Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.17.
Iktatószám:14492/2018
CPV Kód:45243510-0
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsenyuk Péter
Telefon: +36 12254400
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000285252018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000285252018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000285252018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45243510-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45243510-0
További tárgyak:45246100-4
45246400-7
45247212-9
45247230-1
71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán kialakított árapasztó tározó létesítésével. Összhangban a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése program célkitűzéseivel, valamint a magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési program tartalmával, olyan fejlesztés valósul meg, mely megfelel a vonatkozó előírásoknak és kezelni tudja a jövőben várhatóan magasabb szinten és nagyobb intenzitással levonuló árhullámokat.
Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése:
- Kivitelezési tervdokumentáció
- Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (árvízvédelmi terv, minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, megvalósulási terv, stb.)
Vállalkozó főbb kivitelezéssel kapcsolatos feladatai:
Vízjogi engedélyes létesítmények:
• a Túr jobbparti töltésének fejlesztése a MÁSZ +1,0 m koronaszintre 0+000-7+019 tkm között 4,0-5,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, min. 7,06 km
• Új tározótöltés építése min17,6 km hosszban 4,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, rámpákkal, töltéskorona burkolattal
• Üzemi burkolt út építés (beeresztő műtárgyhoz) 6,5 m pályaszélességgel: min. 1365 m
• Új földutak kialakítása stabilizációval: min. 5,306 km
• 1 db beeresztő műtárgy (12 nyílás) min. 872 m3/s
• 1 db leürítő műtárgy min. 59 m3/s
• 11 db töltést keresztező zsilip (ebből 5 db szivattyúzási hellyel)
• 3 db kulissza építése közút keresztezésnél
• min. 4 db vízgazdálkodási zsilip
• Csatornarekonstrukció, és a műtárgyak felújítása: min. 46,7 km
• Fenékküszöb: 1 db
• Vízpótló csatornák kialakítása a tározó területén: min. 12,0 km
• Holtmeder rendezés: min. 12 ha
• Palád-Csécse fcs. vízátvezetésnél:
- mederrekonstrukció és műtárgy felújítások: min. 5, km
- zsilipes áteresz: 4 db

- átépítendő áteresz: 2 db
- csappantyús áteresz: 5 db
- mederáttöltés: 2 db
• Vízrajzi monitoring létesítmények (min. 5 helyszín) + 1 db hidrometeorológiai állomás
• Szivattyúzási hely a Tisza folyó 740,25 km szelvényében (min. 1 m3/s)
• Vízpótló nyomócső keresztezés a Tisza bp. töltés 155+825 tkm szelvényében (min. 2x150 m)
Magasépítmények
• Tiszabecsi védelmi központ eszköz és anyagraktár min. 280 m2
• Tiszakóródi új gátőrtelep kiszolgáló létesítményekkel min. 162+97 m2
Közműkiváltások
• Gázvezeték kiváltások min. 8,7 km
• Telecom kábelek kiváltása min. 1 km
• Tv, internet kábelek kiváltása min. 1,8 km
• Ivóvíz vezeték átépítése min. 760 m
• Szennyvíz nyomóvezeték átépítése min. 735 m
• EON távvezetékek oszlopainak kiváltása (egyeztetés alapján) min. 5000 m
Napenergia telep szivattyús vízkivételhez (150kW) (1 db)
Vagyonvédelem (1 db)
Talajvízfigyelő kút megszüntetés, telepítés 1 db
Tározó területén lévő tanya bontása 1 db
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata 30
2 1.1. Az M/2. a) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hónap)  10
3 1.2. Az M/2. b) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hónap)  10
4 1.3. Az M/2. c) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 32 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 1.4.0-15-2016-00011konstrukció számú projekt
II.2.14) További információ:
Részajt.kizár indoka: Gazdasági,műszaki, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat(beszerzési igény, ellátandó feladatok, komplex projektfelelősség) is figyelembe véve ésszerűtlen a részaj.tétel. Egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontja a kivit. tervezési, kivit. feladatok komplex ellátását, projekt megvalósítását nehezíti, adott esetben hiúsíthatja.Folyt:VI.4.3

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajtevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.Ajkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőnek (ajtevőnek) ”Kr.” 8.,10.,12-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajtevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az ajtevő alkalmasságára előírt feltételek:
A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajtevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával – a Kr. 2. § (5) bek. alapján ajtevő egyszerű nyilatkozatával - kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét (azaz a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba bejegyzés, valamint az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelmény teljesítésének követelményét).
A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az SZ.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás (kivonat) vagy egyéb igazolás, vagy nyilatkozat benyújtásával igazolja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):SZ.1. Alkalmatlan az ajtevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett tervezői névjegyzékben és/vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajtevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap befejezett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a szerződést kötő másik fél által adott igazolással a Kr. 22.§ (3) alapján.
A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolás tartalmazza min. az építési beruházás mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja - év/hónap/nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolásból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.
A Kr. 24. § (2) irányadó az igazolás tekintetében.
Befejezettnek minősül a referenciamunka, ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.
Ha az M.2.a)-M.2.c) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az ajánlatban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan ajánlattevő:
ha a felhívás feladását megelőző 60 hónapban (legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésekkel, melyek tartalmaztak:
-új első vagy másodrendű árvízvédelmi töltés építését és/vagy meglévő első vagy másodrendű árvízvédelmi töltés építését és/vagy magasítását (fejlesztését) összesen legalább 18 km hosszban ;
-új belvízelvezető csatorna építését és/vagy meglévő belvízelvezető csatorna és/vagy vízpótló csatorna rekonstrukcióját összesen legalább 30 km hosszban;
-tartalmazott legalább 250 m3/s vízáteresztő képességű beeresztő műtárgy építését;
-árvízvédelmi magasépítési létesítmény építését legalább 100m2 alapterülettel;
Valamennyi referenciának való megfelelést ajánlattevő több szerződéssel is igazolhatja, de a soronként (bekezdésenként) előírt referencia csak egy szerződéssel igazolható.
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapon belül teljesítettnek, ha a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
M.2.
Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M.2 a): 1 fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes MV-VZ, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
M.2 b): 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER vagy VZ-TEL jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes VZ-TER vagy VZ-TEL, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
M.2 c): 1 fő szakértővel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZVV-3.5 szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes SZVV-3.5 vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
Egy szakember több pozícióra is bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szállítói fin.,tám.int.:100 %
Ajánlattétel pénzneme:HUF
Ellenszolg.kiegyenlítése Ptk.6:130.§(1)-(2),Kbt.135.§(1)-(6), „Kr.” szerint teljesítésigazolását követően helyesen kiállított számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül
Alvállalk esetén 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.§
6 részszámla benyújtására van lehetőség, az egyes részszámlák értéke min a szerz ár 10%-a.
1. részszámla 25%-ig. Előleg és részszámlák összértéke min.70%.
Részszámla összegét ajkérő által teljesítésig elismert szerz.szerinti telj. mértékének megfelelően kell meghatározni, részszámla szerinti nettó ell.szolg. szerz megvalósult értékét nem haladhatja meg
„Kr.”119.§(1):Ajkérő köteles biztosítani nyertes részére szerz tartkeret nélkül elszámolható összege 50%nak megfelelő szállítói előleg igénylést
Von.főbb jogszab:
2015.évi CXLIII.tv (Kbt.)
272/2014.(XI.5.)„Kr.”
2013.évi V.tv
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §
Fiz. feltételek részletesen közbesz.dok-ban
Tartkeret:szerz 10%-a;max 200M Ft
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásrólAz elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15.§ szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000285252018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:
ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást
2. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:
Kbt. 66.§ (6) a) és b) pont szerinti nyilatkozat
Kbt. 66.§ (2) foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat
Kbt. 66.§ (5) alapján felolvasólap
4. Kbt. 71.§ (6) szerinti esetben hiánypótlást ajkérő nem biztosítja.
5. Szerződést megerősítő kötelezettségek szabályait szerződéstervezet tartalmazza:
Kötbér: szerz. olyan okból történő késedelmes v nem szerz.szerű teljesítése v meghiúsulása esetén, amelyért nyertes felelős.
Előleg-visszafizetési biztosíték: előleg igénylése és biztosíték nyújtása esetén. Mértéke: 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint: a szerz. elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben.
Teljesítési biztosíték: szerz. szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.
A teljesítési biztosítékot szerz. hatályba lépésének az időpontjára kell biztosítani.
Jótállás: 36 hónap,acélszerk. korrózióvédelmével kapcs. 120 hónap.
Jótáll.bizt.: Mértéke:a jótáll. idősz.ra (36hónap) a Szerz. Ár 5%-a. A 36hónap után a Jótáll.bizt összege csökken a Szerz. Ár acélszerk. korrózióvédelmére eső mértékének 5 %-ára, az acélszerk. korrózióvédelmére hátralévő időszakra vonatkozóan kell AK. rendelkez. bocsátani.
6. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont;
Módszerek: az 1. értékelési szempont 1-3. részszempontja esetében a KH 21.12.2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:1.1: 36 hónap, 1.2: 36 hónap, 1.3.: 100 nap. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Az 1.1 ért. részszempont vonatkozásában 0 hónap, az 1.2 ért. részszempont vonatkozásában 0 hónap, 1.3. ért. szempont vonatkozásában 0 nap megajánlása esetén 0 pontot ad AK. 2. értékelési szempont: a KH 21.12.2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
7. III.1.3) M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
8. Ajánlati biztosíték 10 M HUF
Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével (10032000-00319841-30005204), püi. intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), püi. intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.
9. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A II.2.14) pont folytatása:
A projekt területileg széttagolt, ugyanakkor a tervezett fejlesztések egységes előírások és műszaki követelmények alapján kiépített, karbantartott és üzemeltetett, rendszert alkotó nyomvonalas árvízvédelmi műveken valósulnak meg szintén egységes műszaki követelmények és elválaszthatatlan szakmai szempontok mentén. Így a tervezett beruházás nem széttagolható.
A VI.3) pont folytatása:
11. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. Követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást v nyil.t eredetiben szükséges becsatolni dokumentáció 12.4. pontjának megfelelően. Ajkérő nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajtevő általi felelős fordítását elfogadja.
12. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni dokumentáció szerint.
13.Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
14. A nyertesnek a dokumentáció szerinti 500 M Ft/év és 100 M Ft/káreseményenkénti mértékű építés-szerelési valamint 100 M Ft/év és 25 M Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. A teljesítési biztosítékot szerz. hatályba lépésének az időpontjára kell biztosítani.
15. Előírt biztosíték Kbt. 134.§ (4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek Kbt. 134. § (5) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
16 .Eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) alapján
17. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
18. ATnek a beadott ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pontokra bemutatott szakemberei a szükséges jogosultságokkal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének idejére.
19. Amennyiben a dokumentáció IV. kötetében az AT által a kiviteli tervek (talajmechanikai vizsgálatokkal) elkészítésének vonatkozásában meghatározott összeg meghaladja a nettó 370.666.507. HUF értéket, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5.melléklete 3.12.1 pontja táblázati részének 2. sorában meghatározott maximális mérték figyelembe vételével az ajánlatot - a Kbt. 73. § (6) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében - érvénytelennek nyilvánítja.
20. Egyéb szerződéskötési feltétel: ISO 9001:2009, 28001:2008, 14001:2004 tanúsítvány.
21. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.
22. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
23. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
24. Az átláthatóság és a közvélemény bizalmának növelése, a korrupció megelőzése, továbbá a közpénzek optimális felhasználása érdekében az OVF együttműködik a nemzetközi civil szervezet, a Transparency International magyarországi tagozatával. Jelen közbeszerzési eljárást és az annak alapján kötött szerződés teljesítését az Európai Bizottság projektjének keretében független monitor kíséri figyelemmel és erre vonatkozóan az ajánlatkérő és a monitor között az NFM KEOP felelős helyettes államtitkársága mint Irányító Hatóság által ellenjegyzett Integritási Megállapodás jött létre. Az Integritási Megállapodáshoz az ajánlattevő csatlakozhat.
25. II.1.5.;II.2.6. feladás miatt
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák