Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2012/76
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:tájékoztató a szerződés módosításáról_ KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2012.07.06.
Iktatószám:9772/2012
CPV Kód:45247110-4;45247000-0;45248100-8;45252124-3
Ajánlatkérő:Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:Séd-Sárvíz Malomcsatorna
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MB-SÉD- Konzorcium (Mészáros és Mészáros Kft. / Békés Drén Kft.)
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Balatoni út 6.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szegő Zoltán közbeszerzési ügyintéző
Telefon: +36 22 315 370
E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu
Fax: +36 22 313 275
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kdtvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: MB-SÉD- Konzorcium (Mészáros és Mészáros Kft. / Békés Drén Kft.)
Postai cím: Fő utca 0311/5 hrsz / Petőfi u. 20.
Város/Község: Felcsút / Békés
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Védelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Vízügy
  Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
  Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési programja – építési munkái
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Építési koncesszió
A teljesítés helye
Séd-Sárvíz Malomcsatorna
NUTS-kód HU211, HU213
b)
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
  Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/03/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési programja – építési munkái, a kivitelezés teljes körű megvalósítása, vizrendezési (mederrendezés, kotrás, depónia és műtárgy építés) és kármentesítési (szennyezett földanyag kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása) munkák elvégzése, a régészeti felügyelet megrendelése 1350 óra időtartamban, az ideiglenes terület-igénybevételekkel kapcsolatos egyeztetések elvégzése.
A kivitelezés során a következő munkákat kell megvalósítani:
földmunka (meder rendezés, kotrás, depónia építés) 71,723 km
összesen: 370 563 m3
ebből szennyezett anyag (ásványolaj származékok) 15 591 m3
bevágás 209 288 m3
töltés 161 275 m3
ebből mederrézsű kialakítás 1:2-re 64,261 km
fenntartó út kialakítás (két part összesen) 76,830 km
depónia átépítés 17,136 km
- medervédelem a túlmélyített szakaszon
kőbordák beépítése (152 db) 3 024 m3
mederburkolat 112 073 m2
(Gradex elemek vagy azzal azonos értékű műszaki megoldás)
- hidak alatti mederburkolás 3 db
- parti zonáció kiépítés (fásítás 3 fm/db) 20 000 fm
- vízbetápláló műtárgy építése 1 db
műtárgy rekonstrukció 37 db
ebből:
nagyműtárgyak 7 db
- Királyszentistváni osztómű
- Sárszentmihályi duzzasztó
- Szabadbattyáni duzzasztó
- Táci duzzasztó
- Soponyai duzzasztó
- Nagyhörcsöki duzzasztó
- Örspusztai duzzasztó
vízmérő műtárgyak 3 db
árapasztók 6 db
(ősi, sárkeszi, sárszentmihályi, szabadbattyáni, kálózi, örspusztai)
bújtatók 5 db
ebből:
megszüntetés 1 db
átépítés 4 db
becsatlakozó árkok torkolati műtárgyai 16 db
meder alatti keresztezés süllyesztése 3 db
13+028 DN600 gázvezeték meder alatt
15+002 DN400 gázvezeték meder alatt
15+009 DN300 gázvezeték meder alatt
részletes mennyiségek a műszaki leírásban és a költségvetési kiírásban
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45247110-4
További tárgyak:45247000-0
45248100-8
45252124-3
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 879285530
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2012/03/29 (év/hó/nap)
befejezés 2012/12/17 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
  Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
  Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
  Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
  Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
  Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (HUF-ban megadva)80
Vállalt jótállás (naptári években megadva, min. 1 év, max. 10 év)10
Korábbi teljesítési határidő vállalása naptári napokban megadva (véghatáridőtől visszafelé számolt maximum 30 napnál kevesebb előteljesítés ajánlható meg)10
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2011/11/17 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 221 - 359316
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/11/21 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 29024 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2012/04/07 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2012 /S 69 - 113032
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A vállalkozási szerződés 2.1. pontja eredeti feltétele:
A vállalkozó egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbi részletezés szerint:
Munka megnevezése Munkavégzés helye, mennyisége
I. sz. részszámla I. sz. részteljesítés: 2012. június 17.
Mederrendezés szennyezett talajban, SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (90%)
szennyezett talaj kitermelése,
tisztítás megkezdése
Mederrendezés nem szennyezett talajban SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (23%)
Kisműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (20%)
Nagyműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (45%)
Régészeti szakfelügyelet 490 óra

II. sz. részszámla II. sz. részteljesítés: 2012. augusztus 17.
Mederrendezés nem szennyezett talajban SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25,5%)
Kisműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (30%)
Nagyműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (20%)
Fásítás SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között
Régészeti szakfelügyelet 335 óra

III. sz. részszámla III. sz. részteljesítés: 2012. október 17.
Mederrendezés nem szennyezett talajban SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Kisműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Nagyműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (17%)
3 db gázvezeték süllyesztés, vízátvezetés
Fásítás
Régészeti szakfelügyelet 245 óra

Végszámla Teljesítési határidő: 2012. december 17.
Mederrendezés szennyezett talajban, SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (10%)
tisztítás befejezése
Mederrendezés nem szennyezett talajban SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Kisműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Nagyműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (18%)
Fásítás
Régészeti szakfelügyelet 280 óra

A módosított vállalkozási szerződés 2.1. pontja feltétele:
A vállalkozó egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbi részletezés szerint:
Munka megnevezése Munkavégzés helye, mennyisége
I. sz. részszámla I. sz. részteljesítés: 2012. július 15.
Mederrendezés szennyezett talajban, SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (90%)
szennyezett talaj kitermelése,
tisztítás megkezdése
Mederrendezés nem szennyezett talajban SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (23%)
Kisműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (20%)
Nagyműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (45%)
Régészeti szakfelügyelet 490 óra

II. sz. részszámla II. sz. részteljesítés: 2012. augusztus 30.
Mederrendezés nem szennyezett talajban SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25,5%)
Kisműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (30%)
Nagyműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (20%)
Fásítás SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között
Régészeti szakfelügyelet 335 óra

III. sz. részszámla III. sz. részteljesítés: 2012. október 17.
Mederrendezés nem szennyezett talajban SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Kisműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Nagyműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (17%)
3 db gázvezeték süllyesztés, vízátvezetés
Fásítás
Régészeti szakfelügyelet 245 óra

Végszámla Teljesítési határidő: 2012. december 17.
Mederrendezés szennyezett talajban, SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (10%)
tisztítás befejezése
Mederrendezés nem szennyezett talajban SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Kisműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Nagyműtárgyak felújítása SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (18%)
Fásítás
Régészeti szakfelügyelet 280 óra

A vállalkozási szerződés 2.5. pontja eredeti feltétele:
A (rész)számla kiállításának feltétele a sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte, a Megrendelő részéről a teljesítés igazolás kiadása. A Vállalkozó műszaki előteljesítést vállalhat. A részszámlák kifizetésénél a Megrendelőnek a Kbt. 305. § (3) és a (6) bekezdését figyelembe kell vennie.

A szerződés módosított 2.5. pontja feltétele:
A (rész)számla kiállításának feltétele műszaki ellenőr által elfogadott teljesítés-igazolás kiadása. A vállalkozó műszaki előteljesítést vállalhat. A (rész)számlák kifizetésénél a megrendelőnek a Kbt. 305. § (3) és (6) bekezdését figyelembe kell vennie.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az építési munkákhoz szorosan kapcsolódó „Vállalkozási szerződés lőszermentesítésre a Séd-Sárvízi Malomcsatorna 71 800 fm-én, a 0+000-71+800 km szelvények között” tárgyú, közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásban 2012. március 27-én az egyik ajánlattevő jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, azzal, hogy álláspontjuk szerint a közbeszerzési eljárást lezáró döntés jogsértő volt.
A kivitelező a részleges munkaterület átadást követően megkezdte a kivitelezési munkák organizációját, azonban tényleges kivitelezési munka csak a terület lőszermentesítése után kezdődhetett meg. A már említett jogorvoslati eljárás miatt a lőszermentesítési munkálatok megkezdése 50 nap késedelmet szenvedett, ennek megfelelően a Vállalkozó kezdeményezte az építési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés módosítását a részszámlák kifizetésének határideje vonatkozásában. A lőszermentesítési munkák késedelme miatt a kivitelezési munkák részteljesítésének határideje 2 db részszámla kifizetésének időpontjánál módosul, melyet a Megrendelő és a Közreműködő Szervezet is elfogadott. A módosítás nem érinti a teljesítés véghatáridejét és az ellenszolgáltatás árát.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2012/05/25 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/06/19 (év/hó/nap)