Közbeszerzési Hatóság

Minősített ajánlattevők

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-a (2) bekezdésének a) pont ab) alpontja értelmében vezeti és közzéteszi a minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott hivatalos jegyzékét, illetve meghatározza a minősítési szempontokat és azok igazolási módjait ugyanezen bekezdés r) pontja alapján. 

A minősített ajánlattevők listája itt érhető el.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése és 30. § (2) bekezdése értelmében a Hatóság által vezetett jegyzék közhiteles, melyet a Hatóság elektronikus formában honlapján közzétesz. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, továbbá az alkalmassági minimum követelmény(ek)nek való megfelelés igazolására köteles elfogadni a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés tényét a Hatóság által vizsgált minősítési feltételek vonatkozásában.[1]

A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételi és státusz megújítási eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, az elektronikus ügyintézésre továbbá az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései irányadók. Az Adatbejelentő lapot, illetve valamennyi igazolást és dokumentumot az Ákr. és Eüsztv. szabályaival összhangban kell eljuttatni a Hatóság részére. Természetes személy ügyfél esetén az Ákr. 26. § (2) bekezdése értelmében a kapcsolattartás formáját az ügyfél választja meg. A minősített ajánlattevői jegyzék tekintetében a nem természetes személy ügyfél figyelemmel az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartás további, részletes szabályai tekintetében, kérjük vegye figyelembe a Hatóság közleményét az elektronikus ügyintézéséről, mely a Hatóság honlapján elérhető az e-Ügyintézés menüpont alatt.

A Kbt. 47. §-a (2) bekezdésének megfelelően a minősített ajánlattevői státusz elnyeréséhez/megújításához szükséges igazolások, dokumentumok - ha törvény vagy kormányrendelet másképp nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók, ha a minősített ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.

A Rendelet tartalmazza a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A Hatóság által a Kbt. alapján vizsgált minősítési szempontok a következők:

a)    kizáró okok,

b)    pénzügyi, gazdasági alkalmasság,

c)    műszaki, szakmai alkalmasság.

A felvételhez és a megújításhoz előírt minősítési szempontrendszer, a Hatóság közleménye a jegyzékbe történő felvétel és a minősített ajánlattevői státusz megújításának rendjéről és a kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a jobb oldalon.

 


[1]  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Rendelet értelmében a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.