Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/214
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.08.
Iktatószám: 18762/2018
CPV Kód: 79340000-9
Ajánlatkérő: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.;Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.;Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.;Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.;Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.;Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.12.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: 100%%-os állami tulajdonú nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44488592
Postai cím: Komor Marcell Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Újszászy Zsófia
Telefon: +36 15553033
E-mail: ujszaszy.zsofia@mupa.hu
Fax: +36 15553035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mupa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000292032018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000292032018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: 100%-os állami tulajdonú nonprofit kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hirdetési és médiaszolgáltatások (részajánlattal)
Hivatkozási szám: EKR000292032018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés(ek) keretében hirdetési és médiaszolgáltatások megrendelése a Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére — hat részben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 300000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
x csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 1
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Online közéleti és hírportál, programlisting
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: évi min. 20.000.000. AV elérés. (az adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés nagyságrendjének meghatározását segítik elő évi min. 1000 kommunikálandó esemény kapcsán).
Az ajánlattevő feladata online programportál és online közéleti portál dokumentációban részletezett paramétereknek megfelelő médiaportfoliójába tartozó médiumokban hirdetési szolgáltatások nyújtása. A megajánlott szolgáltatásnak minden kategóriára vonatkozóan kell tartalmaznia 1-1 médiumot.
A médiaportfolió kialakításakor tekintetbe kell venni a Müpa a BTF és a CAFe Budapest fesztiválok programkínálatának sokszínűségét – komolyzene, jazz, világzene, könnyűzene, tánc, irodalom, film, új cirkusz, kiállítások, ifjúsági programok – és célközönségének összetettségét. A szakmai ajánlatban ajánlatkérő részletes indoklást vár el minden javasolt médium vonatkozásában adatokkal alátámasztva. A szolgáltatás részét képezi továbbá pénzügyi és account feladatok ellátása és PR cikkek készítése.
Becsült érték: nettó 35.000.000,- HUF.
A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerint. A jelen eljárás tárgya különböző hirdetési és média szolgáltatások megrendelése. A szolgáltatás természete miatt a szerződés tárgyára vonatkozó feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt, vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szakmai ajánlatba foglalt szolgáltatások körének, terjedelmének, valamint az azzal kapcsolatosan az ajánlattevő és az ajánlatkérő együttműködési feltételeinek, jogainak és kötelezettségeinek tisztázása – tekintettel a reklám-és médiaszolgáltatások sajátos jellegére is – szükségessé teszi a feltételek tárgyalásos formában történő egyeztetését, konkretizálását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. A megajánlott kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján 30
2 4.1 Elérési mutatók (GRP/REACH/RPI) 15
3 4.2 Költséghatékonysági mutató (CPT) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 35000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szerződés határozott idejének lejártakor a rendelkezésre álló keret még nem merült ki, úgy meghosszabbítja a szerződést további 1 év időtartamra vagy a keret kimerüléséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Árra vonatkozó értékelési szempontok kibontva:
1. Nettó pénzbeli vállalási ár - Súlyszám 30
2. Nettó szolgáltatásbeli (barter) vállalási ár - Súlyszám 30
3. Az ellenszolgáltatáson belül a pénzbeli és a barter szolgáltatások aránya - Súlyszám 10

II.2.1)
Elnevezés: Közösségi hírrádió
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: évi min. 340 hirdetési módozat. (az adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés nagyságrendjének meghatározását segítik elő évi min. 1000 kommunikálandó esemény kapcsán).
Az ajánlattevő feladata hírprofilú rádió a dokumentációban részletezett paramétereknek megfelelő médiaportfoliójába tartozó médiumokban hirdetési szolgáltatások nyújtása. A megajánlott szolgáltatásnak minden kategóriára vonatkozóan kell tartalmaznia 1-1 médiumot.
A médiaportfolió kialakításakor tekintetbe kell venni a Müpa a BTF és a CAFe Budapest fesztiválok programkínálatának sokszínűségét – komolyzene, jazz, világzene, könnyűzene, tánc, irodalom, film, új cirkusz, kiállítások, ifjúsági programok – és célközönségének összetettségét. A szakmai ajánlatban ajánlatkérő részletes indoklást vár el minden javasolt médium vonatkozásában adatokkal alátámasztva. A szolgáltatás részét képezi továbbá pénzügyi és account feladatok ellátása és PR cikkek készítése.
Becsült érték: nettó 8.000.000,- HUF.
A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerint. A jelen eljárás tárgya különböző hirdetési és média szolgáltatások megrendelése. A szolgáltatás természete miatt a szerződés tárgyára vonatkozó feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt, vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szakmai ajánlatba foglalt szolgáltatások körének, terjedelmének, valamint az azzal kapcsolatosan az ajánlattevő és az ajánlatkérő együttműködési feltételeinek, jogainak és kötelezettségeinek tisztázása – tekintettel a reklám-és médiaszolgáltatások sajátos jellegére is – szükségessé teszi a feltételek tárgyalásos formában történő egyeztetését, konkretizálását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. A megajánlott kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján 30
2 4.1 Elérési mutatók (GRP/REACH/RPI) 15
3 4.2 Költséghatékonysági mutató (CPT) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szerződés határozott idejének lejártakor a rendelkezésre álló keret még nem merült ki, úgy meghosszabbítja a szerződést további 1 év időtartamra vagy a keret kimerüléséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Árra vonatkozó értékelési szempontok kibontva:
1. Nettó pénzbeli vállalási ár - Súlyszám 30
2. Nettó szolgáltatásbeli (barter) vállalási ár - Súlyszám 30
3. Az ellenszolgáltatáson belül a pénzbeli és a barter szolgáltatások aránya - Súlyszám 10

II.2.1)
Elnevezés: Tematikus zenei rádió (klasszikus és jazz)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: évi min. 2.800 hirdetési módozat. (az adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés nagyságrendjének meghatározását segítik elő évi min. 1000 kommunikálandó esemény kapcsán)
Az ajánlattevő feladata tematikus klasszikus és jazz zenei rádió a dokumentációban részletezett paramétereknek megfelelő médiaportfoliójába tartozó médiumokban hirdetési szolgáltatások nyújtása. A megajánlott szolgáltatásnak minden kategóriára vonatkozóan kell tartalmaznia 1-1 médiumot.
A médiaportfolió kialakításakor tekintetbe kell venni a Müpa a BTF és a CAFe Budapest fesztiválok programkínálatának sokszínűségét – komolyzene, jazz, világzene, könnyűzene, tánc, irodalom, film, új cirkusz, kiállítások, ifjúsági programok – és célközönségének összetettségét. A szakmai ajánlatban ajánlatkérő részletes indoklást vár el minden javasolt médium vonatkozásában adatokkal alátámasztva. A szolgáltatás részét képezi továbbá pénzügyi és account feladatok ellátása és PR cikkek készítése.
Becsült érték: nettó 9.500.000,- HUF
A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerint. A jelen eljárás tárgya különböző hirdetési és média szolgáltatások megrendelése. A szolgáltatás természete miatt a szerződés tárgyára vonatkozó feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt, vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szakmai ajánlatba foglalt szolgáltatások körének, terjedelmének, valamint az azzal kapcsolatosan az ajánlattevő és az ajánlatkérő együttműködési feltételeinek, jogainak és kötelezettségeinek tisztázása – tekintettel a reklám-és médiaszolgáltatások sajátos jellegére is – szükségessé teszi a feltételek tárgyalásos formában történő egyeztetését, konkretizálását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. A megajánlott kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján 30
2 4.1 Elérési mutatók (GRP/REACH/RPI) 15
3 4.2 Költséghatékonysági mutató (CPT) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 9500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szerződés határozott idejének lejártakor a rendelkezésre álló keret még nem merült ki, úgy meghosszabbítja a szerződést további 1 év időtartamra vagy a keret kimerüléséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Árra vonatkozó értékelési szempontok kibontva:
1. Nettó pénzbeli vállalási ár - Súlyszám 30
2. Nettó szolgáltatásbeli (barter) vállalási ár - Súlyszám 30
3. Az ellenszolgáltatáson belül a pénzbeli és a barter szolgáltatások aránya - Súlyszám 10

II.2.1)
Elnevezés: In- és outdoor hirdetési felületek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: évi min. 50 hirdetési módozat. (az adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés nagyságrendjének meghatározását segítik elő évi min. 1000 kommunikálandó esemény kapcsán)
Az ajánlattevő feladata in- és outdoor hirdetési felületek, egyéb megjelenési lehetőségek a dokumentációban részletezett paramétereknek megfelelő médiaportfoliójába tartozó médiumokban hirdetési szolgáltatások nyújtása. A megajánlott szolgáltatásnak minden kategóriára vonatkozóan kell tartalmaznia 1-1 médiumot.
A médiaportfolió kialakításakor tekintetbe kell venni a Müpa a BTF és a CAFe Budapest fesztiválok programkínálatának sokszínűségét – komolyzene, jazz, világzene, könnyűzene, tánc, irodalom, film, új cirkusz, kiállítások, ifjúsági programok – és célközönségének összetettségét. A szakmai ajánlatban ajánlatkérő részletes indoklást vár el minden javasolt médium vonatkozásában adatokkal alátámasztva. A szolgáltatás részét képezi továbbá pénzügyi és account feladatok ellátása.
Becsült érték: nettó 200.000.000,- HUF.
A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerint. A jelen eljárás tárgya különböző hirdetési és média szolgáltatások megrendelése. A szolgáltatás természete miatt a szerződés tárgyára vonatkozó feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt, vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szakmai ajánlatba foglalt szolgáltatások körének, terjedelmének, valamint az azzal kapcsolatosan az ajánlattevő és az ajánlatkérő együttműködési feltételeinek, jogainak és kötelezettségeinek tisztázása – tekintettel a reklám-és médiaszolgáltatások sajátos jellegére is – szükségessé teszi a feltételek tárgyalásos formában történő egyeztetését, konkretizálását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. A megajánlott kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján 30
2 4.1 Elérési mutatók (GRP/REACH/RPI) 15
3 4.2 Költséghatékonysági mutató (CPT) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szerződés határozott idejének lejártakor a rendelkezésre álló keret még nem merült ki, úgy meghosszabbítja a szerződést további 1 év időtartamra vagy a keret kimerüléséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Árra vonatkozó értékelési szempontok kibontva:
1. Nettó pénzbeli vállalási ár - Súlyszám 30
2. Nettó szolgáltatásbeli (barter) vállalási ár - Súlyszám 30
3. Az ellenszolgáltatáson belül a pénzbeli és a barter szolgáltatások aránya - Súlyszám 10

II.2.1)
Elnevezés: Heti és havi print felületek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: évi min. 4.800 hirdetési módozat. (az adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés nagyságrendjének meghatározását segítik elő évi min. 1000 kommunikálandó esemény kapcsán) Az ajánlattevő feladata heti- és havi print kiadványokkal kapcsolatban a dokumentációban részletezett paramétereknek megfelelő médiaportfoliójába tartozó médiumokban hirdetési szolgáltatások nyújtása. A megajánlott szolgáltatásnak minden kategóriára vonatkozóan kell tartalmaznia 1-1 médiumot.
A médiaportfolió kialakításakor tekintetbe kell venni a Müpa a BTF és a CAFe Budapest fesztiválok programkínálatának sokszínűségét – komolyzene, jazz, világzene, könnyűzene, tánc, irodalom, film, új cirkusz, kiállítások, ifjúsági programok – és célközönségének összetettségét. A szakmai ajánlatban ajánlatkérő részletes indoklást vár el minden javasolt médium vonatkozásában adatokkal alátámasztva. A szolgáltatás részét képezi továbbá pénzügyi és account feladatok ellátása és PR cikkek készítése.
Becsült érték: nettó 36.500.000,- HUF.
A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerint. A jelen eljárás tárgya különböző hirdetési és média szolgáltatások megrendelése. A szolgáltatás természete miatt a szerződés tárgyára vonatkozó feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt, vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szakmai ajánlatba foglalt szolgáltatások körének, terjedelmének, valamint az azzal kapcsolatosan az ajánlattevő és az ajánlatkérő együttműködési feltételeinek, jogainak és kötelezettségeinek tisztázása – tekintettel a reklám-és médiaszolgáltatások sajátos jellegére is – szükségessé teszi a feltételek tárgyalásos formában történő egyeztetését, konkretizálását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. A megajánlott kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján 30
2 4.1 Elérési mutatók (GRP/REACH/RPI) 15
3 4.2 Költséghatékonysági mutató (CPT) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 36500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szerződés határozott idejének lejártakor a rendelkezésre álló keret még nem merült ki, úgy meghosszabbítja a szerződést további 1 év időtartamra vagy a keret kimerüléséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Árra vonatkozó értékelési szempontok kibontva:
1. Nettó pénzbeli vállalási ár - Súlyszám 30
2. Nettó szolgáltatásbeli (barter) vállalási ár - Súlyszám 30
3. Az ellenszolgáltatáson belül a pénzbeli és a barter szolgáltatások aránya - Súlyszám 10

II.2.1)
Elnevezés: Kiemelt nemz. turisztikai csomópontok felületei
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: évi min. 40 hirdetési módozat. (az adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés nagyságrendjének meghatározását segítik elő évi min. 1000 kommunikálandó esemény kapcsán)
Az ajánlattevő feladata kiemelt nemzetközi turisztikai csomópontok a dokumentáióban részletezett paramétereknek megfelelő médiaportfoliójába tartozó médiumokban hirdetési szolgáltatások nyújtása. A megajánlott szolgáltatásnak minden kategóriára vonatkozóan kell tartalmaznia 1-1 médiumot.
A médiaportfolió kialakításakor tekintetbe kell venni a Müpa a BTF és a CAFe Budapest fesztiválok programkínálatának sokszínűségét – komolyzene, jazz, világzene, könnyűzene, tánc, irodalom, film, új cirkusz, kiállítások, ifjúsági programok – és célközönségének összetettségét. A szakmai ajánlatban ajánlatkérő részletes indoklást vár el minden javasolt médium vonatkozásában adatokkal alátámasztva. A szolgáltatás részét képezi továbbá pénzügyi és account feladatok ellátása is.
Becsült érték: nettó 11.000.000,- HUF.
A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerint. A jelen eljárás tárgya különböző hirdetési és média szolgáltatások megrendelése. A szolgáltatás természete miatt a szerződés tárgyára vonatkozó feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt, vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szakmai ajánlatba foglalt szolgáltatások körének, terjedelmének, valamint az azzal kapcsolatosan az ajánlattevő és az ajánlatkérő együttműködési feltételeinek, jogainak és kötelezettségeinek tisztázása – tekintettel a reklám-és médiaszolgáltatások sajátos jellegére is – szükségessé teszi a feltételek tárgyalásos formában történő egyeztetését, konkretizálását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. A megajánlott kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján 30
2 4.1 Elérési mutatók (GRP/REACH/RPI) 15
3 4.2 Költséghatékonysági mutató (CPT) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 11000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szerződés határozott idejének lejártakor a rendelkezésre álló keret még nem merült ki, úgy meghosszabbítja a szerződést további 1 év időtartamra vagy a keret kimerüléséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Árra vonatkozó értékelési szempontok kibontva:
1. Nettó pénzbeli vállalási ár - Súlyszám 30
2. Nettó szolgáltatásbeli (barter) vállalási ár - Súlyszám 30
3. Az ellenszolgáltatáson belül a pénzbeli és a barter szolgáltatások aránya - Súlyszám 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet RJ, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon RJ-t,alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-ben előírtakra. A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az AK által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek RJ-vel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. AK köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Előzetes igazolás: RJ-nek a jelentkezés benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban(továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. Közös RJ-k mindegyike külön- külön EEKD-t köteles kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani (Kr. 3. § (3) bek). A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyike által kitöltött és aláírt – a részvételijelentkezés részét képező – külön EEKD benyújtásával előzetesen igazolják, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben előírtkizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (2) bek.). A RJ-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagymás szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolásaérdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek., Kr. 17. § (2) bek.). A RJ-nek azon alvállalkozók tekintetében, akiknem vesznek részt A RJ alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania akizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek., 17. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és agazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V.Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozó EEKD, egyéb nyilatkozat(ok) egyébigazolás(ok) keltezése nem lehet a felhívás feladásánál régebbi. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalaelőtt a Kbt.69. § (4) bek szerint AT-nek az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül a Kr. 8. 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-benfelsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, aKbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását. AK felhívjaa figyelmet a közbeszerzési dokumentumban az EEKD form. nyomt-nak kitöltésére vonatkozó útmutatóra. Ak felhívja a figyelmet a 424/2017(XII.19) Kr. 12.§(2) bek-ben foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági kritérium tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§-ban leírt két lépcsős bírálatra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend 12.§ (2) bekezdésében foglaltakra. A részvételi jelentkezés csak egy rész tekintetében nyújtható be.
Igazolás módja:
A Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pont alapján az előző 3 lezárt üzleti évben általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételről szóló nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
1. rész:
G1/1. az előző 3 lezárt üzleti évben összesen legalább 15.000.000 HUF- általános forgalmi adó nélkül számított- teljes árbevétellel
2. rész:
G1/1. az előző 3 lezárt üzleti évben összesen legalább 5.000.000 HUF- általános forgalmi adó nélkül számított- teljes árbevétellel
3. rész:
G1/1:az előző 3 lezárt üzleti évben összesen legalább 3.500.000 HUF- általános forgalmi adó nélkül számított- teljes árbevétellel
4. rész:
G1/1: az előző 3 lezárt üzleti évben összesen legalább 10.000.000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétellel;
5. rész:
G1/1: az előző 3 lezárt üzleti évben összesen legalább 20.000.000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétellel;
6. rész:
G1/1. az előző 3 lezárt üzleti évben összesen legalább 5.000.000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétellel;
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági kritérium tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§-ban leírt két lépcsős bírálatra. a részvételi jelentkezés csak egy rész tekintetében nyújtható be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend 12.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
1-6. rész:
M1 esetében az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződéseinek ismertetését az alábbiak szerint: a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény (szolgáltatás) a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Korm.rendelet 22. § (1) bek. értelmében a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja, 22.§ (2) bekezdés
M2 esetében 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (3) bekezdés b) pontja,
2-4. és 6. rész:
M3 esetében 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (3) bekezdés i) pontja
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
M1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 2 darab, a közbeszerzés tárgyával azonos (kulturális hirdetési felületek biztosítása) szolgáltatásra vonatkozó, egyenként legalább nettó 3.000.000 HUF értékű, szerződésszerűen teljesített referencia.
M2. legalább 2 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 4 éves újságírói gyakorlattal, és legalább komplex (szóbeli és írásbeli) középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik; továbbá legalább 1 fő legalább középfokú végzettséggel és legalább 5 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi ügyintéző; továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év online felületek szerkesztésére vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakember; továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év account tapasztalattal rendelkező szakember.
Egy szakember maximum egy szakmakategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 5 szakember megjelölése szükséges.
2. rész:
M1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 2 darab, a közbeszerzés tárgyával azonos (kulturális hirdetési felületek biztosítása) szolgáltatásra vonatkozó, egyenként legalább nettó 1.200.000 HUF értékű, szerződésszerűen teljesített referencia.
M2 legalább 2 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, akik külön-külön legalább 4 éves újságírói gyakorlattal, és legalább komplex (szóbeli és írásbeli) középfokú angol nyelvvizsgával rendelkeznek; továbbá legalább 1 fő legalább középfokú végzettséggel és legalább 5 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi ügyintéző; továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év account tapasztalattal rendelkező szakember.
Egy szakember maximum egy szakmakategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 4 szakember megjelölése szükséges..
M3: legalább 1 kW-os adóteljesítmény.
3.rész:
M1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 2 darab, a közbeszerzés tárgyával azonos (kulturális hirdetési felületek biztosítása) szolgáltatásra vonatkozó, egyenként legalább nettó 1.000.000 HUF értékű, szerződésszerűen teljesített referencia.
M2. legalább 2 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, akik külön-külön legalább 4 éves újságírói gyakorlattal, és legalább komplex (szóbeli és írásbeli) középfokú angol nyelvvizsgával rendelkeznek; továbbá legalább 1 fő legalább középfokú végzettséggel és legalább 5 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi ügyintéző; továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év account tapasztalattal rendelkező szakember.
Egy szakember maximum egy szakmakategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 4 szakember megjelölése szükséges
M3: legalább 1 kW-os adóteljesítmény..
4.rész:
M1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 2 darab, a közbeszerzés tárgyával azonos (kulturális hirdetési felületek biztosítása) szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább nettó 6.000.000 HUF értékű, szerződésszerűen teljesített referencia.
M2. legalább 1 fő legalább középfokú végzettséggel és legalább 5 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi ügyintéző; továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év account tapasztalattal rendelkező szakember.
Egy szakember maximum egy szakmakategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 2 szakember megjelölése szükséges.
M3. Budapesten és országosan rendelkezik olyan hirdetési felülethálózattal, amely legalább évi 5.000.000 főt ér el.
Folytatás a VI.3 pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/12/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1./A RJ-ben be kell nyújtani a RJ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bekezdés) 2./ A részvételi jelentkezést a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni (Kbt. 66. § (1) bekezdés). 3./ Az ajánlatkérő a Kbt.71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 4./ Közös RJ-nek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, illetve a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk (Kbt. 35. §). 5./Ajánlatkérő nevében eljáró FAKSZ: dr. Kormos Sándor, lajstromszám:00274. 6./ AK rögzíti, hogy nem alkalmazza Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indokot. 7./ Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint. 8./ Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII.19.) Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak 9./Ajánlatkérő a pénzügyi gazdasági és műszaki illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.10./Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.11./ Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges 12./ Az alábbi dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:tartalomjegyzék,felolvasólap, üzleti titokról szóló ny., információs adatlap, RJ nyilatkozat 66.§ (2) bek, nyilatkozat változásbejegyzési elj, közös RJ nyilatkozata, összeférhetetlenségi nyil., nyil. Kbt. 67.§(3) és 65.§(7),EEKD
III.1.3 pont folyt:
5.rész:
M1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 2 darab, a közbeszerzés tárgyával azonos (kulturális hirdetési felületek biztosítása) szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább nettó 6.000.000 HUF értékű, szerződésszerűen teljesített referencia.
M2. legalább 2 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 4 éves újságírói gyakorlattal, és legalább komplex (szóbeli és írásbeli) középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik; továbbá legalább 1 fő legalább középfokú végzettséggel és legalább 5 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi ügyintéző; továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év online felületek szerkesztésére vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakember. továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év account tapasztalattal rendelkező szakember.
Egy szakember maximum egy szakmakategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 5 szakember megjelölése szükséges.
6. rész:
M1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyával azonos (kulturális hirdetési felületek biztosítása) szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább nettó 5.000.000 HUF értékű, szerződésszerűen teljesített referencia.
M2. legalább 1 fő legalább középfokú végzettséggel és legalább 5 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi ügyintéző; továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év account tapasztalattal rendelkező szakember.
Egy szakember maximum egy szakmakategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 2 szakember megjelölése szükséges.
M3. Budapest nemzetközileg kiemelt turisztikai csomópontjain rendelkezik olyan hirdetési felülethálózattal, amely legalább évi 5.000.000 főt ér el.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/12/10 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák