfelelő referenciával kell rendelkeznie:
• 2002. január 1-jét követően sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással megvalósult vagy legalább engedélyezési terv szintig elkészült.
• minimum 250 m hosszú, min. 70 m fesztávolságú, min. 20 m széles, vízfolyás feletti híd tervezése. A megadott referenciát a kiíró akkor fogadja el, ha annak megtervezésében a pályázó tervező mint alkotó részt vett.
A referenciá(k)ra vonatkozó információkat a honlapon keresztül, a honlapon és a tervpályázati dokumentációban megjelöltek szerint szükséges beadni. Az információk valódiságáért a részvételre jelentkező felel.
Kiíró az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében:
• 1 fő hídszerkezet tervező; HT
• 1 fő tartószerkezeti tervező; T
• 1 fő építész tervezővel; É
• 1 fő közlekedésmérnök tervező; KÉ-K
• 1 fő geotechnikai tervező. GT
A tervezőknek rendelkezniük kell saját országukban, vagy abban az országban ahol munkájukat végzik, érvényes hivatalos, a fentiekben meghatározottakkal egyenértékű tervezői jogosultsággal. Az alkalmasság igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát és az előírt szakemberek szakmai önéletrajzát. A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező partner bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

A fentiekben felsorolt alkalmassági követelményeket teljesítő - azaz érvényes - részvételre jelentkezők rangsorolása az alábbi szempontok szerint történik:
1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunka darabszáma
2. Az 1. pontban benyújtott referenciák közül azok darabszáma, melyek fesztávolsága minimum 200 m
3. Minimum 250 m hosszú, min. 70 m fesztávolságú vízfolyás feletti híd tárgyú referenciák darabszáma, amelyeken kötöttpályás közlekedés van
4. Az 1. pontban benyújtott referenciák közül azok darabszáma, melyek innovatív megoldást tartalmaznak, különleges szerkezeti kialakításúak és építészetileg értékes közösségi térélményt nyújtanak
5. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciákkal elnyert szakmai díjak darab száma
6. Szakmai követelményekben szereplő szakemberek szakmai elismeréseinek, díjainak száma
A rangsorolási szempontokkal és a rangsorolás folyamatával összefüggésben részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmaz.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - 1 fő hídszerkezet tervező; HT; 1 fő tartószerkezeti tervező; T; 1 fő építész tervezővel; É; 1 fő közlekedésmérnök tervező; KÉ-K; 1 fő geotechnikai tervező. GT. További információk a tervpályázati dokumentációban találhatóak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
x Meghívásos
Résztvevők száma: 17
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
Arhitektura d.o.o. & Ponting d.o.o.
CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
EXPLORATIONS ARCHITECTURE & COWI UK Ltd.
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Marc Mimram Architecture & Associes
Ney & Partners BXL S.A.
Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt.
Richard Meier & Partners Architects LLP & Buro Happold Consulting Engineers P.C.
SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.
UNITEF-83 MŰSZAKI TERVEZŐ ÉS FEJLESZTŐ ZRT. & MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.
UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. ESZTÉTIKA
2. INNOVÁCIÓ
3. SZERKEZETI HATÉKONYSÁG
4. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG
5. KARBANTARTHATÓSÁG, ÜZEMELTETÉS
6. KÖLTSÉGEK, GAZDASÁGI SZEMPONTOK
A pályaművek értékelésére vonatkozó részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2017/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 23:59 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
2017/08/23 (éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
EN,HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Meghívási díj: 40.000.- EUR / pályázó
Pályázatok díjazása:
1. díj 90.000.- EUR
2. díj 50.000.- EUR
3. díj 30.000.- EUR
Megvétel (3db) 20.000.- EUR / megvétel
Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (Meghívási és pályázati díjak): 910.000.- EUR
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök dr Fürjes Balázs, egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Társelnök Barsiné Pataky Etelka, Magyar Mérnök Kamara
Z. Halmágyi Judit, építész DLA, designer, városfejlesztési szakember, ZHJ Architects
dr Dabóczi Kálmán, BKK vezérigazgató
dr Homolya Róbert, közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Benczúr László, Ybl-díjas, Prima primissima díjas építész, a Magyar Építész Kamara delegáltja
dr Józsa János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Miklósa Erika, Kossuth-, Liszt Ferenc-, és Prima Primissima-díjas opera-énekesnő
dr Dunai László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának dékánja
dr Dalmy Dénes, hídtervező mérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
dr Yozo Fujino, a Yokohama National University professzora
Michel Virlogeux, Michel Virlogeux Consultant Sarl
Aarne Jutila, IABSE vezetőségi tag
dr Biczók Ernő, geotechnikai mérnök, a hannoveri Leibniz egyetem professzora,
Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
dr Lapos József, szerkezetépítő mérnök, a Szlovák Műszaki Egyetem professzora (póttag)
Tuss Réka, beruházási projektmenedzser, KKBK Nonprofit Zrt. (póttag)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A tervpályázat során a pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik. A pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a címzéslapon megadott címre. A beérkezés időpontjának minden esetben - akár postai úton, akár futárszolgálattal történő megküldés esetén - a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően, a lebonyolító címére történő beérkezés időpontját kell tekinteni. A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.
3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
4) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt - a továbbiakban Pályázó - aki/amely:
- aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
- akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
- aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ).
- aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége;
- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el,
- a tervpályázat titkosságát megőrzi.
5) A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag angol nyelven kell elkészíteni. A kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.
6) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele.
7) A www.newdanubebridge.com honlapon is elérhető minden dokumentum, amely a tervpályázathoz kapcsolódik.
8) A Hirdetmény III.2.1) pontjában felsorolt tervezői jogosultságokkal összefüggésben további információ a tervpályázati dokumentációban található.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/06/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben