Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/192
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.04.
Iktatószám:17868/2018
CPV Kód:71311300-4
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000732192018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000732192018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GSM-R 2 projekt NOBO, DEBO eljárások
Hivatkozási szám: EKR000732192018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311300-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés „Az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 30/2010. (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása a GSM-R rendszer 2. ütem projekt esetében”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GSM-R 2 projekt NOBO, DEBO eljárások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311000-1
További tárgyak:71311100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 30/2010. (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és Nemzeti Szabályok szerinti (Továbbiakban NSZ.) (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.
A nyertes AT feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- Rendszerelemekre vonatkozó EK Megfelelőségi Nyilatkozatok vizsgálata,
- EK-hitelesítési eljárások elvégzése 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 modul szerint,
- Közbenső EK-hitelesítési Nyilatkozatok (ISV) kiállítása,
- EK-hitelesítési Tanúsítványok kiállítása,
- Nemzeti Szabályoknak (NSZ) való megfelelőségértékelési eljárások elvégzése,
- Közbenső NSZ hitelesítési Nyilatkozatok (ISV) kiállítása,
- NSZ hitelesítési Tanúsítványok kiállítása,
- UNISIG Subset-093-nak való megfelelőségről szakértői nyilatkozatok kiállítása,
- EK-hitelesítést kisérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- NSZ hitelesítést kisérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- Rendszertervek megfelelőségéről, tervellenőrzésről szóló írásbeli jelentések elkészítése.
A fentieken kívül általános feladatai:
- Tanúsítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki-szakértői tevékenység ellátása,
- Tanúsítói bejárások szervezése projektek által érintett munkaterületeken,
- Ellenőrzési eljárásrendet készít és ütemterv szerint végzi a feladatot,
- Szakértelmével támogatja/ellenőrzi a használatbavételi eljáráshoz szükséges dokumentáció összeállítását, együttműködés a Hatóságokkal,
- Együttműködés Kivitelezést megvalósító vállalkozóval.
A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes AT a feladatait köteles ellátni:
Összesen ~2255 km normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszon a GSM-R rendszer tervezési és kivitelezési munkák:
• GSM-R rádióhálózat (BTS-ek, repeaterek, antennák, tornyok, antennatartó szerkezetek, kültéri kabinetek, villamosenergia-ellátás, klimatizálás, biztonságtechnika, vagyonvédelem) tervezése és kivitelezése.
• Legalább 2 db teljesen azonos hardver konfigurációjú és szoftver verziójú BSC tervezése és kivitelezése.
• IP/MPLS és DWDM alapú átviteltechnikai hálózat tervezése és kivitelezése.
• GSM-R rendszerhez kapcsolódó diszpécser rendszer tervezése és kivitelezése ~212 helyszínen.
• Fényvezető kábel hálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott vonalszakaszokra és optikai hurokzárásokra:
o Új fényvezető kábelek és alépítmény: ~1868 km,
o Új fényvezető kábelek behúzása meglevő alépítménybe: ~444 km,
o Új fényvezető kábelek új oszlopsoron: ~129 km,
o Új fényvezető kábelek vasúti felsővezetéken: ~ 117 km.
• GSM-R rádióhálózatot kiszolgáló bázisállomás infrastruktúra tervezése és kivitelezése.
• Üzemeltetést és karbantartást támogató rendszerek (OSS) tervezése és kivitelezése.
• Ajánlatkérő kapcsolódó ETCS 2 projektjeiben (~135 km) megvalósult RBC-k illesztése GSM-R rendszerhez, együttműködési tesztek elvégzése érintett GSM-R szakaszonként.
• A Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve alapján elfogadott 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 Modul szerint, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok megszerzése.
• A projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges
o összes rendszerterv, típusterv, szakági terv, tesztterv, kiviteli terv és engedélyes terv elkészítése,
o a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági),
o rádióhálózat hangolása és optimalizálása,
o a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.
• Megvalósulási tervdokumentációk elkészítése.
• Rendszerintegráció.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. AF III.1.3)M.2.1)pontjában meghatározott szakember rendelkezik vasútépítő projektmenedzser képzettséggel (az M.2.1.pontban meghatározott alk.min. körében meghatározottakon felül) (igen-nem) 20
2 3. AT rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményen felül plusz egy fő, a felhívás III.1.3) M.2.4) pontjában meghatározott végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (igen-nem) 10
3 4.AFIII.1.3)M.2)megh.szakemberek közül legalább1fő, a min.köv.felül rendelkezik MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal,v a jogosultság megszerzéséhez szüks.végzettséggel és gyak-i idővel(igen-nem) 10
4 5.AFIII.1.3)M.2)megh.szakemberek közül legalább1fő,a min.köv.felül rendelkezik MV-KÉ v.azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szüks.végzettséggel és szakmai gyak-i idővel 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 52 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1., IKOP-3.1., IKOP-3.2. és 2015-HU-TM-0053-W projektek (a CEF kötelezettségvállalás azonosítója: ZE970003., a CEF TSZ azonosítója: CEF/764-6/2017-NFM_SZERZ) A támogatás intenzitása: 100 % CEF: 44,000000% IKOP: 56,000000%
II.2.14) További információ:
AKa Kbt.53. § (6)bek.alapján rögzíti, hogy az IKOP-2.,IKOP-3.1.0,IKOP-3.2.0.projekt tekintetében támogatásra irányuló igényt fog benyújtani és AKa támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Az értékelés során kiosztható pontszám: 0-10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) II.fej.ben foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kb. 64.§ és a Kr. 4.§ (3) bek.-re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell elektronikus űrlap formájában benyújtani.
A kiz. okok igazolása körében benyújtott nyil-oknak a AF feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re, valamint a 13. § rendelkezéseire.
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§ (5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbiakban megh. dok-ok benyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4) bek. alapján:
NY.1.) AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti NYTban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTkban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9)és69.§(11) bek. is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
NY.1.)Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X.30.)Korm.rend.8.§(1)bek.)
III.2.1. pont kieg.:
- 30/2010(XII.23.)NFM rend.„A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról”
- 46/2015.(VIII.26.)NFM rend.„a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról”
- 2009. évi CXXXIII.törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
- 315/2009.(XII.28.)Korm. rend.a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
- 60/2011.(XI. 25.)NFM rend.a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről
Továbbiak KD-ban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell elektronikus űrlap formájában benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek-re, valamint a 13. § rendelkezéseire.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján AT csatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan közbesz. tárgyából (vasúti strukturális alrendszerekre vonatkozó vizsgálati és/vagy megfelelőségértékelési tevékenység folytatása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyil-át, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alk. igazolására a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasúti strukturális alrendszerekre vonatkozó vizsgálati és/vagy megfelelőségértékelési tevékenység folytatása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 150.000.000,- Ft-ot.
Az alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell elektronikus űrlap formájában benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re, valamint a 13. § rendelkezéseire.

Az alábbi dok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(7),(9) és(11) bek. és a Kbt.69. §(11) bek. is
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 72 hó-ban teljesített ref. ismertetését.
A ref-t a Kr. 22. § (1) és (5) bek. szerint kell igazolni.
Az ig./nyil. tartalma a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel:
• szerződést kötő másik fél (név, székhely),
• szolgáltatás tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap)
• szolgáltatás mennyisége (az alk.min.köv. figyelemmel)
• minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,
• nyil. arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf. történt-e.
M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek (szervezeteknek) – kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. köv-re kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
c) szakemberek végz., képz. ig. dok-ok egyszerű másolat;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.
Ha bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);
ha a bemutatott szakember nem szerepel nyilvántartásban, vagy nem ellenőrizhető nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az AF feladását megelőző 108 hónapon belül megkezdett és 72 hónapon belül szerződésszerűen teljesített alábbi referenciamunkákkal:
M.1.1) A vasúti közlekedési infrastruktúra területén végzett, az Európai Parlament és Tanács 2008/57/EK irányelv, illetve a 30/2010. (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (Debo) szerint lefolytatott hitelesítési eljárásra vonatkozó referenciákkal, amelyek tartalmaztak együttesen legalább összesen 100 km hosszúságú, országos közforgalmú vasúti pályára vonatkozó „ellenőrző-irányító és jelző” (CCS) alrendszer megfelelőség értékelését;
M.1.2) Legalább 1 db, összesen 50 km hosszúságú, az EGT területén található országos közforgalmú vasúti pályára vonatkozó, vasúti közlekedési infrastruktúra területén végzett, rendszertervek és/vagy kiviteli tervek tanúsítási szempontú felülvizsgálata tárgyú referenciával.
A referenciamunka akkor tekinthető befejezettnek, ha a referenciamunka teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás kiállítására a felhívás feladását megelőző 72 hónapon belül sor került.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M.2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő okleveles villamosmérnöki és/vagy építőmérnöki, vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel rendelkező projektvezetővel, aki legalább 36 hó projektvezetői gyakorlattal rendelkezik vasút tervezése és/vagy kivitelezése területén, és részt vett legalább 1 db vasúti projektre vonatkozó tanúsítás szakmai támogatásában
M.2.2) 1 fő szakemberrel, aki okleveles építőmérnök és/vagy építőmérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy mérnök informatikus végzettséggel/képzettséggel, vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel, és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet MV-TE jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
M.2.3) 1 fő szakemberrel, aki okleveles építőmérnök és/vagy építőmérnök, vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2.4) 1 fő szakemberrel, aki okleveles közlekedésmérnök és/vagy okleveles villamosmérnök és/vagy okleveles gépészmérnök és/vagy közlekedésmérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy gépészmérnök, vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VV és/vagy ME-KÉ-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Az M.2.2., M.2.3. és M.2.4. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében ugyanazon szakember is megjelölhető, az M.2.1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelményre kizárólag különböző szakember jelölhető meg.
AK közbeszerzési eljárást a 424/2017.(XII.19.)Korm.r. alapján elektronikus úton bonyolítja.Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: excel,olvasható és nem szerkeszthető pdf, továbbá zip fájl.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.1.1) pontban foglaltak szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerz.t bizt. köt.ek: késedelmi és meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§(1),(5), (6) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek., 272/2014.(XI.5.)Kr.ben meghatározott utófinanszírozás szabályai és a 22/2017.(VI. 29.)NFM r.
AK előleget nem biztosít.
Jótállás: igazolt szerződésszerű teljesítéstől számított 24 hó
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme:HUF
A részletek a KD-ban.
A II.2.7.pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja:Teljesítési határidő:a „GSM-R rendszer 2. ütem tervezése és kivitelezése”Projekt utolsó átadott Teljes Hálózat átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárását követő naptól számított30.nap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bek.szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az értékelés módszere:
1. részszempont: fordított arányosítás,
2.-5. értékelési részszempont: pontozás
Az értékelés során kiosztható pontszám:0-10
Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap- az elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot az ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére.
- AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya
- a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.
- a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)
- szakmai ajánlat: értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.; és a követelményekre adott válaszok a műszaki leírás III.1.1.3 fejezet alapján
- Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil.
- közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § rendelkezésire.
AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani az EKR rendelet 10. § - 13. §-val összhangban.
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 2.000.000. Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Nyertes ATköteles szerződéskötés időpontjára KD-ban foglalt felelősségbiztosítást kötni. Követelmények: éves kárérték legalább 250 millió HUF és legalább 100 Millió HUF/káresemény összegű, a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőség-értékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011.(XI. 25.) NFM r alapján olyan szakmai felelősségbiztosítással, amely tartalmazza a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010 (XII. 23.)NFM r, hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003 (XII. 27.)GKM r és az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998 (VII. 3.)KHVM r-hez kapcsolódó általános műszaki tanácsadáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítást is.
AKszerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.1.3)M/2.2.–M/2.4.pontok tekintetében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:
- A III.1.3) M/2.2. pont tekintetében megjelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TE (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultsággal.
- A III.1.3) M/2.3. pont tekintetében megjelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-M (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultsággal.
- A III.1.3) M/2.4. pont tekintetében megjelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) és vagy ME-KÉ-VV érvényes jogosultsággal.
AKa IV.2.6)pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
FAKSZT: dr. Tóth Anita, lajstromszám: 00232, dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241, dr. Pete Judit, lajstromszám: 00353
AK nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert a V000.02 GSM-R rendszer 2. ütem tervezését és kivitelezését egy vállalkozó fogja elvégezni, sok szakág és szakma munkájának együttműködésében. A GSM-R szakaszokat külön-külön kell hitelesíteni és a teljes hálózat elkészültével az egészet együtt is. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára történő egységes rálátást kíván. Részekre bontás esetén az egymásra épülő feladatok közötti határfelületetek kialakítása miatt többlet kommunikációs, koordinációs terhet jelentene, ami egyeztetési nehézségekhez, az ellenértékének jelentős növekedéséhez vezetne, szolgáltatás minőségére, a szerz. telj. más körülményeire kedvezőtlen hatással lenne.
AK a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást fog alkalmazni, abban az esetben, ha a kapcsolódó építési beruházás esetén, ahhoz új építési beruházásra kerül sor, az új építési beruházáshoz kapcsolódó Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása ellátására, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg azonos vagy hasonló szolgáltatások teljesítésére, azonos szerződéses feltételekkel, mint tárgyi eljárás keretében. Ebben az esetben AK a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében beszerzett kapcsolódó szolgáltatások becsült értékét jelen közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából.
Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként rögzíti, hogy a Nyertes Ajánlattevőnek és/vagy alvállalkozóinak rendelkeznie kell 2009. évi CXXXIII. tv, a 315/2009. (XII. 28.) Kr. és a 60/2011 (XI. 25.) NFM r szerint „Designated Body” (DeBo) tevékenységre vonatkozó jogosultsággal, valamint a 2008/57/EK ie szerint érvényes bejelentéssel, azaz „Notified Body” (NoBo) jogosultsággal.
AKalkalmazza a Kbt.75. §(2)bekezdés e)pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák