Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.13.
Iktatószám:13896/2018
CPV Kód:50800000-3
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:A KD-ban meghat. MÁK épületek Magyarország területén. Jelen II.2.3) ponthoz kapcs a KD többlet előírásokat tartalmaz a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai (karakterszám korlátozás) miatt.;Budapest Fiumei út 19/a, Budapest Váci út 73., Budapest Damjanich u. 48., Budapest Soroksári út 22-24.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák Melinda
Telefon: +36 13273664
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000472162018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000472162018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: UPS berendezések karbantartása, javítása, bővítése
Hivatkozási szám: EKR000472162018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50800000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás AEG és egyéb UPS berendezések, karbantartására, javítására, bővítésére a Kincstár épületeiben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 185db AEG-UPS karbantartása, javítása, bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A KD-ban meghat. MÁK épületek Magyarország területén. Jelen II.2.3) ponthoz kapcs a KD többlet előírásokat tartalmaz a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai (karakterszám korlátozás) miatt.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
185 db AEG gyártmányú UPS berendezés, karbantartása negyed-, illetve félévente, és eseti javítás, bővítés legfeljebb nettó 200.000.000,-Ft értékben. (A Közbeszerzési Dokumentumok 1. számú mellékletében felsorolt helyszín és UPS berendezés lista alapján)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A hibabejelentést követően – a javítási munkák végrehajtásához – a kiérkezésre vállalt maximális időtartam Budapesten (óra) – (1-4 óra közötti érték) 5
2 A hibabejelentését követően – a javítási munkák végrehajtásához – a kiérkezésre vállalt maximális időtartam megyékben (óra) – (2-12 óra közötti érték) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5.ponthoz: Az ár az alábbi bontásban kerül értékelésre:
1. Karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (24hónapra)Ssz.:50
2. Eseti javítás nettó rezsi óradíja Ssz:20
3. Berendezések egységárai összesen(nettóFt)Ssz:20
Ha a II.2.4) pontban meghat. keretösszeg kimerül a II.2.7) pontban megadott időtartam előtt, úgy a KM időtartama a keretösszeg kimerüléséig tart

II.2.1)
Elnevezés: 12db UPS karbantartása, javítása, bővítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Fiumei út 19/a, Budapest Váci út 73., Budapest Damjanich u. 48., Budapest Soroksári út 22-24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12 db UPS berendezés, karbantartása negyed-, illetve félévente, és eseti javítás, bővítés legfeljebb nettó 20.000.000.-Ft értékben (Közbeszerzési Dokumentumok 2. számú mellékletben felsorolt helyszín és UPS berendezés lista alapján)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A hibabejelentést követően – a javítási munkák végrehajtásához – a kiérkezésre vállalt maximális időtartam Budapesten (óra) – (1-4 óra közötti érték 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5.ponthoz: Az ár az alábbi bontásban kerül értékelésre:
1. Karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (24hónapra)Ssz.:50
2. Eseti javítás nettó rezsi óradíja Ssz:20
3. Berendezések egységárai összesen(nettóFt)Ssz:20
Ha a II.2.4) pontban meghat. keretösszeg kimerül a II.2.7) pontban megadott időtartam előtt, úgy a KM időtartama a keretösszeg kimerüléséig tart

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt.64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2.§ (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4.§ (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. Az EEKD-t a megfelelő képviseleti joggal rendelkező személy(ek) által aláírva kell az ajánlathoz csatoltan benyújtani.
A Kr. 3.§ (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a külön aláírt EEKD-t az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevőnek külön-külön aláírva kell benyújtania.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12.§ -16.§-ában foglaltakra azzal.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15.§ (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A 321/2015, (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. A közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén AK az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.§ (5) bekezdés alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69.§ rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
M.1.AT mutassa be a Kr. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára (1. rész esetében a KD 1. számú melléklete szerinti AEG gyártmányú vagy azzal egyenértékű UPS berendezések karbantartására, javítására,; 2. rész esetében a KD 2. melléklete szerinti vegyes gyártmányú UPS berendezések karbantartására, javítására,) vonatkozó referenciáit a Kr. 22. § (1) bek.ben meghatározott formában és a 22.§ (2) bek.ben megadott tartalom szerint igazolva:
— a szerződést kötő, referenciát adó másik fél adatait, elérhetőségeit,
— mennyisége, részletes leírás,
— a teljesítés idejét (év – hónap – nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),
— a teljesített szolgáltatás tárgya, megnevezése,
— a saját teljesítés mértéke,
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból az alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.
A Kr. 22. § (5) bekezdése, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.A Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján, ha AK három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alk.i követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (9) bekezdés is irányadó.A Kbt. 67.§ (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
M.2.A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe, cégszerűen aláírt egyszerű másolatban, nyilatkozatban.Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra.
Csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, a végzettséget és jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolatban, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyben a megjelölt szakember visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, h az AT nyertessége a szerződés teljesítésében közreműködik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább,
- az 1. rész esetében 100 db AEG gyártmányú vagy azzal egyenértékű UPS berendezés karbantartására vonatkozó referenciával, ahol az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt a teljesítés.
- a 2. rész esetében 3 db UPS berendezés karbantartására vonatkozó referenciával, ahol az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt a teljesítés.
Az előírt referenciaértékeket részenként külön-külön legfeljebb 3 szerződésből kell teljesíteni.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
- az 1. rész esetében:
a) legalább 1 fő a (266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerint) MV-ÉV besorolású, ill. a korábbi szabályozás szerint ezzel egyenértékű villamosmérnök felelős műszaki vezető, aki rendelkezik minimum 3 év (36 hónap) tapasztalattal
b) legalább 3 fő szervizszakemberrel, aki rendelkezik AEG UPS berendezések karbantartására vonatkozó 36 hónap szakmai tapasztalattal, és az AEG gyártmányú UPS berendezések gyártója által kiadott gyári képzési tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal
- a 2. rész esetében:
a) legalább 1 fő a (266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerint) MV-ÉV besorolású, ill. a korábbi szabályozás szerint ezzel egyenértékű villamosmérnök felelős műszaki vezető, aki rendelkezik minimum 3 év (36 hónap) tapasztalattal
b) legalább 2 fő szervizszakemberrel, aki 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik UPS berendezések karbantartására vonatkozóan, és az UPS berendezések karbantartására vonatkozó képzettségét képzési tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal igazolni tudja
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetében:
AK a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135.§ (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A KM 1. részében alkalmazott kötbér típusok:
- Meghiúsulási kötbér
A KM 2. részében alkalmazott kötbér típusok:
- Késedelmi kötbér
- Hibás teljesítési kötbér
- Meghiúsulási kötbér
Az ellenszolgáltatás kifizetésének szabályait, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017 (XII.19.) korm. rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában:
1. AK a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Eljárás típusa: Keretmegállapodás megkötésére irányuló (Kbt. 105. § (2) bek. b) pont szerint), a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
3. A KM második részében AK a Kbt. 105.§ (1) bekezdés b) pontját alkalmazza, azaz közvetlen megrendelés vagy írásbeli konzultáció útján köt szerződést. Részletek a KD-ban.
4. Az AK nem járul hozzá projekttársaság létrehozásához.
5. Jelen eljárásban AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.
6. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
7. A Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
8. Alvállalkozók: AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatot is).
9. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M/1, M/2.)
10. Ajánlatkérő a felhívás II.1.6) pontjának megfelelően biztosítja a részajánlattételt. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12. Az ajánlatkérő nem köti az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához.
13. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar.
14. Mindkét rész vonatkozásában: Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a 4. értékelési szempont esetében 4 óránál kedvezőtlenebb megajánlást nem fogad el. 1. rész vonatkozásában: Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az 5. értékelési szempont esetében 12 óránál kedvezőtlenebb megajánlást nem fogad el.
15. Az 1. rész esetében a Nyerte AT-nek rendelkeznie kell a munka elvégzéséhez megfelelő gyártói támogatással. Az ezt igazoló gyártói nyilatkozatot nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésig be kell nyújtania Ajánlatkérőnek. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ezt nem teljesíti, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ennek elfogadásáról Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell.
16. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
17. A legjobb ár-érték arány alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont), az alábbiak szerint:
1.-5. Értékelési szempont: fordított arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. A részszempontok értékelésének leírását részenként a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
18. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
19. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárásban: Makranczi Ádám (lajstromszám 00638)
21. A IV.2.6) pont 60 napot jelent.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák