Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/5
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.08.
Iktatószám: 24735/2018
CPV Kód: 79996100-3
Ajánlatkérő: MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1138 Budapest, Tomori utca 34.) és telephelye (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.02.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: követeléskezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13555342
Postai cím: Tomori Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Péter Attila
Telefon: +36 209711649
E-mail: peter.horvath@legalpartners.hu
Fax: +36 13463730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkkzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001170032018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001170032018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: követeléskezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási keretszerződés iratkezelés
Hivatkozási szám: EKR001170032018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79996100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés iratkezelési feladatok végzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 117200000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási keretszerződés (iratkezelés)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79996100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1138 Budapest, Tomori utca 34.) és telephelye (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MŰSZAKI TARTALOM ÉS MENNYISÉG
a)Bejövő iratok kézi bontása, küldő és irattípus szerinti szortírozása, iratazonosító vonalkóddal (etikett címke) ellátása, a Megbízó iratkezelő szoftverével történő szkennelése (az elmúlt 4 év átlagos napi mennyisége alapján várhatóan 3000-4000 db/nap)
b)Bejövő, iktatott iratok iratazonosító kód szerinti sorba rendezése (az elmúlt 4 év átlagos napi mennyisége alapján várhatóan 2000-2500 db/nap)
c)Egyéb iratkezelési feladatok (pl.: iratok fénymásolása, kikeresése)
A megbízó által elvárt személyenkénti teljesítési minimum mennyiség:
-az a) pontban részletezett tevékenység tekintetében 600 db/nap/fő
-a b) pontban részletezett tekintetében 1200 db/nap/fő
Abban az esetben, amennyiben a feladat ellátására valamely személy által nem egész nap kerül sor, az elvárt minimum mennyiséget időarányosan kell számolni és érteni.
A nyertes ajánlattevő a jelen Keretszerződés szerinti feladatok ellátását akár 30 fős egyidejű létszámmal köteles garantálni.
Egynapi szolgáltatásnak az Ajánlatkérő, mint megrendelő napi nyolcórás munkarendjéhez igazodóan napi nyolc óra időtartamú szolgáltatásnyújtás felel meg, ez képezi az elszámolás (napidíj/fő) alapját.
Rendkívüli, az Ajánlatkérő munkarendjén kívül teljesítendő feladatok esetén a rendkívüli díj összege: az alapdíj összege másfélszeresének időarányosan számított, szükség szerint órákra vetített része. (rendkívüli beosztásban végzett szolgáltatás ellenértéke)
Értékelési szempontok:
1. Ár: Ft/fő/nap (nettó) – súlyszám: 90
2. A feladat ellátásához szükséges létszám rendelkezésre bocsátása az egyedi megrendelés kézhezvételétől: nap (min. 15, max. 30) – súlyszám: 10
Az ajánlatok értékelése a megadott szempontok szerint történik. Az egyes résszempontok tekintetében adható pontszámok 1-100 pont közötti skálán jelennek meg, a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az 1. és 2. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével történik.
Az adott rész-szempontra adható maximális pontszám egységesen 100 pont. Az adott pontszámot szorozzuk a súlyarány szerinti szorzóval és az így kapott értékelési pontszám adja a tényleges értékelési eredményt. Ennek megfelelően az elérhető maximális pontszám 10 000 (100%).
A végső pontszám csak egész szám lehet, ezért a kapott eredményt ennek megfelelően egész számra kell kerekíteni, az általánosan elfogadott kerekítési szabályt alkalmazva.
A fordított arányosítás képlete (a legalacsonyabb érték kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pedig ezzel az ajánlati árral fordított arányban kerül pontozásra):
Pontszám= 100*(legkedvezőbb ajánlati érték / aktuális ajánlattevő ajánlati értéke)
A 2. rész-szempont tekintetében amennyiben a megajánlás a felhívásban megadott érték-intervallumon kívül esik, tehát ha 15-nél kevesebb, vagy 30-nál több, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A feladat ellátásához szükséges létszám rendelkezésre bocsátása az egyedi megrendelés kézhezvételétől (nap, min. 15, max 30) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 117200000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok:
1. Ár: Ft/fő/nap (nettó) – súlyszám: 90
2. A feladat ellátásához szükséges létszám rendelkezésre bocsátása az egyedi megrendelés kézhezvételétől: nap (min. 15, max. 30) – súlyszám: 10
Részletezés a II.2.4. pont alatt.
A szolgáltatás tárgya nem osztható, az egyes részfeladatok nem választhatók el egymástól, ezért a részekre történő ajánlattétel kizárva (II.1.6. pont)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt), akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ok szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése szerint a rendelet II. fejezetében foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy Ajánlattevővel szemben a kizáró okok fennállnak-e vagy sem.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell eljárni.
Az ajánlattevőnek a Kbt 67.§ (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével is igazolhatják.
A kizáró okok igazolása kapcsán adott esetben becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmassági igazolására. úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja szerint szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást. (ESPD IV.B.5.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább káreseményenként nettó 5.000.000,- HUF, évenként nettó 15.000.000,- HUF kártérítési limittel bíró olyan szolgáltatói szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel amely iratkezelési vagy dokumentumkezelési feladatok ellátására vonatkozik, és kiterjed a 3. félnek és a megrendelőnek okozott vagyoni károk megtérítésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmassági igazolására. úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát. (ESPD IV.C.1.b.)
A referenciát a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) –(2) bekezdése szerint kell igazolni. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakra.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmassági igazolására. úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés c) pontja és a 21.§ (3) bekezdés g) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását. (ESPD IV.C.3.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Alkalmas az Ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) rendelkezik az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi iratkezelési szolgáltatásra vonatkozó referenciával:
- legalább 12 hónapos időtartamban napi 500 bejövő dokumentum kezelése (kézi bontás, küldő és irattípus szerinti szortírozás, iratazonosító vonalkóddal(etikett címke) ellátás, szkennelés)
- legalább 12 hónapos időtartamban naponta legalább 3 fővel postai, irattári feladatok(bejövő iratok iratazonosító kód szerinti rendezése, irattároló dobozba/ügyaktába helyezése, irattároló dobozból való kikeresése) ellátása
Egyazon referenciával több alkalmassági feltétel is igazolható.
Műszaki egyenértékűségre hivatkozás esetén a referenciák műszaki egyenértékűségét az Ajánlattevőnek kell az Ajánlatában bizonyítania.
M/2
Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik ISO 9001 (szolgáltatási tevékenység) és ISO 14001 (környezettudatosság) tanúsítvánnyal irat- vagy dokumentumkezelésre vonatkozóan, vagy ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt 135.§ (1) és (6) bekezdése, valamint a Ptk 6:130.§ (1) és (2) bekezdése szerint történik 15 napos fizetési határidővel.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződésszegő Megbízott kötbérfelelősséggel tartozik, ha
a) késedelmesen teljesít;
b) hibásan teljesít;
c) nem teljesít.
A kötbér mértéke
-késedelem esetén 4 százalék/nap vagy 0,5 százalék/óra, legfeljebb azonban a kötbéralap 20 százaléka - rendes munkaidőben végzett tevékenység szerződésszegése esetén az időegység a nap, rendkívüli beosztásban végzett tevékenység szerződésszegése esetén az időegység az óra;
-hibás teljesítés esetén 20 százalék;
-nemteljesítés esetén 50 százalék.
Nemteljesítés esetén nem jár díjazás.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/03/11 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu. Az ajánlatok felbontását elektronikusan az EKR rendszer automatikusan elvégzi a bontás időpontjában.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását elektronikusan az EKR rendszer automatikusan elvégzi a bontás időpontjában. Az ajánlatok felbontásáról és a törvény szerint ismertetendő adatokról a rendszer jegyzőkönyvet készít, amely letölthető az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők által.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Amennyiben a portálon valamely nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével adandó fel, úgy csak ebben a formában kell az adott nyilatkozatot feladni
2)Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak
3)Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint a közbeszerzési dokumentumok között található felolvasólapot, amelyben ajánlattevő feltünteti Kbt 68. § (4) bekezdése szerinti információkat
4)Ajánlatkérő a Kbt 66.§ (6) bekezdés alapján az ajánlatban kéri megjelölni
a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni)
b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat
5)Az ajánlati biztosíték összege 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint, amelyet az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig teljesítheti választása szerint az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő FHB Banknál vezetett 18203332-06001479-40010042 számú számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának igazolását, számlára történő befizetés esetén a banki átutalási megbízást, garancia vagy készfizető kezesség, illetőleg kötelezvény esetén az ezek fennállását igazoló elektronikus okiratot.A Kbt 73.§ (1) bekezdés e) pontja és (6) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, úgy ajánlata érvénytelen.Ez az ajánlat nem pótolható hiányosságát jelenti
6)Az ajánlattevő,az alvállalkozó(k) és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet (személy) által tett nyilatkozatok egyszerű másolati példányban is becsatolhatók.Amennyiben erre vonatkozó elektronikus űrlap nem áll az EKR-ben rendelkezésre,úgy ajánlattevőnek önálló,legalább fokozott biztonságú elektronikusan aláírással ellátva csatolandó a felolvasólap,és a Kbt 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat,továbbá az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló okirat (számlára utalás kivételével).Elektronikus űrlap kitöltése eredeti nyilatkozatnak tekintendő
7)Az Ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni, hogy az Ajánlati Dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetet véleményeltérés nélkül elfogadja
8)Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők minősítési szempontjaihoz képest szigorúbban állapította meg aP/1 M/1 M/2 alkalmasságának feltételeit és azok igazolását
9)Ajánlatkérő a teljesítés és a jótállási kötelezettség körében nem köt ki a Kbt 134.§ szerinti teljesítési biztosítékot, illetőleg a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények vonatkozásában a Kbt 134.§ (3) bekezdése szerinti biztosítékot
10)Az ajánlatérő nem határoz meg a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket a Kbt. 132. § (1) bekezdése alapján
11)A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a magyar nyelven történő teljesítést
12)A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő vonatkozó belső szabályzatait be kell tartani
13)Az ESPD IV. részének kitöltésekor elegendő csak az α szakaszt kitölteni
14)A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre
15)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt75.§(2)bek.e)pont szerinti eredménytelenségi okot
15)A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési szakértelmet biztosító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Dr. Horváth Péter Attila (lajstromszám: 264)
-további információk a közbeszerzési dokumentumokban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény VI. rész XXI. fejezet
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák