Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/207
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.26.
Iktatószám:19338/2018
CPV Kód:48812000-3
Ajánlatkérő:MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1051 Budapest, Nádor u. 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Tamás
Telefon: +36 14281731
E-mail: meszaros.tamas@mfb.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000812232018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000812232018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hitelgondozási monitoring támogató rendszer
Hivatkozási szám: EKR000812232018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48812000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pénzügyi intézmény és Közvetítői hálózat működését támogató, több üzleti területet érintő hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszer, valamint az implementációjához szükséges szolgáltatások beszerzése és üzemeltetésének támogatása vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hitelgondozási monitoring támogató rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
További tárgyak:72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés útján kötendő szerződés célja egyrészt egy pénzügyi intézményi működést,valamint a Közvetítői hálózat működését támogató integrált eszközrendszer (hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszer) implementálása és bevezetése,amely a következő rendszerkomponenst tartalmazza:
— hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszernek képesnek kell lennie legalább 5,000 felhasználó számára eltérő jogosultsági szinteken történő hozzáférés biztosítására.Meg kell valósítani továbbá az integrált eszközrendszerben:
- a forráscsoportonként eltérő riport igények kialakítását.
- a forrásrendszerekhez (legalább három) történő integrálást.
- legalább 3 db üzleti felhasználói terület kiszolgálását;
- a nyílt forráskódú adatbázis kezelő használatát;
- a nyílt forráskódú alkalmazás szerver használatát;
- a Webes alapon történő működést és működtetést, valamint a folyamattámogatást:
- Az MFB a közvetítőkön keresztül kihelyezett hiteleihez kapcsolódó hitelgondozási monitoring tevékenység ellátására alkalmas olyan szoftvert keres, amely a közvetítők számára is egyszerűen elérhető webes alapon, így biztosítva a hosszú távú fenntarthatóságot, felhasználóbarát elérési lehetőséget, illeszkedik az MFB jelenlegi informatikai adottságaihoz, biztosítva az MFB környezetébe az egyszerű integrálhatóságot. Webes alapon könnyen biztosítható a további fejleszthetőség például reszponzív módon a tablet vagy mobil nézetek elérhetősége.
A szoftver implementálás megfelelő, szakszerű végrehatása érdekében az Ajánlatkérő elvárja az ajánlattevőtől,hogy rendelkezzen szoftverfejlesztő szakemberrel,aki tapasztalt nyílt forráskódú technológia alkalmazásában,rendelkezzen továbbá informatikai projektvezető szakemberrel,aki rendelkezik informatikai projektvezetési tapasztalattal, valamint rendelkezzen olyan szakemberrel,aki üzleti elemzés területén,hitelezési monitoring tevékenységgel összefüggésben szerzett tapasztalattal bír. Mindhárom szakemberrel kapcsolatban az Ajánlatkérő elvárja,hogy 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezzenek,mely tapasztalatok rendelkezésre állása esetén az Ajánlatkérő jobban biztosítottnak látja az ajánlati dokumentációban és műszaki dokumentációban részletezett követelményeknek eleget tevő rendszerkialakítást és üzemeltetést.
Az integrált eszközrendszer kialakítása során elvárt feladatok a következők:
A vállalkozó tevékenységének egyes szakaszai és az általa a rendszer megvalósítása során követendő szempontok
A) a Rendszer tervezése keretében:
a) a Rendszer, valamint rendszer funkciók értelmezését, annak/azoknak az MFB-vel történő egyeztetését, a további részfeladatok MFB-vel való pontosítását,
b) a Rendszer tervezés cselekvési lépés szintű kibontását (kiemelten kezelve a tesztelésre való átadási szakaszt, továbbá a feladatszakaszok egymáshoz való viszonyának ismertetését, kifejtve az esetlegesen megjelent függőségeket, kockázatokat és ezek tervezett kezelési módját),
c) a Rendszer implementáció tervezésének egyes részfeladataira vonatkozó Rendszerterv és implementációs terv (a Szerződésben: Implementációs terv) elkészítését a következő szempontok figyelembe vételével:
•a program vagy programrész felépítésének bemutatását az alkalmazásra kerülő rendszerelemek, környezetfüggőségek ismertetésével,
•a megrendelői informatikai környezetbe való illesztésének metodikáját,
•a külső kapcsolatok bemutatását interfész-felépítéseken keresztül,
d) együttműködést a tesztelési forgatókönyv előkészítésében, a szükséges tesztesetek tartalmi meghatározásában,
e) az ősfeltöltési eljárás metodikájának kidolgozását,
f) az MFB központi log szerveréhez történő integráció kialakítási lehetőségének megtervezését.
B) a Rendszer implementálása keretében:
a) a szükséges szoftverlicencek szállítását,
b) az MFB által elfogadott végleges követelményspecifikáció alapján, a Rendszerterv szerinti funkcionalitásnak megfelelően a Rendszer fejlesztői környezetben való megvalósítását,telepítését,
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata 12
2 3. Rendszerkoncepció kidolgozottsága 28
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 2014-2020, VEKOP 2014-2020, EFOP 2014-2020
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló,sem közös AT-k vonatkozásában.Ha AT oly okból,amelyért felelős,megszegi a szerződést,késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.Nyertes AT az integrált eszközrendszerrel kapcsolatosan a szerződés szerinti átadás-átvételt követő 1évre szóló időtartamra jótállást köteles vállalni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint elektronikus úton bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére. A Rendelet 3. § (1) értelmében ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani a megfelelő képviseleti joggal rendelkező által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
A Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő köteles feltüntetni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a már ismert alvállalkozókat (adott esetben), amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik ajánlattevő.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kell kitölteni.
A Rendelet 4. § (3) (4) bekezdései is alkalmazandóak a kizáró okok igazolása során.
A kizáró okok részletes igazolására és a kizáró okok ajánlatkérő általi ellenőrzésére vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8-16.§ -ai az irányadók.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
A Rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet a képviseleti joggal rendelkező által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozik, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69.§ (4) és (10) bekezdésének értelmében ajánlattevő a Rendelet 8.§-a szerint köteles igazolni a kizáró okok hatálya alá nem tartozás tényét az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő felhívását követő öt munkanapon belül.
A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján, ha Ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. E lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1.: A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P.2.: A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (Hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszer implementációja vagy továbbfejlesztése, valamint ehhez kapcsolódó támogatási szolgáltatás nyújtása) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a P.1./P.2. pontok szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a hivatkozott rendelkezés alapján kiegészítő tájékoztatás keretében kerülhet sor annak megállapítására, hogy az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett mi minősül az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozatnak vagy dokumentumnak, amellyel igazolható a pénzügyi és gazdasági alkalmasság.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban ésa 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő elfogadja a minősített Ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét. Az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedési helye szerinti, az elismert Ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást kell benyújtani a meghatározott igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolatjogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet,és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A kiválasztási szempontok felsorolásának és rövid ismertetésének folytatása: A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV. részének α pontjának kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek valómegfelelését.
Ha Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket Ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

P.1.: Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) beszámolóval lezárt üzleti évben az adózott eredménye 1-nél több évben volt negatív. Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatta közbeszerzés tárgyából (Hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszer implementációja vagy továbbfejlesztése, valamint ehhez kapcsolódó támogatási szolgáltatás nyújtása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 142 500 000 HUF-ot;
P.2.: A szerződés teljesítésére alkalmatlan ajánlattevő, ha a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 190 000 000 HUF-ot, valamint ha a jelen közbeszerzés tárgyából (Hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszer implementációja vagy továbbfejlesztése, valamint ehhez kapcsolódó támogatási szolgáltatás nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben összesen a nettó 142 500 000 HUF-ot.
Közös ajánlattevők esetén – a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján – a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek, míg a P.2. pont szerinti követelmény esetében együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.Alkalmatlan Ajánlattevő, ha
M.1.1. nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti, jegybanki vagy bankfelügyeleti vagy pénzügyi intézményi vagy biztosítói hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszer implementációjára vagy továbbfejlesztésére vonatkozó referenciát, amely Webes alapon történik, legalább 50 fő külső felhasználót szolgál ki, folyamattámogatást tartalmaz.

M.1.2. nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti, jegybanki vagy bankfelügyeleti vagy pénzügyi intézményi vagy biztosítói hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszer implementációjára vagy továbbfejlesztésére vonatkozó referenciát, mely referencia ellenértéke licence díjak nélkül elérte a nettó 100 000 000-Ft-ot, és a referencia tárgyát képező rendszer legalább 2 db forrásrendszerhez integrálódik, legalább 2 db üzleti felhasználói területet érint, valamint az alábbi 2 szempontból legalább egyet teljesít:
– nyílt forráskódú adatbázis kezelő használata;
– nyílt forráskódú alkalmazás szerver használata;
M.1.3. nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, legalább 1 db, jegybank vagy bank felügyelet vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító számára nyújtott hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszer üzemeltetés támogatási szolgáltatásra vonatkozó referenciát, amely referencia ugyanazon ügyfélnél általa teljesített szolgáltatással kapcsolatos időtartama eléri vagy meghaladja a 18 hónapot – ahol a referencia időtartamnak folyamatosnak kell lennie, melyet azonban szükség szerint több szerződés is alátámaszthat –, legalább 50 felhasználó által használt rendszerre vonatkozik, továbbá amely támogatási szolgáltatások nyújtása során az alábbi támogatási szolgáltatási elemek lefedésre kerültek:
— hiba/probléma elhárítás,
— eseti karbantartás,
— kisebb fejlesztések megvalósítása,
— felhasználói támogatás.
Ugyanazon referencia több feltétel igazolására is bemutatható, ha megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.2.1. nem tud bemutatni legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő államilag elismert felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű informatikai vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező szoftverfejlesztő szakembert, aki minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik melyből legalább 24 hónapot nyílt forráskódú technológiák alkalmazásával töltött;
M.2.2. nem tud bemutatni legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő államilag elismert felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakembert, aki minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik informatikai projektvezetés területén;
M.2.3. nem tud bemutatni legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő államilag elismert felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakembert, aki minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik üzleti elemzés területén, amelyből legalább 24 hónapot pénzügyi intézményi területen, hitelezési monitoring tevékenységgel összefüggésben szerzett;
Közös ajánlat esetén – a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján – mind az M.1., mind az M.2. pontokban előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV. rész α pontjának kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, kivéve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetet.
M.2.: A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat tartalmazza azoknak a szakembereknek (M2.1.-M2.3.) a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a bemutatott szakemberekkel milyen jogviszonyban áll. Csatolni kell továbbá a szakemberek gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratok másolatát, valamint az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott összesítő táblázatokat megfelelően kitöltve. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan – pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon – jelölje a felhívásban előírt M.2. alkalmassági feltétel egyes pontjaiban meghatározott releváns tapasztalatokat.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány (egységes európai közbeszerzési dokumentum) IV. rész α pontjának kitöltésével igazolja előzetesen a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AT a szerződésszerű (rész)teljesítést követően jogosult számlák benyújtására a dokumentációban részletezett ütemterv szerint. A számlabenyújtás előfeltétele,hogy AT a szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a szerződésben leírt módon teljesítse és ezen (rész)teljesítést AK erre felhatalmazott képviselője igazolja. AK az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseire is, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdésében, valamint a szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően.Az ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. AK előleget nem fizet.A szerződés európai uniós finanszírozása a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) 65. pontja szerinti utófinanszírozás keretében történik.A támogatás intenzitás a várhatóan minimum 90% mértékű.A finanszírozással összefüggésben a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdései is irányadóak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/11/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendszerben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlat-tételi lehetőség kizárás indokolása: Az Ajánlatkérő, mind a közvetítői hálózatra, mind pedig a saját szervezeti egységei részére egyaránt elérhető, a monitoring tevékenység minden munkafolyamatát informatikai szempontból teljes körűen támogatni képes rendszert kíván bevezetni, mely rendszernek egységes logikai és folyamatrendben kell megvalósulnia. Erre való tekintettel a megvalósítani kívánt beszerzés során nem lehetséges az egyes feladatok megbontása és azokra részajánlatok megtétele.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt 100.000.000,-Ft/év, mértékű, vállalkozói felelősségbiztosítást kell fenntartani.
Meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. Az adható pontszám minden szempont és alszempont esetén 0-100 pont.
Az ajánlati ár tekintetében az értékelés módszere a fordított arányosítás. A rendszerkoncepció kidolgozottsága tekintetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata tekintetében az értékelés módszere a líneális függvény mentén történő értékelés. Egyebekben az értékelés módszerének részletes ismertetését a Dokumentáció tartalmazza. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata értékelési szempont alszempontjait a Dokumentáció tartalmazza.
A IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama 60 naptári napnak felel meg.
II.2.4) folytatása:
c)a Rendszer paraméterezését,a külső rendszerekkel való együttműködéshez szükséges interfészek kidolgozását,ill. a csatlakozó rendszerek szakértői támogatását az interfészek másik oldali kialakításában,
d)változáskezelési folyamat kialakítását;
e)az igazolt fejlesztői tesztet követően a Rendszer tesztelői környezetbe történő átemelését,az interfészek beüzemelését és a felhasználói funkcionális tesztelésre történő átadását,
f)a Rendszer paraméterezését,konfigurálását,dokumentálását,a Rendszer használatához és működtetéséhez kapcsolódó (ideértve a kulcsfelhasználók részére biztosított rendszerparaméterezési) ismeretek megfelelő módon és mélységben történő dokumentált átadását a felhasználói oldalon kijelölt kulcsfelhasználók részére,
g)az oktatási anyag elkészítését és átadását,együttműködést az oktatási terv elkészítésében,a kulcsfelhasználók,rendszergazdák oktatásának megtartását,
h)az összegyűlt tudás-akár a Rendszer implementációja vagy fejlesztések során,akár a tesztelés közbeni„train the trainer” keretében-rendszergazdák,és a kulcsfelhasználók részére történő átadását;
i)a megvalósított funkciók forráskódjának megfeleltetését az adott programozási nyelv valamely iparági szabvány szerinti kódolási konvencióinak.
C) A tesztelés keretében:
a)a tesztelés tervezését,a tesztelési tervek összeállítását,
b)a tesztkörnyezet felállítását és felhasználói tesztelésre történő átadását,
c)valamennyi rendszer elem és funkcionalitás tekintetében fejlesztői tesztek elvégzését és dokumentálását az MFB által meghatározott és biztosított követelmény- és tesztmenedzsment alkalmazás használatával,
d)a teszteredmények alapján minden olyan elem és funkcionalitás tekintetében ahol az szükséges,további paraméterezési, beállítási,szükség esetén további egyedi fejlesztési feladatok elvégzését,
e)a tesztelés során dokumentált Hibák javításának haladéktalan megkezdését és egyeztetett részhatáridőkig történő befejezését;
f)a tesztelés kiemelt támogatását,a tesztelés időszakában munkanapokon 9,00-17,00 órák között rendelkezésre állást biztosít az esetlegesen felmerülő Hibák elemzésére,javítására;
g)az ősfeltöltés támogatását,
h)az átadás-átvételhez a Műszaki dokumentációban és az MFB Informatikai Fejlesztési Szabályzatában (IFSZ) meghatározott dokumentációk véglegesítését,
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) és (5) bekezdése alapján a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
Az ajánlati a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az - adott esetben módosított - ajánlattételi lejárta előtti ötödik napig lehet kérelmet benyújtani.
II.2.4) további folytatása:
i)a fejlesztői tesztek lefolytatását az MFB által végzendő felhasználói és biztonságtechnikai teszteket támogatni a tesztelési forgatókönyvben meghatározottak szerint,
j)a sikeres teszteket és oktatásokat követően a fejlesztések MFB részére átadás-átvételi eljárás keretében történő átadását.
D)Az éles üzem előkészítése keretében:
a)Rendszer átadás/átvételével összefüggő dokumentáció véglegesítését/aktualizálását a Műszaki dokumentációban és az MFB IFSZ-ben foglaltak szerinti átadását,
b)oktatási anyag elkészítését és a kulcsfelhasználók,rendszergazdák oktatásának megtartását,
c)ősfeltöltési eljárás végrehajtásának támogatását,
E)Az éles üzem átadás-átvétele keretében:
a)a Rendszer átvételéről szóló megrendelői döntést követően a Rendszer felhasználói és fejlesztési dokumentációi véglegesítését és az MFB-nek történő átadását,
b)az éles üzembe állításhoz a telepítési és üzemeltetési dokumentációk véglegesítését és az MFB-nek történő átadását,
c)az éles üzemi átállás támogatását,
d)az MFB-vel közösen aláírandó jegyzőkönyv felvételét,amelynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
•az előírt műszaki paraméterek teljesülését, vagy teljesülésének elmaradását,
•tesztelés tapasztalatait, időtartamát,
•teszt lezárásának időpontját,
•résztvevők nevét és beosztását,
•Feleknek az esetleges Hibák kijavításával kapcsolatos álláspontját,
•annak rögzítését,hogy a Rendszert az MFB-az esetleges Hibajavítási kötelezettségtől függetlenül-átvettnek tekinti-e.
e)az éles üzemi átállást követően 3 hónapon keresztül kiemelt támogatás nyújtását az MFB részére,munkanapokon 9,00 -17,00 között rendelkezésre állás biztosítását az esetlegesen felmerülő Hiba/Kritikus hiba elemzésére,javítására
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák