Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/79
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.05.17.
Iktatószám: 6851/2017
CPV Kód: 45111100-9
Ajánlatkérő: Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.;KÖMI Kft.;Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK21671
Postai cím: Nagysándor József utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 306995607
E-mail: info@karpatokalpokzrt.hu
Fax: nincs
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://karpatokalpokzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://karpatokalpokzrt.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának bontási, rekultivációs, Karcagra szállítási munkálatainak, valamint műszaki ellenőri és tervellenőri feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. közbeszerzési rész vonatkozásában: Vállalkozási szerződés alapján „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának bontási, rekultivációs, Karcagra szállítási munkálatainak ellátása”
2. közbeszerzési rész vonatkozásában: Vállalkozási szerződés alapján „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának bontási, rekultivációs, Karcagra szállítási munkálatai során a műszaki ellenőri feladatok, valamint tervellenőri feladatok ellátása”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 336677825 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának bontási, rekultivációs, Karcagra szállítási munkálatainak ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111300-1
További tárgyak: 45111213-4
90510000-5
45111220-6
45112360-6
45112700-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: ITC44, HU322 A teljesítés helye: Az első és második közbeszerzési rész vonatkozásában:
MILÁNÓI EXPÓ 2015 területén az S28 telken lévő magyar pavilon és energiaépület, Via Meravigli, 7 - 20123, Milánó, Olaszország
Karcag 2934/1 helyrajzi szám és 50 km-es körzete, Magyarország.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1.közbeszerzési rész vonatkozásában: Vállalkozási szerződés alapján „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának bontási, rekultivációs, Karcagra szállítási munkálatainak ellátása”
A feladat Milánóban, a MILÁNÓI EXPÓ 2015 területén az S28 telken lévő magyar pavilon és energiaépület bontása, az anyagok Karcagra szállítása, a keletkező hulladékok kezelése és a terület rekultivációja.
Az épületek bontásából származó, újrafelhasználható anyagok, az acélszerkezet a karcagi újraépítésnél beépítésre kerülnek, ezért az épületek bontásánál törekedni kell a roncsolásmentes szétszerelésre a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.
Nyertes ajánlattevő feleadata a bontási tevékenységet dokumentáló tervdokumentáció (a továbbiakban: Bontási Terv) készítése, mely alapján egyértelműen beazonosítható a szétbontott szerkezet. A Bontási Tervnek összhangban kell lennie az EXPO 2015 bontási szabályzatában megfogalmazott követelményekkel (rakatolás, konszignáció). A Bontási Terv a bontási folyamatok szakaszainak megfelelően kell a nyertes ajánlatevőnek a tervellenőr részére átadnia.
Nyertes ajánlattevőnek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő felelős műszaki vezetői „MV-É” és legalább 1 fő „T” tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel kell rendelkeznie szerződéskötéstől a teljesítés lezárásáig.
A szétszerelésnél különös figyelmet kell fordítani az újrafelhasználható elemek konszignációjára, az elem helyének pontos rögzítésére, a csomagolására és szállításelőkészítésére. Az elemek, alkatrészek egyértelműen, az egyedi beazonosíthatóságot biztosító módon legyenek feliratozva (jelölve). Az elemeken, alkatrészeken használt feliratozások (jelölések) meg kell egyezzenek a nyertes ajánlattevő által elkészítendő összeállítási tervdokumentációban használtakkal
Nyertes ajánlattevő feladata a bontott és újrafelhasználandó anyagok konszignációs elemterve. A konszignációs elemtervet Ajánlatkérőnek és/vagy az általa megbízott műszaki ellenőrnek jóvá kell hagynia.
A csak hulladékként kezelhető anyagok esetében az EXPO 2015 hulladékkezelésre és környezetvédelemre vonatkozó előírásait betartva kell eljárni. A terület rekultivációját az EXPO 2015 környezetvédelmi előírásainak megfelelően kell elvégezni. Az anyagok Magyarországra történő szállításánál gondoskodni kell a sérülésmentesség biztosításáról. A magyarországi deponálás helye Karcag, a pontos helymegjelölés szerződéskötés előtt történik.
A feladat teljesítettnek minősül, ha a bontott anyagok Karcagra leszállításra kerültek, ennek tényét a Kárpátok-Alpok Zrt. műszaki ellenőre igazolja, valamint a terület átadásra kerül az EXPO 2015 részére, és az átvételt az A.T. TOPTAGLIO S.r.l. írásban igazolja.
A kivitelezőnek vállalnia kell, hogy minden adminisztrációs feladat ellátása mellett a Magyarországon érvényes összes előírást köteles Olaszországban betartani, függetlenül attól, hogy az Olaszországban kötelező-e vagy sem. Magyarországon érvényes előírástól csak akkor térhet el, ha az olasz törvényeknek kifejezetten ellentmond.
A telek méretei:
A telek 20x95 méteres (1910 m2), az oldalhatárokon már nincs építmény, a telek végén, az energia épület mögött, épített kerítés található. A fősétány felől 7 méterrel benyúlik a terület fölé egy árnyékoló rendszer.
A főépület méretei:
Hossz: 43,65 m (az első emeleti íves terasz hátranyúlása 3 m)
Szélesség: 15,00 m
Magasság: 14.50 m (az álló dobok legmagasabb pontjának magassága)
Alapterülete: 655 m2
A főépület három tagból áll, a szerkezet két végén egy-egy hengerből (dob), középen hengeres szerkezetből áll. A földszinti tér alatt szerelőpince van, az első szinten a dobokat csak egy függőfolyosó köti össze, a tetőtér a középső részen nyitott. Az épület nyugati oldalán van a nyitott lépcsőház és a két külső lift.
A melléképület méretei
Hossz: 8,01 m
Szélesség: 15,66 m
Magasság: 4,77 m
Alapterülete: 125 m2
A melléképület szerelőpince, földszint és emelet tagolású.
Az acélszerkezet tömege: 417,130 t
A teljesítéskor figyelembe veendő magyar jogszabályok:
1997. évi LXXVIII. törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési tevékenységről
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a környezetgazdálkodási útmutatóban rögzített olasz engedélyek, szabályozások betartásának megfelelően kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
A feladat részletes bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakemberek szakmai többlet tapasztalata 30
2 Előteljesített napok száma 10
3 Késedelem esetére kikötött kötbér 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1) Elnevezés: A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának bontási, rekultivációs, Karcagra szállítási munkálatai során a műszaki ellenőri feladatok, valamint tervellenőri feladatok ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: ITC44, HU322 A teljesítés helye: Az első és második közbeszerzési rész vonatkozásában:
MILÁNÓI EXPÓ 2015 területén az S28 telken lévő magyar pavilon és energiaépület, Via Meravigli, 7 - 20123, Milánó, Olaszország
Karcag 2934/1 helyrajzi szám és 50 km-es körzete, Magyarország.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. közbeszerzési rész vonatkozásában: Vállalkozási szerződés alapján „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának bontási, rekultivációs, Karcagra szállítási munkálatai során a műszaki ellenőri feladatok, valamint tervellenőri feladatok ellátása”
Az építési műszaki ellenőrzési tevékenység az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés e), g), h), i) és k) pontjában foglaltak szerint figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységéről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása összhangban az EXPO 2015 Bontási Szabályzatban foglaltakkal.
A műszaki ellenőr feladatkörébe tartozik különösen: „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának bontási, rekultivációs, Karcagra szállítási munkálatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként történő teljesítés jogszabály szerinti felügyelete.
A műszaki ellenőrzés feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján a teljes építési tevékenység (jelen eljárás keretében bontási tevékenység) felügyelete.
Nyertes ajánlattevő feladata a bontási tevékenységet dokumentáló tervdokumentáció (a továbbiakban: Bontási Terv) jogszabály szerinti megfelelőségének ellenőrzése és különösen kiemelt, tekintettel arra, hogy a bontási terv alapján a későbbi újjáépítés biztosítható legyen.
Az 1. közbeszerzési rész nyertes ajánlattevője által elkészített és átadott tervcsomagok ellenőrzésére a tervellenőr(ök)nek, a szakaszonkénti tervcsomagokra vonatkozóan legfeljebb 2 munkanap áll rendelkezésre. Amennyiben az adott tervrészben hibát talál tervellenőr, annak javítása után a visszaellenőrzésre 1 munkanap áll rendelkezésre.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint tervellenőrzést vezető tervező címmel rendelkező személy végezhet.
A feladat részletes bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Tervellenőri feladatokra vonatkozó nettó átalányár 45
2 Szakemberek szakmai többlet tapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Műszaki ellenőrzésre vonatkozó nettó átalányár / Súlyszám: 45
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának bontási, rekultivációs, Karcagra szállítási munkálatainak ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gutenberg u. 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12614277-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 267331219
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 307077825
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: környezetvédelmi koordinátor szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gutenberg u. 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12614277-2-06

Hivatalos név: Halle-Express Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi J. u. 5.
Város: Verőce
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2621
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13889832-2-13

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának bontási, rekultivációs, Karcagra szállítási munkálatai során a műszaki ellenőri feladatok, valamint tervellenőri feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖMI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galagonya u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208573-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: „T” jogosultsággal rendelkező műszak ellenőri feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖMI Kft. és Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galagonya u. 5. és Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1036 és 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208573-2-41 és 12037984-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/12/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: Az eljárás az 1. részének tekintetében módosított összegezés megküldése 2017. március 14-én, mely érintette nyertes ajánlattevő személyét. A módosított összegezést követően a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. jogosult az eljárás vállalkozási szerződésének megkötésére.
Szintén az 1. rész tekintetében, a módosított összegezés megküldését követően Halle-Express Kft. ajánlattevő, 2017. március 23-án jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges