Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/183
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.21.
Iktatószám: 16750/2018
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1138 Budapest, Tomori utca 34. Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: követeléskezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13555342
Postai cím: Tomori Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Péter Attila
Telefon: +36 209711649
E-mail: peter.horvath@legalpartners.hu
Fax: +36 13463730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkkzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000666222018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000666222018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: követeléskezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szoftver licensz beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000666222018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
400 db ORACLE Enterprise Edition upgrade 400 NUP szoftver licenc beszerzése és azok egy éves gyártói támogatásának biztosítása adásvételi szerződéssel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 85000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szoftver licensz beszerzés (adásvételi szerződés)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48611000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Tomori utca 34. Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés alapján 400 db ORACLE Enterprise Edition upgrade 400 NUP licensz beszerzése azok egyéves gyártói támogatásának biztosításával.A Termékekre az igazolt átadásukat követő egy naptári évig tartó gyártói support szolgáltatáshoz történő hozzáférés biztosítása. A gyártói support szolgáltatás hozzáférésének lejárati napja az átadás napját követő nappal megegyező naptári nap a következő naptári év ugyanazon hónapjában. Amennyiben a következő naptári év ugyanazon hónapjában az átadás napját követő nappal megegyező naptári nap nincs, úgy a következő naptári napon.
Felhasználási jogok engedélyezése
A szoftver licence Termékek
- időbeli korlátozás nélküli,
- rendeltetésszerű használathoz szükséges mértékű,
- a Műszaki Leírásban meghatározott példányszámban történő,
- harmadik személy részére át nem ruházható
felhasználási jogának engedélyezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 85000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, figyelemmel arra, hogy a szerződés alapján megrendelendő licenszek műszaki egységet képeznek, részekre bontásuk sem műszakilag, sem gazdaságilag nem indokolt és nem megoldható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt), akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint a rendelet II. fejezetében foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben a kizáró okok fennállnak-e vagy sem.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell eljárni.
Az ajánlattevőnek a Kbt 67.§ (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével is igazolhatják.
A kizáró okok igazolása kapcsán adott esetben becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmassági igazolására. úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatát az előző három lezárt üzleti évre a közbeszerzés tárgya (ORACLE vagy azzal műszakilag egyenértékű licenszek értékesítése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (ESPD IV.B.2.a. és IV.B.3.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (ORACLE vagy azzal műszakilag egyenértékű licenszek értékesítése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri összesen a 63.750.000,- Ft összeget. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel, abban az esetben az árbevételi követelményt arányosan kell teljesítenie.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmassági igazolására. úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát. (ESPD IV.C.1.b.)
A referenciát a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)–(2) bekezdése szerint kell igazolni. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (4) bekezdésében foglaltakra.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő, és befejező időpont: év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmas az Ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) rendelkezik az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 300 ORACLE Enterprise Edition upgrade 400 NUP (vagy műszakilag azzal egyenértékű) licensz értékesítésére vonatkozó referenciával. Műszaki egyenértékűségre hivatkozás esetén a referenciák műszaki egyenértékűségét az Ajánlattevőnek kell az Ajánlatában bizonyítania.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt) 135.§ (1) és (6) bekezdése valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk) 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerint történik átutalás útján 30 napos fizetési határidővel.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/11/26 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu. Az ajánlatok felbontását elektronikusan az EKR rendszer automatikusan elvégzi a bontás időpontjában. Az ajánlatok felbontásáról és a törvény szerint ismertetendő adatokról a rendszer jegyzőkönyvet készít, amely letölthető az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők részéről.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását elektronikusan az EKR rendszer automatikusan elvégzi a bontás időpontjában. Az ajánlatok felbontásáról és a törvény szerint ismertetendő adatokról a rendszer jegyzőkönyvet készít, amely letölthető az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők részéről.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerinti formai követelményeknek megfelelően elektronikusan a https://ekr.gov.hu portálon keresztül a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva pdf formátumban kell benyújtani.Amennyiben a portálon valamely nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével adandó fel, úgy csak ebben a formában kell az adott nyilatkozatot feladni.
2.Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra.
3.Ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint a közbeszerzési dokumentumok között található felolvasólapot, amelyben ajánlattevő feltünteti Kbt 68. § (4) bekezdése szerinti információkat
4.Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt a Kbt 39.§ alapján az ekr.gov.hu portálon bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
5.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
6.Ajánlatkérő a Kbt 66.§ (6) bekezdés alapján az ajánlatban kéri megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni)
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat
7.Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
8.Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9.Minden idegen nyelven kiállított dokumentum/igazolás mellé csatolni kell azok hiteles magyar fordítását vagy a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevő általi felelős fordítást.
10.A P/1 alkalmassági feltétel vonatkozásában adott esetben a forintban megadott értékeket az adott üzleti év fordulónapján, ennek hiányában a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB hivatalos deviza középárfolyamán számítva kell meghatározni.
11.Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők minősítési szempontjaihoz képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági (P/1) valamint műszaki, illetőleg szakmai (M/1) alkalmasságának feltételeit és azok igazolását [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés].
12.Ajánlatkérő a teljesítés és a jótállási kötelezettség körében nem köt ki a Kbt 134.§ szerinti teljesítési biztosítékot, illetőleg a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények vonatkozásában a Kbt 134.§ (3) bekezdése szerinti biztosítékot.
13.Ajánlatérő nem határoz meg a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket a Kbt. 132. § (1) bekezdése alapján.
14.Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. Az ajánlatkérő igényeinek a szerződésben és a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
15.Ajánlattevők az ESPD IV. részének kitöltésekor csak az α szakaszt kötelesek kitölteni.
16.A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre
17.A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési szakértelmet biztosító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Dr. Horváth Péter Attila (lajstromszám: 264).
Részletes további információk és követelmények a dokumentációban találhatók
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény VI. rész XXI. fejezet
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák