Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.08.24.
Iktatószám:9933/2016
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, illetve az Ajánlatkérő által teljesítésekre kijelölt magyarországi helyszín(ek).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Liget LightKonzorcium (ÚR-BEN Design Kft -RIO Lámpastúdió Kft.
Ajánlatkérő típusa:közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Major Andrea
Telefon: + 36 709024259
E-mail: office@ligetbudapest.org
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: közjogi szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység: epületépítési projekt szervezése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: www.ligetbudapest.org
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Liget Budapest Világítási Stratégia és Vezérterv” elkészítése
FELADATLEÍRÁS:
A rész: Szabadtéri feladatrész
Közvilágítási ágazati országos jogszabályok híján a városi, jelen esetben budapesti világítási mesterterv szabályzata határozza meg a világítás létesítésével szemben támasztott követelményrendszert. Ezeket a Főváros magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ennek megfelelően kell megalkotni egyes fogalmak és feladatkörök definícióját is, de alapvetően törekedni kell arra, hogy a vezérterv inkább a végrehajtás oldaláról és a helyi szintnek megfelelően közelítse meg a feladatokat.
B rész: Beltéri feladat rész
Az egyes projektek önállóan épülnek. Minden építési projektnek saját Építész tervezője és saját szakági tervezői vannak. Ennek megfelelően adott projekt világításának megtervezése, azokhoz a műszaki megoldások megkeresése a vonatkozó tervezők feladata. Az egyes projektekben kialakuló kiállító-; és rendezvényterek (speciális) világításának követelményrendszere azonban még nem teljesen rögzített. Ezért szükséges a kiállító-; és rendezvényterek egyedi igényeit figyelembe véve meghatározni azok műszaki specifikációját.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17153000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A „Liget Budapest Világítási Stratégia és Vezérterv” elkészítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, illetve az Ajánlatkérő által teljesítésekre kijelölt magyarországi helyszín(ek).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A rész: Szabadtéri feladatrész
Közvilágítási ágazati országos jogszabályok híján a városi, jelen esetben budapesti világítási mesterterv szabályzata határozza meg a világítás létesítésével szemben támasztott követelményrendszert. Ezeket a Főváros magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ennek megfelelően kell megalkotni egyes fogalmak és feladatkörök definícióját is, de alapvetően törekedni kell arra, hogy a vezérterv inkább a végrehajtás oldaláról és a helyi szintnek megfelelően közelítse meg a feladatokat.
A területen több különálló projekt indul, amit a LIGET mint összefüggő zöldfelület fog össze.
A VÁROSILIGETI KÖZ-, TÉR ás DÍSZVILÁGÍTÁSI STRATÉGIA ÉS VEZÉRTERV (továbbiakban Városligeti Világítási Stratégia és Vezérterv) definiálása, fogalmi megközelítései:
A városi világítási mesterterv alapján, a Városliget beruházási és fejlesztési projekthez köthető köz- és parkvilágítás létesítésének és fenntartásának (üzemeltetésének) egyik meghatározó szintetizáló tervi eszköze, amely a fejlesztési elképzelések, beruházási tervek (pl. beépítési tervek, tájépítészeti tervek, fejlesztési dokumentumok) rendszerében területi / időbeli célokat és feladatokat illetve alapelveket határoz meg.
A Városliget Világítási Stratégia és Vezérterv, a köz-, park- és díszvilágítási viszonyok rendszerszerű felépítésének és meghatározásának egyik alapeleme, amely a célállapotot rögzíti, térbeli és időbeli hatályokat rendelve a város és a Városliget egyik lényeges és arculatot markánsan meghatározó közüzemének.
A Városligeti Világítási Stratégia és Vezértervnek illeszkednie kell az országos és fővárosi ágazati érdekekhez, szabványokhoz és ajánlásokhoz, a Budapest Világítási Mestertervéhez illetve azon túlmenően a kapcsolódó városüzemeltetési ágazatok rendszeréhez (elsősorban elektromos ellátás, közlekedés, rendvédelem-közbiztonság, építészet, stb.) és tágabb értelemben pedig együttműködik azokkal a városszerkezeti-városépítészeti és városüzemeltetési célok megvalósításában.
A Városligeti Világítási Stratégia és Vezérterv tartalma:
I. rész
1. Díszvilágítás/parkvilágítás/közvilágítás fogalom-meghatározás, jogok és kötelezettségek bemutatása;
2. Parkhasználati élményfokozás feltárása, nemzetközi példák bemutatása, megvalósult és jövőben tervezett fejlesztések ismertetése;
3. Meghatározza a világítási szinteket és azok teljesítésének lehetséges megvalósításait;
4. Korszerű (SMART) megoldások integrálási lehetőségeinek feltérképezése és javaslat készítése;
5. Szezonális világítás követelményrendszerének megalkotása;
II. rész.
1. Díszvilágítás/parkvilágítás területeinek lehatárolása, feladatok/célok meghatározása, szabályzat készítése;
2. Parkhasználati elvárások feltérképezése, azok kielégítési módjának meghatározása;
3. Fénypontmagasságok meghatározása a funkciók és a környezet (pl. növények, fák) figyelembe vételével (megengedett fénypontmagasságok és ULOR% szintek, lakófunkcióval összefüggő védelem, városi természeti elemek védelme, stb.);
4. Színhőmérsékletek, színvisszaadás (fényforrás-technológia) meghatározása a Múzeumok tér és díszvilágítását figyelembe véve;
5. Környezettel való összhang megteremtése, és a Múzeumok tér és díszvilágításának egymásra hatásának mérséklése, elkerülése;
6. Fényszennyezés korlátozása minden világítási típusra, összhangban a vonatkozó szabványokkal és irányelvekkel (MSZ EN 13201, CIE 126, CIE 150) és a BREEAM Communities valamint BREEAM International New Construction minősítési rendszerek vonatkozó előírásaival
B rész: Beltéri feladat rész
Az egyes projektek önállóan épülnek. Minden építési projektnek saját Építész tervezője és saját szakági tervezői vannak. Ennek megfelelően adott projekt világításának megtervezése, azokhoz a műszaki megoldások megkeresése a vonatkozó tervezők feladata. Az egyes projektekben kialakuló kiállító-; és rendezvényterek (speciális) világításának követelményrendszere azonban még nem teljesen rögzített. Ezért szükséges a kiállító-; és rendezvényterek egyedi igényeit figyelembe véve meghatározni azok műszaki specifikációját.
A Kiállítás-; és rendezvényterek világításának specifikációja tartalma:
1. Az egyes terek teljes világítási specifikációjának részletes leírása, figyelembe véve az adott intézmény igényeit, valamint az épülethez tartozó világítási, díszvilágítási koncepciót.
2. Az épületek tervezése során, a tervszállításokhoz tartozó releváns világítástechnikai anyagot észrevételezni szükséges a specifikáció szempontjából, annak való megfelelősségét ellenőrizve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő személyi állományának tapasztalata hónapban megadva 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Liget LightKonzorcium (ÚR-BEN Design Kft -RIO Lámpastúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Téglagyár tér 4.1.em.3/a-Ráday u. 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13639558243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17153000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Liget LightKonzorcium (ÚR-BEN Design Kft )
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Téglagyár tér 4.1.em.3/a-
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1203
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22133438342

Hivatalos név: Liget LightKonzorcium RIO Lámpastúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13639558243

Hivatalos név: Objekt Tájépítész Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Iskola u.33.3.em.3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11369369241

Hivatalos név: KÖTÁG Város és Világítás Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ilka utca 8. II.em.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22133438342

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/06/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/08/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges