Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.14.
Iktatószám:13810/2018
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Zalaegerszegi 0779 helyrajzi számon nyilvántartott terület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76131644
Postai cím: József nádor Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozderka Gábor
Telefon: +36 17849913
E-mail: apz@apz.hu
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.apz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000483892018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000483892018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás - mérnök és műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR000483892018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás - mérnök és műszaki ellenőr
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311000-1
További tárgyak:71311100-2
71356100-9
71356200-0
71356300-1
71500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszegi 0779 helyrajzi számon nyilvántartott terület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló szerződésekhez kapcsolódó mérnöki, műszaki-lebonyolítói és komplex műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti (írásbeli konzultációra irányuló) eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg mértékéig jogosult egyedi szerződés megkötésére, melynek mértéke: nettó 194.530.000 HUF.
A nyertes ajánlattevő feladataival érintett vállalkozási szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:
— közművezetékek (telepi és vonalas létesítmények)
— előkészítő- és földmunkák;
— útépítés és egyéb pályaszerkezet építés;
— vízépítés;
— híd- és műtárgyépítés;
— vasút és kötöttpályás villamos pálya építés;
— növénytelepítés;
— a tesztpálya rendszereinek irányítását, üzemeltetését szolgáló kiszolgáló épületek.
A nyertes ajánlattevő feladataival érintett vállalkozási szerződések keretében Ajánlatkérő részben vagy egészben (a finanszírozási lehetőségek függvényében) az alábbi beruházási elemeket kívánja megvalósítani:
— smart city zone (Smart City Zóna) északi és keleti felének alépítményei és útszerkezetei, kapcsolódó épített elemei, vasút és kötöttpályás villamos pálya építéssel,
— a már elkészült/kivitelezés alatti / előtti pálya elemekhez, létesítményekhez kapcsolódó közművek,
— egyes dinamikus elemek (Emelkedők, Rossz utak, Zajmérő szakasz, Aquaplaning medence),
— forgalomtechnikai létesítmények,
— belső utak és autópálya szakasz,
— további handling pályaszakaszok
— a tesztpálya rendszereinek irányítását, üzemeltetését szolgáló kiszolgáló épületek,
— oválpálya előkészítés.
A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésig feltételezetten az alábbi pálya elemek készülnek el. Amennyiben a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésig az alábbi pálya elemek műszaki átadás-átvételére nem kerül sor, ajánlatkérő jogosult ezen pályaelemekhez kapcsolódó lebonyolítási-műszaki ellenőrzési feladatok tekintetében is lehívást indítani a nyertes ajánlattevő felé.
— handling course HS (Handling pálya nagysebességű szakasz),
— rural road - East (országút, keleti szakasz),
— breaking platform (Fékfelület), egyes különleges burkolatok nélkül,
— smart city zone (Smart City Zóna) déli felének alépítményei és útszerkezetei, kapcsolódó épített elemei,
— dynamic platform (Járműdinamikai felület) és kapcsolódó építmények.
Főbb tervezett műszaki tartalom és mennyiségek (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a kivitelezés előrehaladásával kerülnek pontosításra):
— 9,5 km 2x1 és 2,8 km 2x2 sávos út építése új nyomvonalon, párhuzamos és keresztező szervizút hálózattal,
— 3 db új híd műtárgy,
— 5 db körforgalmi csomópont építése,
— 40 000 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti réteg,
— 11 400 m2 kőburkolat építése,
— terület előkészítés, előkészítő földmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 997 000 m2 területén,
—környezetrendezés és növénytelepítés,
— útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy két oldali árokkal 10,5km hosszon,
— szennyvíz, ivóvíz, elektromos közmű vezetékek és rákötési lehetőségek kiépítése,
— mederrendezés zsilipek és vízleeresztő műtárgyak kiépítésével,
— 4 db új építésű kiszolgáló épület.
A fentiek szerinti műszaki tartalom várhatóan kettő db kivitelezési szerződés keretében kerül megvalósításra.
A nyertes ajánlattevő feladatellátásával érintett műszaki tartalom becsült értéke hozzávetőlegesen: nettó 5.500.000.000,- forint.
A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jelen felhívás III.1.3. M.2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében bemutatott szakemberek (járműipari tesztpálya építésével kapcsolatos) többlet szakmai tapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettségének olyan okból nem tesz eleget, melyért felelős ajánlattételi kötbér megfizetésére köteles az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
SZ.1/ Ajánlattevő csatolja ajánlatához az SZ.1/ pont szerinti alkalmassági követelményben meghatározott engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartások kivonatának, a nyilvántartásokat vezető szerv által kiállított igazolásoknak vagy a nyilvántartásokban szereplés tényét igazoló dokumentumoknak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a tárgyi építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (mérnöki és/vagy műszaki lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri szolgáltatások) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
P.2/ A Kbt. 65.§ (1) bekezdésének a) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének a) pontjai alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
- a pénzforgalmi számla/számlák száma,
- a pénzforgalmi számla/számlák megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás (A sorban állás szóhasználat is elfogadott).
A fenti nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban létező, de a nyilatkozattétel időpontjában már megszűnt pénzforgalmi számlákra is ki kell terjedniük.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (mérnöki és/vagy műszaki lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri szolgáltatások) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a 132.000.000 forintot.
P.2/Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás fordult elő.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1.1/A felhívás feladásának napját megelőző három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerinti szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló gazdasági szereplő nyilatkozatával.
M.1.2/A felhívás feladásának napját megelőző hat év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerinti szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló gazdasági szereplő nyilatkozatával.
M.2/A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozatával, az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával.
Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1/Alkalmatlan az ajánlattevő (AT), amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 1 db olyan befejezett építési beruházás komplex műszaki ellenőrzésére és lebonyolítására vonatkozó referenciával, mely magában foglalta:- mélyépítési, - magasépítési, - közlekedési, és
- közmű- (legalább szennyvíz, ivóvíz, csapadékvíz és elektromos hálózat) építési munkák elvégzését. Ajánlatkérő komplex műszaki ellenőri tevékenység és lebonyolítás alatt az ajánlattételi információkban meghatározott tevékenységet ért.A fenti alkalmassági minimumkövetelmény legfeljebb 3 db, a fentiek szerinti komplex műszaki ellenőrzésre és lebonyolításra vonatkozó szerződés (referencia) bemutatásával teljesíthető azzal, hogy valamennyi bemutatott referenciának meg kell felelnie a feladatellátással érintett építési munkanemekre irányadó fenti előírásnak.
M.1.2/A/ Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 6 évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan befejezett építési beruházás műszaki ellenőrzésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal mely tartalmazta: a) legalább 7 km hosszúságú 2x1 vagy 2x2 sávos út építését; b) telepi és vonalas vízi közmű létesítmények építését; c) legalább 2 db híd műtárgy építését; d) zsilip és vízleeresztő műtárgy kiépítését; e) környezetrendezési és növénytelepítési munkák elvégzését; f) legalább 1 db új épület építését. Az a)-f) pontok szerinti követelmények legfeljebb 1-1 db, M.1.2/A pont szerinti szerződés bemutatásával teljesíthetőek azzal, hogy 1 db M.1.2/A pont szerinti referencia bemutatásával több a)-f) pont szerinti követelmének való megfelelés is igazolható. A fentiek szerinti M.1.2/A a-f) pontok szerinti követelményeknek való megfelelés kizárólag olyan M.1.2/A pont szerinti szerződések bemutatásával igazolhatóak, mely szerződések tárgyát képező műszaki ellenőri feladatok elvégzése kiterjed az adott a-f) pont szerinti beruházási elemre.
M.1.2/B/ Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 6 évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, fejlesztési célú járműipari tesztpálya építéséhez kapcsolódó, legalább 3 hónap teljesítési időszakú mérnöki és/vagy műszaki tanácsadási szolgáltatásra vonatkozó referenciával.Fejlesztési célú járműipari tesztpálya alatt Ajánlatkérő a kifejlesztés alatt levő (azaz tömeggyártás előtti állapotban levő) járművek tesztelésére alkalmas tesztpályát ért.
M.2/Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1/legalább 1 fő, a szolgáltatás teljesítéséért felelős projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel és a végz. megszerzésétől szám. legalább 36 hónap projektvezetői és/vagy főmérnöki és/vagy irányító mérnöki tapasztalattal közlekedési és/vagy vízgazdálkodási építmények megvalósítása/kivitelezése területén akként, hogy az magában foglalta legalább 1 db közl-i építmény megvalósítását/kivitelezését;
M.2.2/legalább 1 fő olyan projektvezető-helyettes szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet 1 szerinti „ME-KÉ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jog.megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal és rendelkezik legalább 24 hónap projektvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői és/vagy műszaki ellenőri tapasztalattal közlekedési és/vagy vízgazdálkodási építmények megvalósítása/kivitelezése területén;
Karakterkorlátra tekintettel a hirdetmény VI.4.3) pontjában folytatódik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A megbízási díj megfizetése a Megbízott általi teljesítést, és a Megbízó által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében a Megbízott – az egyedi szerződésekben meghatározott– bankszámlájára utalással történik a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés(ek)ben részletesen meghatározottak szerint. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései irányadók.
A fizetési feltételekre és a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásokat részletesen a keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/11/09 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR000483892018
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
2) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3) Az 1. (ár) értékelési részszempont tartalmát az alábbi alszempontok képezik:
- A komplex műszaki ellenőri feladatok egy mérnöknapra vetített díja (súlyszám: 30)
- Az egyéb mérnöki és műszaki lebonyolítói feladatok egy mérnöknapra vetített díja (súlyszám: 20)
(nettó forint/mérnöknap)
4) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési alszempontok tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató VI. 1. sz. melléklet A1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással, a 2. értékelési szempont esetében a fenti útmutató VI. 1. sz. melléklet A1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítással kerülnek elbírálásra.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
6) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020)
7) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja tekintettel az alábbiakra:
- a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatással érintett, jelen felhívás II.2.4) pontja szerinti beruházási elemek egymással szoros műszaki kapcsolatban állnak figyelemmel arra, hogy ezek a tesztpálya elemek egymásra épülnek így azok kizárólag együttesen alkalmasak funkciójuk betöltésére, valamint
- a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatással érintett, jelen felhívás II.2.4) pontja szerinti építési munakenemek egymáshoz szükségszerűen kapcsolódnak (pl. az útépítés feltételezi az ahhoz szükséges földmunkák elvégzését), így azok szétválasztása műszaki és gazdasági szempontból is ésszerűtlen lenne,
- az egyéb mérnöki/műszaki lebonyolítói feladatok megfelelő ellátásához szükség van a műszaki ellenőri feladatok ellátása során szerzett információkra, a két feladatcsoport szétválasztása többlet idő- és költségvonzatot eredményezne.
8) Ajánlatkérő a keretmegállapodás második részében hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, valamint teljesítési biztosítékot írhat elő az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza.
10) A minőségi értékelési szempont tekintetében a megajánlások legkedvezőtlenebb-legkedvezőbb szintjei:
0-30 hó.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján kizárja közreműködő igénybevételét a projektvezetői feladatok ellátása tekintetében, így a jelen felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében ajánlattevő nem veheti igénybe más szervezet kapacitásait.
11) Ajánlatkérő 1.950.000 forint ajánlati biztosíték benyújtását írja elő az ajánlattételi információkban foglaltak szerint.
12) Ajánlattevő szakmai ajánlat benyújtására köteles az ajánlattételi információkban foglaltak szerint.
13) A keretmegállapodás alapján megkötött szerződések teljesítése során az ajánlattételi információkban meghatározott szakemberek közreműködésére is szüksége lehet, ajánlattevők ajánlati áraikat ennek figyelembe vételével kötelesek meghatározni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
Kiegészítés a hirdetmény III.1.3) pontjához:
M.2.3/legalább 1 fő olyan szakemberrel, rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti „ME-M” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jog.megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint rendelkezik a jogosultság megszerzésének (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételek bekövetkezésének) időpontjától számított további 24 hónap mélyépítési műszaki ellenőri gyakorlattal;
M.2.4/legalább 1 fő olyan szakemberrel, rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti „ME-G” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jog.megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint rendelkezik a jogosultság megszerzésének (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételek bekövetkezésének) időpontjától számított további 36 hónap építménygépészeti műszaki ellenőri gyakorlattal;
M.2.5/legalább 1 fő olyan szakemberrel, rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti „ME-V” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jog.megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal valamint rendelkezik a jogosultság megszerzésének (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételek bekövetkezésének) időpontjától számított további 36 hónap építményvillamossági műszaki ellenőri gyakorlattal.
Kiegészítés a hirdetmény II.2.5) pontjához:
A 2. (minőségi) értékelési alszempont keretében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a felhívás III.1.3. M.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakemberek összesen hány hónap műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkeznek olyan fejlesztési célú járműipari tesztpálya építésére vonatkozóan, mely tartalmaz:
- oválpályát és/vagy
- minimum 270 m átmérőjű dinamikus felületet.
Fejlesztési célú járműipari tesztpálya alatt Ajánlatkérő a kifejlesztés alatt levő (azaz tömeggyártás előtti állapotban levő) járművek tesztelésére alkalmas tesztpályát ért.

Kiegészítés a hirdetmény VI.3.) 11. pontjához:
Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 1.950.000,- forint, azaz egymillió kilencszázötvenezer forint.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes idejére kell érvényesnek lennie.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
– Az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11749008-21327441-00000000 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással (ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának);
– feltétel nélküli, visszavonhatatlan, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
– befizetést/átutalást igazoló dokumentum;
– garancia biztosításával való teljesítés esetén az eredeti garancialevél, készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló eredeti dokumentum;
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvény.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák