Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.22.
Iktatószám:18144/2017
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.01.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bajzát Katalin
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: letoltes.cordict.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bajzát Katalin
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2017-2018. évi felújítandó útvonalak 3. rész
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2017-2018. évi felújítandó útvonalak 3. rész
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szilágyi Erzsébet fasor útfelújítás tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
További tárgyak:71320000-7
71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a BKK Zrt által megvalósításra kerülő 2017-2018. évi felújítandó útvonalak (Szilágyi Erzsébet fasor és Budakeszi út felújítása, valamint a hűvösvölgyi villamosvonal akadálymentesítése) megvalósításához szükséges döntés-előkészítő tanulmány, engedélyezési és kiviteli terv készítése, az alábbiak és a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás szerint:
- 2 db döntéselőkészítő tanulmányterv (2 szakasz Szilágyi Erzsébet fasor - Hűvösvölgyi út - Budakeszi út csomópont, illetve Budakeszi út buszsáv)
- 1 db komplex útfelújítási terv (engedélyezési, kivitelezési terv és tenderdokumentáció a Szilágyi Erzsébet fasor Szent János Kórháztól a Budagyöngye közötti szakaszára)
- 1 db komplex közúti villamosvasúti peron akadálymentesítési terv (több szakaszra osztva, a Szilágyi Erzsébet fasori villamosmegállóhelyek: Nyúl utca, Városmajor)
A Kivitelezésre alkalmas tervnek teljeskörű, minden szakágra kiterjedő tervnek kell lennie. Az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése is a nyertes ajánlattevő feladata.
A feladatok részletesen a mellékelt műszaki leírásban kerülnek ismertetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt további szakemberek száma  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 525
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzés tárgyaként szereplő Szilágyi Erzsébet fasor felújítását, a Budakeszi úti autóbuszsáv terveit illetve a hűvösvölgyi villamosvonal peronjainak felújítását és akadálymentesítését koncepcionálisan kizárólag egyben kezelendő beavatkozásként szükséges megtervezni. A fejlesztési cél megvalósítása érdekében a rész ajánlattételi lehetőség ezért nem biztosított.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) b) pont).
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kr. 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel:
SZT1) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) is irányadók.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (belterületi közút megvalósíthatósági tanulmány készítése és/vagy közúti útfelújítás tervezése és/vagy villamosvasúti peron felújításának tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya - belterületi közút megvalósíthatósági tanulmány készítése és/vagy közúti útfelújítás tervezése és/vagy villamosvasúti peron felújításának tervezése - szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A P/1. alkalmassági követelmény esetében irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6)-(7) és (10) bekezdései is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (belterületi közút megvalósíthatósági tanulmány készítése és/vagy közúti útfelújítás tervezése és/vagy villamosvasúti peron felújításának tervezése -) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 48.000.000,- HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban: EEKD) foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr. 22. § (1) bekezdésének alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hónap/nap pontossággal), a teljesítés %-os mértéke, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 9 éven belül megkezdődött [Kr. 21. § (3a)]
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a jogosultságot igazoló dokumentum másolata nyújtandó be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M/1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett alábbi referenciákkal:
M1/1. összesen legalább 3 km belterületi főútvonal kialakítására vonatkozó tanulmányterv elkészítése. Ajánlattevő az alkalmassági feltételt legfeljebb 2 db referencia bemutatásával teljesítheti. A benyújtott referenciák mindegyikének tartalmaznia kell legalább az alábbi szakágakat: útépítés, forgalomtechnika, környezetrendezés
M1/2. összesen legalább 1500 m hosszú belterületi útszakasz építésére és/vagy felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv készítésére vonatkozó referencia. Ajánlattevő az alkalmassági feltételt legfeljebb 2 db referencia bemutatásával teljesítheti. A benyújtott referenciák mindegyikének tartalmaznia kell legalább az alábbi szakágakat: útépítés, forgalomtechnika, környezetrendezés,
M1/3. Összesen legalább 3 helyszínen kialakított akadálymentes villamosvasúti megállóhely kiviteli tervének elkészítése. Ajánlattevő az alkalmassági feltételt legfeljebb 3 db referencia bemutatásával teljesítheti. A benyújtott referenciák mindegyikének tartalmaznia kell legalább az alábbi szakágakat: vasútépítés, forgalomtechnika, környezetrendezés
Egy bemutatott referencia a fenti M1/1, M1/2, M1/3 alkalmassági követelmények közül több igazolására is felhasználható.
M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:
- legalább 2 fő szakemberrel, aki a 266/2016 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KÉ-K (Közúti építmények tervezése) tervező és/vagy KÉ-KK (közútiépítmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, továbbá aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal bír belterületi közút és csomópont útépítési és forgalomtechnikai terveinek elkészítése terén.
- legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2016 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KÉ-VA (Vasúti építmények tervezése) tervező és/vagy KÉ-VK (Vasútiépítmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, továbbá aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal bír belterületi villamosvasút terveinek elkészítése terén.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik
A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, teljesítési, jótállási biztosíték, jótállás melyek és a finanszírozási-fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részletes szabályok a Szerződéstervezetben kerültek rögzítésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/02/23 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az Ajánlatkérő székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., V. emelet.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§(6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az „Ár” tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, az 2. minőségi értékelési szempont tekintetében esetében abszolút értékelési módszer, az alábbiak szerint:
A 2. részszempont esetében az ajánlattevőnek szakmai ajánlat keretében be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt további szakember(eke)t az alábbiak szerint. Ajánlatkérő az alábbi szakemberek megajánlását fogadja el.
• 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes TKö tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
• 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes GT tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
• 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes VZ-TEL tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
• 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes EN-VI tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
Az az ajánlattevő, aki szakmai ajánlatában 0 db - a fentieknek megfelelő - szakembert mutat be, az értékelés során a ponthatár alsó határával azonos pontszámot (1 pontot) kap, aki 1 db - a fentieknek megfelelő - szakembert mutat be, az 3 pontot, aki pedig 2 db - a fentieknek megfelelő - szakembert mutat be, az 5 pontot, aki 3 db - a fentieknek megfelelő - szakembert mutat be, az 7 pontot, aki 4 db vagy ezt meghaladó számú szakembert mutat be, a ponthatár felső határával (10 pontot) azonos pontszámot kap.
Ajánlatkérő szakterületenként csak 1 bemutatott szakemberre ad pontot, tehát a maximális pontszám eléréséhez mind a négy szakterület vonatkozásában legalább 1 fő megajánlása szükséges. A megajánlott szakemberek között az átfedés nem megengedett.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje: a 2. minőségi szempont tekintetében (4 fő)
A megajánlás alátámasztására csatolandó dokumentumok köre az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. A Kbt. 35.§(8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
5.Az „Ár” szempont esetében a nettó vállalkozási díjat (nettó HUF) vizsgálja ajánlatkérő.
6. A 14/2016.(V.25.) MvM r.6.§(7) szerinti adat: dr. Lajtai Bálint László, lajstromszám: 00125.
7. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontját.
8. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára 50 millió HUF/év és 5 millió HUF/kár limitű felelősségbiztosítást kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
9. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az M.2. pont szerinti, illetve a megajánlott további szakember(ek) nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval fog(nak) rendelkezni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.3) További információk pont folytatása
10. Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartam tekintetében előadja, hogy a szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 525 naptári nap.
11. Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagoláson " AJÁNLAT - BKK - Szilágyi Erzsébet fasor útfelújítás tervezés”, illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. A teljes, cégszerűen aláírt ajánlatot elektronikus formában is, CD-n vagy DVD-n, vagy pendrive-on (a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, pdf, vagy egyéb nem szerkeszthető formátumban) is 1 példányban be kell nyújtani az ajánlat részeként. Részletes feltételek a dokumentációban.
12. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke 1.000.000 HUF
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő (az ajánlati felhívás IV.2.2.) pont) lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, úgy az Ajánlatkérőnek a CIB Banknál vezetett 10700024-67032082-51900001 számú fizetési számlájára történő befizetéssel teljesítheti, feltüntetve a befizetés jogcímét pl.: „ajánlati biztosíték - Szilágyi Erzsébet fasor útfelújítás tervezés”
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíti, a teljesítést igazoló dokumentum eredeti példányát (pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciaszerződés, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény ) befűzés nélkül köteles az ajánlat nyomtatott eredeti példánya mellé zárt borítékban csatolni.
Az ajánlati biztosíték készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (banki terminálból nyomtatott vagy bank által küldött bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányát az ajánlat nyomtatott eredeti példányába be kell fűzni, és oldalszámozással ellátni.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, melyre tekintettel csak a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsonya voltát és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. §-a szerinti eljárást.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák