Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/4
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.07.
Iktatószám: 24652/2018
CPV Kód: 79212100-4
Ajánlatkérő: Állami Számvevőszék
Teljesítés helye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 18.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.02.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Számvevőszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46328087
Postai cím: Apáczai Csere János Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Lajos
Telefon: +36 14569089
E-mail: kozbeszerzes@asz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.asz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000890702018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000890702018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Külső szakértői keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR000890702018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzési eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul, mérlegképes könyvelői vagy könyvvizsgálói végzettségű kompetenciákat igénylő számvevőszéki ellenőrzési tevékenység ellátására egyéb külső szakértőként.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 277000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Külső szakértői keretmegállapodás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79200000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás „Külső szakértői keretmegállapodás” tárgyában, az alábbiak szerint:
Az Ajánlatkérő ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzések lefolytatásához mérlegképes könyvelői végzettségű, vagy könyvvizsgálói végzettségű kompetenciákat igénylő személyes közreműködéssel teljesíthető szakértői szolgáltatások biztosítása a keretmegállapodás teljesítési időtartama alatt.
Az előirányzott teljes mennyiség: nettó 277.000.000,- HUF keretösszeg.
A mennyiség tervezett mennyiség, a Kbt. alapján Ajánlatkérő nem köteles azt kimeríteni a verseny újra nyitások során, ugyanakkor a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg az előirányzott teljes mennyiséget, azaz a keretösszeget.
A tervezett versenyújranyitásokat követően az egyedi szerződések alapján egy időben teljesítendő ellenőrzési feladatok tájékoztató jellegű mennyiségi meghatározása, melyhez a szolgáltatások kapcsolódnak, azzal, hogy az egyes versenyújranyitások során a mennyiségek ezektől a tényleges ajánlatkérői igények alapján eltérhetnek maximum 50 db ellenőrzési feladatban történő részvétel, ellenőrzéseként két fő szakember részvételével.
Az ajánlatok értékelési során adható pontszám alsó és felső határa: 0 - 100 pont. Pontszámítás módszere - minőségi szempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő 10 főben határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb szakember létszám (fő)megajánlásra egyaránt 100pontot ad, a 0 szakember létszám (fő) megajánlásra 0 pontot ad.
Ár szempont: Pontszámítás módszere: A legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pedig a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fordított arányosítás módszerével kiszámított kevesebb pontszámot kapja.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 105. § (4) bekezdését alkalmazva a versenyújranyitások során a beérkezett ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kívánja elbírálni (szakértői díj: nettó Ft/fő/nap).
Az egyedi szerződésben meghatározott ellenőri napok számát a dokumentumhiánnyal érintett fókuszkérdések és ellenőrzött időszak kiértékelését követően Ajánlatkérő a Ajánlattevővel történő egyeztetés alapján arányosan csökkenti. Az egyedi szerződésekben meghatározott ellenőri napok száma a Kbt. 141. § (4) a) pontja alapján kerül módosításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésben résztvevő, a III.1.3. M/1. pontjában meghatározott végzettségű, képzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező, a III.1.3. M/1. pontban bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 277000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződő felek jogosultak a KM-t a Kbt. 141. §-ában meghatározottak szerint módosítani a KM keretösszegének változatlanul hagyása mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A részekre történő ajánlattétel nem biztosított, melynek indoka: Az Ajánlatkérő részére biztosítandó ellenőrzési szolgáltatást komplex, egységes kontextusban szükséges elvégezni, mely alapján nem lehetséges a fenti tevékenységek szétválasztása.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében és a 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő, aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevők vonatkozásában:
Előzetes igazolás: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában előírt előírt kizáró okok hatálya alá.
Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 9. § b) pont, 10. §, 11.§ b) pont, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) vonatkozásában:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében és a Kbt. 63. §
(1) bekezdés c) pontjában előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részéről az ajánlathoz csatolandó az egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Ajánlattevő (valamennyi közös ajánlattevő) nyilatkozzon az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése].
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító
felhívás közzétételének napjánál.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolása -a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívása alapján az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére.
P/1.
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország előírja közzétételét.
Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő vagy a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (Könyvvizsgálói szolgáltatásokból és/vagy adótanácsadói szolgáltatásokból és/vagy pénzügyi
ellenőrzési szolgáltatásokból) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja nettó 1 000.000,- Ft-ot. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem, az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója adózott eredménye (egyszerűsített vállalkozói adóval csökkentett eva alapja, illetve személyi jövedelemadóval csökkentett
összevont adóalapja) a felhívás feladását megelőző számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben negatív volt.
Közös ajánlattétel esetén a P/1. pontban foglalt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolása -a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívása alapján az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére.
M/1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, valamint csatolni szükséges a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát.
Csatolni kell továbbá az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megnevezett és bemutatott szakember(ek) - legalább 1 fő - nem rendelkezik/ rendelkeznek könyvvizsgálói, vagy mérlegképes könyvelői képzettséggel rendelkező okleveles közgazdász, vagy adótanácsadói, vagy
mérnök-közgazdász, vagy felsőfokú képzettséggel rendelkező statisztikus és mérlegképes könyvelő vagy felsőfokú képzettséggel és mérlegképes könyvelői képzettséggel és legalább 3 év vállalati gazdálkodási vagy vállalati ellenőrzési gyakorlattal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (7) bekezdése irányadó, figyelemebe véve a Kbt. 65. § (9) bekezdésben foglaltakat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az Ak. előleget nem folyósít. A Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján az Ak. a szerz. teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az At. teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A vállalkozói díj utólag átutalással kerül kiegyenlítésre. Ak. a teljesítésigazolás kiadását követően kiállított számla kézhezvételét követő 15 munkanapon belül intézkedik az átutalásáról. A teljesítés igazolás(oka)t és adott esetben a számlá(ka)t ellenőrzésenként és szakemberenként külön-külön kell kiállítani.
A részletes fiz. feltételeket szerz.tervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerz. és a kifiz.pénzneme:HUF. At.késedelmi,hibás teljesítési,illetve meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles az AD-ban rendelkezésre bocsátott KM-ban foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 120
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás lefolytatását az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) írja elő az 424/2017. (XII.19. Korm.rend. (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. 2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák. 4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepelnek a Kbt .68.§ (4) bek. szerinti információk. 5.Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell: -ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát) ,vagy a 2006. évi V.törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); -a cégkivonatban nem szereplő aláíró(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 6. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat esetén is). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolni kell az ajánlathoz, 7.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt.66.§(2) és (6)bek szerinti nyilatkozatait. (A Kbt.66.§( 6)bek-re vonatkozó nemleges nyilatkozat is benyújtandó.) 8.A III.1.3) P.1/, M .1/ pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 9.Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(Kbt.76.§(2 ) bek. c) pontja) Adható pontszám minden részszempont esetén 0-100 pont. Az értékelés módszere:1. részszempont (Szakértői nap nettó ajánlati ára) fordított arányosítás. 2. résszempont (A teljesítésben résztvevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M/1. pontjában meghatározott végzettségű, képzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező, az ajánlati felhívás III.1.3. M/1. pontja tekintetében bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma) egyenes arányosítás 10. Kbt.71.§ (6) bek. szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás. 11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Réti Lajos György (00841) 12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 13. Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35.§(2) bek. szerinti meghatalmazás, illetve az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot az alábbi tartalommal kell benyújtani: az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák