Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/58
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.05.19.
Iktatószám: 9007/2014
CPV Kód: 33100000-1;33192230-3;31524110-9;33168000-5;33111400-5;33192210-7;33196000-0
Ajánlatkérő: Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye: Magyarország, 7150 Bonyhád, Bajcsy Zs. u. 25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.06.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17305
Postai cím: Bajcsy Zs utca 25
Város: Bonyhád
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabó Zoltán
Telefon: +36 74550980
E-mail: zoltan.szabo@bonyhadkorhaz.hu
Fax: +36 74451620
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bonyhadkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Kórház
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
ORVOSI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET RÉSZÉRE tárgyú szállítási szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0011 azonosítószámú project keretében
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Magyarország, 7150 Bonyhád, Bajcsy Zs. u. 25.
NUTS-kód HU233
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
ORVOSI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET RÉSZÉRE tárgyú szállítási szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0011 azonosítószámú project keretében
Egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányáras szállítási szerződés, kapcsolódó szolgáltatásokkal.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak: 33192230-3
31524110-9
33168000-5
33111400-5
33192210-7
33196000-0
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Az alábbi eszközök szállítása telepítéssel, üzembe helyezéssel, a kezelőszemélyzet betanításával, próbaüzem lefolytatásával, jótállási kötelezettségvállalással, ill. valamennyi, szerződés-tervezetben meghatározott feladat ellátásával:
Egynapos sebészet eszközei: Mobil tönkös, fix lapos műtőasztal tartozékokkal (sebészet, urológia-nőgyógyászat) – 1 db; Mennyezeti műtőlámpa, fényforrással – 1 db; Laparoszkópos torony, komplett - 1 db; Betegemelő – 1 db;
Tüdőgondozó eszközei: Röntgen átvilágító berendezés – 1 db; Gyógyszerporlasztó berendezés – 1 db; Vizsgálóágy – 2 db; Vizsgálólámpa – 2 db
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 210 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A dokumentáció részét képező szerződés-tervezetben meghatározottak szerint:
• Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a késedelemmel érintett eszközök nettó árának 1 %-a.
Hibás teljesítés esetén ugyanolyan mértékű kötbért követelhető, mint a szállítás késedelme esetén. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett eszközök nettó árának 1 %-a. A kötbér arra az időre esedékes, míg a kifogástalan minőségben történő teljesítés megtörténik
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállító neki felróható okból oly mértékű késedelembe esik, vagy hibásan teljesít, hogy a fizetendő kötbér eléri a nettó ajánlati ár 25 %-os mértékét.
Szállító köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 48 órán belül megkezdeni. Amennyiben a javítás a két hetes időtartamot meghaladná, úgy erről haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, és igény esetén cserekészüléket kell biztosítani. Amennyiben a megadott időn belül nem kezdi meg a hibajavítást, úgy késedelmes naponként az érintett termék beszerzéskori nettó értéke 1%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni. A kijavított, kicserélt berendezésekre a Szállító a jótállási kötelezettségét kiterjeszti. Minden leszállított tételről szállító jótállási dokumentációt köteles rendelkezésre bocsátani.
• Jótállás: 24 hónap, melynek kezdési időpontja a leszállított áru üzembehelyezési napja.
• Teljesítési biztosíték: a nettó ajánlati ár 5 %-a, melyet a szerződés hatálybalpésének időpontjában az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig kell rendelkezésre bocsátani.
• Jótállási biztosíték: a nettó ajánlati ár 2,5 %-a, melyet az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától a jótállási idő végéig fennállóan kell rendelkezésre bocsátani..
A teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pontja szerint történhet. A teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja: Kbt. 126. § (4) bek. szerint. A Teljesítési és jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A Megrendelő hibájából eredő fizetési késedelem esetén a Szállító a Ptk.-ban foglaltak szerinti mértékű késedelmi kamat számlázására jogosult.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződés finanszírozása a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0011 azonosító számú programban az Európai Unió, a Magyar Állam Költségvetésének forrásaiból történik. A projekt támogatási intenzitása: 100,000000%,
Ajánlatkérő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozásos módban köt szerződést ajánlattevővel.
Számlázás: legfeljebb 2 db részszámla és a végszámla nyújtható be.
Az ellenszolgáltatás kifizetése a teljesítésigazolást követően benyújtott számla alapján, banki átutalással forintban (HUF) történik, a Kbt. 130. § és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján. A fizetési határidő kezdő időpontjának a hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem (számla és mellékletei) időpontja számít. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció mellékletét képező szállítási szerződés tervezete tartalmazza.
Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdasági társaság létrehozását a teljesítéshez.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f) és h)-k) pontokban, valamint a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt,, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következtek be.
Megkövetelt igazolási mód:
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 2-8 §-a, ill. a 10-11.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-f) és h)-k) pontjaiban, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében, valamint Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 10. § szerint kell eljárnia, ajánlatevő az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.
- Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 10. § a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az igazolásoknak, nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásánál nem régebbieknek kell lennie.
A kizáró okok igazolása kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1-én közzétett “A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, valamint a 2013. november 29-én közzétett “A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatóira.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. A biztosító által az eljárást megindító felhívás feladását követően kiállított igazolás, miszerint az ajánlattevő rendelkezik érvényes szakmai felelősségbiztosítással a P1 alkalmassági minimumkövetelménynek (az áruk szerelésének helyszínén okozott esetleges károkozásra kiterjedően) megfelelően (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14.§ (1) bek. d) pont).
P2. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény eljárást megindító felhívás feladását követően kiállított nyilatkozata (attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
— Mióta vezeti a pénzforgalmi számláját,
— Volt-e a pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 éven belül 15 napot meghaladó sorban állás.
Ajánlatkérő sorbanállás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti.
(310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14.§ (1) bek. a) pont)
P3. A felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes, valamint a közbeszerzés tárgyának megfelelő ( orvostechnikai eszközök szállítása) – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének átlagáról szóló nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Lezárt üzleti évnek az elfogadott beszámolóval rendelkező üzleti évet kell tekinteni. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14.§ (1) bek. c) pont).
A pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményeknek az Ajánlattevő a Kbt. 55. § (4)–(5)-(6) szerint is megfelelhet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (6) a.) és c.) pontjaira és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
A P1-P2 követelmények a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint egyenként vonatkoztathatóak közös ajánlattevőkre, ill. a P3 követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az Ajánlattevő:
P1. Ha nem rendelkezik min. 10 millió HUF/év, és min. 5 millió HUF/káresemény értékű érvényes szakmai felelősségbiztosítással (az áruk szerelésének helyszínén okozott esetleges károkozásra kiterjedően).
P2. Ha a pénzügyi intézmény nyilatkozata(ok) szerint a pénzforgalmi számlá(ko)n az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 éven belül 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P3. Ha a felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a min. nettó 80 millió HUF-ot, melyből a közbeszerzés tárgya szerinti (Orvostechnikai eszközök szállítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a kettő lezárt üzleti év vonatkozásában összesen nem éri el a min. nettó 70 millió Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
M.1. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített orvostechnikai eszköz szállítási referenciák ismertetésével, és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1), (2) bekezdése szerint meghatározott igazolással, vagy nyilatkozattal, amely tartalmazza a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, és az M1 alkalmassági minimumkövetelményekben előírt minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelmű ellenőrzéséhez szükséges adatokat. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15.§ (1) a) pont).
M2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének e) pontja alapján csatolnia kell az általa megajánlott valamennyi egészségügyi gép-műszerre, eszközre vonatkozóan a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) és - ha az egészségügyi gép-műszer forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
M3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15.§ (1) bek d) pontja alapján csatolnia kell az általa megajánlott valamennyi egészségügyi gép-műszerre, eszközre vonatkozóan a dokumentációban rendelkezésre bocsátott termék adatlapjait kitöltve, valamint a termékekre vonatkozó leírást, prospektust, melyből egyértelműen megállapítható a termék adatlapokon előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés,.
A műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az Ajánlattevő a Kbt. 55. § (4)–(5)-(6) szerint is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (6) a.) és b.) pontjaira. A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az Ajánlattevő:
M1. Ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik az ajánlat tárgyának megfelelő (orvostechnikai eszközök szállítása), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db, egy szerződés keretében teljesített min. nettó 55 millió Ft értékű referenciával, és nem rendelkezik legalább egy-egy darab műtőlámpa, sebészeti merev endoszkópiás torony (laparoszkóp, vagy artroszkóp), röntgen berendezés szállítási referenciával. A fenti tárgyú szállítások egy referencia keretében is teljesíthetőek.
M2. Ha az általa megajánlott egészségügyi gép-műszerek, eszközök nem felelnek meg az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
M3. Ha az általa megajánlott egészségügyi gép-műszerek, eszközök a benyújtott termékleírás és prospektus alapján nem felelnek meg a dokumentációban a termék adatlapokon előírt műszaki minimumkövetelményeknek, azaz a termék adatlapján előírt minimális követelményeket a megajánlott paraméterek nem elégítik ki.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 200
2. Műszaki paraméterek (alábbi alszempontok szerint) 100
Mobil tönkös, fix lapos műtőasztal tartozékokkal eszköz esetén:
2.1 Az 5. kerék megléte a könnyebb manőverezés segítésére (Van=5 pont Nincs= 1 pont) 5
2.2 Magasságállítás tartomány tartomány nagysága (mm), előny a nagyobb 5
2.3 Hosszirányú eltolás értéke (mm), előny a nagyobb 10
2.4 Automatikus 0 pozicióba állás lehetősége (Nincs = 1 pont, Van= 5 pont ) 10
Mennyezeti műtőlámpa eszköz esetén:
2.5 Fő lámpa: Megvilágítási mélység (L1+L2) értéke (mm), előny a nagyobb 10
2.6 Fő lámpa: Endoszkópiás derengőfény funkció (Igen 5 pont, nem 1 pont) 10
2.7 Szatellit lámpa: Megvilágítási mélység (L1+L2) értéke (mm), előny a nagyobb 10
Laparoszkópos torony eszköz esetén:
2.8 Kommunikál a szívó-öblítő egységgel (Igen 5 pont, nem 1 pont) 5
2.9 Arthroszkópos motor rendszer: Egy helyett két motor kimenet üzembiztonság növelésére (Igen 5 pont, nem 1 pont) 5
2.10 Maximális fordulatszám min. 10 000 rpm, előny a nagyobb 5
2.11 Nagysebességű shaver kézidarab: Fordulatszám min. 5000, előny a nagyobb 5
Betegemelő eszköz esetén:
2.12 Akkumulátor kapacitása, min 20 emelés, előny a több 10
Digitális átvilágító és felvételező berendezés eszköz esetén:
2.13 Képerősítő mérete (col), előny a nagyobb 10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/06/27 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt, 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell megfizetnie az összegzés megküldése és a szerződéskötés időpontja között. A dokumentáció ellenértékének nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi megfizetése a szerződéskötés feltétele. A dokumentáció ára az ÁFA összegét nem tartalmazza. A dokumentáció ellenértékét a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek átutalással kell megfizetnie a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 10046003 00324333 30005101 számú számlájára, ORVOSI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET RÉSZÉRE – DOKUMENTÁCIÓ DÍJA szöveg feltüntetésével.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/06/27 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/06/27 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet – Igazgatói Titkárság (7150 Bonyhád, Bajcsy Zs. u. 25.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívottak lehetnek jelen. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 62.§ (3)-(4) és (6)-(7) bekezdései szerint jár el.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Pályázati projekt neve: „Bonyhád Kórház és Rendelőintézet korszerűsítése”
Pályázati azonosító: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0011
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő 30 napon belül, a Kbt. 124. § (6) bekezdése szerinti korlátozás alkalmazásával.
2. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két év valamennyi pénzforgalmi számlaszámáról a P2 alkalmassági minimumkövetelményt igazoló ajánlattevőnek, vagy alvállalkozónak, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nyilatkoznia kell.
3. A határidőknél az interneten elérhető http://www.pontosido.hu budapesti pontos idő adatok az irányadók.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el. Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 45. §-a szerint van lehetőség.
5. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. Az ajánlatot CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani lehetőleg PDF formátumban úgy, hogy az aláírást, oldalszámozást követően kell teljes terjedelemben beszkennelni, lehetőleg nem laponként, hanem legalább 30-50 oldalanként egy fájlba szerkesztve, amennyiben ez technikailag megoldható. Az elektronikus adathordozóra a tételes árazott költségvetést és a specifikációs táblázatot a könnyebb ellenőrizhetőség érdekében szerkeszthető formátumban is fel kell írni.
6. Az ajánlat formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
7. Az ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „ORVOSI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET RÉSZÉRE tárgyú szállítási szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0011 azonosítószámú project keretében” tárgyú közbeszerzés. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.
8. Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás I.1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-15:00 óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 08:00-10:00 óráig az I.1. pontjában meghatározott címre.
9. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül az I.1. pontban megjelölt címen, az Igazgatói Titkárságon. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
10. Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta: 2006. évi V tv. 9. § (1) bek). Amennyiben a képviseletre jogosult személy helyett meghatalmazása alapján az ajánlatot más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges (1952. évi III. törvény 196. § és Kbt. 36.§ (3) bekezdése szerint).
11. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében, a 60.§ (3), (5) bekezdésében foglaltakra (kifejezett elfogadó nyilatkozat szükséges). Csatolni kell a Kbt. 126. § (5) bek. szerinti nyilatkozatot is (ajánlati nyilatkozat tartalmazza). A Kbt. 40. § (1) bekezdés a-b.) pontja szerinti nyilatkozatokat nemleges válasz esetén is csatolni kell.
12. Közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazott ajánlattevőt. A szerződésszerű teljesítésért a közös ajánlattevőknek írásban egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalnia.
13. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba becsatolandó dokumentumok (kivéve bank vagy biztosító által vállalt garanciát vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt) egyszerű másolatban is benyújthatóak.
14. Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.
15. Amennyiben bármely, az ajánlatba csatolt okirat, nyilatkozat, igazolás stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordításában is az ajánlathoz kell csatolni (cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazott aláírásával).
16. További információ az ajánlati felhívás I/1. pontja szerinti címen, kizárólag faxon vagy e-mail útján feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. Az ajánlatkérőt nem kötik azok az információk, amelyeket nem a megjelölt módon szerez be az ajánlattevő.
17. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál a beszámoló esetén az üzleti év fordulónapján, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az alkalmazott árfolyamról nyilatkozni kell.
18. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
19. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást.
20. Az eljárásban való részvétel feltétele 800 000 HUF / ajánlati biztosíték nyújtása, melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10046003 00324333 30005101 számlájára történő befizetésével, vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel., a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlati biztosíték kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban igazolni kell, igazolásának módja:
- átutalás esetén az átutalásról szóló igazolás másolatban való benyújtása,
- bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosítása vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetén eredeti dokumentum.
21. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentációnak az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója, illetőleg ezek írásos meghatalmazottja által történő átvétele, másra nem ruházható át és nem publikálhatóak. A dokumentáció az Igazgatói Titkárságon személyesen vehető át munkanapokon 8-14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejáratának napján 8-10.00 óra között. A dokumentáció elektronikus megküldését a felhívásban megadott e-mail címre küldött e-mailben is lehet kérni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges megadni: a dokumentációt átvevő cég neve, székhelye, címe, a cég nevében kijelölt kapcsolattartó személy neve, telefon és fax száma, e-mail címe.
22. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti valamennyi feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
23. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek, valamint a Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012 (II.16) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni.
24. Ajánlattevő csatolja ajánlatához:
- a valamennyi termékre vonatkozó beárazott költségvetést,
- a valamennyi termékre vonatkozó kitöltött műszaki specifikációs táblázat,
- valamennyi termékre vonatkozóan egyenként termék adatlapot, ill. színes termékismertető prospektust, vagy műszaki leírást színes képpel, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes, úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni.
25. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget ajánlatkérő nem vállal. Az HUF pénznemben meghatározott egyösszegű ár nem köthető devizaárfolyamhoz, illetőleg egyéb árképzési, vagy ár módosulási feltétel sem alkalmazható. Ezen feltétel kikötése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
26. Az értékelés során egyes rész-, és alszempontokra adható pontszám alsó és felső határa: 1-5 pont.
27. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
1. ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT: FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS, Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb ajánlati ár a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartami elem kapja a maximális pontot (5 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül kiszámításra a pontszám, a következő képlet segítségével: P = „A”legjobb / „A” vizsgált („P”max – „P”min) + „P”min. (P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme).
2. ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT:
A.) A 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13-as értékelési alszempontok esetén EGYENES ARÁNYOSÍTÁS (Ajánlatkérő számára a nagyobb érték a kedvezőbb). A legkedvezőbb tartami elem kapja a maximális pontot (5 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerül kiszámításra a pontszám, a következő képlet segítségével: P = „A”vizsgált / „A”legjobb („P”max – „P”min) + „P”min. (P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme).
B.) A 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9-es értékelési alszempontok esetén abszolút értékelési módszer. Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja.
Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/05/13 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.