Közbeszerzési Hatóság

Az IMI rendszer használatáról

2015 áprilisában indult el az európai hatóságok együttműködését segítő belső piaci információs rendszer (IMI) közbeszerzési moduljához kapcsolódó pilot projekt.

A belső piaci információs rendszer az európai hatóságok együttműködését lehetővé tevő online eszköz, amelynek segítségével a felhasználók Európa-szerte információt kérhetnek a más tagállamokban működő partnerhatóságaiktól. A kísérleti projekt az új közbeszerzési irányelvekben foglaltaknak megfelelően 2015-ben indult. 

A hazai ajánlatkérők abban az esetben, ha az általuk indított közbeszerzési eljárás során konkrét kérdés merül fel az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott és az e-Certis rendszerben már ellenőrzött adott egyedi igazolás, dokumentum kapcsán, úgy az Egységes Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) útján az ajánlattevő tagállamának megfelelő hatóságaihoz fordulhat további tájékoztatás érdekében.

A közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv 86. cikke alapján az IMI keretében történő együttműködés a következő területekre terjed ki: műszaki specifikáció (címkék, vizsgálati jelentések, tanúsítvány, egyéb bizonyítási eszköz), kizáró okok, egységes európai közbeszerzési dokumentum, bizonyítás eszközök, minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok, elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke, továbbá a kirívóan alacsony összegű ajánlatok. A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről 2014/25/EU irányelv 102. cikke a vizsgálati jelentések, tanúsítvány, egyéb bizonyítási eszköz, minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok, valamint a kirívóan alacsony összegű ajánlatok körére írja elő az együttműködési kötelezettséget.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése szerint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet esetén az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat, valamint a III-IV. Fejezet szerinti igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében megkeresést küldhet más uniós tagállam illetékes hatóságainak a Belső Piaci Információs Rendszeren keresztül. A megkeresést a Hatóságon keresztül kell megküldeni. Ennek érdekében az ajánlatkérő a Hatóság honlapján található űrlap kitöltésével tájékoztatja a Hatóságot a megkeresés adatairól. Ezt követően a Hatóság a megkeresést az IMI-rendszerben haladéktalanul továbbítja az illetékes tagállami hatóságnak. A tagállami hatóság válaszát a Hatóság ennek beérkezését követően haladéktalanul megküldi a megkeresést intéző ajánlatkérő részére. A Korm. rendelet (4) bekezdése szerint az IMI-rendszeren keresztül érkezett választ az ajánlatkérő köteles hitelesként elfogadni. Amennyiben sem az e-Certis, sem pedig az IMI rendszer alapján nem sikerül az adott igazolás, nyilatkozat elfogadhatóságát tisztázni, az ajánlatkérő részéről felmerülhet a felvilágosításkérés szükségessége a Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság, mint államigazgatási szerv elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervnek minősül, vagyis az Eüsztv. 108. § (1) és (5) bekezdése alapján 2018. január-1-jétől a Közbeszerzési Hatóság köteles az ügyek elektronikus intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani, továbbá 2018. január 1. napjától az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve az ügyfelek jogi képviselői is kötelesek az elektronikus ügyintézésre. Az Eüsztv. hatályos előírásaira figyelemmel kérjük, hogy az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve az ügyfelek jogi képviselői az IMI űrlapot a kitöltési útmutató szerint kitöltve szíveskedjenek elektronikusan, Hivatali Kapun keresztül továbbítani. Minden adatigényléshez csatolni szükséges az IMI kérdőívet és az adatigényléssel érintett igazolást, dokumentumot vagy print screen-t elektronikus adatbázis esetén. A Közbeszerzési Hatóság hivatali kapuja, illetve az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztató itt érhető el: http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/

A Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya Hivatali Kapujának adatai:

Név: KHFNKF

KRID: 746881166

Kérjük, lehetőség szerint első lépésként az e-Certis rendszerben ellenőrizzék az adott igazolás, dokumentum hitelességét. Az e-Certis elérhetősége: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search

Az e-Certis használatához segítséget nyújt a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (KÉ 2017. évi 82. szám, 2017. május 22.).

Az IMI adatigényléshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató oldalt található a csatolmányokban.

Az IMI rendszerrel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel telefonon is fordulhatnak a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz: 

dr. Havas-Kovács Gabriella +36-1-882-8540

dr. Batta Julianna +36-1-882-8597