Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/30
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.03.03.
Iktatószám:3220/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kórház
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Első Magyar Biogáz és Szolár Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK00505
Postai cím: Nyíri út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szebellédi Andrea
Telefon: +36 76519819
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu, szebelledia@kmk.hu
Fax: +36 76519801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés napelemes rendszer kiépítésére a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című és KEHOP-5.2.11 kódszámú pályázat keretében.
Hivatkozási szám: IT-957.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés napelemes rendszer kiépítésére a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című és KEHOP-5.2.11 kódszámú pályázat keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 80857791 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés napelemes rendszer kiépítésére a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című és KEHOP-5.2.11 kódszámú pályázat keretében
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09331000-8
További tárgyak:09331200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza „A” épület (6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárás keretében 1 db visszatáplálás-mentesített napelemes kiserőmű kerül beszerzésre. Az összes tetőfelületen legalább 185,22 kWp beépített csúcsteljesítményű napelemes rendszer kerül kialakításra.
Napelemes rendszer elvárt műszaki adatai:
- minimum 270 Wp csúcsteljesítményű, 60 cellás polikristályos napelem
- minimum 14 %-os cellahatásfok 6 inch méretű cellánál
- legalább 20 év teljesítménygarancia, legalább 80% teljesítményre
- legalább 12 év teljesítménygarancia, legalább 90% teljesítményre
- teljesítmény tolerancia +/- 3%
- IEC 61215 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány
- IEC 61730 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány
- ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány
- 1,2 m +/- 0,75 m gyári előszerelt kábel
- gyári előszerelt Multi-Contact vagy azzal egyenértékű dugós csatlakozó
- gyárilag beépített bypass diódák
- gyárilag előkészített furatok a szereléshez
- minimum 3 mm vastag edzett, biztonsági üveg
- maximum 1000V rendszerfeszültség
A fentiekkel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező rendszer is megajánlható, az egyenértékűség feltételeit, vizsgálatának szempontjait a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy az egyenértékűnek megajánlott termék megfelel valamennyi olyan paraméternek, előírásnak, feltételnek, amelyet ajánlatkérő a kiadott közbeszerzési dokumentumokban az általa elvárt termék tekintetében előírt.
Nyertes ajánlattevő feladata a napelemes rendszer teljes kiépítése, valamennyi szükséges anyag, eszköz biztosítása, a kivitelezési munkák teljes körű elvégzése, a jótállás körébe tartozó javítási munkák elvégzése. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a villamos-, illetve a projekt által specifikált kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházást működő egészségügyi intézményben kell végezni.
Az elvégzendő feladat részletes meghatározását, az építési beruházás műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok és mellékletei tartalmazzák. Ajánlatkérő elektronikus úton rendelkezésre bocsátja a kivitelezési tervdokumentációt és az árazatlan költségvetést.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljesítési határidő (naptári nap, minimum 200 - maximum 260 naptári nap, előny a kevesebb) 30
2 3. Késedelmi és hibás teljesítési kötbér mértéke (%/naptári nap, minimum 0,1%/naptári nap, maximum 0,5%/naptári nap, előny a több) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF, előny a kevesebb) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Vállalkozási szerződés napelemes rendszer kiépítésére a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című és KEHOP-5.2.11 kódszámú pályázat keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Első Magyar Biogáz és Szolár Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budaörsi út 161.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: lukacsi.tamas@embs.hu; info@embs.hu
Telefon: +36 306643832
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13319912-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82573735
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80857791
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - villamos szerelés
- egyéb szerelési munkák
- tervezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Park-Solar Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 101.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24655202-2-13

Hivatalos név: Get-Energy Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11739827-2-43

Hivatalos név: Első Magyar Biogáz és Szolár Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budaörsi út 161.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13318912-2-43

Hivatalos név: Innowatt Épületgépészeti Tervező és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fonó u. 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13678663-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/12/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: Ajánlatkérő az Első Magyar Biogáz és Szolár Kft.-t (1112 Budapest, Budaörsi út 161.), mint az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívta fel öt munkanapos határidő tűzésével a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges