Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/82
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.05.22.
Iktatószám: 6911/2017
CPV Kód: 34100000-8
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.;Magyarország egész területe,a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek;A teljesítés fő helyszíne:Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek;Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.06.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Központosított Közbeszerzési Főosztály, Üzemeltetés-technológiai Osztály
Telefon: +36 17955225
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: www.kozbeszerzes.gov.hu (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek részére gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás(KM)Arendvédelmiszervek(RSZ)éshonvédelmiszervezetek(HSZ)részéregépjárművek(gj)beszerzésea168/2004(V25)Kormrendalapján
KMmegkötésea14/2012(VI8 NFMutasításszerinti0600000000normatívasz„Gépjárművek”kiemelttermékkörbenaRSZésHSZrészére új gj beszerzésealábbiakszerint:
1Alsó-közép(3)kategóriájú(kat)ügyintézői(üi)feladatokellátásáraalkalmasszemélygépkocsi(szg)
2Közép(K)(5)kat üi feladatokellátásáraalkalmas szg
3K(5)kat többfunkciós üi feladatokellátásáraalkalmasszg
4K(5)kat speciális(spec)rendőrségi(rend)kialakítású szg
5K(5)kat emelt terepjáró képességű(etk)üi feladatokellátására alkalmas szg
6Felső-közép(FK)(7)kat személyszállító(személysz)szg
7FK(8)kat személysz szg
8Egyterű(E)(1)kat etk szg
9E(4)kat spec rend kialakítású szg
10E(5)kat spec rend kialakítású szg
11E(5)kat csoportos személyszállításra alkalmas szg
12Áruszállító(ÁSZ)(1)kathaszongépjármű(hgj)
13ÁSZ(3)kat spec rend kialakítású hgj
14Spec rend kialakítású tehergépkocsi
RészletesfeltételeketaKD17Műszakileírásban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 45000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Alsó-közép (3.) kategóriájú, ügyintézői feladatok ellátására alkalmas személygépkocsi
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Személygépjárművek 3. alsó - közép kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 500.000.000,-Ft értékben.
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 82
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  12
3 Kárjavításra vonatkozó kedvezmény mértéke  6
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Közép (5.) kategóriájú, ügyintézői feladatok ellátására alkalmas személygépkocsi
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározottSzemélygépjárművek 5. közép kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 1.500.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra vonatkozó kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1500000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Közép (5.) kategóriájú, többfunkciós ügyintézői feladatok ellátására alkalmas személygépkocsi
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe,a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Személygépjárművek 5. közép kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 2.800.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2800000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Közép (5.) kategóriájú, speciális rendőrségi kialakítású személygépkocsi
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Személygépjárművek 5. közép kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 2.610.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2  Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke 5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2610000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Közép (5.) kategóriájú, emelt terepjáró képességű, ügyintézői feladatok ellátására alkalmas személygépkocsi
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Személygépjárművek 5. közép kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 3.300.000.000,- Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan Kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3300000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Felső-közép (7.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Személygépjárművek 7. felső-közép kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 16.330.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan Kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 16330000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Felső-közép (8.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Személygépjárművek 8. felső-közép kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 500.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Egyterű (1.) kategóriájú, emelt terepjáró képességű személygépkocsi
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézményekrészére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Egyterű személygépjárművek 1. kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 4.890.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan Kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 4890000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Egyterű (4.) kategóriájú, speciális rendőrségi kialakítású személygépkocsi
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézményekrészére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Egyterű személygépjárművek 4. kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 2.350.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan Kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2350000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Egyterű (5.) kategóriájú, speciális rendőrségi kialakítású személygépkocsi
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézményekrészére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 6.720.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 6720000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Egyterű (5.) kategóriájú, csoportos személyszállításra alkalmas személygépkocsi
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak: 34114200-1
34114400-3
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézményekrészére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 980.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 980000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Áruszállító (1.) kategóriájú haszongépjármű
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34130000-7
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézményekrészére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Áruszállító haszongépjárművek 1. kategóriába tartozó új gépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 1.000.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Áruszállító (3.) kategóriájú, speciális rendőrségi kialakítású haszongépjármű
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34130000-7
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézményekrészére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 6. sz. függelékében Áruszállító (3.) haszongépjárművek kategóriába tartozó új gépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 1.130.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke  10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1130000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Speciális rendőrségi kialakítású tehergépkocsi
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34130000-7
További tárgyak: 34114200-1
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézményekrészére Tehergépjárművek beszerzése összesen legfeljebb nettó 390.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig, valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1  Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára 85
2 Megajánlott kedvezmény mértéke 10
3 Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke  5
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 390000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdésében előírtak alapján az AK kizárja az eljárásból azt az AT, AV-t, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
- a kizáró okok hatálya alá tartozik;
- részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Igazolási mód: Irányadó: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. § (a továbbiakban: Kr.).
AT vonatkozásában:
Előzetes igazolás: a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján AT-nek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Közös AT mindegyike külön-külön ESPD-t köteles kitölteni és benyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdés szerint. AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő AV-t is) vonatkozásában:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz benyújtandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt ESPD-t, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A Kr. 15. § (1) bek. alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) és a 17.§ (2) bek. szerint azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a 2006. évi V. törvény 38. § (2) szerinti elektronikus igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.
Kizáró okok utólagos igazolása: A Kbt. 69.§ (4) bekezdés értelmében AT-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, AK erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőre a Kr. 8., 10., 12-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak, igazolásoknak, ESPD-nek a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
AK a Kr. 2. § (2) bekezdése szerint elfogadja az ESPD formanyomtatvány kitöltése elektronikus úton, az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen történő kitöltését is, mely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu.
AK felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentum 11.fejezetében található kitöltési útmutatóra.
Fenti kizáró okok, illetve azok igazolási módja valamennyi rész esetében irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1. A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 év legjelentősebb, közvetlen végfelhasználó részére történő „új gépjárművek szállítása” tárgyú referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább:
- szállítás időpontja (átadás-átvétel időpontja; (év, hónap, nap),
- szerződést kötő másik fél neve, címe,
- kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, tel.száma, email,
- szállítás tárgya
- ellenszolgáltatás nettó összege vagy új gépjárművek mennyisége
- nyilatkozat arról, hogy a szállítás az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye adott részben több referenciával is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlatkérő elfogadja ugyanazon referenciát több részben is.
2. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolnia kell a beszerzendő személygépjármű leírását, - a műszaki követelményeknek megfelelően a 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti előírások figyelembevételével - amelynek legalább az alábbi paraméterekre ki kell térnie:
- CO2, NOx, NMHC és PM kibocsátás értékeire,
- üzemanyag-fogyasztás (l/100 km).
EU direktíva szerinti hivatkozás: a jármű motorjának az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott CO2 emisszió értéke (típusbizonyítványban szereplő érték).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére.
Előzetes igazolás:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 3. § alapján az ajánlatban elegendő az ESPD benyújtása az alkalmasság igazolására. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ESPD-ben a IV. rész α szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni, azokat a formanyomtatványban nem kell részletesen feltüntetni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Az ESPD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2-7. § tartalmazzák.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók.
Utólagos igazolás:
Ajánlattevőnek, (adott esetben) alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait biztosító szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint, az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőre kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon igazolja az alkalmassági követelménynek való megfelelést és csak azon alkalmassági követelmény tekintetében kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették.
Amennyiben ajánlattevő ajánlatában - ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül - benyújtja a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat, Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja azokat. Ajánlatkérő ez esetben nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben összesen
1 részben: legalább nettó 200.000.000 forint összértékű, vagy legalább 40 db új gépjárműre kiterjedő,
2 részben: legalább nettó 500.000.000 forint összértékű, vagy legalább 100 db új gépjárműre kiterjedő,
3 részben: legalább nettó 500.000.000 forint összértékű, vagy legalább 85 db új gépjárműre kiterjedő,
4 részben: legalább nettó 500.000.000 forint összértékű, vagy legalább 70 db új gépjárműre kiterjedő,
5 részben: legalább nettó 500.000.000 forint, összértékű, vagy legalább 45 db új gépjárműre kiterjedő,
6 részben: legalább nettó 500.000.000 forint összértékű, vagy legalább 80 db új gépjárműre kiterjedő,
7 részben: legalább nettó 100.000.000 forint összértékű, vagy legalább 10 db új gépjárműre kiterjedő,
8 részben: legalább nettó 500.000.000 forint összértékű, vagy legalább 95 db új gépjárműre kiterjedő,
9 részben: legalább nettó 500.000.000 forint összértékű, vagy legalább 55 db új gépjárműre kiterjedő,
10 részben: legalább nettó 500.000.000forint összértékű, vagy legalább 30 db új gépjárműre kiterjedő,
11 részben: legalább nettó 200.000.000 forint összértékű, vagy legalább 15 db új gépjárműre kiterjedő,
12 részben: legalább nettó 200.000.000 forint összértékű, vagy legalább 20 db új gépjárműre kiterjedő,
13 részben: legalább nettó 500.000.000 forint összértékű, vagy legalább 45 db új gépjárműre kiterjedő,
14 részben: legalább nettó 100.000.000 forint összértékű, vagy legalább 5 db új gépjárműre kiterjedő,
közvetlen végfelhasználó részére történő szállítására, melyből legalább a 2,3,4,6,8,9, részben legalább 5 az 1,5,10,13 részben legalább 2 és a 7,11,12, részben legalább 1 flottaértékesítésre (azaz minimum 5 db gépjármű egyidejű, egy vevő részére történő értékesítése) vonatkozó referencia.

A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a szállítás időpontja erre az időszakra esik.
2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a megajánlani kívánt gépjármű megfelel az alábbi előírásoknak:
A megajánlott gépjárművek meghajtó motorjainak környezetvédelmi besorolása minden rész tekintetében CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMCH és PM kibocsátás tekintetében legalább” EURO VI.” norma szerinti minősítés.
A megajánlott gépjárművek vegyes (Az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott kombinált fogyasztás érték.) üzemhez tartozó, gyár által megadott üzemanyag fogyasztása:
1 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 6.5 l/100 km
2 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 6.5 l/100 km
3 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 7.0 l/100 km
4 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 7.5 l/100 km
5 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 7.0 l/100 km
6 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 8.0 l/100 km
7 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 8.5 l/100 km
8 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 7.5 l/100 km
9 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 7.5 l/100 km
10 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 9.0 l/100 km
11 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 9.0 l/100 km
12 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 9.0 l/100 km
13 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 9.5 l/100 km
14 rész - Vegyes fogyasztási érték: ≤ 10.5 l/100 km
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AKaKM-os eljárás1.részében2.000.000HUFösszegű adatszolgáltatásibiztosítéknyújtásátírjaelőrészenként aközbeszerzésidokumentumban(KD)foglaltakszerint.
A nyertes AKa KM-os eljárás2.részealapjánfeladott és visszaigazolt megrendelésekben késedelmiéshibásteljesítési kötbér,valamintmeghiúsulásikötbér fizetését kötelesek vállalniaKD-ben található KMtervezete alapján.JótállásaKD-benfoglaltakszerint.
Részletes feltételeket a KM tervezettartalmazza. A szerződésteljesítésévelkapcsolatos feltételek valamennyi részesetében irányadóak.Főfinanszírozásiésfizetésifeltételek:
A megkötendő KM hatálya alattiintézményi beszerzések finanszírozásáhozszükséges fedezetaközpontosítottközbeszerzéshatályaalátartozóintézményekköltségvetésébenállrendelkezésre.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
Adózás rendjéről szóló 2003.éviXCII. tv. 36/A. §
Közbeszerzésekről szóló 2015.éviCXLIII. tv.
Általános forgalmi adóról szóló 2007.éviCXXVII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.éviV. tv.
2011.éviCXCV. tv. államháztartásról
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/06/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/06/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: elektronikusan: www.kozbeszerzes.gov.hu, „EKMNY14RHGB17” azonosítójú eljárás; a Kbt. 68. § (4) szerint: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, 1119 Budapest, Andor u. 47-49. IV. emelet 445. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben foglaltak, valamint a 257/2007 (X.4.) Korm. rendelet 14. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
EHR karakterkorlát okán részletes kifejtés a KD-ban.
1.A Kbt. 104. § (6) bekezdésre figyelemmel a KM hatálya 108 hónap ebből 4 év (48 hónap) aktív és 5 év (60 hónap) passzív időszak azzal, hogy közvetlen megrendelést és írásbeli konzultációt az aktív időszakban lehet kezdeményezni. A RSZ speciális szervizszolgáltatási igényei miatt a plusz 5 év (60 hónap) passzív időszak csak a kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozik.
2.Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 35.§ és 36.§ (1) bek-ben és a Kbt. 44. § bek. 53.§ (5) bek.-ben foglaltakra.
3.Az eljárás nyelve magyar.
4.A dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2) bek. alkalmazandó.
5.A Kbt. 56.§ alapján kieg. táj. kérhető KD 8.2 pontban foglaltak szerint.
6.AK által elkészített KD-t a Kbt. 57.§ szerint ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnev.alváll.-nak elektronikus úton el kell érnie. A KD teljes terjedelmében díjmentesen hozzáférhető a www.kozbeszerzes.gov.hu/tendersweboldalon.
7.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.
8.Kbt. 66.§ (1) bek. szerint az ajánlat formai követelményeinek részletes kifejtését a KD 14. pontja tartalmazza.
9.Az ajánlatba csatolandó
a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó a Kbt. 47.§ (2) bek .alapján eredeti példányban
a Kbt. 66.§ (4) bek. és 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó (nemleges válasz esetén is)
a Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti- a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó - felolvasólap valamint az ártáblázat mely a KD-ban „Ajanlati artabla Xresz.xlsx” nevű fájlban érhető el. KD16.1.3.pontja tartalmazza.
a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó (nemleges válasz esetén is.) melyet az ESPD II. rész D) szakaszában kell megtenni.
a Kbt. 67.§ szerint ESPD AK a KD13. fejezete szerinti útmutató alapján ESDP-t elektronikus formában fogadja el.
szakmai ajánlat.
10.Az ajánlathoz csatolandó szakmai ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: minden megajánlott gépjármű típusbizonyítványát, nyilatkozatát a típusbizonyítvány használatára, a forgalomba hozatalra, a jótállási feltételekre a műszaki megfelelőségre, a felszereltségre garanciális szervizhálózatra vonatkozóan.
11.Hiánypótlás (HP) a Kbt. 71.§ szerint. A Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.
12.AK a Kbt. 76.§ (2) bekezdés b) pontja szerint értékeli az ajánlatokat. 1 rész részszempontok (RSZ): 1. Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára (Ft) Súlyszám (S):70 2. Szervizcsomag (karbantartás javítás) bruttó átlagára (Ft/hó) S:12 3. Megajánlott kedvezmény mértéke(Meg.aj.kedv.) (%) S:12 4. Kárjavításra megajánlott kedvezmény mértéke (Kár.jav.meg.kedv.)(%) S:6. 2-14 rész RSZ: 1. Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára (Ft) Súlyszám (S):65 2. Rendőrségi jelzet csomag bruttó (Ft)/jármű S:10 3. Szervizcsomag (karbantartás javítás) bruttó átlagára (Ft/hó) Súlyszám:10 4. Meg.aj.kedv. (%) S:10 5. Kár.jav.meg.kedv (%) S:5
Pontkiosztás módszere a fordított arányosítás: 1 Megajánlott gépjármű bruttó ajánlati ára (Ft) 2. Rendőrségi jelzet csomag bruttó (Ft) /Jármű 3. Szervizcsomag (karbantartás javítás) bruttó átlagára (Ft/hó) Pontkiosztás módszere az egyenes arányosítás: 4. Meg.aj.kedv (%)5. Kár.jav.meg.kedv (%).
A részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa 1-10 pont. Részletes információt a KD 12.1 pontja tartalmazza.
13.AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését alkalmazza.
14.Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap azaz a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap.[Kbt. 81.§ (11)]
15.AF és KD közötti eltérés esetében az AF-ban foglaltak az irányadóak.
16.Irányadó időzóna: „Magyarország Budapest CET GMT+1”
17.FAKSZ: Szendrei Gabriella lajstromszám: 00926.
18.Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a közb. szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: AKbt.148.§.
EHRkorlátmiattkimaradtaVI.3)pontból:
1.AKaKbt.105.§(4)bek. figy. a km-es eljárás2.részébenazelsőrészbenalkalmazottértékeléseiszempontoktóleltérőértékelésiszempontotalkalmazaKbt.76.§(2)bekezdés a)pontjaszerint.
2.Minden rész tek-ben:AK Kbt.104.§(3)bek.szerintmegjelöli,hogyaKbt.105.§(1)bek.b)pontjaszerintikeretmegállapodás(KM)megkötéséreirányulóeljárástfolytatle.Ennekeredményeképpena KM-ban meghat. feltételek szerint az intézmények általi közvetlen megrendelés vagy írásbeli konzultáció útján a központ. közbesz. portálon keresztül kerülhet sor az adott közbesz. megvalósítására.
3.A Kbt.31§(5)szerint központi beszerző szerv és agazdasági szereplők között minden írásbelikommunikáció-ideértve az ajánlatok benyújtását is-elektronikus úton történik a kozbeszerzes.gov.hu URLcímű Központosított Közbeszerzési portálon(Portál).
4. AKbt.104.§(4)bekezdésben foglalt több ezer adat a hirdetményfelvevő rendszer korlátaira tekintettel a Portálon a https://www.kozbeszerzes.gov.hu/organizationslinken ismerhető meg.
5. Elvártszáll.határidő:megrendeléstől számított legfeljebb 150munkanap.Részletek a KD17.fej.
6. A Kbt.31§(5)alkalmazása miatti további előírások:
6.1 AKbt.41.§(1)bekezdés alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel írásban történik a(2)c)pont szerint elektronikus úton.
6.2 A Portál használata ingyenes regisztrációhoz kötött.
6.3Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlatok benyújtásához olyan informatikai feltételekre van szükség mint legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás internet kapcsolat ECDLszintű informatikai ismeret személyi számítógép szkenner PDFformátumot előállító szoftver.
6.4 Mindenírásbelikommunikációakozbeszerzes.gov.huURLcíműPortálontörténik.AjánlatkérőkizárólagelektronikusanaláírtPDFxml(formátumúexcelfile) és ZIPtípusúelektronikusdokumentumokatkezel.Dokumentumfeltöltéséheza„EKMNY14RHGB17”azonosítójúeljáráshoztörténőregisztráció szükséges.
6.5 A PDF dokumentumokat min. PAdES vagy CAdES egyenértékű leg. fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, amelyet azok SHA256 lenyomata azonosít.
6.6 A PDF dok. és XML fájlok elektronikus aláírásának hitelességét a keaesz.gov.hu/keaesz/validate oldalon ellenőrzi AK. Kizárólag az „Azaláírásérvényes.” minősítésű dokumentumokat veszi figyelembe AK.
6.7 A teljes ajánlatot a IV.2.2.szerinti határidőig fel kell tölteni(nemelégafeltöltésmegkezdése)a Portálra. Minden ajánlatnak részenként 2fájlt kell tartalmaznia: 1.FelolvasólapelektronikusanaláírvaPDFformátumban.2.az ajánlat további dokumentumai ZIPfájlba csomagolva mindegyike elektronikus aláírással ellátva.
6.8 Afeltölthető max.fájlméret 500MB(PDFésZIP).A ZIP fájlba max. 40MB méretűfájl csomagolása megengedett.
6.9 A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet mivel azokat az elektronikus közbesz. rendszer automatikusan titkosítja továbbá elektronikus aláírással és időbélyegzővel is ellátja.
6.10AzelektronikusanmegküldöttdokumentumbeérkezésénektényérőltovábbáabeérkezettdokumentumnevérőlméretérőlésSHA256lenyomatárólarendszerautomatikuselektronikusvisszaigazolástküld.
6.11AzajánlatokbontásánakidőpontjábanaFelolvasólapPDFfájltartalmamindenerreazeljárásraajánlatotbenyújtóajánlattevőszámáraelérhetővéváliktovábbáazajánlatokbontásánismertetésrekerül.
6.12.257/2007.(X.4.)Korm.rend.15.§(1)bekezdésa)-b)pontjaiszerintiinformációk:
6.13PDFformátumúfájl-olvasásADOBEReaderXIprogrammal
6.14xmlformátumúexcelfájl-olvasásMicrosoftOffice2010(Excel)programmal
6.15ZIPformátumúfájl-megnyitásPKUNZIPprogrammal
6.16MSWindows7Huop.rendszerűésMSOffice2010Huirodaiszoftverreltelepítettnotebookvalamintinternetkapcsolatállajánlatkérőrendelkezésére.
257/2007.(X.4.)Korm.rend.5.§(3)c)sz. az inf. rendszer üzemzavarával kapcs. telefonhívások fogadására fennt. szám:+361896-6300
AK a 257/2007.(X.4.)Korm.rend.szerint jár el az elektronikusan gyakorolt eljárási cselekmények vonatkozásában
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák