Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/122
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.27.
Iktatószám: 10805/2018
CPV Kód: 48170000-0
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: 1135 Budapest, Csata utca 8. és ajánlatkérő budapesti telephelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.07.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: e-közigazgatási informatikai és távközlési tev.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957379
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000057132018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím:
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957379
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000057132018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: e-közigazgatási informatikai és távközlési tev.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rendszerek információbiztonsági megfeleltetése
Hivatkozási szám: EKR000057132018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48170000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„KÖFOP - Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása”
projekthez kapcsolódóan
„Rendszerek információbiztonsági megfeleltetése”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés- Rendszerek információbizton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48170000-0
További tárgyak: 72000000-5
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Csata utca 8. és ajánlatkérő budapesti telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: NISZ Zrt.) mint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató, üzemelteti a kormányzati célú hálózatokat és infrastruktúrákat, köztük a KÖFOP - „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” projekt keretében 2017-re kialakítandó Kormányzati Adatközpont (továbbiakban: KAK) infrastruktúrát.
Az operatív program során a központi közigazgatási rendszerek összekapcsolásával, a szakrendszerek és nyilvántartások együttműködésének javításával az állampolgárok jelentős szolgáltatási szint növekedést, gyorsabb ügyintézést, olcsóbb közigazgatási szolgáltatási rendszert fognak tudni használni. A projekt során a nemzeti adatvagyon is jelenetős mértékben központosítódik, melynek biztonságáról fokozottan gondoskodni kell.
A Kormányzati Adatközpontnak alkalmasnak kell lennie a 41/2015 BM rendeletben meghatározott (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás szempontjából is) 5-ös biztonsági osztályba sorolt elektronikus információs rendszer befogadására/kiszolgálására is.
A fenti információbiztonsági jogszabálynak történő megfelelőséget folyamatosan biztosítani és fenntartani, valamint igazolni szükséges a Kormányzati Adatközpont szolgáltatásait igénybevevő ügyfelek és a hatóság (Nemzeti Kibervédelmi Intézet) részére is. Ennek érdekében a fejlesztés során az információbiztonsági irányítási rendszer (a továbbiakban: IBIR) létrehozásával, valamint az irányítási rendszer jelentős részét automatizáló, a folyamatos üzletmenet biztosításával kapcsolatba hozható erőforrások és folyamatok kezelését megvalósító IBIR támogató informatikai biztonsági irányítás, kockázat és megfelelőség felügyeleti rendszer kerül megvalósításra, ezáltal létrejön az a környezet, amely a védelmi rendszert vertikálisan teljesen átfogva szabályoz, irányít és kontrollál.
Elvégzendő feladatok:
a) szakértői támogatás 450 mérnökórában
• ajánlatkérőnél alkalmazott módszertan felülvizsgálata,
• teljeskörű működéshez szükséges folyamatok kialakítása
b) szoftver (licencek) szállítása, szoftverkövetése és üzemeltetéstámogatása 12 hónap időtartamban
• GRC (irányítás, kockázat és megfelelőségi) feladatokat kezelő célszoftver szállítása
c) implementációs, integrációs és dokumentációs és oktatási feladatok
• támogató szoftver működéséhez szükséges adatok, rendszerelemek integrációja.
Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott rendszerre az ajánlati ár részét képező, a szoftver elemekre kiterjedő 12 hónap jótállást és üzemeltetés támogatást.
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása: 100,000000%, a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő fel-hívására benyújtandó igazolások:
M1.1-2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Kr.21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr.22. § (1)-(2) bekezdésében, és a 21/A. §-ban foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (irányítás-, kockázat- és megfelelés-menedzsment (GRC) integrált vállalati rendszer szállítása és bevezetése) szerintivagy azzal egyenértékű szállításainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva)),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szállítás (szerződés) tárgya,
- szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása) és mennyisége (több típus esetén a mennyiséget típusonként kell megadni)
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Kr.21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal:
- a bevonni kívánt szakember neve,
- alkalmasság megítélése szempontjából releváns végzettség megnevezése- alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert.
b) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
c) A bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát.
A III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik legalább 1 darab, irányítás-, kockázat- és megfelelés-menedzsment (GRC) integrált vállalati rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M2.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő CISA vagy CISM vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 1 fő CRISC vagy GRCP vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több végzettséget is igazolhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték megfizetése a Kbt. 135. § (1) és (4) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, 30 napos határidővel banki átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 135.§ (6) bek.-re és az adózás rendjéről szóló törvényre.
Nyertes ajánlattevő a díjra számla ellenében jogosult, aláírt teljesítésigazolás alapján.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A szerzdődést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet 13. pontja tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 090 - 201771
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok hozzáférési módja: A dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető a https://ekr.gov.hu elérési úton. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.
2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják:
- Ajánlattételi lap.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a http://kozbeszerzes.nisz.hu/ elérhetőségenaz EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás közzétételéről azokat a gazdasági szereplőket, akik a regisztráltak az 1. pontban meghatározott felületen, tájé-koztatja. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos további rendelkezéseket a dokumentáció tartalmazza.
5.Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában meghatározott szabályok szerint folytatja le.
6. Közös ajánlatot tevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
7. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy jelen me-zőben a karakterek száma korlátozott - a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
8. Az alkalmassági előírások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban ke-rültek meghatározásra.
9. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
10. A II.2.7-ban meghatározott kezdő időpont megjelenítésére kizárólag technikai okokból, a hirdetmény megjelentethetősége érdekében került sor. A szerződés hatályba lépése annak mindkét fél általi aláírásának napja. A befejező időpont a végteljesítés dátuma (2018.12.31.).
11. Jelen beszerzés a Kbt. 53. (5) bekezdése alapján feltételes. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti záró tanúsítvány kiadása.
12. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8)).
13. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
14. Részajánlattétel kizárásának indoka: a beszerzendő (egyedileg fejlesztett) támogató szoftver ajánlatkérő adottságait figyelembe vevő implementációja, így hatékony működésének biztosítása a tanácsadói mérnökórák keretében elvégzendő feladatokon alapul ezért műszakilag egységet képez.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Mihics Petra (00727).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák