Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/225
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2017.12.12.
Iktatószám: 18156/2017
CPV Kód: 45234100-7;45234116-2;45234160-5;45213320-2;45221110-6;45221220-0
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország, Fejér megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SDD Konzorcium (Subterra a.s., Dömper Kft., Pannon-Doprastav Kft.)
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +361-802-57-69
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 436-8560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: SDD Konzorcium (Subterra a.s., Dömper Kft., Pannon-Doprastav Kft.)
Postai cím: Háros u. 11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Székesfehérvár vasúti csomópont vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Fejér megye
NUTS-kód HU211
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/11/22 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A vasúti pálya al- és felépítményi, vasúti műtárgyak építési és bontási munkái, vasúti felsővezeték,
kábelalépítmények, magasépítmények építési és bontási munkái, valamint a kapcsolódó vasúti
létesítmények bontása, építése.
Az átépítendő állomási vágányokon a tervezett tengelyterhelés 225kN. A nagykanizsai átmenő
vágányokon, illetve a veszprémi átmenő vágányon a tervezett sebesség V=100 km/h, illetve
V=80km/h. A teljes átépítés a vasúti üzem folyamatos fenntartása mellett valósul meg. Az építési
fázisokat a meglévő jelfogó függéses biztosítóberendezés átalakításával kell lekövetni, illetve a
tervezett létesítmények készültségi foka meg kell, hogy feleljen az új elektronikus
biztosítóberendezés tervezett időpontban való üzembe helyezési feltételeinek.
4
Vágány építés zúzottkő ágyazatban:
60-as rendszerű vágány építése: 5872 vfm
54-es rendszerű vágány építése: 13450 vfm
48-as rendszerű vágány építése: 234 vfm
Egyszerű kitérő beépítése: 65 csoport
Átszelési kitérő beépítése: 14 csoport
Nagysugarú kitérő beépítése: 5 csoport
Műtárgyak építése, átépítése, megszüntetése:
Közúti aluljáró felújítása 1 db
Vasúti gyalogos aluljáró bontása - építése 1 db
Városi gyalogos aluljáró felújítása 1 db
Boltozott áteresz felújítása 1 db
Vasúti gyalogos aluljáró átépítése kábelalagúttá 1 db
Teknőhíd bontása 3 db
Gyalogos felüljáró bontása - építése 1 db
Villamos felsővezeték átépítése (bontás, acéloszlop állítás, portálgerenda elhelyezés,
tartószerkezet felszerelés, feszítőmű felszerelés, hosszlánc építés, felsővezeték szabályozás,
földelés és érintésvédelem bekötéseinek elkészítése, oszlop festés):
K100-as Hosszlánc építése: 15 km
K80-as Hosszlánc építése: 11 km
Acéloszlop állítása 177 db
Felsővezetéki energia távvezérlés kiépítése. (HETA, FET)
Térvilágítás telepítése -
Vasúti térvilágítás 1 helyszín
műtárgyak: 4 helyszín
Váltófűtés kiépítése 67 csoport kitérőn
Zajárnyékoló fal: 9736 m2
Kábelalépítmény
Kábelcsatorna 10 km
Kábelakna 522 db
Biztosító berendezés átalakítása és bontása:
Az építési fázisokat a meglévő jelfogó függéses biztosítóberendezés átalakításával kell lekövetni,
illetve a tervezett létesítmények készültségi foka meg kell, hogy feleljen az új elektronikus
biztosítóberendezés tervezett időpontban való üzembe helyezési feltételeinek.
Tervezés
Pályaépítési fázisok követését szolgáló kiviteli tervdokumentációk és egyéb tervek készítése. A
vasúti átépítéshez kapcsolódóan a kivitelezési technológiához és a forgalombiztonság
biztosításához szükséges segéd létesítmények (járom, provizórium) kiviteli tervezése, a segéd
létesítmények kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése.
A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
További tárgyak: 45234116-2
45234160-5
45213320-2
45221110-6
45221220-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 24899345489 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/03/31 (év/hó/nap)
Befejezés 2016/12/11 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft) 95
A szerződésben előírt 2015. június 30-i kötbérterhes határidőre az 55. építési fázisnak megfelelő készültség megépítésének és forgalomba helyezésének vállalása, a MÁV által jóváhagyott biztosítással (pld.: ideiglenes biztosítóberendezés telepítésével) (igen/nem). 3
3.1. Anyagok/termékek legalább 80%-os vasúti szállításának vállalása tonnakm-ben: zúzottkő (igen/nem) 1
3.2. Anyagok/termékek legalább 80%-os vasúti szállításának vállalása tonnakm-ben: betonalj (igen/nem) 1
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 096 - 163411
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/05/18 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8114 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/05/22 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 242 - 420568
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/13 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22558 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/16 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A Szerződés „4. Ellenszolgáltatás” pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szerződéses feltétel:
Szerződéses Ár (nettó)24.899.345.489,- Ft
(Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.)
Módosított szerződéses feltétel:
Szerződéses Ár (nettó) 25.164.409.673,- Ft
(Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.)
IV.1.3) A módosítás indoka:
1. sz. módosítási indok:
- VK 009 - MÁV igények miatt szükségessé váló 1000 kVA-es trafók elhelyezése és a bővítéssel járó építészeti beavatkozások
A Székesfehérvár állomás villamos betáplálása a felvételi épületben lévő 10/0,4 kV-os Béke téri transzformátor állomásról volt biztosított. A tárgyi projektben megvalósuló állomás korszerűsítés után többlet teljesítés igény kielégítéséhez szükséges az áramellátást korszerűsíteni. A tender dokumentáció 3. kötete a meglévő 630 kVA-es trafók felújítását tartalmazta. A projekt megvalósításának megkezdését követően az Üzemeltető MÁV Zrt. jelezte, hogy a külön projektben megvalósuló GSM-R projekt igényei, továbbá a biztosítóberendezési technológia igényei megnövelte a vasútállomás energia igényét, továbbá az újonnan felmerült kormányablak projekt energiaigényei is növekedni fognak. A 630 kVA-es teljesítményű trafók nem tudják biztosítani a szükséges energia igényt, ezért műszakilag szükséges a transzformátor teljesítmény növelése. E nélkül az állomási energiaellátó hálózat üzembiztos működésének feltételei nem biztosíthatók és a projekt rendeltetésszerű használatának feltételei nem adottak. A többlet igények mellett az Üzemeltető MÁV Zrt. azt is jelezte, hogy figyelembe kell venni, hogy a TRF nem célszerű 100%-os kiterheltséggel üzemeltetni, továbbá bizonyos tartalék képzése szükséges.” Mindezekből következően a többlet energiaigények együttesen meghaladják a tenderkiírás energiaszükségletét. Az egyeztetési folyamatok eredményeként Felek rögzítették, hogy 2X1000 kVA-es traszformátor állomást szükséges telepíteni.
Szabványügyi Hivatal szabványváltozása alapján 2014. november 1-től a kisfeszültségű elosztókat melegedésre is méretezni kell, melyet számítással szükséges alátámasztani.
A MÁV Zrt. mint üzemeltető a közbeszerzési eljárás lefolytatása során, sem az AD összeállítása és véleményezése során sem később nem jelentett be az energiaellátásra vonatkozó többletigényt. Még a 2012.04. 26-án tartott tervzsűrin sem jelezte az energiaigényt a GSM-R projekttel kapcsolatban. A GSM-R projekt megvalósítása nem a NIF Zrt. feladata volt, a NIF Zrt. nem ismerhette a GSM-R projekt energiaigény mértékét és biztosításának műszaki megoldását. Ebből adódóan az Ajánlatkérési Dokumentáció sem tartalmazott információt a GSM-R projekt igényeiről. Mindezekből következően a fenti jogi és műszaki változások a Vállalkozó számára nem voltak előre láthatóak.
Módosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Műszaki tartalomváltozás elfogadott összege: nettó 287.097.946,- Ft
2. sz. módosítási indok:
- VK 013 - Széchenyi úti balesetekkel kapcsolatos Vállalkozói intézkedések
Vállalkozó a Széchenyi úti felüljáró építésének előkészítő munkái keretében elkészíttette a közút kezelőjével egyeztetett, jóváhagyott forgalomtechnikai tervdokumentációt, melynek megfelelően kiépítésre került az ideiglenes forgalomkorlátorzás. A munkák végzése során Széchenyi úti aluljárónál több baleset történt, melynek oka, hogy a közlekedés résztvevői nem tartották be a KRESZ szabályait és figyelmen kívül hagyták a magasságkorlátozásra figyelmeztető táblákat, melyeket a Vállalkozó a jóváhagyott forgalomtechnika alapján helyezett ki. Megállapításra került, hogy a Vállalkozó teljes mértékben betartotta a munkabiztonsági előírásokat. A balesetek következtében az állványzatot többször összetörték és egyszer személyi sérülés is történt. A további balesetek elkerülése érdekében a jóváhagyott forgalomtechnikát felülírva, a Megrendelő, a Mérnökkel egyetértésben további biztonsági intézkedések megtételét kérte, melyek garantálták a biztonságos munkavégzést, a további munkavégzést csak egy ezen feltételek fenn álltát megállapító bizottsági bejárás után engedélyeztek. Vállalkozó a Megrendelői és Mérnöki igénynek eleget téve, a munkaterületen kívül ideiglenes magasságjelző kaput épített és jelzőőrökkel biztosította a forgalom biztonságát.
Módosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Műszaki tartalomváltozás elfogadott összege: nettó 17.478.894,- Ft
3. sz. módosítási indok:
- VK 024 - Felvételi épület részleges átalakítása (Utas csarnok és galéria szint): Kormányablak kialakítása
A MÁV Zrt. 2012-ben készítette el „Kormányablakok létesítése vasútállomásokon, az állomási rekonstrukciós program részeként” megnevezésű pályázatát a KÖZOP forrás igényléséhez, mely pályázatnak része volt Székesfehérvár állomás is. A Kormányablak építésének befejezését 2013. júniusra, használatbavételi engedély megszerzését 2013. augusztusra ütemezte a MÁV. A NIF Zrt. 2013-ban indított feltételes közbeszerzési eljárást a vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények valamint az elektronikus biztosítóberendezés kivitelezési munkákra. A közbeszerzési eljárások eredményeként feltételesen megkötött kivitelezési szerződések a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 számú Támogatási Szerződés megkötésével 2014. március 31-én léptek hatályba.
Az Ajánlatkérési dokumentáció 3. kötetének 4.4.1.2.1 pontja foglalkozik a Felvételi épület Utas csarnok és galéria szint felújításával. Ebben a fejezetben leírásra került, hogy a „Gépészeti víz-csatorna csatlakozási igény nem várható a helyiségben, ezért ezek betervezése nem történik”. A Vállalkozónak a Kormányablak erős- és gyengeáramú csatlakozásának kiépítését kellett elvégeznie.

A külön projekt keretében megvalósuló Kormányablak kialakítása során a Kormányablakban teakonyha és személyzeti vizesblokkot is kellett létesíteni, melyek épületgépészeti csatlakozásainak kialakítása eredményezte a műszaki előírásokban foglaltaktól való eltérést.
A NIF Zrt. nem láthatta előre, hogy a Kormányablak nem készül el 2013-ban. A pálya és kapcsolódó létesítmények kivitelezésére az SDD Konzorciummal kötött kivitelezési szerződés munkái 2016. december 9-én a műszaki átadás - átvételi bejárással befejeződtek. A NIF Zrt. nem láthatta előre azt sem, hogy a Kormányablak kivitelezése nem készül el a Székesfehérvár vasúti csomópont korszerűsítésével egyidejűleg sem. Székesfehérvár vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek építése során - előre nem láthatóan - biztosítani kellett a Kormányablak jövőbeni megépítésének feltételeit, közműcsatlakozásait úgy, hogy az elkészült vasúti létesítményeket ne kelljen visszabontani, újraépíteni. A kormányablak kivitelezésének késedelme, illetőleg a vasúti projekt előrehaladását figyelembe véve, a későbbiekben már csak az A peron felbontásával, ott lévő üzemelő közművek bevédésével, kiváltásával lett volna megvalósítható a kormányablak gépészeti víz-csatorna csatlakozási igénye, ezért kivitelezését műszaki szükségszerűségből a tárgyi projekt keretén belül kellett elvégezni. A kormányablak gépészeti víz-csatorna csatlakozási igénye olyan előre nem látható műszaki szükségszerűség, amelyek elvégzése a Projektelem megvalósításához és rendeltetésszerű használatához szükséges.
Módosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Műszaki tartalomváltozás elfogadott összege: 25.633.300,- Ft

4. sz. módosítási indok:
- VK 054 - Védőcsövek elhelyezése a tűzi víz-hálózat későbbi kiépíthetősége érdekében
A műszaki leírás szerint Vállalkozónak nem képzete feladatát a tűzi víz- hálózat kiépítése.
A MÁV Zrt a projekt előkészítése során nem kérte. Ajánlatkérő nem ismerte MÁV azon szándékát, hogy a tűzi vízhálózat korszerűsítésére a MÁV saját projektet tervez indítani, ez a körülmény a Székesfehérvár vasútállomás korszerűsítési munkáinak kivitelezése során vált ismertté. A későbbi kiépítés lehetőségének biztosítását elhagyni kockázatos döntés lett volna. A tűzi vízhálózat későbbi kiépítési lehetőségét biztosítani kellett, mert különben a pályaépítési létesítmények jelentős mértékű visszabontása nélkül nem építhető meg a tűzi vízhálózat. Fentieket figyelembe véve Megrendelő elrendelte a tűzi víz-hálózat részére védőcsövek építését a 668+69,7 hm és a 671+22,30 hm szelvényekben, melyet Vállalkozónak el kellett végezni.
Módosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Műszaki tartalomváltozás elfogadott összege: 82.742.689,- Ft
5. sz. módosítási indok:
- VK 055 - Felvételi épület: nyílászárók műszaki módosításai
Székesfehérvár vasútállomás Felvételi épület érintett nyílászáróit a műszaki leírás szerint fel kell újítani, illetve amennyiben az eredeti nyílászárók javítása nem lehetséges azok rossz állapota miatt, abban az esetben az adott nyílászárókat pontos méret és profil mintavétel után az eredeti megjelenés szerint újra kell gyártani. Az ablakok állapotfelmérése után megállapításra került, hogy az ablakok felújítása részben teljesíthető az ablakok állapota miatt, illetve a biztonsági előírások miatt. A műszaki leírás a nyílászárók hőszigetelt illetve biztonsági üvegezését nem írta elő. Az üzemeltető MÁV Zrt. a 2012. május 25-i tervbírálaton nem kérte hőszigetelt és biztonsági ablaküvegek beépítését, ez az igény a kivitelezés során merült fel Üzemeltető részéről. Új ablak gyártása estén a gyártás és az üvegezése műszakilag nem szétválasztható. Figyelembe kell venni, hogy az épület védett műemlék, ezért az egységes homlokzati megjelenésre való törekvés is fontos építészeti szempont.
Módosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Műszaki tartalomváltozás elfogadott összege: 11.392.565,- Ft
6. sz. módosítási indok:
- VK 060 - Székesfehérvár állomáson a 668+87 szelvénybe tervezett új gyalogos felüljáró I. ütemének kiépítése: oldal- és tetőburkolat elhagyása
Székesfehérvár vasúti csomópont korszerűsítés, illetve Székesfehérváron Intermodális Közlekedési Csomópont építés előkészítési munkái párhuzamosan indultak 2009-ben a NIF Zrt., illetve Székesfehérvár MJV Önkormányzat lebonyolításában. Felek a két projekt összehangolása ügyében műszaki szükségszerűségből, illetve az IH előírásnak megfelelően együttműködtek, ezen együttműködésnek, illetve előírásnak megfelelően készült Székesfehérvár vasúti csomópont korszerűsítés előkészítés keretében az új gyalogos felüljáró terve. Felek 2012-ben együttműködési megállapodást is kötöttek.
Az új gyalogos felüljáró elsősorban városfejlesztési célokat szolgált, és annak I. üteme Székesfehérvár vasútállomás átépítésével együtt volt gazdaságosan, a vasúti létesítmények későbbi visszabontása - újraépítése nélkül megvalósítható.
A gyalogos felüljáró üzemeltetői és városépítészeti szempontok eredményeként tető- és oldalburkolattal került megtervezésre. A fedett kialakítás miatt a felüljáró gyalogos forgalmi és vasútüzemi részének kezelői és üzemeltetői feladatok szétválaszthatók.
A műszaki leírás a Vállalkozó feladatként tartalmazta Székesfehérvár állomás 668+87 szelvénybe tervezett új gyalogos felüljáró I ütemének kiépítését. A tervek tartalmazták a felüljáró tanulmánytervét, melyen a felüljáró tető és oldalburkolata is szerepelt.
A felüljáró tető és oldalburolat elhagyás az alábbi okokból vált szükségessé: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 670/2015. (X.9.) számú határozata szerint az Önkormányzat csak a II. ütem megvalósítását követően vállalta a gyalogos felüljáró üzemeltetését. Azonban a II. ütem megvalósításának legkorábbi lehetséges időpontja is meghaladja a „Székesfehérvár vasúti csomópont vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” szerződés befejezési határidejét. Az I. és II. ütem egységes esztétikai megjelenése, valamint az a tény, hogy az üzemeltetésre az Önkormányzat csak a II. ütem elkészülte után veszi át üzemeltetésre a felüljárót, szükségessé teszi a gyalogos felüljáró oldal- és tetőelemei ugyanazon vállalkozó általi megvalósítását.
Az oldal- és tetőburkolat elhagyásának igénye a Szerződés megkötését követően keletkezett, Megrendelő 2016. március 22-i állásfoglalása alapján, melyre hivatkozva a Mérnök tájékoztatta a Vállalkozót a változáskezelés szükségességéről. Mindezek miatt jelen eljárásban elmaradó munkaként rögzítette a megépült I. részen a burkolat megvalósítását.
Módosítás jogcíme:
Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pont a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke csökken.
Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Műszaki tartalomváltozás elfogadott összege: -13.719.716,-Ft
7. sz. módosítási indok:
- VK 065 - Zajvédelmi létesítmények - Székesfehérvár MJV Főépítészi Iroda és MÁV Zrt. igényei
A műszaki leírás tartalmazta a zajvédelmi létesítmények terveit, melyek részletesen tartalmazták a megépítendő zajárnyékoló falak nyomvonalait, mennyiségi adatait és a felületkezelés módját, beleértve a zajvédő falak dekorációs festésének mintázati terveit is. A közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás 223 és 224. sorszámú kérdésinek megválaszolásában megrendelő rögzítette, hogy a falakat mindkét oldalukon a helyszínen festett (RAL 6002 és RAL 7044 számú) kivitelben kell megépíteni. A szerződéskötés után a környezetvédelmi engedély módosítása miatt, előre nem látható volt, hogy változnak a zajvédő falak beépítendő mennyiségi, illetve az Üzemeltető anyagában színezett zajvédő panelek alkalmazását írja elő. Az Üzemeltető (MÁV Zrt.) a kivitelezési időszakban történt egyeztetések során a létesítendő zajvédőfalak dekorációját a tenderdokumentációban meghatározott műszaki tartalomtól eltérően határozta meg, melyet azzal indokolt, hogy: „A Cementkötésű faapríték anyagú zajárnyékoló falak anyagában színezett kivitelben készüljenek. A falelemek színüket egész élettartamuk alatt egyenletesen meg kell, hogy tartsák, azokon színfoltok nem keletkezhetnek.” Az Üzemeltetői igény a Vállalkozó számára előre nem látható volt.
A dekorációs terv egyeztetési kötelezettséget ír elő üzemeltetőkkel. Üzemeltetők (Önkormányzat, illetve MÁV) a Megrendelő várakozásával és a korábbi projekteknél (pl. Vác vasútállomás) szerzett tapasztalattal szemben nem kértek dekorációs festést, hanem anyagában festett panelek beépítését írták elő. Ebből adódóan csökkent a Szerződéses ár.
Módosítás jogcíme:
Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pont a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke csökken.
Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Műszaki tartalomváltozás elfogadott összege: -146.566.681,-Ft
8. sz. módosítási indok:
- VK 066 - NOBO szervezet által megállapított és a Kölcsönös átjárhatóság feltételeinek való megfelelés érdekében szükséges munkák
A Kölcsönös átjárhatósági minősítés során feltárt eltérések kezelése nem volt szerződéses feladata Vállalkozónak. A kivitelezés idején hatályos magyar szabványok eltértek az Uniós joganyagban rögzített műszaki követelményektől, az Uniós jog utaló szabálya értelmében pedig eltérés esetén a nemzeti szabvány alkalmazása kötelező, hiszen az Unió követelményei is ebben jelennek meg. Következésképpen azonos Uniós joganyag mellett is a harmonizációs időszakban eltérő lesz az alkalmazandó műszaki követelmény a magyar szabványok függvényében. A nemzeti szabványok alkalmazásával a Vállalkozó eleget tett a jogi követelménynek a kivitelezés időszakában. A NOBO tanúsító szervezet 2017.07.25-én megtartott bejáráson hiányosságokat állapított meg. A NOBO szervezet megállapítását Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem ismerhette előre. A NOBO Szervezet által megállapított és a Kölcsönös átjárhatóság feltételeinek való megfelelés érdekében szükséges munkák műszakilag szükségesek a projekt eredményes befejezése, valamint a használatbavételi engedély beszerzése tekintetében. Ezek az eltérések élesen elkülönítendőek a Vállalkozó jótállási kötelezettségétől, melyek a szerződés szerint elvégzendőek.
Módosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Műszaki tartalomváltozás elfogadott összege: 1.005.187,- Ft
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2017/12/07 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes közös ajánlattevők a hirdetmény tartalmával egyetértenek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2017/12/07 (év/hó/nap)