Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/77
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2017.05.15.
Iktatószám:6531/2017
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PÖYRY Erőterv Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt.;GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH;GeoRisk Földrengésmérnöki Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi logisztikai csoportvezető
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztonsági funkciójú épületek szerkezeti és funkcionális megfelelőségének elemzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés / Biztonsági funkciójú épületek szerkezeti és funkcionális megfelelőségének elemzés elkészítésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 540.195.277 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Biztonsági funkciójú épületek szerkezeti és funkcionális megfelelőségének elemzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71630000-3
További tárgyak:71351000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A paksi atomerőmű főépületeinek szerkezeti és funkcionális megfelelőségére hatással van a talajvízszint szezonális változása folytán bekövetkező túlkonszolidációs folyamat, s az ezzel járó egyenlőtlen épületmozgás. A mozgási folyamat és annak magvalósult, továbbá a meghosszabbított üzemidő végére prognosztizált hatásainak ellenőrzése megtörtént az elmúlt évtizedben, s a tényleges állapot, a főépületek mozgása és következményei ellenőrzése öregedéskezelési program tárgyát képezi. A folyamat és hatásának ellenőrzése magában foglalta a talaj időbeli viselkedését leíró konstitutív modell megalkotását, a talajvízszint-talaj-épület kölcsönhatás modelljének megalkotását és verifikálását a mért épületmozgás adatokhoz, a mozgás prognózisát a meghosszabbított üzemidőre, a főépület szerkezeti modellezését és a szilárdsági megfelelőség ellenőrzését a normálüzemi és LOCA terhekre, figyelembe véve az egyenlőtlen épületmozgás által okozott hatásokat. Megállapítható volt, hogy a szerkezetek integritása megmarad olyan mértékben, hogy az biztosítja a konténment elvárt biztonsági funkcióját. Ezen munka folytatásaként megtörtént a biztonsági osztályba sorolt (ABOS) épületek, műtárgyak és vonalas létesítmények szerkezeti és funkcionális megfelelőségének ellenőrzése a földrengés utáni talajsüllyedés hatásaira.
A paksi kapacitás-fenntartási keretében létesülő két blokk munkagödrének víztelenítése befolyásolja az 1-4 blokk főépületei és más létesítményei mozgását, mivel jelentős depressziót hozhat létre, ami a két munkagödör víztelenítésének becsült három-hat éve alatt az épületmozgás eddigi mértékét és a meghosszabbított üzemidőre végzett prognózisát is szignifikánsan befolyásolja. Ezért elemezni kell, hogy a Paksi Atomerőmű 1-4 blokkja meghosszabbított, 2032-2037-ig tartó üzemeltetését mennyiben befolyásolja a víztelenítés által okozott épületmozgás-növekedés szerkezetekre gyakorolt hatása.
Ez a következő feladatok elvégzését követeli meg:
1. a fenti elemzések igényeinek megfelelő lokális hidrogeológiai modellt kell alkotni és a mérési adatok alapján verifikálni,
2. a munkagödör létesítés és víztelenítés műszaki megoldása alapján el kell végezni a víztelenítés talajvízszintre gyakorolt hatásának elemzését,
3. meg kell határozni megfelelő talaj-épület és talaj konstitutív modell alapján a munkagödrök víztelenítésének azonnali és az üzemidő végén várható épületmozgásra gyakorolt hatását,
4. meg kell határozni a depresszió által érintett épületek, szerkezetek körét, amelybe kötelezően beletartoznak a főépületek, és mérlegelés alapján más, a depresszió hatása alatt lévő épületek,
5. el kell végezni a főépület szerkezeti és funkcionális ellenőrzését, illetve az előző pontnak megfelelően a víztelenítés által érintett egyéb épületek integritásának és funkciójának ellenőrzését a biztonsági osztályba sorolás (ABOS) szerint,
6. meg kell határozni a beavatkozási épületmozgás mértéket, amely még megengedhető a szerkezetek integritása és funkciója szempontjából, de azonnali műszaki intézkedést igényel a szivattyúzás leállítására vagy módosítására,
7. műszaki terv szintjén javaslatot kell kidolgozni a geotechnikai, hidrogeológiai, valamint az épület-mozgás monitorozás ellenőrzésére az építési munkák alatti és az azt követő időre,
8. javaslatot kell adni a víztelenítés kivitelezésére az 1-4 blokkra gyakorolt hatás minimalizálása érdekében.
A feladat magában foglalja az elemzések bizonytalanságának mennyiségi meghatározását, a bizonytalanság mérnöki értékelését és a bizonytalanság hatásának értékelését a következtetésekre. A feladat magában foglalja továbbá a módszertan és az értékelési kritériumok dokumentálását, amelynek Megrendelővel való elfogadtatása a végrehajtás feltétele.
A részletes feladatspecifikációt a közbeszerzési dokumentációban szereplő közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlat műszaki értéke  40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.7) pontban megadott szerződés végleges összértéke HUF-ban került megadásra technikai okok miatt, 312,67 HUF/EUR árfolyamon számolva. A szerződés tényleges összértéke: 444.721.492,- Ft +ÁFA + 305.350,- EUR.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 198 - 356959
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Biztonsági funkciójú épületek szerkezeti és funkcionális megfelelőségének elemzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: PÖYRY Erőterv Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angyal u. 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail: eroterv@poyry.com
Telefon: +36 1 455 3600
Internetcím(ek): (URL) www.poyry.com
Fax: +36 1 218 55 85
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Darwinstrasse 13.
Város: Berlin
NUTS-kód: DE300
Postai irányítószám: 10589
Ország: DE
E-mail: office@gudconsult.de
Telefon: +49 30 789089-0
Internetcím(ek): (URL) www.gudconsult.de
Fax: +49 30 789089-89
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GeoRisk Földrengésmérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ringló út 101/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
E-mail: info@georisk.com
Telefon: +36 1 2264573
Internetcím(ek): (URL) www.georisk.hu
Fax: + 36 1 7002529
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 555.500.000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 540.195.277
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Az V.2.4) pontban megadott szerződés végleges összértéke HUF-ban került megadásra technikai okok miatt, 312,67 HUF/EUR árfolyamon számolva. A szerződés tényleges összértéke: 444.721.492,- Ft +ÁFA + 305.350,- EUR.
2.) A nyertes ajánlattevők a szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat vesznek igénybe az alábbi feladatok megvalósításához: létesítmények elemzése, hidrogeológiai adatszolgáltatás konzultáció, nukleáris létesítmény szerkezeti mechanikai felülvizsgálata, konzultáció és belső felülvizsgálat, geotechnikai elemzés.
3.) A nyertes ajánlattevők adószámai
PÖYRY Erőterv Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. adószáma: 10790575-2-43
GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH adószáma: DE136747921
GeoRisk Földrengésmérnöki Iroda Kft. adószáma: 10495098-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)