Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/203
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.18.
Iktatószám:18938/2018
CPV Kód:30232100-5
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:Magyarország egész területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay Eszter
Telefon: +36 14282600/1519
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000790022018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000790022018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomtatók, fénymásolók és nyomdai eszközök
Hivatkozási szám: EKR000790022018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés 280 db nyomtatóból álló eszközpark cseréjére és üzemeltetésére, valamint opciós támogatási szolgáltatásra és az MNB várható jövőbeni igényeinek eszközigényére.
További információk a Közbeszerzési dokumentumok részét képező követelményspecifikációban találhatóak.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyomtatók, fénymásolók és nyomdai eszközök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. Fix tétel:
- 280 db nyomtatóból és nyomdagépből álló eszközpark cseréje, a hozzá kapcsolódó 36 hónapos üzemeltetési időszak, illetve a YSoft SafeQ rendszerbe történő bevonás
II. Opcionális tétel:
1. Eseti jellegű, embernap alapú támogatási szolgáltatás (15 embernap)
2. Opciós keretben további 74 db nyomtató és nyomdai eszköz beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 38 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionális tétel:
1. Eseti jellegű, embernap alapú támogatási szolgáltatás (15 embernap)
2. Opciós keretben további 74 db nyomtató és nyomdai eszköz beszerzése
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részek nem biztosítottak, mivel a besz. tárgyának jellege nem teszi azt lehetővé, a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, negatívan hatna a besz. megvalósítására és a szerz telj-nek más körülményeire (szerz bizt mellékköt, megbízotti felelősség, közös munkavégzés, minőség kérdése), azaz gazd, műszaki, minőségi, és a szerz teljesítésével kapcs más szemp figyelembe véve ésszerűtlen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában 321/2015.(X.30.) Korm.rend.1.§ (1) bek.-ben foglaltak alapján a 4-7.§-nak megfelelően az EKR rendszerben kitöltött, egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike képviseletében az ajánlat-tevő képviselője külön- külön tölti ki az EKR-ben az előzőek szerint a dokumentumot.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike képviseletében az ajánlattevő képviselője tölti ki a formanyomtatványokat.
Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt.67.§ (4) bek.-re vonatkozó nyilatkozatát.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelő-zően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kbt.69.§ (4) bekezdésében, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdésében, a Korm.rend. III. Fejezetében (8, 10, 12-16.§) foglaltaknak megfele-lően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.8.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.rend. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelmé-nyeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A 321/2015.(X.30.) Korm.rend.15.§ (1) bek.-e alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszer-zési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.13.§-ban foglaltakat adott esetben, nemleges tartalommal is.
A 321/2015.(X.30.) Korm.rend.26.§-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szerep-lő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Ma-gyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegy-zék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilván-tartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Meg kell jelölni az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető
Kiegészítő információ az ajánlati dokumentációban található.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: G1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell cégszerűen aláírt nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (nyomtató szállítása és üzemeltetése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy G1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban nyilatkozni kell az EEKD ajánlatban történő kitöltésével, úgy, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr 2.§ (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesznek. A G1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolást az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására nyújtja be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (nyomtató szállítása és üzemeltetése) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen elérte a 200 000 000 forint összeget.

Ha az ajánlattevő a G1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont, (3), (7) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az M1., M2., M3. alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkozni kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlatban történő csatolásával úgy, hogy a Korm. rend.2.§ (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. Az M1., M2., M3. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására nyújtja be az ajánlattevő.
M1.
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített szerződéseinek, szállításainak ismertetése (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont), és annak igazolása (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdés).
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó.
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni:
— a szállítás tárgyát, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen
— a szállítás mennyisége és konzorciumi/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mértéke/értéke,
— a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel)
— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, kapcsolattartó és elérhetősége: email vagy telefonszám),
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatott referenciák esetében a szerződés megkezdésének kezdő időpontja egyik esetben sem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napjától vissza-felé számított 6 év (72 hónap), azonban a teljesítés időpontjának a 3 évben (36 hónap) bele kell esnie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
A Korm.rend.22.§(5) bek. fennállása esetén nyújtsa be az ajánlattevő a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból.
M2. Azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1) bekezdés b) pontja).
A szakember tekintetében csatolni kell a végzettséget, képzettségét igazoló okirat másolatát, valamint a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot. Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetében az átfedéssel érintett időtar-tam csak egyszer kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat megállapításánál.
Ajánlattevő csatolja a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
M3. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 21. § (1) bek. g) pontja alapján a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 21. § (1) bek. c) pontja alapján a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
M1.1.Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített és befejezett összesen legalább 200 db fénymásoló vagy nyomtató szállítására, és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.
M1.2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített összesen legalább 200 darab fénymásoló, nyomtató üzemeltetésére, karbantartására, javítására, helyszíni támogatására vonatkozó referenciával.

M2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő teljesítésben résztvevő alább felsorolt valamennyi szakemberrel:
M2.1. 2 fő legalább 4 év (48 hónap) nyomtató és fénymásoló karbantartás és javítás területen szerzett szakmai tapasztalattal és fekete-fehér nyomtatók és multifunkcionális alapgépek karbantartására és javítására vonatkozó, a megajánlott eszközök gyártója által kiadott vizsgával rendelkezik;
M2.2. 2 fő legalább 4 év (48 hónap) nyomtató és fénymásoló karbantartás és javítás területen szerzett szakmai tapasztalattal és színes nyomtatók és multifunkcionális alapgépek karbantartására és javítására vonatkozó, a megajánlott eszközök gyártója által kiadott vizsgával rendelkezik;
M2.3. 2 fő legalább 4 év (48 hónap) nyomtató és fénymásoló karbantartás és javítás területen szerzett szakmai tapasztalattal és multifunkcionális alapgépekre és azok valamennyi kiegészítője karbantartására és javítására vonatkozó, a megajánlott eszközök gyártója által kiadott vizsgával rendelkezik;
M2.4. 1 fő legalább 4 év (48 hónap) hálózati területen szerzett szakmai tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel rendelkezik;
M2.5. 2 fő legalább 4 év (48 hónap) nyomdagép karbantartás és javítás területen szerzett szakmai tapasztalattal és színes multifunkcionális eszközök karbantartására és javítására vonatkozó, a megajánlott eszközök gyártója által kiadott vizsgával rendelkezik;
M2.6. 1 fő, aki YSoft SafeQ 5 Technical Analyst tanúsítvánnyal rendelkezik.
A szakemberek között átfedés lehetséges, azaz egy szakember az M2.1., M2.2., M2.3., M2.4., M2.5., M2.6. pontokban előírt követelmények közül több követelmény igazolására is bemutatható, de legalább összesen 8 fő különböző szakember megadása kötelező.
M3.Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, aki rendelkezik érvényes és
- MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszerek vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud;
- MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerek vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Megrendelő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) be-kezdés; Kbt. 135. (1), (6) bekezdés.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes szabályokat a Dokumentáció IV. fejezetét képező Szerződéstervezet ismerteti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/11/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Annak érdekében, hogy a Gazdasági Szereplő ajánlatot tudjon benyújtani, regisztrálnia kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a 424/2017. (XII.19.) Korm rend alapján. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu.
2. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás tárgya vagy a EKR000790022018 szám alatt érhetőek és tölthetőek le. Az eljárás dokumentumaihoz való hozzáférést ajánlatkérő kizárólag az EKR-ben regisztrált és az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági szereplők számára biztosítja. Ezt követően ahhoz, hogy az eljárás anyagai számára elérhetővé váljanak jeleznie kell a rendszerben az érdeklődését.
3. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
4. Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
5. Jótállási kötelezettség: a jótállásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a dokumentációban megadott szerz.tervezet tartalmazza.
6. Értékelési szempont alapja: a legalacsonyabb ár. Az értékelési szempont alapja az összes nettó ajánlati ár.
7. Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatok Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerint, utóbbit nemleges tartalommal is.
8. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
9. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 28.§(3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
10. Indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: az ajánlatkérő igényeinek a követelményspecifikációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
11. Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzés tárgyára, a szerződésben rögzített a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, melynek kárérték limitje éves szinten legalább 110 millió Ft. Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó igazolást (biztosítási kötvény másolata vagy egyéb megfelelő dokumentum), melyből megállapítható a tevékenység, melyre a biztosítás vonatkozik, az éves maximális kifizetés mértéke, valamint az, hogy a biztosítás milyen káreseményekre terjed ki, vagy a biztosítás megkötésére vagy adott esetben módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződéskötéskor kell bemutatnia, az igazolás a szerződés mellékletét képezi.
12. FAKSZ: Komolai-Illés Ágnes (lsz:00401), helyettes Horváth Éva (lsz:00399).
13. A szakmai ajánlatban meg kell adni a megajánlott áru gyártóját és típusát. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy jelentős, nem hiánypótoltatható hiánynak tekinti a gyártó és a termék típusának megnevezését.
14. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
15. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő szakmai ajánlatát, valamint az Árazott ajánlati ártáblát.
16. A Kbt. 55.§ (7) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
17. A részletes feltételeket dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák