Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Előzetes tájékoztató/2015
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7150/2018
CPV Kód:72253200-5
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közigazgatási informatikai és távközl
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előzetes tájékoztató
2014/24/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál  
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő lerövidítése x
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele nélkül
kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihics Petra
Telefon: +36-1-795-7379
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax: +36-1-459-4217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000037662018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím:
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957379
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): ww.nisz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000037662018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközl
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
TSM rendszer üzemeltetés-külső szakértői támogatás
Hivatkozási szám: EKR000037662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat támogatására kialakított hatósági informatikai rendszer üzemeltetés támogatása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
TSM rendszer szakértői támogatás keretmegállapodás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72246000-1
További tárgyak:72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő székhelye, telephelye, és szükség esetén személyes egyeztetést igénylő esetben Ajánlatkérő 1135 Budapest, Csata utca 8. számú telephelye, valamint az infrastruktúra elemek elhelyezésére sz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés célja a hatósági objektív bírságolásra alkalmas TSM rendszer 7X24 órás működésének kiemelt rendelkezésre állásának folyamatos biztosítása érdekében szakértői támogatás bevonása 24 hónapon keresztül.
Feladatok:
-Alkalmazás támogatás (support)
-Ajánlatkérő oldali bejelentések fogadása (service desk):
-Tanácsadó (üzemeltetői, fejlesztői, stb.) kapacitás rendelkezésre bocsátása
-Rendszer dokumentációk, felhasználói és üzemeltetési dokumentációk frissítése
-Együttműködés
- Üzemeltetés támogatás körében ellátandó feladatok különösen:
a) A TSM rendszer Rendszertervében szereplő infrastruktúra rendszerelemei, valamint az ehhez kapcsolódó, a TSM rendszer elemét képező standard (dobozos) szoftverek release tevékenységben való részvétel, a Ajánlatkérő által szabályozott release folyamat betartásával,
b) A rendszer változásainál terheléses és funkcionális tesztek megvalósításához szükséges script-ek létrehozásában történő közreműködés,
c) A rendszer verzióváltásainak támogatása,
d) Speciális, egyedi üzemeltetési riportok készítésének előállítása, ill. előállításuk támogatása,
e) Log elemzésben történő szükség szerinti támogatás nyújtása,
f) Üzemeltetési fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában való részvétel,
g) Hibaelhárítási feladatokban való közreműködés:
• A rendszer infrastruktúra üzemeltetői hibaelhárításában való igény szerinti közreműködés,
h) Üzemeltetői rendszer-beavatkozások támogatása.
i) Tevékenységriport
- Emelt szintű hibaelhárítási szolgáltatás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Támogató munka megkezdése a bejelentést követően az infrastruktúra üzemeltetés támogatás L4 feladata tekintetében kritikus incidens esetén  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
  A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
  Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
  Opciók
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) és a Kbt. 63. § (1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezés benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezését követően az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatol-ni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a részvételi jelentkezéshez csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
A Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során, a tárgyalások befejezését követően– Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások ajánlattevő, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet által:
P1. a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban
P2. saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti eredménykimutatása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el átlagosan az 1 milliárd Ft-ot.
P2.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti eredménykimutatásai alapján az adózott eredmény egynél több évben negatív volt.
Az alkalmasság igazolása kapcsán ajánlattevő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
Részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „a: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során, a tárgyalások befejezését követően (amennyiben nem tart tárgyalásokat, akkor az első ajánlatok beérkezését követően) - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (3a ), (4) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (informatikai rendszer üzemeltetésének támogatása) tárgyban teljesített vagy azzal egyenértékű szolgáltatások ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva)) vagy időtartama (hónapban megadva),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szolgáltatás (szerződés) tárgya,
- szerződés keretében nyújtott szolgáltatások ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból részvételre jelentkező alkalmassága megállapítható legyen,
-nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal:
- a bevonni kívánt szakember neve,
- a bevonni kívánt szakember beosztása,
- a bevonni kívánt szakember végzettsége vagy az alkalmasság megítélése szempontjából releváns képzések megnevezése, melyen a szakember részt vett,
- alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése és időtartama (hónapban megadva),
- alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert,
b) a bevonni kívánt szakember végzettségét és képzettségeit igazoló okirat egyszerű másolatát,
c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7) és (9), (11) bekezdései alapján kell eljárnia.
A III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az részvételi felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapon belül megkezdett és 36 hónapon belül szerződésszerűen teljesített, legalább egy az alábbi referenciák valamelyikével:
a) moduláris felépítésű, országos lefedettségű közlekedési hatósági rendszer speciális rendszerkomponenseinek, valamint az alkalmazások üzemeltetés támogatását, valamint a teljes alkalmazási környezet továbbfejlesztését biztosító emelt szintű (a műszaki dokumentációban meghatározott L4 szint (gyártói vagy fejlesztői támogatás) támogatási szolgáltatás tárgyában
vagy
b) moduláris felépítésű, országos hatókörű hatósági közlekedési rendszer működését biztosító informatikai rendszer üzemeltetési feladatainak támogatása tárgyában.
M2.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 2 fő felsőfokú informatikai és/vagy informatikai mérnöki végzettséggel és a végzettség megszerzésétől az alábbi területeken szerzett, minimum összesen 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
- ITIL ismeretek
Szerver-kliens architektúrák ismerete
- Hálózati szolgáltatások ismerete nagyvállalati környezetben (DHCP, DNS, ARP, VPN, RDP, SSH)
b) akik együttesen a végzettség megszerzésétől az alábbi területeken szerzett, minimum összesen 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkeznek:
- IBM, Oracle, Linux, HP technológiák ismerete
- legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közigazgatási hatósági eljárást támogató informatikai rendszer szállítása és/vagy megvalósítása és/vagy üzemeltetése során.
- Fejlesztési módszertanok ismerete – Szoftverfejlesztési projektben való részvétel
- Vállalati szintű rendszerek tervezése, megvalósítása
- legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közigazgatási hatósági eljárást támogató informatikai rendszer szállítása és/vagy megvalósítása és/vagy üzemeltetése során.
c) legalább 1 fő felsőfokú, informatikai és/vagy mérnöki végzettséggel és a végzettség megszerzésétől minimum összesen 36 hónapos tengelyterhelés mérőkre vonatkozó és/vagy közúti forgalom vagy járműparaméterei felvételezésére, és/vagy felvételezett adatok kiértékelésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
d) legalább 1 fő felsőfokú, mérnöki és/vagy közgazdasági végzettséggel és PRINCE2 Foundation képesítéssel és minimum összesen 36 hónapos közigazgatási hatósági eljárást támogató komplex rendszer szállítása és/vagy megvalósítása tárgyú projekt irányításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Az a) – d) követelmény tekintetében bemutatóható ugyanaz a szakember is, azzal, hogy részvételre jelentkező ilyenkor is legalább 4 szakembert köteles megjelölni és csak olyan szakember mutatható be, aki valamelyik pont előírását teljesíti.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 1
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A hirdetmény II.1.5) valamint II.2.6) pontjában megadott nettó 1 HUF-os becsült érték megadására kizárólag technikai
okokból, a hirdetmény megjelentethetősége érdekében került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése, ezt az információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák