Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.13.
Iktatószám:13918/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház”
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály -
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000478522018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000478522018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TKOinfo projekt menedzser rendsz. fejl. és supp.
Hivatkozási szám: EKR000478522018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a „NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által használt TKOinfo projekt menedzser rendszer fejlesztése és support szolgáltatása” tárgyában
---
Kiegészítés a II.1.6)részhez(Részekre vonatkozó információk):Ajánlat csak a feladat egészére tehető,ajánlatkérő nem biztosítja részajánlat tételének lehetőségét az alábbi indokokra tekintettel: A két részkiírásban megfogalmazott feladatok egy időben egy ugyanazon rendszerre (TKOinfo) vonatkoznak.Technológiailag rendkívül nehéz és kockázatos, hogy egy időben két különböző szervezet (cég) összehangoltan hajtson végre módosításokat ugyanazon a forráskódon.Technikailag kivitelezhetetlen a változtatásokat összehangolni,illetve a változásokból eredő esetleges folyomány hibák felelősét kimutatni.A két cég munkájának összehangolása és az ezzel járó felelősség valamint ütközések és konfliktusok kezelése teljesen mértékben a kiíróra hárulna.Ezért hatékonyabb és biztonságosabb egy nyertessel megoldani a két feladatot.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TKOinfo projekt menedzser rendsz. fejl. és supp.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház”
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerz.keretösszege nettó 59000000 Ft
Tervezett menny.:Szoftverfejlesztés:280nap/Support:24 hó (Ajánlatkérő a tervezett mennyiségekhez az eseti megrendelések során nincs kötve.)
Keretsz.időtartama: 24 hó (szerz.hatálybalépésétől).
Ellátandó főbb feladatok:
1. SZOFTVERFEJLESZTÉS
A változó jogszabályi környezete miatt folyamatosan szükségessé válik a NIF Zrt. (Megrendelő) által használt TKOinfo rendszer módosítása és fejlesztése.A valós(fizikai)folyamatok,jogszabály vagy más szabályozó tényező által kezdeményezve,átvezetése nélkülözhetetlen a szervezet által használt sw környezeten a jogszabályoknak megfelelő működés érdekében.A jelen rendszer fejlesztése során használt fő fejlesztői eszközök a XFA15.2, ASP.NET, ASP.NET MVC4, Andoc4.0.14,Ms SQL került alkalmazásra.A Vállalkozónak a megadott fejlesztői sw-k, valamint az OS és adatbáziskezelő megfelelő fejlesztői licenceivel rendelkeznie kell.Ezeket Megrendelő nem biztosítja.A Vállalkozó számára elérhető lesz a Megrendelő birtokában lévő telepítésnél használt eljárások és scriptek.
2. SUPPORT
A támogatás célja,hogy a rendszer folyamatosan zökkenőmentesen rendelkezésre álljon a szervezet munkája során.
Szolgáltatási tételek:
• rendsz.támogatási és követési szolg.
• hibakezelési szolg.
• másodlagos helpdeskszolg.
A support szolg-ok kiterjednek a rendsz. alábbi moduljaira:
• Partner (Szolgáltató/Szállító) modul
• Projekt modul
• Ingatlannyilvántartó modul
• Szerződéskezelés (egyedi/keret) modul
• Geodézia modul(Változási vázrajz nyilvántartás,Művelés alóli kivonási terv nyilvántartás,Területigénybevételi terv nyilvántartás,Összevonási dokumentáció nyilvántartás,Talajvédelmi terv nyilvántartás,Erdő igénybevételi dokumentáció nyilvántartás)
• Előkészítési modul(Kaszálás/Bozótírtás,Erdő,Lőszermentesítés,Földmunka)
• Régészeti modul(ERD1 nyilvántartás,Régészet Geofizika nyilvántartás,ERD2 nyilvántartás,Megelőző Feltárás nyilvántartás,Bontómunka nyilvántartás)
• Birtokbavétel modul
• Bontás modul
• Csereerdő modul
• Vagyonkezelés modul(vagyonelemek száma a felhívás feladása napján kb. 100 000 db)
• Közmű modul(Elektromos nyilvántartás,Hírközlés nyilvántartás,ÜHK nyilvántartás,Szénhidrogén nyilvántartás,Víziközmű nyilvántartás, Közműlekötés)
Várható fejlesztési igények:
Mértékegységek bevezetése:A Megrendelés adatai között a továbbiakban szükséges nyilvántartani a mennyiséghez tartozó mértékegységet is.
Szállító előzményezése: A szállító partnereknél a-keretszerződés idejében nézve-szükséges kialakítani az előzményezést.
Feladat érintettség tömeges kijelölése és töltése:Projekten belül nyilvántartott HRSZ listanézetében az érintettség checkboxokat tömegesen lehessen tölteni.
Megrendelő sablonok bővítése:A paraméterezhetőség, sablongenerálás megvalósítása.
Közmű nézetek átalakítása:A közmű típusú feladatoknál szükségessé vált az ún. projekteken kívüli ingatlanok nyilvántartása.A nézetekben lehetőség legyen megjeleníteni a projekten belüli, és kívüli HRSZ-eket és ezek együttes kezelése.
Feladat nézetek kialakítása a Projekt nézeten belül:Normál és megosztott feladatok specializált kialakítása és kapcsolódó e-mail értesítések fejlesztése.
Riportok bővítése:Meglévő riportok bővítése a megrendelő igényei szerint.
Felhasználók projekthez rendelése:Felelős,helyettes kezelése.
HRSZ egyedi részletező ablak átalakítása:Feladatok és alfeladatok részletezése,ezek adatainak megjelenítése.
Területszerzés bővítése:Új adatmezőkkel való bővítés, egyedi betöltő kialakítása, hozzáférési jogosultságok hozzáadása.
Vagyonkezelés bővítése:Feladatok és alfeladatok kezelésének kialakítása, hozzáférési jogosultságok hozzáadása.
SAP interfész bővítése: Kifizetési bizonylatok státusz- és adat-átvezetése.
Határidőkezelés kialakítása:Automatikusan kalkulált ütemezett hat.idők a projekt egészére nézve.Riportolás,kereshetőség.
Szerződéskezelés bővítése:Új adatmezők hozzáadása.Automatikus és kézi visszajelzések beépítése.
A feladatok részl. leírását a szerz.tervezet, vmint a Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1. pont szerinti szakember 12 hó feletti, a meghatározott szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) 15
2 M.2.2. pont szerinti szakember 12 hó feletti, a meghatározott szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) 15
3 A „Magas prioritású hiba” kijavításának megkezdése (min. 4, max. 12 munkaóra) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
2. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzésidokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő 321/2015. X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit - összhangban a Kbt. 62.§(1) k) pont kb) alpontjával - a 2018. 01.03 -tól hatályos pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b),d) alpontjai szerinti rendelkezésekkel alkalmazza.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 321/2015. X. 30.) Korm. rendelet 7. §-ában és 16. §-ában, valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr. 12.§ (2) bekezdésében foglaltakra is.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A benyújtandó nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük azzal, hogy a III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P/1.:
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/1.:
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 59 millió Ft-ot.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az ig-ok benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M/1.:
a 321/2015. X. 30.) Korm. rendelet (KR) 21.§(3) bek. a) pontja alapján az elj. meg. felh. feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (a jelen felh. feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) végzett közbesz. tárgya szerinti szolgáltatásainak a KR.22.§(1) bek. szerint igazolt ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági min. követelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
-a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját /év,hónap,nap részletességgel/, vmint helyét,
-a ref. ig. kiállítójának nyil-át arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben AT a referenciát közös AT-ként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.
A KR.22.§(5) bek., vmint a Kbt.140.§(9) bek. is irányadó.
M/2.:
a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (SZE) (szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-a megnevezése,végzettségük és/vagy képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetése,a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat,vmint a saját kezűleg aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolati példányának csatolásával. (KR.21.§(3) bek. b) pontja)
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott SZE gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a projekt ismertetését, adott SZE által a hivatkozott projekten ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), vmint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott SZE munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a SZE nyil-át arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő (AK) a gyak. idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az időben párh. gyak. idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyak. idejébe.
A végz. és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT köt-e és felelőssége.
A szakmai gyakorlatot AK a felh-ban megjelölt felsőfokú vég. megszerzésétől számítva veszi figyelembe.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az ajánlatban megj. szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
M/1-M/2.:
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt.67.§(1) bek-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a KR. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alk. köv-eknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alk. köv-nek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
AK a Kbt. 69.§ (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65.§(7) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alk. köv-ek tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést.
A KR.19.§(7) és a 424/2017.(XII.19.) Kr.12.§(1) bek-ei is megfelelően irányadó
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére, ha:
M.1.: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) nem rendelkezik az alábbi, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásra vonatkozó, a 321/2015. X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolt referenciával:
1.1.Legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti integrált ügyviteli rendszer fejlesztéséből és/vagy integrált ügyviteli rendszer bevezetésből és/vagy integrált ügyviteli rendszer továbbfejlesztéséből származó feladatainak ellátásra vonatkozó referenciával az alábbiak szerint:
A megvalósított rendszer az alábbi funkciók/modulok közül legalább 8-al kell, hogy rendelkezzen:
1. Partner (Szolgáltató/Szállító) modul
2. Projekt modul
3. Ingatlannyilvántartó modul
4. Szerződéskezelés (egyedi/keret) modul
5. Geodézia modul (Változási vázrajz nyilvántartás, Művelés alóli kivonási terv nyilvántartás, Területigénybevételi terv nyilvántartás, Összevonási dokumentáció nyilvántartás, Talajvédelmi terv nyilvántartás, Erdő igénybevételi dokumentáció nyilvántartás)
6. Előkészítési modul (Kaszálás/Bozótírtás, Erdő, Lőszermentesítés, Földmunka)
7. Régészeti modul (ERD1 nyilvántartás, Régészet Geofizika nyilvántartás, ERD2 nyilvántartás, Megelőző Feltárás nyilvántartás, Bontómunka nyilvántartás)
8. Birtokbavétel modul
9. Bontás modul
10. Csereerdő modul
11. Vagyonkezelés modul
12. Közmű modul (Elektromos nyilvántartás, Hírközlés nyilvántartás, ÜHK nyilvántartás, Szénhidrogén nyilvántartás, Víziközmű nyilvántartás, Közműlekötés)
1.2.: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) nem rendelkezik az alábbi, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásra vonatkozó, a 321/2015. X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolt referenciával:
Legalább 1 db, legalább 70.000 vagyonelemet(pl. földterület) kezelő szoftver fejlesztésére és/vagy továbbfejlesztésére vonatkozó referenciával.
M.2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M.2.1. Legalább 1 fő felsőfokú szakirányú (mérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy szervező informatikus és/vagy műszaki informatikus) végzettségű és legalább 12 hónap integrált ügyviteli rendszerre vonatkozó szoftverfejlesztési projektmenedzsment területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakember.
M.2.2. Legalább 1 fő felsőfokú szakirányú (mérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy szervező informatikus és/vagy műszaki informatikus) végzettségű és legalább 12 hónap integrált ügyviteli rendszer fejlesztésében szoftverfejlesztési területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakember.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi, hibás teljesítési kötbér a vállalkozási keretszerződés-tervezetében foglaltak szerint.
Jótállás: 12 hó, a szoftver új fejlesztéseire vonatkozóan, az adott (rész)fejlesztés üzembe helyezésétől
A finanszírozás tervezett forrása: működési költségvetés
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: HUF.
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét (havonta, ill. részfeladatonként) utólag átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlatkérő nem biztosít előleget.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10)-(11) bekezdéseire.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet (vállalkozási keretszerződés) tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
2) Ajánlatkérő a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján ajánlatkérő nem rendel el újabb hp-t, ha a hp-val az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.
3) Valamennyi alk.feltétel és igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
4) A közbesz. dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához kötött, melynek mértéke 500.000 Ft. Az AB teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben foglaltak szerint. Átutalás esetén Ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára kell teljesíteni.Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell (bef.ig.mód). Az AB-ra vonatkozó részletes szabályokat a közbesz. dok-ok tartalmazzák.
6) Az ajánlat részeként benyújtandó:
- felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köt. ajánlattevő az ajánlat részeként kitölteni;
- Nettó ajánlati ár és többlet szakmai tapasztalatok értékelési szempontokok tekintetében, a megajánlott értékek alátámasztására, felolvasólap mellékleteteket kell csatolni a közbeszerzési dokumentáció 6.6.1. pontjában foglaltak szerint;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt.65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat;
- adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbesz. dokumentumok, valamint az EKR rendelet 13. § előírásai szerint;
- Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11. § (4) bek. szerint;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája, figyelemmel az EKR rendelet 13. § előírásaira;
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre.
7) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja ajánlattevő/közös ajánlattevő(k) vonatkozásában.
8) Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.
Értékelés módszere:
(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. útmutatója szerint) a(z):
• „Ár” - fordított arányosítás.
• Többlet szakmai tapasztalatok tekintetében - egyenes arányosítás.
• A „Magas prioritású hiba” kijavításának megkezdése – arányosítás.
9) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75 .§ (2) bek. e) pontját.
10) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.
11) Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése, használata vonatkozásában Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
12) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen:321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet. A közbeszerzési eljárás során megkötött keretszerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
13) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
14) NIF ZRt. által tárolt adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató (GDPR tájékoztató): https://nif.hu/kozerdeku-adatok/2018/06/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato/
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák