Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.13.
Iktatószám:14128/2018
CPV Kód:38652000-0
Ajánlatkérő:Klebelsberg Központ
Teljesítés helye:Műszaki leírás melléklete (excel), konvergencia régiókban található intézmények feladatellátási helyei. Pontos címek és db. számok a nyertes AT-vel történő szerz. kötéskor meghat. (KD részletesen);Klebelsberg Központ, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 17957170
E-mail: kozbeszerzes@oeszy.hu
Fax: +36 17950744
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443612018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443612018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás igazgatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Projektor beszerzés EFOP-3.2.4-16-2016-00001
Hivatkozási szám: EKR000443612018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38652000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzés célja a Klebelsberg Központ, valamint a konvergencia régió tankerületi központjai fenntartásában lévő iskolák részére összesen 5011 db projektor beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű uniós projekt keretében, a Műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Konvergencia régió tankerületi központjai részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38652000-0
További tárgyak:38652100-1
38652110-4
38652120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Műszaki leírás melléklete (excel), konvergencia régiókban található intézmények feladatellátási helyei. Pontos címek és db. számok a nyertes AT-vel történő szerz. kötéskor meghat. (KD részletesen)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Projekt leírása:
Az EFOP-3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez és a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszerben egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra, a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá szervezésére, a digitális oktatás napi gyakorlattá válására. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség javításához.
Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni mind az élethosszig tartó tanulás, mind a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú IKT alapkészségeket, szükséges az intézmények és a pedagógusok megerősítése is ezen a területen, vagyis szükséges a megfelelő informatikai eszközökkel való ellátás biztosítása a projekt keretében. Az infrastrukturális fejlesztések megvalósításával kapcsolatos elvárás, hogy a pedagógusok olyan eszközökkel rendelkezzenek vagy férjenek hozzá, amelyek segítségével fel tudnak készülni a tanórák megtartására és amelyek használatát a tanítási gyakorlatukba aktívan beépítik.
Jelen beszerzés keretében a digitális oktatás fejlesztésének és a modern technológiák intézményi szintű felhasználásának érdekében projektorok beszerzésére kerül sor.
Az eszközök beszerzésével a cél, hogy emelkedjen az IKT eszközökkel támogatott tanórák aránya.
Célcsoport:
A konvergencia régió tankerületi központjainak fenntartásában lévő iskolák. (5000 db projektor)
Beszerzés tárgya:
Projektorok beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt keretében a konvergencia régió tankerületi központjai fenntartásában lévő iskolák részére
Mennyiség:
5000 db projektor leszállítása, összeszerelése, üzembe helyezése, a Műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint, a mellékleteként kiadott excel táblázatban meghatározott teljesítési helyszínekre.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Az ajánlati felhívásban valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
A Kbt. 75. § (5) bekezdésére hivatkozással nincs a jelen közbeszerzésnek olyan része, amely eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a többi részre vonatkozó szerződés megkötése.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett 6 (hat) hónap szerződéses időtartam a szerződés hatályba lépéstől számítódik. Az eseti megrendelések teljesítési határideje a megrendelés kézhezvételétől számított legfeljebb 90 (kilencven) naptári nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 db projektor tömege (minimum 1000 g, maximum 2500 g) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár kritérium:
Megnevezés: 1 db projektor – jótállással és tartozékokkal számított – nettó ajánlati ára (nettó HUF/db)
Súlyszám: 70

II.2.1)
Elnevezés: Klebelsberg Központ részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38652000-0
További tárgyak:38652100-1
38652110-4
38652120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Klebelsberg Központ, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Projekt leírása:
Az EFOP-3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez és a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszerben egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra, a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá szervezésére, a digitális oktatás napi gyakorlattá válására. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség javításához.
Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni mind az élethosszig tartó tanulás, mind a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú IKT alapkészségeket, szükséges az intézmények és a pedagógusok megerősítése is ezen a területen, vagyis szükséges a megfelelő informatikai eszközökkel való ellátás biztosítása a projekt keretében. Az infrastrukturális fejlesztések megvalósításával kapcsolatos elvárás, hogy a pedagógusok olyan eszközökkel rendelkezzenek vagy férjenek hozzá, amelyek segítségével fel tudnak készülni a tanórák megtartására és amelyek használatát a tanítási gyakorlatukba aktívan beépítik.
Jelen beszerzés keretében a digitális oktatás fejlesztésének és a modern technológiák intézményi szintű felhasználásának érdekében projektorok beszerzésére kerül sor.
Az eszközök beszerzésével a cél, hogy emelkedjen az IKT eszközökkel támogatott tanórák aránya.
Célcsoport:
Klebelsberg Központ Főosztályai. (11 db. projektor)
Beszerzés tárgya:
Projektorok beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt keretében a Klebelsberg Központ részére
Mennyiség:
11 db projektor leszállítása, összeszerelése, üzembe helyezése, a Műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint, a Klebelsberg Központ székhelyére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.)
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Az ajánlati felhívásban valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
A Kbt. 75. § (5) bekezdésére hivatkozással nincs a jelen közbeszerzésnek olyan része, amely eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a többi részre vonatkozó szerződés megkötése.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett 6 (hat) hónap szerződéses időtartam a szerződés hatályba lépéstől számítódik. Az eseti megrendelések teljesítési határideje a megrendelés kézhezvételétől számított legfeljebb 90 (kilencven) naptári nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 db projektor tömege (minimum 1000 g, maximum 2500 g) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár kritérium:
Megnevezés: 1 db projektor – jótállással és tartozékokkal számított – nettó ajánlati ára (nettó HUF/db)
Súlyszám: 70

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2-4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8.§, 10. §, 12-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rendelet 1-4. §, 6-8.§, 10.§, és 12. § - 16. §-aiban foglaltak az irányadóak.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
ld. KD. 7. pontjában részletesen!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását vagy nyilatkozatot. (A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozat(ok)ból, illetve referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevő az M.1. alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 21§ (1) a) pontjában és a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon kell igazolni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Folytatás lent!
lásd KD. 7 pontjában részletesen!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített,
M.1.1. a tárgyi közbeszerzés eljárás 1. része vonatkozásában legalább 3750 db IT infokommunikációs eszköz adásvételére és leszállítására (amely magában foglalja az üzembe helyezést is) vonatkozó referenciával.
M.1.2. a tárgyi közbeszerzés eljárás 2. része vonatkozásában legalább 8 db IT infokommunikációs eszköz adásvételére és leszállítására (amely magában foglalja az üzembe helyezést is) vonatkozó referenciával.
Az M.1.1. és M.1.2. pont szerinti referencia előírás legfeljebb öt darab szerződéssel teljesíthető, illetve ugyanazzal a szerződéssel is, amennyiben az előírt referencia követelmények egyértelműen megállapíthatóak.
Igazolási módok folytatása:
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági feltételek vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.3) pontjában előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság részletes igazolási módját a közbeszerzési dokumentumok 7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk – pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vmennyi rész:
Előleg nincs.
Ellenszolg. teljesítése: Kbt. 135.§ (1),(5),(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 30 nap, átutalás.
Pénznem: HUF.
Fizetési késedelem: Ptk. 6:155 § (1) bek.
Finanszírozás: EFOP-3.2.4-16-2016-00001, utófin., tám. intenz: 100%.
1. rész: 1 db részszámla, 1 db végszámla.
2. rész 1 db végszámla.
Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes AT a száll. hi. tek. kés. esik, AK jog. a késedelembe eséstől kezd. igénnyel fellépni. Összege a késedelemmel érintett eszk. nettó vételárának 0,5 %-a/nap a kés. 1-10. napja között, a 11. naptól a kötbéralap 1 %-a/nap, max. a kötbéralap 20 %-a (25 napi tétel).
Meghiúsulási kb: Ha nyertes AT a száll. hi. tek. 25 napnál hossz. kés. esik, v. a teljesítést megtagadja, akkor a nem teljesítéssel érintett eszk. nettó vételára 25%-nak megfiz. kötelezhető.
Jótállás, szav: Ptk. 6:159-167. §, 6:175-176. §.
A fiz. feltételek és a szerz. biztosító mellékköt. részletes szabályait a KD mellékletét képező szerz. terv. tart.
ld. KD. 7.pont részletesen!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://ekr.gov.hu/https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443612018/reszletek
2.Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az EU hivatalos lapjában karakterkorlátozás van az egyes mezők tekintetében, így az egyes szövegmezők maximális karakterszámának túllépése miatt az ajánlati felhívás eredeti szövegtartalommal való megjelentetése lehetetlen.
Ezen szövegmezőket Ajánlatkérő akként volt kénytelen módosítani, hogy a rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl. Ezen szövegmezők teljes tartalommal a KD. 7.pontban szerepelnek. Ajánlatkérő a fenti korlátozásból fakadó valamennyi esetlegesen jogsértés vonatkozásában a felelősségét kizárja.
3.Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR-en keresztül a KD II. 1) pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.
4.Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni.
5.Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015.(X. 30.) Kr.30.§ (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
6.Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.
7.Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34.§-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
8.Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9.Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
10.Nem rendel el ajánlatkérő újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11.Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
12.A Kbt. 75. § (5) bekezdésére hivatkozással nincs a jelen közbeszerzésnek olyan része, amely eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a többi részre vonatkozó szerződés megkötése.
13.Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47.§ (2) bek.
14.Bírálat Kbt. 69 §
15.Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
16.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
17.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat (EKR űrlap).
18.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása kötelező.
Folyt. VI.4.3). pont!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.3) folytatás:
19.Ajánlattevőnek csatolnia szükséges ajánlata részeként a részletes árajánlatot és műszaki paraméterekkel feltöltött szakmai ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Ajánlattevőnek csatolnia szükséges továbbá ajánlata részeként a megajánlott termék műszaki adatlapját, specifikációját annak érdekében, hogy ajánlatkérő ellenőrizni tudja a szakmai ajánlatban ajánlattevő által megadott információkat.
20.Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projekt pályázati feltételként vállalta:
- A projekt megvalósítása során beszerzéseiben is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni,
- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
- Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező. Minden újonnan fejlesztett program csak úgy lehet teljesíthető, ha az infokommunikációs szempontból akadálymentesített formában is elérhető.
Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik a fentiekhez, és ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során ennek maximális figyelembevételével jár el. Ajánlattevő erről ajánlatában nyilatkoznia szükséges.
21. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontot nem alkalmazza.
22. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek.
23. Folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel az ajánlati kötöttség 60 nap (AT határidőtől).
24.AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmaz az ár mellett, az alábbiak szerint:
1. értékelési rsz.: 1 db projektor – jótállással és tartozékokkal számított - nettó ajánlati ára (nettó HUF/db), Súlyszám: 70.
AK az 1 értékelési rsz. von. 1 db projektor nettó ajánlati árára (nettó HUF/ db) vonatkozó megajánlást értékeli.
2. értékelési rsz.: 1 db projektor tömege (min. 1000 g, max. 2500 g), Súlyszám: 30.
AK a 2. értékelési rsz. von. a projektor tömegére (hordozhatóságára) vonatkozó megajánlást értékeli (min. 1000 g, max. 2500 g).
A 2. értékelési rsz. esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. tekintettel meghatározza, hogy az ajánlattevők a 2500 grammnál nagyobb tömegű, ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb, azaz ennél nagyobb vállalást nem tehetnek, mivel a 2500 grammnál nagyobb tömeg megajánlása esetén az ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. Míg a 1000 gramm tömeget az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont legkedvezőbb szintjének minősíti. Az ennél kedvezőbb (kevesebb tömeg) vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.
A KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel AK megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési rsz. esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 2. értékelési rsz. esetén a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához elnevezésű útmutató szerinti sima arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése
25.FAKSZ: dr. Őszy Tamás, lajtsromszám:00092
lásd KD.7 pontjában részletesen!
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák