Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/201
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.16.
Iktatószám:18400/2018
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:MVMI Informatika Zrt
Teljesítés helye:MVMI Zrt., 7030 Paks, Vasút u. 1. Teljesítés további helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, HRSZ:8803/17
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polgár Zsolt
Telefon: +36 204814669
E-mail: kozbeszerzes@mvm-informatika.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763532018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763532018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Asset Suite 6 upgrade megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000763532018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás keretében Asset Suite 6 upgrade megvalósítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében Asset Suite 6 upgrade
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: MVMI Zrt., 7030 Paks, Vasút u. 1.
Teljesítés további helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, HRSZ:8803/17
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás célja az MVMI Zrt. által üzemeltetett MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél alkalmazott Asset Suite 6.0.2 integrált műszaki, vállalatirányítási rendszer verzióváltása a legfrissebb, Asset Suite 9 főverziójú kiadásra (a továbbiakban: szoftver upgrade) a jelen felhívásban és a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint 491.859.286 Ft keretösszeg erejéig, azzal, hogy Ajánlatkérő (AK) a keretmegállapodás (KM) hatálya alatt nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg lehívására.
A szoftver upgrade 2 műszaki terjedelmet foglal magában. A terjedem a műszaki leírás dokumentumban tételesen meghatározott fix terjedelemből és 2200 óra , a Megrendelői igényeknek megfelelően felhasználható keretből áll.A szoftver upgrade kapcsán az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie a keretmegállapodás (KM) hatálya alatt:
- Licensz biztosítása az Asset Suite rendszerhez (3rd party komponensek nélkül) a verzióváltás időszakára.
- Fejlesztéseket tekintve:
 Előzetes elemzésnek megfelelően definiált fejlesztések újra fejlesztése a gyártó által biztosított új technológiával. A tételes fejlesztési lista a műszaki leírás 3.3. pontja tartalmazza.
 2200 munkaórányi szakértői kapacitás (a továbbiakban: fejlesztői keret) a részleteiben meg nem határozott, de a funkcionális megvalósításhoz szükséges fejlesztések esetén, amelynek technológiai megvalósítás tekintetében meg kell, hogy egyezzen a az előzetesen deffiniált Műszaki Leírás szerinti terjedelem technológiai eszköztárával, azzal, hogy ezen fejlesztői keret lehívására a KM hatálya alatt nem köteles AK.
 Asset Suite oldali interfész programok módosítása a legújabb gyártói technológiák és technikák alkalmazásával.
- Gyártói adatkonverziós technológiák alkalmazása a projektben, szükség esetén a gyártói eljárások hibajavítása és módosítása, finomhangolása a projekt körülményeinek megfelelően.
- A termékben végrehajtott változtatások (fejlesztések) miatti hibajavítások az ajánlat tevő által eszközölt terjedelemben.
- Konzultációs támogatás a jelen eljárás eredményeként létrjevő KM hatálya alatt a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.
A részletes feladatleírás a műszaki leírás határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakemberek teljesítéshez minimálisan elvárt szakmai tapasztalat feletti szakmai tapasztalata (KD-ben részletezettek szerint) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Meghosszabbítás időtartama maximum 10 hónap, amelynek részletes feltételeit a KM tartalmazza.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: AK nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát, csak adminisztratív okból került megadásra a fenti szám.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pontban megadott érték nem a becsült érték, AK nem kívánja meg-adni a becsült értéket. AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredeménytelenségi okot jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (RJ), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatának benyújtásakor, a Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával, a Kr. 3-4. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének. Közös részvételre történő jelentkező esetén a közös RJ mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha az RJ az előírt alkalmassági követelményeknek szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja.
Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott RJ az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kr. 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT az ajánlatban csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában RJ részvételi jelentkezésében a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AK kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.
RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, a Kr. 13.§-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolata (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás bemutatása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és RJ alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó -általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett RJ esetében, amennyiben RJ (közös RJ) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja RJ adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
RJ alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései szerint is igazolhatja.
RJ-nek az EKKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia a Kr. 1. § (1) bekezdése, 2. § (1) bekezdés c.) pontja, (5) bekezdése és 3. §-a alapján, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas RJ (közös RJ), amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egyik évben sem volt negatív.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan a RJ, ha RJ működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából Asset Suite verzióváltás projektekből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 368.000.000HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) bekezdése c.) pontja, (5) bekezdése és 3. §-a alapján alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az RJ megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbi dokumentumok benyújtásával igazolja:
M1.) RJ a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatás nyújtására vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját)(év/hónap/nap bontásban), teljesítés helyét, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös RJ-k a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek
RJ alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.
M2.1-M2.2.) Azon szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, kell megadni akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk, amely tartalmazza az angol vagy magyar nyelvű tárgyalóképes, felsőfokú nyelvtudásra történő hivatkozást is.
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozni szükséges rendelkezésükre állásuk tekintetében. RJ köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert, mely pozícióra jelöli (Kr. 21. § (3) bek. b.) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan RJ, ha nem rendelkezik:
M.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapban) belül megkezdett, a vizsgált időszak (36 hónap) alatt szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, összesen legalább nettó 368.000.000 HUF ellenértékű PassPort vagy Asset Suite rendszer informatikai rendszerfejlesztés, bevezetés vagy verzióváltás tárgyú referenciával/referenciákkal, amely legalább100 főt foglalkoztató cégekre vonatkozik.
Alkalmatlan RJ, ha nem rendelkezik:
M2.1) legalább 1 fő informatikai üzleti elemző / rendszerszervező szakemberrel, aki rendelkezik:
• középfokú vagy felsőfokú informatikai, mérnőki vagy gazdasági végzettséggel és
• legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal informatikai üzleti elemzés vagy rendszerszervezés területén, melyből legalább 12 hónap atomerőművi munkairányítás, konfiguráció menedzsment, ellátási lánc, üzemeltetés és berendezés megbízhatság üzleti folyamatokban szerzett rendszerszervezői tapasztalattal rendelkezik.
M2.2) legalább 3 fő informatikai fejlesztő szakemberrel, aki rendelkezik:
• középfokú vagy felsőfokú informatikai végzettséggel és
• legalább 36 hónap informatikai rendszer- vagy alkalmazás fejlesztésével kapcsolatban szerzett szakmai tapasztalattal, melyből legalább 12 hónap Asset Suite 9 főverziójú rendszer vagy azzal egyenértékű rendszerek fejlesztésében szerzett tapasztalat a következő komponensekben:
i. Compose For Asset Suite 9.5.
ii. Development Toolkit
iii. Integration Framework WorkBench
iv. HyperService Studio
v. Groovy script
vi. Jasper Riports
vii. Batch programok
A RJ M.2.2. pontban meghatározott szakembereinek együttesen kell biztosítaniuk az i-vii pontokban felsorolt komponensek fejlesztésére vonatkozó kompetenciák rendelkezésre állását.
A szakembereknek angol vagy magyar nyelven tárgyalóképes, felsőfokú nyelvtudással kell rendelkezniük.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös RJ-k a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.
RJ alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseit a teljesítés során megfelelően alkalmazza. AK a Kbt. 134. § (6) bekezdésében előírt módon, a szerződés hatálya alatt, az AK által teljesített ellenérték 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosíték nyújtását írja elő. A fizetési feltételeket, a számlázás feltételeit, valamint a szerződést megerősítő kötelmeket (különösen a kötbérre vonatkozó részletes rendelkezéseket) az Ajánlattételi Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Értékelés módszere:
A II.2.5) pontban ismertetett értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 1-10 pont.
1. részszempont szakmai tapasztalat esetében a sorbarendezés az KD-ban meghatározott sávok alapján, 2. részszempont: fordított arányossággal a közbeszerzési dokumentumban meghatározott képlettel számolva.
Az értékelésre vonatkozó részletes leírást a KD tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/11/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
EHR karakterkorlát okán részletes kifejtés a részvételi közbeszerzési dokumentumokban (KD).
1. Felhívjuk RJ-kfigyelmét a Kbt. 35.§ és 36.§ (1) bek-ben és a Kbt. 44. § bek., 53.§ (5) bek.-ben foglaltakra.
2. Az eljárás nyelve magyar. A dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2) bek. alkalmazandó.
3. A Kbt. 56.§ alapján kieg. táj. kérhető, KD V. pontban foglaltak szerint.
4. AK által elkészített KD-t a Kbt. 57.§ szerint ajánlatonként legalább egy RJ-nek vagy az részvételijelentkezésben megnevezett alváll.-nak elektronikus úton el kell érnie. A KD (és a reg. lap) teljes terjedelmében,díjmentesen hozzáférhető a I.3. pontban meghat. weboldalon. A reg. lapot a felhívás I.3. szerinti címre email-envagy faxon kell megküldeni.
5. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.
6. A részvételi jelentkezés benyújtandó az EKR-be. Kbt. 66.§ (1) bek.szerint az ajánlat formai követelményeinek részletes kifejtését a KD 1.5 pontja tartalmazza.
7. A részvételi jelentkezésbe csatolandó: a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó a Kbt. 47.§ (2)bek. alapján eredeti példányban, a Kbt. 66.§ (4) bek. és 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó (nemlegesválasz esetén is), a Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti – a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó – felolvasólap,a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó (nemleges válasz esetén is.), melyet az EEKD II. rész D)szakaszában kell megtenni,a Kbt. 67.§ szerint EEKD.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint. A Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén (korábban nem szereplő gazdaságiszereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
10. Ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésének napjától számított 30 nap.
11. RF és KD közötti eltérés esetében a RF-ben foglaltak az irányadóak.
12. Irányadó időzóna: „Magyarország, Budapest, CET, GMT+1”.
13. Jelen eljárásban FAKSZ: dr. Molnár Beáta, lajstromszám: 00107.
14. A végleges ajánlattételhez szükséges nyilatkozatokat, az együttműködési kötelezettségvállalások körét a KD és az ajánlattételi KD tartalmazzák.
15. A szolgáltatást a nyertes ajánlattevőnek több fázisban kell teljesítenie.
16. AK a részajánlat tétel lehetőségét nem engedi meg, tekintettel arra, hogy egységes műszaki megoldás teljesítése indokolt.
17. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötésének feltétele, hogy AT rendelkezzen a szerződés teljes futamidejére káreseményenként és évente összesen legalább 350.000.000 Ft/év vagy 350.000.000 Ft/káresemény biztosítási összegű érvényes, általános felelősségbiztosítással.
18. Érvényes végleges ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő rendelkezzen a műszaki leírásban meghatározott Asset Suite informatikai rendszerben és Asset Suite rendszer oldali interfészek továbbfejlesztések, módosítások megvalósítására és üzembe helyezésére vonatkozóan szükséges rendelkeznie az Asset Suite alaprendszert alkotó szoftverek szellemi tulajdonjogának kizárólagos vagyoni jogi jogosultja (ABB Switzerland Ltd. (CH-101.531.426) cégjegyzési számon bejegyzett vállalat, székhely: Braun Boveri Strasse 6, (CH-5400 Baden, Svájc)) által kiadott cégszerű felhatalmazásával.
19. Feltételes közbeszerzés AK jelen közbeszerzéséhez minisztériumi jóváhagyása szükséges. AK a hatáskörrel rendelkező minisztériumi jóváhagyást olyan, ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti, ami alapján a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldéséig az illetékes Minisztérium jóváhagyása nem érkezik meg.
20. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. szerint kell eljárni. A szerződés teljesítésének kezdési időpontja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetére tekintettel változhat.
21. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a P1. és M1-M2. alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/11/12 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. XXI. fejezete szerint.
A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokoltsága: A szerződés jellegéhez, összetettségéhez kapcsolódó sajátos körülmények és az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat különös tekintettel arra, hogy a tárgyalások során a műszaki tartalom és az ahhoz kapcsolódó megvalósítás egyeztetése szükséges.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák