Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/5
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.08.
Iktatószám: 24516/2018
CPV Kód: 70000000-1
Ajánlatkérő: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.02.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: nemzeti földalap kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48641201
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pálvölgyi Lilla
Telefon: +36 13280630
E-mail: palvolgyi.lilla@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nfa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001147632018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001147632018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: nemzeti földalap kezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Váll. keretszerződés értékbecslői fel. ellát.
Hivatkozási szám: EKR001147632018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 70000000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozói keretszerződés ingatlan értékbecslői feladatok ellátására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés értékbecslői feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 70000000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3,HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ellátandó feladatok:
Ingatlan értékbecslői feladatok ellátása, amelynek során a nyertes ajánlattevőnek el kell végezni az Ajánlatkérő által meghatározott ingatlanok:
— forgalmi értékbecslését,
— forgalmi értékbecslés felülvizsgálatát,
— forgalmi értékbecslés aktualizálását,
— gazdasági számítások elvégzését,
— amortizációs költségek, bérleti díjak meghatározását – statisztikai alapú értékmeghatározásokat.
Ajánlatkérő a létrejövő szerződés alapján hozzávetőlegesen 4 500 db ingatlannal kapcsolatosan kíván értékbecslési feladatokat megrendelni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tényleges megrendelés a nyertes ajánlattevő által megajánlott árak, ez ellátandó feladatokjellegétől és a keretösszeg arányától függően változhat.
Az érintett ingatlanok művelési ágának és művelési ágankénti hozzávetőleges darabszámának meghatározása:
1. szántó, 1000 db;
2. rét, 600 db;
3. legelő, 600 db;
4. szőlő, 400 db;
5. kert, 300 db;
6. gyümölcsös,300 db;
7. nádas, 40 db;
8. erdő, 800 db;
9. fásított terület,250 db;
10. halastó, 10 db;
11. művelési ág alól kivett terület, 200 db.
A szerződés során a fenti darabszámok a tényleges igényektől függően fognak változni.
A létrejövő szerződés keretében az egyes megrendelések olyan ingatlanokat is érinthetnek amelyek a fentiek kombinációja.
Ajánlatkérő a létrejövő szerződés keretében nyertes ajánlattevőtől igazságügyi szakértői vélemények lektorálását is megrendelheti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés alapján megrendelésre kerülő értékbecslések és egyéb feladatok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak miatt kerülhetnek megrendelésre:
— ingatlanok megosztása és / vagy telekhatár rendezése,
— ingatlan művelési ágának visszaállítás esetén a visszaalakítási költség, helyreállítási költség meghatározása érdekében,
— beruházással érintett ingatlanok értékbecslése,
— felépítményes ingatlanok értékbecslése,
— telepítménnyel érintett ingatlanokértékelése,
— egyedi értékesítési folyamatok,
— normál értékesítési folyamatok,
— végrehajtási becsértékek felülvizsgálata
— korábbi értékbecslések és szakértői vélemények felülvizsgálata,
— ingatlanok eladásával vagy csere útján történő hasznosítására vonatkozó döntés megalapozásához
(lásd a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdését).
Keretösszeg:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő szerződés alapján legfeljebb 250 000 000 HUF + ÁFA összeghatárig jogosult megrendeléseket leadni, amely keretösszeg 90 %-ának a kimerítésére vállal kötelezettséget a szerződés aláírásával.
Ajánlatkérő a keretösszeg megrendelési kötelezettséggel terhelt részét meghaladóan a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult megrendeléseket leadni. Ajánlatkérő a keretösszeg megrendelési kötelezettséggel terhelt részét meghaladóan nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni,tehát a keretösszeg 90%-án felüli, további 10%- lehívását AK mint opciós jogosultságát rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata (min 0 – max 150 db) 120
2 M.2.2 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata (min 0 – max 36 hónap) 120
3 M.2.3 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata (min 0 – max 36 hónap) 160
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 600
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az Ajánlatkérő jogosult további 12 + 12 hónap időtartammal de legfeljebb a keretösszeg kimerülésének erejéig meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK:a felhívás II. 2.4 pontjában rögzített keretösszeg 90%-án felüli, további 10%- lehívását mint ajánlatkérő opciós jogosultságát rögzíti.
Opció lehívása az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy AK képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
AK az opciós keret tervezett igénybevételét megelőzően legalább két héttel értesíti Vállalkozót.
Az opciós keret igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ATnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opciós keret felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.5)Ért.szpt.folyt:Ár:
1.Forgalmi értékbecslés ellenértéke 0-20 ha nagyságú rét, legelő vagy szántó esetében helyrajzi számonként(nettóFt/ingatlan)Súlyszám:24
2.Forg.ért.b. ellenértéke 20 ha feletti nagyságú rét, legelő vagy szántó esetében helyrajzi számonként(nettó Ft/ingatlan)Sm:24
3.Forg.értb.ellenértéke 0-20 ha nagyságú egy helyrajzi számon belül különböző művelési ágba tartozó területek esetében (nettóFt/ingatlan)Sm:24
4.Forg.értb.ellenértéke 20 ha feletti nagyságú egy helyrajzi számon belül különböző művelési ágba tartozó területek esetében (nettó Ft/ingatlan)Sm:24
5.Forg.értb.ellenértéke 0-5 ha nagyságú szőlő vagy gyümölcsös esetében (nettóFt/ingatlan)Sm:24
6.Forg.értb.ellenértéke5-20 ha nagyságú szőlő vagy gyümölcsös esetében (nettó Ft/ingatlan)Sm:24
7.Forg.értb.ellenértéke20 ha feletti nagyságú szőlő vagy gyümölcsös esetében (nettó Ft/ingatlan)Sm:24
8.Forg.értb.ellenértéke 0-5 ha nagyságú erdő esetében (nettó Ft/3erdőrészletig)Sm:24
9.Forg.értb.ellenértéke0-5 ha nagyságú erdő esetében (nettóFt/3erdőrészlet felett erdőrészletenként)Sm:24
10.Forg.értb.ellenértéke5-20 ha nagyságú erdő esetében (nettó Ft/3erdőrészletig)Sm:24
11.Forg.értb.ellenértéke5-20 ha nagyságú erdő esetében (nettóFt/3 erdőrészlet felett erdőrészletenként)Sm:24
12.Forg.értb.ellenértéke20 ha feletti nagyságú erdő esetében(nettóFt/3 erdőrészletig)Sm:24
13.Forg.értb.ellenértéke20 ha feletti nagyságú erdő esetében(nettóFt/3 erdőrészlet felett erdőrészletenként)Sm:24
14.Forg.értb.ellenértéke0-5 ha nagyságú halastó esetében(nettóFt/ingatlan)Sm:24
15.Forg.értb.ellenértéke5-20 ha nagyságú halastó esetében(nettóFt/ingatlan)Sm:24
16Forg.értb.ellenértéke20 ha feletti nagyságú halastó esetében(nettóFt/ingatlan)Sm:24
17.Forg.értb.ellenértéke zártkert vagy fejlesztési terület(termőföldként nyilvánt.,beépíthető, átminősített terület)esetben(nettóFt/ingatlan)Sm:24
18.Forg.értb.ellenértéke felépítményes ing.(major, hétvégi ház, telephely)esetében 0-100 m2 területű felépítményre vonatkoztatva(nettóFt/ingatlan)Sm:24
19.Forg.értb.ellenértéke felépítményes ing. (major, hétvégi ház, telephely)esetében 100-500 m2 területű felépítményre vonatkoztatva(nettóFt/ingatlan)Sm:24
20.Forg.értb.ellenértéke felépítményes ing.(major, hétvégi ház, telephely)esetében 500 m2-t meghaladó területű felépítményre vonatkoztatva(nettóFt/ingatlan)Sm:24
21.Egyéb feladatok(gazdasági számítások elvégzése, amortizációs-, visszaalakítási-, helyreállítási költségek, bérleti díjak meghatározása) ellátásának ellenértéke(nettóFt/szakértői munkanap)Sm:24
22.Az1-21.résszempont tárgyát képző feladat felülvizsgálatának ellenértéke(%)Sm:24
23.Statisztikai alapú értékmeghatározás ellenértéke helyszíni szemle nélkül (nettó Ft / helyrajzi szám)Sm:24
24.Saját értékbecslés aktualizálása0-1 éves időtartamon belül(%)Sm:24
25.Saját értékbecslés aktualizálása1-2 éves időtartamon belül (%)Sm:24
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKD - val köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1.-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kb. 64.§ és a Kr. 4.§ (3) bek.-re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re. valamint 13.§ rendelkezéseire.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok igazolása körében a Kr. 1. § (7) bek. is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re és a 13. § bek.re.
Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.
P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. a)pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja az AF feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyil-ával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tev.ét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti
AK a megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában nem kéri a nyil. benyújtását.
P.2) A Kbt. 65.§ (1) bekz. a) pontja és a 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját egyszerű másolatban, amennyiben a letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ingatlan értékbecslési feladatok ellátása) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozatot.
P.3) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján AT csatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbesz. tárgyából (ingatlan értékbecslői feladatok ellátása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alk. igazolására a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyil-ok szerint valamelyik - az AF feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt évben az adózás utáni eredménye egynél több alkalommal negatív. Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy alkalmatlan ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ingatlan értékbecslési feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 160.000.000 Ft-ot.
P.3) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (ingatlan értékbecslői feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 160.000.000,- Ft-ot.
A P.3) alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P.1) és P.2) alk.i köv. tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re és a 13. § rendelkezéseire.
Az alábbi dok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(7),(9) és(11) bek. és a Kbt.69. §(11) bek. is
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 36 hónapban befejezett, 72 hó-ban megkezdett teljesített ref. ismertetését.
A ref-t a Kr. 22. § (1) és (5) bek. szerint kell igazolni.
Az ig./nyil. tartalma a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel:
• szerződést kötő másik fél (név, székhely),
• szolgáltatás tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),
• teljesítés helye, kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap)
• szolgáltatás mennyisége (az alk.min.köv. figyelemmel)
• minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,
• nyil. arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf. történt-e.
M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek (szervezeteknek) – kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. köv-re kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);
c) szakemberek végz., képz. ig. dok-ok egyszerű másolat;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hóban legalább:
1. legalább 650 db szántó értékbecslésére vonatkozó referenciával;
2. legalább 400 db rét értékbecslésére vonatkozó referenciával;
3. legalább 400 db legelő értékbecslésére vonatkozó referenciával;
4. legalább 250 db szőlő vonatkozó referenciával;
5. legalább 200 db kert vonatkozó referenciával;
6. legalább 200 db gyümölcsös értékbecslésére vonatkozó referenciával;
7. legalább 25 db nádas értékbecslésére vonatkozó referenciával;
8. legalább 550 db erdő értékbecslésére vonatkozó referenciával;
9. legalább 150 db fásított terület értékbecslésére vonatkozó referenciával;
10. legalább 5 db halastó értékbecslésére vonatkozó referenciával;
11. legalább 150 db művelési ág alól kivett terület értékbecslésére vonatkozó referenciával.
A fenti alkalmassági minimumkövetelményeket több szerződéssel is lehet igazolni.
A fenti alkalmassági minimumkövetelményeket úgy is lehet igazolni, ha az adott referencia tárgyát képző értékbecslés olyan ingatlant érintett amely az egyes művelési ágak variációjaként volt bejegyezve, azzal, hogy egy ilyen ingatlant csak egyszer lehet felhasználni (és nem annyi darab igazolására ahány művelési ág megjelölésre került az ingatlan vonatkozásában).
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1
1. 3 fő igazságügyi szakértő, aki megfelel az alábbi követelményeknek:
— képzettség: a 9/2006. (II.27.) IM rend. 11. Melléklet C) 1. sorában meghatározott képesítés,
— jogosultság: igazságügyi szakértői jogosultság ingatlanértékbecslői területen,
— szakmai tapasztalat: legalább 200 darab termőfölddel kapcsolatos ingatlan értékbecslés elkészítésében szerzett szakmai tapasztalat;
M.2.2
2. 1 fő erdőmérnök, aki megfelel az alábbi követelményeknek:
— képzettség: felsőfokú végzettségű erdőmérnök,
— jogosultság: erdőértékelői és/vagy erdei vadkárok megállapításához szükséges szakértői tevékenység gyakorlásához szükséges szakmagyakorlási jogosultság,
— szakmai tapasztalat: legalább 3 éves szakmai tapasztalat erdei vadkárok értékbecslésének megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában;
M.2.3
3. 2 fő agrármérnök, aki megfelel az alábbi követelményeknek:
— képzettség: felsőfokú végzettségű agrármérnök,
— szakmai tapasztalat: legalább 3 éves szakmai tapasztalat agrárgazdasági területek értékbecslésével kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában;
M.2.4
4. 2 fő ingatlan értékbecslő, akik mindannyian megfelelnek az alábbi követelményeknek:
— képzettség: OKJ 53 341 01 (Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő) és/vagy ingatlanszakértői szakon szerzett egyetemi szakmérnök vagy ingatlangazdálkodási szakértő felsőfokú végzettség,
— jogosultság: a 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet 4/A. § a) és / vagy b) pontja szerinti, vagy ezekkel egyenértékű jogosultság,
— szakmai tapasztalat: legalább 2 éves szakmai tapasztalat ingatlan értékbecslési feladatok ellátása vonatkozásában.

Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget és jogosultságot is elfogadja, valamint az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és képzettség bemutatásával is igazolható az adott alkalmassági feltételnek való megfelelés azzal, hogy ezen esetben (azaz amennyiben a szakember jogosultsággal nem csak az annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik) a jogosultság igazolása Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerinti feltételnek minősül.
A fenti alkalmassági minimumkövetelmények esetében egy szakember több feltételt is igazolhat azzal, hogy pontonként legalább az előírt létszámot igazolni szükséges.
Folytatás karakterkorlát miatt a VI.4.3) pontban
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér mértéke: napi 2,5 % (egyedi megrendelés nettó értéke) max: egyedi megrendelés 10%, teljes keretösszeg: 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: teljes keretösszeg 30%-a , egyedi megrendelés 30%-a.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1), bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek,
Az ajánlattétel a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
A részletek a közbesz. dok.-ban.
Támogatásból valósul meg: Nem
AK előleget nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza. Kiosztható pontszámok: 0,00 – 10,00 pont
Az értékelés módszere: Minőségi értékelési szempontok (szakemberek tapasztalata) esetében egyenes arányosítás, míg az árelemek esetében fordított arányosítás. Közbeszerzési Hatóság vonatkozó (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatójának megfelelően.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)
- AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya
- a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.
- a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)
- szakmai ajánlat: értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.
- közös AT-i megállapodás
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dok.okat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének megfelelően jár el.
Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
FAKSZT:
Dr. Pete Judit
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
00353
A részajánlat tétel kizárásának indoka: Az egyes részfeladatok egymásra épülnek és műszaki gazdasági egységet alkotnak. A feladatok megbontása nem lehetséges illetőleg hátrányosan hatna gazdasági – szakmai szempontból a szerződés teljesítésére.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság folyatatása karakterkorlát miatt:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, elegendő, ha közülük egy felel meg.
AK Közbeszerzési eljárást a 424/2017 (XII.19) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: Excel; olvasható és nem szerkeszthető PDF, továbbá zip fájl.
Felhívjuk AT figyelmét, hogy AK alkalmazza a Kbt. 65.§ (10) bekezdését az M.2.1 és M.2.4 pontokhoz kapcsolódóan (alapvető fontosságú feladatnak az ingatlan értékbecslői és igazságügyi szakértői tevékenység minősül az ingatlan értékbecslő és igazágügyi szakértők esetében, azzal, hogy a rendelkezés valamennyi szakemberre vonatkozik).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák