Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/26
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2017.02.27.
Iktatószám: 2182/2017
CPV Kód: 50220000-3
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.03.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Fanni Erzsébet
Telefon: +36 303429122
E-mail: varga.fanni.erzsebet@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 10 db Bombardier TALENT típusú motorvonat karbantartása és javítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50220000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
10 db Bombardier TALENT típusú motorvonat nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) által végzett karbantartása, javítási- és járműtisztítási szolgáltatások beszerzése a Közbeszerzési Dokumentációban (a továbbiakban: KD) szereplő műszaki tartalom és a járművek gyártói karbantartási és járműtisztítási előírásai alapján.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: EUR
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 10 db Bombardier TALENT típusú motorvonat karbantartása és javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50220000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: a nyertes AT székhelye vagy telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10 db Bombardier TALENT típusú motorvonat nyertes AT által végzett karbantartása, javítási- és járműtisztítási szolgáltatások beszerzése a KD-ban szereplő műszaki tartalom és a járművek gyártói karbantartási, javítási és járműtisztítási előírásai alapján.
Vállalkozási szerződés tárgya: 10 db Bombardier TALENT motorvonat Vállalkozó telephelyén és munkaerejével végzett karbantartásának, javításnak a támogatása, a motorvonatok R2 jelű javítás és járműkorszerűsítés elvégzése, a karbantartáshoz szükséges alkatrészek biztosítása, valamint az ezekkel összefüggő egyéb tevékenységek elvégzése.
A szerződés 2028. december 31-ig tartó határozott időtartama az alábbi kettő teljesítési szakaszra tagolódik:
Első teljesítési szakasz: a vállalkozó feladata a vállalkozó saját telephelyén a vállalkozó saját munkaerejének alkalmazásával a motorvonatok rendelkezésre állás alapú üzemben tartása, a karbantartáshoz szükséges valamennyi anyag biztosítása és a javítási és karbantartási feladatok elvégzése, kilométer-alapú díj ellenében. A vállalkozó feladata a karbantartó telephelyén végzett jármű javítások- és karbantartások mellett a motorvonatok tervszerű külső- és belső takarításának és tisztításának elvégzése, a fizetett kilométer-alapú díj ellenében.
Második teljesítési szakasz: a vállalkozó feladata a TALENT motorvonatok R2 típusú javításának és járműkorszerűsítésének teljes körű elvégzése saját telephelyén, saját munkaerővel, motorvonatonként fizetett egyösszegű díj ellenében. (Az ajánlatkérő a félreértések elkerülése érdekében jelezni kívánja a fentiekben részletezettekkel összhangban, hogy a jelen bekezdés szerinti „második teljesítési szakasz” elnevezésű feladat egy olyan javítást takar, mely az „első teljesítési szakasznak” nevezett, a teljes szerződés időbeli hatályát lefedő javítási és karbantartási tevékenységbe illeszkedő speciális feladat, melynek teljesítését követően az „első teljesítési szakasz” folytatódik tovább.)
A vállalkozó feladatát képezi továbbá külön megrendelés alapján, emberóra alapú díj ellenében a motorvonatok esetleges káreseményekhez kapcsolódó javítási és karbantartási, továbbá az eseti megrendeléssel megrendelt járműkorszerűsítési feladatainak ellátása, valamint ezen feladatokhoz szükséges anyagok szállítása külön díj ellenében.
A motorvonatok R2 jelű javítása során beépített osztott féktárcsa szegmenseinek olyan idő előtti elhasználódása esetén, melyért a nyertes AT semmilyen tekintetben nem felel és amely elhasználódással összefüggő féktárcsaszegmens csere elvégzésére az AT nem köteles a jelen szerződésaz első teljesítési szakasz szerinti díjjal fedezett karbantartási kötelezettsége keretében, úgy az Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK)jogosult a szerződésben rögzített feltételek mellett írásban megrendelni a féktárcsaszegmens csere nyertes AT általi elvégzését.

A részletes feltételeket az eljárás második (ajánlattételi) szakaszában, az ajánlattételi dokumentáció fogja tartalmazni.
A közbeszerzés mennyisége:
A TALENT karbantartási ciklusrend alapján I vizsgálat, F1-F5 karbantartás és R1-R2 javítás és a műhelyben végzett karbantartások mellett a járműtelephelyen végzett járműtisztítások elvégzése.
A részletes feltételeket a KD II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A rendelkezésre álláshoz kötődő kötbér mértéke (%) [minimálisan 0,1 %, maximálisan 1 %, az e fölötti értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen] 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 97
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 180 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pont azért került kitöltésre,hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.5,II.2.6,II.2.9.pontjai azért kerültek kitöltésre,hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.
Ár értékelési alszempontjai/súlyszám:
1.I.teljesítési szakaszra vonatkozó km díj(nettó EUR/km)/60
2.II.teljesítési szakaszra vonatkozó (R2 javítás) egységár nettó EUR/jármű)/34
3.Káreseményekhez és az eseti megrendelésekhez kapcsolódó emberóra alapú díj (nettó EUR/emberóra/3

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, részvételre jelentkező (a továbbiakban: RJ), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 1-16. §-okban foglaltak értelemszerűen irányadók.
RJ vonatkozásában:
RJ-nek részvételi jelentkezésében (a továbbiakban: RVJ) a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. AK az EEKD-t a KD részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli a RVJ-ben, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a Korm.r. 4. § (1) bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Korm.r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):
A Korm.r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A RJ RVJ-ben amennyiben alvállalkozót vesz igénybe - a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak a részvételi felhívás közzététele napjánál későbbi keltezésűnek kell lenniük.
A Korm.r. 7. §-a szerinti esetben értelemszerűen a gazdasági szereplő azon nyilatkozatának kell a részvételi felhívás közzététele napjánál későbbi keltezésűnek lennie, melyben a gazdasági szereplő arról nyilatkozik, hogy valamely korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-ban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. AK felhívja a figyelmet, hogy RJ-nek az EEKD formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a Korm.r. 7. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
- a Magyarországon letelepedett RJ-k esetében a Korm.r. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak,
- a nem Magyarországon letelepedett RJ-k esetében a Korm.r. III. Fejezet 10. §-ában meghatározottak szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.
Az alkalmasság igazolása során a Korm. r. 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
RJ-nek RVJ-ben a cégszerűen aláírt, az EEKD foglalt nyilatkozatát kell csatolnia, a Korm.r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Ha a RJ a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett RJ kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A Korm.r. 5. § (1) bekezdése alapján AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.
AK a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelmény(eke)t pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.
Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmény(ek) előzetes igazolása során megadni kért információk:
P/1.
Az EEKD formanyomtatványának a KD részeként rendelkezésre bocsátott mintájában az érintett alkalmassági követelményhez (IV. rész B 1a) pont) kapcsolódóan a formanyomtatvány jobb oldali oszlopában feltüntetett információk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
A RJ alkalmas, amennyiben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 1.000.000,- EUR-t, azaz egymillió eurót.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a Korm.r. 1. § (1) bek.-ben foglaltak értelemszerűen irányadók.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek.-ben foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1.
A Korm.r. 21.§ (3)bek. a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített legjelentősebb, az adott járműre irányadó karbantartási utasítás szerinti teljes körű karbantartásra vonatkozó szolgáltatások ismertetését a Korm.r. 22.§ (1)-(2) bek. szerinti formában igazolva, minimálisan a KD I. fejezet Útmutató A) Útmutató a RJ-k részére 10.2. pontjában meghatározottak szerint.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzon, és a teljesítés időpontja a vizsgált időszakra essen.
A Korm.r. 21.§ (3) bek. a) pontja szerinti esetben, közös ajánlattétel esetén, a 22.§ (5) bek. is alkalmazandó.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9) és (11) bek. megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
M/2.
A Korm.r. 21.§ (3) bek. a) pontja szerint az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) teljesített legjelentősebb, villamos motorvonatok karbantartási utasítás szerinti teljes körű - forgóváz főjavítást vagy forgóváz felújítást vagy forgóváz nagyjavítást is tartalmazó - karbantartására irányuló vonatkozó szolgáltatások ismertetését Korm.r. 22.§ (1)-(2) bek. szerinti formában igazolva, minimálisan a szolgáltatások ismertetését a Korm.r. 22.§ (1)-(2) bek. szerinti formában igazolva, minimálisan a KD-k I. fejezet Útmutató A) Útmutató a RJ-k részére 10.2. pontjában meghatározottak szerint.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzon, és teljes egészében a vizsgált időszakra essen.
A Korm.r. 21.§ (3) bek. a) pontja szerinti esetben, közös ajánlattétel esetén, a 22.§ (5) bek. is alkalmazandó.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9) és (11) bek. megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
M/3.
A Korm.r. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, képzettségének ismertetését, valamint szakmai tapasztalatának ismertetését, akik (amelyek) a teljesítés során bevonásra kerülnek.
A szakember(ek) képzettségét a képzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példányának bemutatásával szükséges igazolni.
A szakmai tapasztalatot a szakember(ek) saját kezűleg aláírt önéletrajzának bemutatásával kell igazolni, mely kiterjed a megszerzett szakmai tapasztalat ismertetésére (munkáltató megnevezése, a szakember beosztása, ellátott feladatok rövid bemutatása, gyakorlat kezdete (év, hónap, nap), vége (év, hónap, nap), a szakember közreműködésével megvalósított, a szakmai tapasztalat szempontjából releváns munkák rövid tartalmi bemutatása), továbbá tartalmazza a szakember(ek) kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy AT nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. RJ alkalmas, ha rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített, 3 db villamos motorvonat esetén az adott járműre irányadó karbantartási utasítás szerinti teljes körű karbantartásra vonatkozó összesen legalább nettó 320.000.,-EUR (háromszázhúszezer euró) értékű, legalább folyamatosan 36 hónapon keresztül történő, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
A minimumkövetelmény több referenciával is igazolható.
M/2. RJ alkalmas, ha rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) teljesített, összesen legalább 3 (három) db villamos motorvonat, karbantartási utasítás szerinti teljes körű - forgóváz főjavítást vagy forgóváz felújítást vagy forgóváz nagyjavítást is tartalmazó - karbantartására vonatkozó, szerződés- és jogszabályszerűen teljesített referenciával/referenciákkal, amelynek értéke eléri a nettó 320.000 (háromszázhúszezer)EUR-ot.
A 3 db-os mennyiség a karbantartott motorvonatok darabszámát jelöli. A mennyiség több szerződéssel is igazolható.
AK rögzíti, hogy az M/1. és M/2. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelmények igazolására a RJ-k ugyanazon referenciát is felhasználhatják, amennyiben az mind az adott járműre irányadó karbantartási utasítás szerinti teljes körű karbantartást, mind a karbantartási utasítás szerinti teljes körű forgóváz főjavítást vagy forgóváz felújítást vagy forgóváz nagyjavítást is tartalmazó karbantartását is magában foglalta. Ebben az esetben a referenciák tárgyát és értékét meg kell bontani M/1. és M/2. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően, és a referenciának meg kell felelnie mind az M/1., mind az M/2. alkalmassági minimumkövetelménynek.
M/3. RJ alkalmas, ha rendelkezik minimálisan az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
- M/3a. 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) műszaki, gépész- vagy villamosmérnök képzettséggel rendelkező szakemberrel, akinek rendelkeznie kell villamos motorvonatok karbantartásában szerzett legalább 2 éves tapasztalattal és
- M/3b. 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) műszaki, gépész- vagy villamosmérnök képzettséggel rendelkező szakemberrel, akinek rendelkeznie kell villamos motorvonat villamos vezérlési-, szabályozási- és főáramköri elektronikai rendszerek karbantartásában és/vagy javításában szerzett legalább 2 éves tapasztalattal és
- M/3c. 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) műszaki, gépészmérnök képzettséggel rendelkező szakemberrel, akinek rendelkeznie kell villamos motorvonatok forgóváz főjavítása vagy forgóváz felújítása vagy forgóváz nagyjavítása terén legalább 2 éves tapasztalattal.
Az M/3a. és M/3b.-nél rögzített alkalmassági követelményeket a RJ ugyanazzal a szakemberrel is igazolhatja, azonban az M/3c. minimumkövetelmény kapcsán megjelölt szakembernek különböznie kell az M/3a. illetve M/3b. minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakember(ek)től.
RJ-nek RVJ-ben a Korm.r. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK az EEKD-t a KD részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja. Az AK által az EEKD vonatkozásában előírt szabályokat a szolgáltatások ismertetését a Korm.r. 22.§ (1)-(2) bek. szerinti formában igazolva, minimálisan a KD I. fejezet Útmutató A) Útmutató a RJ-k részére 10.3. pontja tartalmazza.
Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során megadni kért információk ismertetését a Korm.r. 22.§ (1)-(2) bek. szerinti formában igazolva, minimálisan a KD I. fejezet Útmutató A) Útmutató a RJ-k részére 10.3. pontja tartalmazza.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A Szerződésben meghatározott 90%-os Havi rendelkezésre állási értéktől való elmaradás miatti kötbér mértéke havonta: A havi futásteljesítmény alapján számított tárgyhavi Díj ..%-a 90 %-os Havi rendelkezésre állási értéktől való minden megkezdett 0,1%-os elmaradás esetén.
AK a szerződés teljesítését kötbér, hibás teljesítési, teljes körű kártérítési és meghiúsulási kötbér, valamint jótállás, továbbá előleg-visszafizetési biztosíték, teljesítési és jólteljesítési biztosítékhoz köti.
A szerződést biztosító mellékötelezettségek részletes feltételeit a KD I. fejezet Útmutató A) Útmutató a RJ-k részére 11. pontja, valamint a KD III. Fejezetében található - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1) valamint (6) bek.-ben foglaltaknak megfelelően, az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra.
Amennyiben a szerződés teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélkül történik, az ellenérték kifizetésére - a teljesítésigazolást követően - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályok irányadók.
Amennyiben a szerződés teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélkül történik, az ellenérték kifizetésére - a teljesítésigazolást követően - a Kbt. 135. § (5) bekezdése szerinti szabályok irányadók.
A kifizetés EUR-ban történik.
AK előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
AK késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
Egyébiránt fizetési feltételek részletes szabályait a KD III. Fejezetében található - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/03/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2017/05/04 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)A tárgyalásos eljárás jogalapja:307/2015.Korm.r.2.§(2)bek.alapján AK alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát,tekintettel arra,hogy a jelen közbeszerzés során a Kbt.6.§ (1)bek.c)pontja szerinti AK-nek minősül.
2)AK rendelkezésre bocsát KD-t,mely tartalmazza a RVJ elkészítésével kapcsolatos információkról szóló tájékoztatást,a RVJ részeként benyújtandó igazolások,nyilatkozatok jegyzékét,ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat.
A KD RVJ-ként legalább egy RJ-nek,vagy a RVJ-ben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.A KD „elérése” alatt AK az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését valamint annak az AK kapcsolattartója részére történő megküldését,valamint AK általi visszaigazolását érti,vagy regisztrációs adatlap megküldés és AK-i visszaigazolás hiányában RJ-nek csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot ajánlatához,arról hogy a honlapon elérhető dokumentumokat a részvételi határidő előtt elérte,letöltötte.A RJ felelőssége,hogy a részvételi határidő lejártáig AK honlapját rendszeresen figyelemmel kísérje és szükség esetén a folyamatában,későbbiekben feltöltött dokumentumokat letöltse.AK felhívja a figyelmet arra,hogy az eljárásban a RJ köteles azt bizonyítani,hogy a KD-t elérte.A KD elérése az érvényes RVJ feltétele.
3)A RVJ-t zárt csomagolásban,magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani.A RVJ-t a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve,.pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani,CD-n vagy DVD-n,az RVJ-hez mellékelve.A külső csomagoláson "Részvételi jelentkezés-10db TALENT motorvonat karbantartás” megjelölést kell feltüntetni.AK tájékoztatásul közli,hogy amennyiben a csomagoláson a RJ-k nem tüntetik fel a „A részvételi határidő lejártáig (2017.03.27.10:00óra) nem bontható fel” feliratot,úgy nem tud felelősséget vállalni annak a részvételi határidő előtt történő felbontásáért.
4)A Kbt.66.§ (1)bek. alapján a RVJ-t a KD-ban hivatkozott pontjaiban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
5)AK a Kbt.73.§(4)bek-re tekintettel előírja,hogy a RJ-k tájékozódjanak a környezetvédelmi,szociális és munkajogi követelményekről.
6)AK a 321/2015.Korm.r.30.§ (4)bek. szerint ezúton tájékoztatja a RJ-ket,hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékébe kerülés követelményeihez képest,ezért a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
7)A RVJ-nek be kell nyújtania a Kbt.66.§(2),(4)és(6)bek. szerinti nyilatkozatait.
8)AK felhívja továbbá a figyelmet,hogy a nyertes AT-nek a szerződéskötéssel egyidejűleg az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv 41.§ (6)bek-re,az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.)Korm.r.50.§(1a) bekezdésére,valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.tv 3.§(1)bek.1.pontjára tekintettel nyilatkoznia kell arról,hogy átlátható szervezetnek minősül.
9)Jelen részvételi felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt.,a Korm.r.,a 307/2015.Korm.r.,és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.
10)RVJ benyújtása,bontása:2017.03.27.10 óra,helye: MÁV-START Zrt.1087 Budapest,Könyves Kálmán krt.54-60. földszint 023.iroda
11)AK felhívja RJ figyelmét,hogy a szerződéskötés feltétele,hogy nyertes AT rendelkezzen a szerződéstervezet 9.pontjában meghatározott felelősségbiztosítással.
12)AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt.75.§ (2)bek.e)pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
13)A ponthatárok közötti pontkiosztás az ár rész- és alszempontjai esetében fordított-,kötbér esetében egyenes arányosítással történik.
14)A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10pont.
15)Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Támis Norbert,lajstromszám:00109
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/02/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák