Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/17
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.02.08.
Iktatószám: 141/2017
CPV Kód: 79320000-3
Ajánlatkérő: Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. Békés Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PROSTEP Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24197
Postai cím: Árpád sor 18.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kraller József ügyvezető
Telefon: +36 66441141
E-mail: bmvf@bekesmegye.hu
Fax: +36 66441122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekesmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Békés Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád sor 18.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Mihály
Telefon: +36 66441141
E-mail: onkormanyzat@bekesmegye.hu
Fax: +36 66441122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekesmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Békés megyei vállalkozások képzési igényeit összegyűjtő szükségletfelmérése, valamint e-learninges, távoktatás, illetve blended formában elérhető képzési programok és tartalmak kifejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79320000-3
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás lebonyolításával - a támogatási szerződéssel összefüggésben - a Békés megyei vállalkozások képzési igényeit összegyűjtő szükségletfelmérésének, valamint e-learninges, távoktatás, illetve blended formában elérhető képzési programok és tartalmak kifejlesztésének teljes körű elvégzését várja el a nyertes ajánlattevőtől.
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai, irányadó mennyiségek:
Ajánlatkérő a TOP-5.1.1-15 jelű, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázaton támogatást nyert a projekt előkészítésére és megvalósítására.
A projekt célja, hogy Ajánlatkérő a megyei önkormányzat vezetésével, az egész megyére kiterjedően létrejövő foglalkoztatási együttműködést, partnerséget - kialakított stratégiája mentén - képzési és foglalkoztatási programokat valósítson meg, ezáltal elősegítve a munkaerő-piac bővítését, a célcsoportok képzését, elhelyezkedését és a szereplők együttműködésének erősítését.
Ezen belül Ajánlatkérő a Békés megyei mikro- és kisvállalkozások számára a fejlesztésüket célzó képzési programokat kíván megvalósítani. Cél, hogy a vállalkozások vezetői és alkalmazottai olyan ismeretekhez jussanak, ami mindennapi munkájuknak hatékonyságát, ezen keresztül piaci érvényesülésüket és eredményességüket támogatja. A fejlesztés konkrét célcsoportja a Békés megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások vezető beosztású tagjai. Az elvárt végső eredmény, hogy a Blended képzésekbe a megye területén tevékenykedő vállalkozásokból legalább 460 vállalkozás bevonásra kerüljön a megvalósítás során.
A képzési projekt megvalósítása komplex szolgáltatási csomag eredményeként valósul meg, amibe Ajánlatkérő képzési tartalmak fejlesztésében járatos szolgáltatókat kíván bevonni.
Jelen beszerzés tárgya ezen Ajánlattevő kiválasztása, akinek a feladata a célcsoport képzési igényeinek felmérését követően meghatározni a konkrét fejlesztendő területeket, majd ezek felhasználásával fejlesztési tervet készíteni, a kapcsolódó dokumentációkkal együtt.
Ezen belül a nyertes ajánlattevő 2017.01.31-ig teljesítendő részhatáridős feladata a Békés megyei vállalkozások képzési igényeket összegyűjtő szükségletfelmérése.
Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő elvárása (az elvárt eredmény):
a) Kutatási módszertan elkészítése (primer és/vagy szekunder minta, output: kérdőívterv elkészítése);
b) Adatfelvételi szakasz (Legalább 50 Békés megyei székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező mikro- és kis vállalkozás felkeresése);
c) Fejlesztési terv kidolgozása (a célcsoport képzési igényeinek felmérését követően meghatározni a konkrét fejlesztendő területeket, majd ezek felhasználásával fejlesztési tervet készíteni).
Ajánlatkérő előírja, hogy a fejleszteni kívánt területek legyenek összhangban a mai korszerű vállalkozás irányítási ismeretekkel és kompetenciákkal, tehát a fejlesztéseknek elsősorban az alábbi területekre kell irányulnia:
Vezetői ismeretek:
• A vezetői személyes képességek fejlesztés;
• A jó vezető legfontosabb ismerévei - önismeret;
• A vezetői motiváció;
• Az irányítási képesség fejlesztése;
• Stressz és konfliktus kezelés;
• Kooperatív munkaszervezés;
• Kommunikáció;
Informatika a vállalkozási mindennapjaiban:
• Igényes elektronikus és nyomtatható dokumentumok készítése;
• Példák a számolótáblák használatára;
• Prezentáció készítés;
A marketing modern eszközeinek bemutatás:
• A jó céges weboldal;
• A keresőmarketing alapismeretei;
• A vállalkozás sikerének közösségi médiában rejlő lehetőségei;
A fenti részterületeken felmért igényeken túlmenően a nyertes ajánlattevő olyan szakértők javaslatait is figyelembe veheti, akik járatosak a jelenleg korszerűnek számító, piacképes képzési tartalmak kidolgozásában. Ezek alapján nyertes Ajánlattevő a fejlesztési javaslatot összefoglaló komplett dokumentációt készít.
A feladat teljesítésének igazolásaként nyertes ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat (eredményeket) kell az ajánlatkérő részére átadnia:
• Kérdőív terv - amelyet Ajánlatkérővel történő egyeztetés keretében a nyertes ajánlattevőnek jóvá kell hagyatnia;
• Kitöltött kérdőívek;
• Fejlesztési terv;
A fenti részfeladat teljesítését követően - a piackutatás és felmérés, valamint fejlesztési terv alapján - nyertes ajánlattevő feladata a Békés megyei vállalkozások számára e-learninges, távoktatás, illetve blended formában elérhető képzési programjának és a képzési tartalmak teljes körű kifejlesztése, elkészítése.

E feladattal kapcsolatban Ajánlatkérő elvárása (elvárt eredmény):
A szükségletfelmérés eredményeképpen kidolgozott fejlesztési terv alapján konkrét képzési programok és tartalmak kifejlesztése.
A képzési tartalmat a korszerűnek számító blended formában kell kifejleszteni, amiben a kontakt képzések frontális órái az elektronikus oktatás előnyeivel kerülnek ötvözésre.
A képzés esetében elvárás, hogy minimum 2 kontaktóra és legalább 18 e-learning óra kerüljön kidolgozásra, tehát a képzési program legalább 20 óra terjedelmű legyen. Az e-learning tartalmak esetében a szöveges/képes tartalmat multimédiás elemekkel kell kiegészíteni, melyek terjedelme egyenként legalább kettő perc kell legyen és számuk minimum 50 darab.
Az elkészült tartalmakra Ajánlatkérő korlátlan, nem kizárólagos jogot kér, azaz üzleti céllal nem újra értékesíthető, azonban nonprofit módon felhasználható.
A tartalmakat és a képzéseket támogató keretrendszert - tekintettel az elérhető nagyszámú, ingyenes megoldásra - nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítani, külön díjazás nélkül és köteles 2021. január 31-ig fenntartani.
A szolgáltató rendszernek legalább 99 %-os rendelkezésre állás mellett kell működnie és biztosítania kell az Ajánlatkérő által konkrétan megvalósítani kívánt képzések lebonyolítását.
Ajánlatkérő nyertes ajánlattevővel a hatályos felnőttképzési törvénynek megfelelő képzési programot kíván kidolgoztatni, mely lehetővé teszi a szabályozás szerinti engedélyezési eljárás lefolytatását, így a képzési engedély megszerzését. A képzési program jogtulajdonosa Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft., tehát az engedélyezési eljárást az ő nevére kell lefolyatatni. A konkrét képzések megvalósítása Ajánlatkérő hatáskörébe tartozik.
A feladat teljesítésének igazolásaként nyertes ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat (eredményeket) kell az ajánlatkérő részére átadnia:
• Képzési igényeknek megfelelően blended formában kifejlesztett képzési programok és tartalmak (legalább 1 papír alapú példányban és legalább 1 elektronikus, felhasználható példányban).
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a fent részletezett feladatok ellátásához szükséges, Békés megyében tetszőleges helyszínen történő megjelenést (megrendelő igényeinek megfelelően), a szakértő utazási, megjelenési költségét. A szolgáltatás teljes körű ellátása érdekében a szükséges feltételek biztosítása Vállalkozó feladata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Békés megyei vállalkozások képzési igényeit összegyűjtő szükségletfelmérése, valamint e-learninges, távoktatás, illetve blended formában elérhető képzési programok és tartalmak kifejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79320000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békés megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás lebonyolításával - a támogatási szerződéssel összefüggésben - a Békés megyei vállalkozások képzési igényeit összegyűjtő szükségletfelmérésének, valamint e-learninges, távoktatás, illetve blended formában elérhető képzési programok és tartalmak kifejlesztésének teljes körű elvégzését várja el a nyertes ajánlattevőtől.
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai, irányadó mennyiségek:
Ajánlatkérő a TOP-5.1.1-15 jelű, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázaton támogatást nyert a projekt előkészítésére és megvalósítására.
A projekt célja, hogy Ajánlatkérő a megyei önkormányzat vezetésével, az egész megyére kiterjedően létrejövő foglalkoztatási együttműködést, partnerséget - kialakított stratégiája mentén - képzési és foglalkoztatási programokat valósítson meg, ezáltal elősegítve a munkaerő-piac bővítését, a célcsoportok képzését, elhelyezkedését és a szereplők együttműködésének erősítését.
Ezen belül Ajánlatkérő a Békés megyei mikro- és kisvállalkozások számára a fejlesztésüket célzó képzési programokat kíván megvalósítani. Cél, hogy a vállalkozások vezetői és alkalmazottai olyan ismeretekhez jussanak, ami mindennapi munkájuknak hatékonyságát, ezen keresztül piaci érvényesülésüket és eredményességüket támogatja. A fejlesztés konkrét célcsoportja a Békés megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások vezető beosztású tagjai. Az elvárt végső eredmény, hogy a Blended képzésekbe a megye területén tevékenykedő vállalkozásokból legalább 460 vállalkozás bevonásra kerüljön a megvalósítás során.
A képzési projekt megvalósítása komplex szolgáltatási csomag eredményeként valósul meg, amibe Ajánlatkérő képzési tartalmak fejlesztésében járatos szolgáltatókat kíván bevonni.
Jelen beszerzés tárgya ezen Ajánlattevő kiválasztása, akinek a feladata a célcsoport képzési igényeinek felmérését követően meghatározni a konkrét fejlesztendő területeket, majd ezek felhasználásával fejlesztési tervet készíteni, a kapcsolódó dokumentációkkal együtt.
Ezen belül a nyertes ajánlattevő 2017.01.31-ig teljesítendő részhatáridős feladata a Békés megyei vállalkozások képzési igényeket összegyűjtő szükségletfelmérése.
Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő elvárása (az elvárt eredmény):
a) Kutatási módszertan elkészítése (primer és/vagy szekunder minta, output: kérdőívterv elkészítése);
b) Adatfelvételi szakasz (Legalább 50 Békés megyei székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező mikro- és kis vállalkozás felkeresése);
c) Fejlesztési terv kidolgozása (a célcsoport képzési igényeinek felmérését követően meghatározni a konkrét fejlesztendő területeket, majd ezek felhasználásával fejlesztési tervet készíteni).
Ajánlatkérő előírja, hogy a fejleszteni kívánt területek legyenek összhangban a mai korszerű vállalkozás irányítási ismeretekkel és kompetenciákkal, tehát a fejlesztéseknek elsősorban az alábbi területekre kell irányulnia:
Vezetői ismeretek:
• A vezetői személyes képességek fejlesztés;
• A jó vezető legfontosabb ismerévei - önismeret;
• A vezetői motiváció;
• Az irányítási képesség fejlesztése;
• Stressz és konfliktus kezelés;
• Kooperatív munkaszervezés;
• Kommunikáció;
Informatika a vállalkozási mindennapjaiban:
• Igényes elektronikus és nyomtatható dokumentumok készítése;
• Példák a számolótáblák használatára;
• Prezentáció készítés;
A marketing modern eszközeinek bemutatás:
• A jó céges weboldal;
• A keresőmarketing alapismeretei;
• A vállalkozás sikerének közösségi médiában rejlő lehetőségei;
A fenti részterületeken felmért igényeken túlmenően a nyertes ajánlattevő olyan szakértők javaslatait is figyelembe veheti, akik járatosak a jelenleg korszerűnek számító, piacképes képzési tartalmak kidolgozásában. Ezek alapján nyertes Ajánlattevő a fejlesztési javaslatot összefoglaló komplett dokumentációt készít.
A feladat teljesítésének igazolásaként nyertes ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat (eredményeket) kell az ajánlatkérő részére átadnia:
• Kérdőív terv - amelyet Ajánlatkérővel történő egyeztetés keretében a nyertes ajánlattevőnek jóvá kell hagyatnia;
• Kitöltött kérdőívek;
• Fejlesztési terv;
A fenti részfeladat teljesítését követően - a piackutatás és felmérés, valamint fejlesztési terv alapján - nyertes ajánlattevő feladata a Békés megyei vállalkozások számára e-learninges, távoktatás, illetve blended formában elérhető képzési programjának és a képzési tartalmak teljes körű kifejlesztése, elkészítése.

E feladattal kapcsolatban Ajánlatkérő elvárása (elvárt eredmény):
A szükségletfelmérés eredményeképpen kidolgozott fejlesztési terv alapján konkrét képzési programok és tartalmak kifejlesztése.
A képzési tartalmat a korszerűnek számító blended formában kell kifejleszteni, amiben a kontakt képzések frontális órái az elektronikus oktatás előnyeivel kerülnek ötvözésre.
A képzés esetében elvárás, hogy minimum 2 kontaktóra és legalább 18 e-learning óra kerüljön kidolgozásra, tehát a képzési program legalább 20 óra terjedelmű legyen. Az e-learning tartalmak esetében a szöveges/képes tartalmat multimédiás elemekkel kell kiegészíteni, melyek terjedelme egyenként legalább kettő perc kell legyen és számuk minimum 50 darab.
Az elkészült tartalmakra Ajánlatkérő korlátlan, nem kizárólagos jogot kér, azaz üzleti céllal nem újra értékesíthető, azonban nonprofit módon felhasználható.
A tartalmakat és a képzéseket támogató keretrendszert - tekintettel az elérhető nagyszámú, ingyenes megoldásra - nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítani, külön díjazás nélkül és köteles 2021. január 31-ig fenntartani.
A szolgáltató rendszernek legalább 99 %-os rendelkezésre állás mellett kell működnie és biztosítania kell az Ajánlatkérő által konkrétan megvalósítani kívánt képzések lebonyolítását.
Ajánlatkérő nyertes ajánlattevővel a hatályos felnőttképzési törvénynek megfelelő képzési programot kíván kidolgoztatni, mely lehetővé teszi a szabályozás szerinti engedélyezési eljárás lefolytatását, így a képzési engedély megszerzését. A képzési program jogtulajdonosa Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft., tehát az engedélyezési eljárást az ő nevére kell lefolyatatni. A konkrét képzések megvalósítása Ajánlatkérő hatáskörébe tartozik.
A feladat teljesítésének igazolásaként nyertes ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat (eredményeket) kell az ajánlatkérő részére átadnia:
• Képzési igényeknek megfelelően blended formában kifejlesztett képzési programok és tartalmak (legalább 1 papír alapú példányban és legalább 1 elektronikus, felhasználható példányban).
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a fent részletezett feladatok ellátásához szükséges, Békés megyében tetszőleges helyszínen történő megjelenést (megrendelő igényeinek megfelelően), a szakértő utazási, megjelenési költségét. A szolgáltatás teljes körű ellátása érdekében a szükséges feltételek biztosítása Vállalkozó feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény kapcsán megnevezett szakember, az alkalmassági minimum követelményt meghaladó mértékű szakmai tapasztalatának időtartama (egész hónapokban megadva) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF-ban megadva) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: - a TOP-5.1.1.1-15 jelű „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésű pályázati felhívás keretében kötött TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 sz., „Foglalkoztatási paktum Békés megyében” c. projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROSTEP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Múzeum u. 5. fszt. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23077496-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: E-Kurzus Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alsó kikötő sor 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24339252-1-06

Hivatalos név: NETING Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Juhász Gyula u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12941258-2-41

Hivatalos név: PROSTEP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Múzeum u. 5. fszt. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23077496-2-42

Hivatalos név: Training360 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23150041-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/11/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges