Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10073/2018
CPV Kód:31600000-2
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:M0, 11 sz. főút, 2/A, M2, M3, M7, M1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közút üzemeltetése, fenntartása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kleithal.mariann@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222512018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, City Torony 6. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Perényi Rita
Telefon: +36 13280630
E-mail: perenyi.rita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222512018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Crocodile 2 Datex fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000222512018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Crocodile 2 Datex fejlesztés”
Vállalkozási szerződés keretében az intelligens közlekedési rendszerek kiépítése (tervezés, kivitelezés, MK egységes Forgalomirányító rendszerébe (FIR) történő integrálás) tárgykörében – az eljutási idő kijelzés rendszerének fejlesztése céljából Bluetooth alapú elektromos eszközök (szkenner) szállítása, telepítése és üzembe helyezése 17 + legfeljebb 5 helyszínen, továbbá szoftverelemek telepítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Crocodile 2 Datex fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34970000-7
További tárgyak:45314300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2 A teljesítés fő helyszíne: M0, 11 sz. főút, 2/A, M2, M3, M7, M1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az intelligens közlekedési rendszerek kiépítése (tervezés, kivitelezés, MK egységes Forgalomirányító rendszerébe (FIR) történő integrálás) tárgykörében – az eljutási idő kijelzés rendszerének fejlesztése céljából Bluetooth alapú elektromos forgalomérzékelő eszközök (szkenner) szállítása, telepítése és üzembehelyezése 17 + legfeljebb 5 helyszínen, továbbá szoftverelemek telepítése.
Alap helyszínek: M0 76+630, M0 74+385, 11 14+370, 11 12+760, 2/A 1+210, M0 73+115, M0 71+500, M2 17+620, M0 70+150, M3 14+875, M3 11+690, M0 67+500, M7 7+980, M1 17+150, M1 36+700, M1 54+150, M1 68+450.
Opcionális helyszínek: M7 16+754, M0 17+975, M0 29+340, M0 39+755, M1 28+400.
Nyertes Ajánlattevőnek a helyszíni telepítést megelőzően komplett kiviteli és megvalósulási tervet, energia ellátási kiviteli tervet, szálkiosztási tervet kell készítenie.
A feladat részét képezi felhasználói és karbantartási oktatás tartása: Gödöllő Informatikai központ, M3 ap. 26 km., 13 fő, maximum két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 4 órában
A jótállási időszak alatt a következő szintű támogatást kell a rendszerhez nyújtani:
• A műszaki átadás átvételt követően hiba bejelentési szolgáltatást biztosít, azaz fogadja a hiba, probléma bejelentéseket, rendszeresen tájékoztatást ad a fogadott jelzések státusáról
• konzultációs lehetőséget biztosít a rendszerrel kapcsolatos kérdésekről
• a rendszer használata során felmerülő kisebb módosításokat elvégzi
• A konzultációs, szakértői (módosítási-fejlesztési) feladatok ellenértékét évi (12 havonta) 5 embernapig (40 emberóráig) a megajánlott ellenszolgáltatásnak (Nettó ajánlati ár) tartalmaznia kell.
• A saját licencdíjas termékeire követést biztosít, azaz díjmentesen biztosítja azok új verzióit.
A teljesítéssel kapcsolatos műszaki elvárásokat – annak terjedelmére tekintettel – a közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás fejezet) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 7
2 A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  6
3 A felhívás III.1.3) pont M/2.3) pontjában előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  7
4 Kültéri eszközökre, érzékelőkre, szoftverekre vállalt többlet jótállás (min. 0 hónap, max. 24 hónap) esetén 5
5 Beltéri hardver eszközökre és szoftverelemekre vállalt többlet jótállás (min. 0 hónap, max. 24 hónap)) esetén 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A rendelkezésre álló forrás terhére Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott opcionális helyszíneket vagy azok valamelyikét megrendelheti nyertes ajánlattevőtől a szerződést követő -3 munkanapon belül. Az opció lehívására abban az esetben kerül sor, amennyiben AK fedezete ezen feladatok megrendelésére is fedezetet nyújt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2015-HU-TM-0358-W
II.2.14) További információ:
II..2.7 pontban feltüntetett szállítási határidő: A teljesítés határideje az szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap, Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (továbbiakban AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján AT –adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. 64. §-ban foglaltakra.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára 321/2015 (X.30) Korm. rendelet előírja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.
AK akként rendelkezik, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a Kbt. 69. § szerinti bírálatot.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései 8. és 10. §-a szerint kell igazolnia (figyelemmel a 14. és 16. §-ra), azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében a Kbt. rendelkezési szerint kell a nyilatkozatot megtenni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ATt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére. AK hivatkozik továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-16.§-okra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Folytatást lásd alább!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.
P/1. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, azajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Felhívjuk a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya szerinti (gyorsforgalmi úthálózaton telepített vezeték nélküli kommunikációs berendezések szállítása és telepítése) nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 50.000.000,- forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AT megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bek alapján is.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedése helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az egyéb igazolási módok helyett.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy általaláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározottalkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek azalkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése és a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.
M/1. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól szóló nyilatkozata.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— a teljesítés kezdő és befejező időpontja,
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, elérhetőség),
— a szállítás tárgya,
— a szállítás mennyisége vagy ellenszolgáltatás nettó összege,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2 Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
a) a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből megállapítható, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;
b) a szakember - szakmai tapasztalatot (év, hónap feltüntetéssével) ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
c) végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
Felhívjuk a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 10 darab, a gyorsforgalmi úthálózaton telepített vezeték nélküli kommunikációs berendezések szállítására és telepítésre vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:
M/2.1
1 fő villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező és a végzettség megszerzésétől számított legalább 12 hónap gyorsforgalmi úthálózaton telepített vezeték nélküli kommunikációs berendezések telepítése tárgyban szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel.
M/2.2.
1 fő mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus (programozó matematikus) vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező és a végzettség megszerzésétől számított legalább 12 hónap gyorsforgalmi úthálózaton telepített vezeték nélküli kommunikációs rendszerek integrációjában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel.
M/2.3.
1 fő - a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/ 6. vagy 8. pontja szerinti - MV-TE vagy MV-TV szakirányú (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti), illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, és rendelkezik legalább a végzettség megszerzésétől számított legalább 12 hónap gyorsforgalmi úthálózaton telepített vezeték nélküli kommunikációs berendezések telepítési munkáinak irányításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel.
Az M/2.1. - M/2.3. alkalmassági feltétel teljesítéshez megadott szakembereknek személyükben különbözőnek kell lennie.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben megkell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér (napi 0,5 %, max 20%), meghiúsulási kötbér (20%)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
Jótállás: beltéri eszközök: min.42 hónap, kültéri eszközök: min. 60 hónap A jótállást AK értékelési szempontként alkalmazza.
Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (9) bekezdés szerint nyújt. Nyertes ajánlattevő 1 számla (ide nem értve az előleg számlát) benyújtására jogosult. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik.
Teljesítési, jótállási biztosíték. Előleg visszafizetési biztosíték: 75/2016 (IV.5.) Kr. 27/A. -a szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, Kbt. 135. § (1), (6) bek. szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
2) A csatolandó iratokat a Dokumentáció II. fejezete tartalmazza.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett eredeti formában csatolt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bek]
4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a 68. § (4) bek szerinti információkat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek
5) A Kbt. 66. § (6) bek szerint ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
6) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumok II.4.5.3) pontjában foglalt tartalommal melyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel az előírt műszaki paramétereknek.
7) Ajánlatkérő a P/1., illetve M/1., M/2 alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont (Ajánlati ár (nettó Ft)): fordított arányosítás. A 2-6. részszempont: egyenes arányosítás a dokumentációban foglalt képlet szerint (az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékű ajánlat kap 10 pontot, a többi arányosan kevesebbet).
Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
9) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal.
10) Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt.35. § (5) bek, és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával 700.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás eredeti példányának csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.
Folyt. VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
11) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.
13) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
14) Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
15) Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a KD I.6.2 szerinti tartalommal.
16) A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.
17) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
18) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526)
19) AK a IV.2.6 pont vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
20) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Megrendelő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme legalább 8.000.000 Ft/káresemény, legalább 60.000.000,- Ft/év.
21) Nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára a műszaki leírás 4. d) pontja szerini ütemtervet kell benyújtania.
21) AK felhívja a figyelmet, hogy. a 2.értékelési szempont szerinti megajánlásnak a szakmai gyakorlati/tapasztalatiidőtartamok megjelölése mellett annak a személynek a megnevezését(szakember neve)is tartalmazniuk kell, akikkel az adott szakmai gyakorlati/tapasztalati időtartamot igazolni kívánják. Szakember személyének(nevének) fel nem tüntetése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
22) A 3. értékelési részszempont esetén AK egyenértékűnek fogadja el az informatikai képzési rendszer elindulása előtt megszerzett villamosmérnök végzettséget.
23) A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy a készítendő helyszíni berendezések, és azok központi elemei szervesen kapcsolódnak, egy egységet alkotnak, így szakmai szempontok alapján nem bonthatóak meg, továbbá ugyan azok a szakértők részvételével, hatékony együttműködésével kell mind a helyszíni eszközök telepítését, mind a központi rendszerek beüzemelését és finomhangolását elvégezni, így mind műszaki, mind gazdasági szempontból ésszerűtlen volna a részajánlattétel biztosítása.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák