Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/203
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.18.
Iktatószám:18408/2018
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
Telefon: +36 52512700/74490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
 
Hivatalos név: Tiszántúli Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19229403
Postai cím: Kálvin Tér 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gáborjáni Szabó Botond
Telefon: +36 52614380
E-mail: gszabo@silver.drk.hu
Fax: +36 52414400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.silver.drk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64944126
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dombrádi Zsolt
Telefon: +36 52509260/11670
E-mail: dombradi.zsolt@atomki.mta.hu
Fax: +36 52416181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000384762018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000384762018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-603 Új generációs integrált könyvtári platform
Hivatkozási szám: EKR000384762018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára és a vele közös adatbázisban és könyvtári platformon dolgozó debreceni tudományos és felsőoktatási szakkönyvtárak olyan új generációs integrált könyvtári platformot kívánnak beszerezni, amely komplex informatikai szolgáltatási környezetet biztosít a 21. századi könyvtári menedzsment folyamatok végzésére mind a hagyományos, mind a digitális és elektronikus dokumentumok esetében, és korszerű discovery típusú felületen kommunikál felhasználóival.
A kínált megoldás a hagyományos, a digitális és elektronikus dokumentumok kezelését SaaS konstrukcióban, felhőalapú multitenant integrált könyvtári platformként biztosítja, amely az ajánlatkérő oldalán minimális, end-user desktop eszközökre és helyi telepítést nem igénylő módon a szokásos böngészőkben indítható alkalmazásokra támaszkodik, míg a teljes hardver- és adatbázis üzemeltetés a szolgáltató oldalán történik.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-603_Új generációs integrált könyvtári platform
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára és a vele közös adatbázisban és könyvtári platformon dolgozó debreceni tudományos és felsőoktatási szakkönyvtárak (Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi György Könyvtár, MTA Atommagkutató Intézet Könyvtára) olyan új generációs integrált könyvtári platformot kívánnak beszerezni, amely komplex informatikai szolgáltatási környezetet biztosít a 21. századi könyvtári menedzsment folyamatok végzésére mind a hagyományos, mind a digitális és elektronikus dokumentumok esetében és korszerű discovery típusú felületen kommunikál felhasználóival.
A négy intézmény rekordparamétere:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára - 3,6 millió bibliográfiai és authority rekord,
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi György Könyvtár - 0,2 millió bibliográfiai és authority rekord,
Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára - 0,2 millió bibliográfiai és authority rekord,
MTA Atommagkutató Intézet Könyvtára - 0,02 millió bibliográfiai és authority rekord.
A cél egy új generációs integrált könyvtári platform beszerzése, amely lefedi a könyvtár hagyományos és online szolgáltatásinak és belső adminisztrációs munkafolyamatainak összességét és integrációs eszközöket biztosít a potenciálisan kapcsolható környező szolgáltatásokkal. Csak egy ilyen rendszer garantálhatja a modern felsőoktatási környezet számára a minőségi és világszínvonalú információs szolgáltatásokat, mellyel elősegíthető az egyetem versenyképességének növekedése a régióban.
A kínált megoldás a hagyományos, a digitális és elektronikus dokumentumok kezelését SaaS konstrukcióban, felhőalapú multitenant integrált könyvtári platformként biztosítja, amely az ajánlatkérő oldalán minimális, end-user desktop eszközökre és helyi telepítést nem igénylő módon a szokásos böngészőkben indítható alkalmazásokra támaszkodik, míg a teljes hardver- és adatbázis üzemeltetés a szolgáltató oldalán történik.
A részajánlat tétel kizárásának indoka:
A teljes könyvtári rendszer egységes működtetése miatt a részekre bontás nem előnyös, a kereső platformnak beépített funkciónak kell lennie, működése nem függhet más, külső szolgáltatástól.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A funkcionalitáshoz kapcsolódó szakmai elvárásokból az ajánlattevő által a teljesítés idejére vállalt szakmai elvárások száma (min. 207 db - max. 517 db) 25
2 Az informatikai minőséghez, szabványossághoz kapcsolódó szakmai elvárásokból az ajánlattevő által a teljesítés idejére vállalt szakmai elvárások száma (min. 69 db - max. 172 db) 15
3 Az ergonómiához, felhasználói élményhez kapcsolódó szakmai elvárásokból az ajánlattevő által a teljesítés idejére vállalt szakmai elvárások száma (min. 26 db - max. 65 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A legfeljebb 12 hónap implementálási - installálásra vonatkozó - időszakot követően 36 hónap a SaaS szolgáltatás nyújtásának az időtartama, mely 12 hónappal meghosszabbítható. Az implementálási időről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek, amennyiben rövidebb időt vállal a 12 hónapnál, úgy a szerződés időtartama annak megfelelően csökken.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Minőségi szempontok esetén Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb - két szélső értéktől való távolságok arányának módszere.
Ár: Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték kedvezőbb - fordított arányosítás módszere.
Ponthatár alsó-felső határa: 0-10.
További részletek:Tájékoztató ajánlattételhez domumentumban
AK fenntartja a jogot a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki (amely) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ba foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§,10.§,12-16.§-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 424/2017. Korm. r. 12.§ (2) bekezdés értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1)-M.2) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, az ismertetett szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (minimális tartalom: a teljesítés kezdő és záró időpontja (év-hónap-nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.
M.3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni tervezett szakemberek bemutatása végzettségük, képzettségük és gyakorlati idejük ismertetését tartalmazó nyilatkozat, valamint az adott személy által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a képzettség igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát és az adott személy által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint megállapított alkalmassági feltétel igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltakat is.
Az Ajánlattevőnek elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni és csak Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén kell benyújtaniuk az alkalmassági feltételnek való megfelelésük igazolását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére, miszerint amennyiben az (1) bekezdés alkalmazása során az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra, miszerint ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
- osztott adatbázisban legalább 3 könyvtárat kiszolgáló installáció - mely legalább 3 millió rekordot tartalmaz - (nyomtatott,.elektronikus és digitális forrás) referenciával. Kérjük a referenciában feltüntetni azokat kapcsolódó szolgáltatási felületeket, melyek a platform által kínált API-kra épülnek.
M.2) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
- olyan referenciával, mely szerint legalább 24 hónapja működtet legalább egy osztott adatbázisban, legalább 2 könyvtárat kiszolgáló, SaaS konstrukcióban működő új generációs integrált könyvtári platformot.
A referencia származhat egy vagy több szerződésből is.
Az M.1) és M.2) pontnak ugyanazon referenciával is megfelelhet Ajánlattevő.
A teljesítés kezdő és befejező idejét év-hónap-nap pontossággal kéri az Ajánlatkérő megadni.
M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
- legalább 1 fő szoftverfejlesztő, 1 fő hardverüzemeltető, 1 fő könyvtáros és 1 fő tréner szakemberrel.
A fenti M.1), M.2) és M.3) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előlegigénylési és részszámlázási lehetőséget biztosít (1 db előlegszámla - installálási díj 50 %-a, 3 db részszámla - installálási díj 50 %-a, 2 évig évente). A számla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt.135.§ (1),(6) bekezdéseiben, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/nap, alapja a nettó vállalkozói díj 20%-a, max. összege a nettó vállalkozói díj 20%-ának 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155.§ szerint.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU,EN
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/11/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlati határidő lejártát követően, kettő órával később végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
A Kbt. 68. § (4)-(5) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (AK) előírja a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattételt a 424/2017. Korm. r. 2.§ (3) bekezdésre figyelemmel.
2. A műszaki leírásban nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
3. A 424/2017. Korm. r. 5.§ (2) bekezdés alapján AK előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban kell benyújtani.
4. A magyar nyelven kívül angol nyelven is benyújtható az ajánlat.
5. Cégbírósághoz már benyújtott, de el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. Korm. r. 13.§ szerint kell eljárni. Ajánlattevő (AT) köteles a 321/2015.Korm. r. 13.§ szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni.
6. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró –közös ajánlattétel esetén valamennyi- AT, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
7. A 424/2017. Korm. r. 6.§ (9) bekezdés szerint a regisztrált jogi személy köteles az adataiban bekövetkezett változást a rendszerben haladéktalanul rögzíteni, hogy a folyamatban lévő eljárásban mindig az aktuális adatokkal szerepeljen.
8. AK felhívja AT figyelmét a dokumentumok benyújtásával kapcsolatban a 424/2017. Korm. r. 10.§ (1)-(2) bekezdéseire.
9. Amennyiben bármely csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar vagy nem angol nyelven kerül kiállításra, úgy azt AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles csatolni. A fordítás helyessége AT felelőssége.
10. AT, közös AT-k ajánlatukban, valamint a kapacitást nyújtó szervezet köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A 321/2015. Korm.r. 2.§ (5) bekezdésre figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
11. A 424/2017. Korm. r. 10.§ (4) bekezdés nem kerül alkalmazásra.
12. A 424/2017. Korm. r. 11.§ (1) bekezdés szerint hozza létre AK a felolvasólapot.
13. AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyben a műszaki leírás valamennyi pontjára ki kell térnie, pontonként legalább fél, legfeljebb 1 oldal terjedelemben.
14. AK a Kbt. 71.§ és a 424/2017. Korm. r. 11.§ (2) bekezdése szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
15. Közös ajánlattétel esetén ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35.§ és meghatalmazást a 424/2017. Korm. r. 13.§ (2)-(3) bekezdései szerint.
16. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat - ha releváns - csatolandó.
17. Ha AK az írásbeli összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést.
18. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
19. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ az irányadó.
20. AK helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
21. Az ajánlatok beérkezésével, felbontásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a 424/2017. Korm. r. 15. § (2)-(5) bekezdéseire.
22. A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges szerződési feltételek.
23. AT-nek csatolnia kell az általa vállalt szakmai elvárásokat tartalmazó listát, továbbá ha AK előírta, dokumentáció, részletes leírás stb. benyújtása is szükséges. A szakmai elvárás-lista hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt.71.§ (8) bekezdés b) pontjára, mely következtében AK a szakmai elvárás-lista hiánya esetén nem rendel el hiánypótlást, az az ajánlat érvénytelenségével jár.
24. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
25. FAKSZ: Dr. Nagy-Stieber Elek László - OO892
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák