Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/189
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.01.
Iktatószám:17383/2018
CPV Kód:72200000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:A NAV Informatikai Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Eszter
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687652018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687652018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vámszakmai szoftverek támogatása és fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000687652018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az NCTS és ECS rendszerek, valamint az ICS és EMCS rendszerek kommunikációjának általános támogatása és fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vámszakmai szoftverek támogatása és fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
További tárgyak:72253200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A NAV Informatikai Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NCTS és ECS rendszerek, valamint az ICS és EMCS rendszerek kommunikációjának általános támogatása és fejlesztése
Nyertes Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
1. Általános támogatás: kiterjed a Service Desk szolgáltatás működtetésére, javító karbantartások kiadására, a kapcsolódó tesztek elvégzésére és a javításokról szóló dokumentációk kiadására a fejlesztő szolgáltatást végző Nyertes ajánlattevő részéről.
Javító karbantartás: mindazon szervezési, programozási és dokumentálási munkák, amelyeket a Nyertes ajánlattevő az informatikai alkalmazások – az utolsó kiadott programverzióhoz tartozó aktualizált specifikációnak megfelelő – zökkenőmentes, hibátlan működése érdekében és a szolgáltatási szint teljesítése érdekében, külön megrendelés nélkül köteles elvégezni. Specifikációtól eltérő működésből adódó technikai és funkcionális karbantartásra egyaránt kiterjed.
2. Fejlesztési szolgáltatás: az informatikai rendszerek azon változtatásai, amelyeket a Nyertes ajánlattevő jogszabály- vagy specifikációváltozás miatt, illetve az új felhasználói igények kielégítése érdekében Ajánlatkérő megrendelése szerint fejlesztő karbantartásként elvégez.
A fejlesztési és támogatási szolgáltatási tevékenység az alábbi rendszereket érinti együttesen, az alábbi feltételek szerint:
• Új Számítógépesített Árutovábbítási Rendszer (NCTS) és Kiviteli Ellenőrző Rendszer (ECS): A feladat az MCC (NCTS), a GMS (NCTS), az ECN+ (ECS), valamint az NCTS és ECS rendszerek kommunikációját biztosító CCN Adapter, App2App Adapter és az ECN Emulator alkalmazásra vonatkozik.
• Behozatali Ellenőrző Rendszer (ICS) és Jövedéki Árumozgási és Ellenőrzési Rendszer (EMCS): Minden feladat csak a rendszerek kommunikációját biztosító CCN Adapter alkalmazásra vonatkozik.
A szerződés keretében megvalósítandó fejlesztési szolgáltatások olyan EU-s specifikációból adódó követelményeket és nemzeti igényeket foglalnak magukba, melyek
• a hazai rendszerek más tagállami rendszerekkel való összehangolatlanságból eredő feldolgozási hibák nélküli működését biztosítják, vagy
• a felhasználói munkát segítő vagy szakmai szempontból a korábbinál célszerűbb megoldásokat nyújtanak, vagy
• meglévő funkciók vagy már korábban is végzett feladatok kiterjesztését valósítják meg, vagy
• a rendszer funkcionalitását nem érintik, céljuk egy modernebb technikai platform megteremtése
Beszerzési mennyiség az elvégzendő feladatok bontásában:
1. Támogatási szolgáltatás: a szerződés hatálybalépésétől számított 3 év
2. Fejlesztési szolgáltatás: 1000 szakértői nap (1 szakértői nap alatt Ajánlatkérő 8 szakértői órát ért)
Az alkalmazások technikai környezete a következő komponensekből áll:
• Red Hat Linux 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 a szerverek számára;
• Oracle Enterprise Edition 12.1.0.2 kiadás;
• Tuxedo Szerver 11.1.1.2.0 kiadás;
• Tuxedo Kliens 11.1.1.2.0 kiadás;
• Visual Studio 2008;
• Rogue Wave Studio 2006;
• iConvert XML-EDIFACT konverter;
• Konfiguráció menedzsment eszköz (PVCS);
• XML parser;
• Apache Tomcat 6.0.43 web szerver;
• Windows 7 a kliens számára;
• XLC 8.0 Compiler;
• TCP/IP;
• Az Oracle, a Tuxedo middleware és az iConvert licencköteles;
Az egyes alkalmazások C, C++ és Java programnyelveken készültek.
A fenti környezet a közös domain-hoz való kapcsolódást szolgáló CCN/CSI és EDIFACT környezetet is magában foglalja.
Az alkalmazásokat a DG-TAXUD (Európai Unió Bizottságának Adózási- és Vámuniós Főigazgatósága) által készített specifikációk alapján készültek el és vannak karbantartva.
Az NCTS-nek évente legalább 40.000.000 üzenetet kell feldolgoznia,
Jótállás: a fejlesztett szoftverekre 12 hónap
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.a) alkalmassági követelményre bemutatott egy választott szakember többlettapasztalata, legfeljebb további 36 hónap (hónap) 3
2 Az M.1.b) alkalmassági követelményre bemutatott egy választott szakember többlettapasztalata, legfeljebb további 36 hónap (hónap) 3
3 Az M.1.c) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata, legfeljebb további 36 hónap (hónap)  3
4 Az M.1.d) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata, legfeljebb további 36 hónap (hónap) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 88
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 13. § (2) bekezdése alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kr. 3. § (2) bekezdése és az EKR rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön kell benyújtania az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10.§ gb) pont), figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén azon gazdasági szereplők, amelyek nem az EKR rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazottak, az Ajánlatkérő által kiadott nyilatkozatminta kitöltésével és benyújtásával teszik meg a nyilatkozatot.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön formanyomtatványt (EKR űrlap) kell benyújtania az EKR rendelet 13. § figyelembevételével.
A Kr. 3. § (2) bek és az EKR rendelet 13. § (2) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M1. Ajánlattevő mutassa be a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya;
- szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajza, mely alapján egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés;
- a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
M2. A Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az igazolás módja a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra esőhányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, kivéve a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti esetet.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben, továbbá az EKR rendelet 12. § (2)bekezdésében és 13. §-ban foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést az EKR rendelet 13. § (2) bek-re is figyelemmel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik olyan szoftvertervező szakemberekkel, akik felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai szintű) gazdasági és/vagy műszaki területen szerzett végzettséggel, és gazdasági és/vagy műszaki képzettséggel és összességében az alábbi, egyenként legalább 24 hónap időtartamú, DG-TAXUD által kiadott specifikációk szerint fejlesztett rendszer tekintetében támogatási és/vagy fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tapasztalatokkal rendelkeznek az alábbi technológiák terén:
• Redhat Linux
• Oracle 12c
• Tuxedo 11G
• EDIFACT
• XML
• C programozási nyelv
• C++ programozási nyelv
• Java programozási nyelv
• iConvert XML-EDIFACT konverter.
Az M.1.a) alkalmassági követelmény legfeljebb 3 fő szakemberrel teljesíthető.
M.1.b) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik olyan szoftverfejlesztő szakemberekkel, akik felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai szintű) gazdasági és/vagy műszaki területen szerzett végzettséggel és összességében az alábbi, egyenként legalább 24 hónap időtartamú, DG-TAXUD által kiadott specifikációk szerint fejlesztett rendszer tekintetében támogatási és/vagy fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tapasztalatokkal rendelkeznek az alábbi technológiák terén:
• Redhat Linux
• Oracle 12c
• Tuxedo 11G
• EDIFACT
• XML
• C programozási nyelv
• C++ programozási nyelv
• Java programozási nyelv
• iConvert XML-EDIFACT konverter.
Az M.1.b) alkalmassági követelmény legfeljebb 3 fő szakemberrel teljesíthető.
Az M1.a-b) pontokban meghatározott 9 féle technológiai tapasztalatot a legfeljebb 3-3 fő szakembernek szakértelmi csoportonként együttesen kell teljesíteni, tehát egy szakembernek nem kell rendelkeznie mind a 9 féle tapasztalattal, azonban a 3-3 fő szakembernek összességében rendelkeznie kell mind a 9 féle meghatározott paraméterű tapasztalattal adott szakértelmi csoport tekintetében.
M.1.c) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 1 fő tesztelő szakemberrel, aki felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai szintű) gazdasági és/vagy műszaki területen szerzett végzettséggel és legalább 24 hónap időtartamú informatikai rendszerek tesztelése területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M.1.d) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 1 fő minőségbiztosító szakemberrel, aki felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai szintű) gazdasági és/vagy műszaki területen szerzett végzettséggel és legalább 24 hónap időtartamú informatikai rendszerek minőségbiztosítása területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember több alkalmassági követelmény tekintetében is bemutatható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében minimum 750 szakértői napot vagy 6000 szakértői órát magában foglaló az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített referenciával, amely igazolja, hogy támogatott és fejlesztett egy olyan informatikai rendszert, amelynek minimális üzenettovábbítási mennyisége évi legalább 20.000.000 (húszmillió) darab és működése Tuxedo middleware és Java technológián alapul. A referenciák között legalább az egyiknek az Európai Unió Bizottságának Adózási- és Vámuniós Főigazgatósága által készített specifikációnak megfelelő vámszakmai tranzakciós rendszer fejlesztésére kell vonatkoznia.
Az M.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel (referenciával) is teljesíthető.
Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek irányadók.
Alkalmazott kötbérek: késedelmi kötbér (alapja: támogatás esetén az érintett szolgáltatás nettó havi ellenértéke, fejlesztés esetén a megrendelőben vállalt szállítási határidő mulasztása esetén a felek között a megrendelésben előre egyeztetett erőforrásigény alapján számított nettó szolgáltatási ellenértéke, mértéke: késedelem 1-10.napja között 0,5%/naptári nap, 11. napjától 1%/naptári nap, de támogatás esetén legfeljebb a teljes nettó ellenszolgáltatás 25%-a, fejlesztés esetén az adott megrendelés ellenértékének 25%-a), meghiúsulási kötbér (alapja: a nem teljesítéssel érintett szolgáltatások nettó ellenértéke, mértéke: 30%).
AK a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint.
AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 §-ra.
Részletek a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15. – 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A II.2.5. pontban meghatározott értékelési részszempontok részletezése:
1.1. Rendszertámogatás nettó ajánlati ár (nettó Ft/3év) – Súlyszám: 44
1.2. Szakértői nap (nettó Ft/fő)- Súlyszám: 44
2.1. Az M.1.a) alkalmassági követelményre bemutatott egy választott szakember alkalmassági minimumkövetelményként megajánlott, 24 hónap feletti, ugyanazon területen szerzett többlettapasztalata (legfeljebb további 36 hónap)- Súlyszám: 3
2.2. Az M.1.b) alkalmassági követelményre bemutatott egy választott szakember alkalmassági minimumkövetelményként megajánlott, 24 hónap feletti, ugyanazon területen szerzett többlettapasztalata (legfeljebb további 36 hónap)- Súlyszám: 3
2.3. Az M.1.c) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményként megajánlott, 24 hónap feletti, informatikai rendszerek tesztelése területen szerzett többlettapasztalata (legfeljebb további 36 hónap)-Súlyszám: 3
2.4. Az M.1.d) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményként megajánlott, 24 hónap feletti, informatikai rendszerek minőségbiztosítása területen szerzett többlettapasztalata (legfeljebb további 36 hónap)-Súlyszám: 3
Pontozás: 0-100, értékelés módszere: 1. résszempont és alszempontjai: fordított arányosítás, 2. részszempont és alszempontjai:, egyenes arányosítás. A Kbt. 77.§ (5) bekezdése alapján, ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely alacsonyabb összegű (az 1.1. és 1.2. értékelési szempontok súlyozatlan összege) megajánlást tartalmaz.
2.Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésre és a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell szoftverfejlesztési tevékenységre vonatkozóan ISO 9001 minőségirányítási szabvány alkalmazására vonatkozó tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer egyéb bizonyítékaival.
3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
4. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bek szerint nyilatkozatot (közös ajánlattétel esetén a benyújtási mód részletezése a közbeszerzési dokumentumokban), továbbá a Kbt. 66. § (5) bek szerinti felolvasólapot az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek szerinti információkat.
6. Kiegészítés a III.I.1) ponthoz: A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
7.Ajánlatkérő a bírálat során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. A kiegészítő tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kerül megküldésre valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte.
10. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
11. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
12. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
13. Részajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások tekintetében nem lehetséges a rész ajánlattétel, mert célja olyan rendszerek karbantartása és fejlesztése, amelyeknek az azzal szemben megfogalmazott komplex szakmai igényeknek megfelelő működést kell megvalósítaniuk. A rendszer fejlesztésének részekre bontása komoly kockázatot jelent. Fontos, hogy az egyes részek összehangolt működése megvalósuljon, ezért a feladat egy kézben tartása szükséges, tekintettel arra, hogy 7/24 működtetésű üzletkritikus rendszerekről van szó és folyamatos támogatás szükséges.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
15. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 10-13. §-a szabályozza.
16. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozat is).
17. Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges Magyarország alaptörvénye 39. Cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesüléséről.
18. Az M.1. és M.2. alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
19. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu.
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031
21. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák